วันพุธที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2556

การหาชื่อ field ของตาราง ใน Access

ในการทำงานกับ MS Access บางครั้งมีความจำเป็นที่ต้องหาชื่อฟิลด์ เพื่อใช้เป็นเงื่อนไข ตามที่ต้องการ

สมมติตาราง Table1 มึข้อมูล ดังนี้


วิธีการหาชื่อตาราง มีดังนี้
 1. สร้างฟอร์มใหม่ ชื่อ Form1
 2. สร้างปุ่ม ใช้ชื่อว่า Command1
 3. ที่เหตุการณ์ เมื่อคลิก ให้พิมพ์โค้ดข้างล่างนี้

  Private Sub Command1_Click()
  Set db = CurrentDb()
  Set rs1 = db.OpenRecordset("Table1")
  Dim fld As DAO.Field
  For Each fld In rs1.Fields
      MsgBox (fld.Name)
  Next
  Set fld = Nothing
  End Sub
 4. เมื่อคลิกที่ปุ่ม จะแสดงชื่อฟิลด์ ใน Message Box

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น