วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2555

Msgbox อ่านไม่ออก ไม่แสดงภาษาไทย ใน Access 2010 Windows 7

ใช้ VBA เขียนโค้ด เรียกให้แสดง message box โดยใช้ MsgBox() แสดงข้อความแต่อ่านไม่ออก ไม่เป็นภาษาไทย ดังภาพสาเหตุ

ต้นเหตุไม่ได้อยู่ที่ Access 2010 แต่เป็นที่ Windows ที่ตั้งค่าภาษา ที่ไม่ใช่ Unicode โดยไม่ได้ตั้งให้เป็นภาษาไทย


วิธีการแก้ไข

1.ไปที่ ปุ่ม Start > Control Panel (แผงควบคุม)
2. เลือก Clock, Language, and Region เพื่อเปลี่ยนภาษา
3. เลือก Change display language

4. ไปที่แถบ Administrative ที่ส่วน Language for Non-Unicode Program จะเห็นว่าไม่ใช่ภาษาไทย เช่น English (United States)
5. ให้คลิกปุ่ม Change system local...


6. เลือกภาษาไทย  Thai(Thailand)
7. กดปุ่ม OK
8. การเปลี่ยจะเกิดผลก็ต่อเมื่อมีการปิดและเปิด Windows ใหม่ เครื่องจะถามให้ปิดเครื่อง
9. ให้ตอบตกลง โดยคลิกปุ่ม Restart Now
10. เมื่อเปิด Windows ขึ้นมาใหม่ และใช้งาน Access 2010 ข้อความใน MsgBox จะเป็นภาษาไทย ดังภาพ2 ความคิดเห็น: