วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2556

การลบไฟล์ใน System Volume Information

วันก่อนพบว่า พื้นที่บนฮาร์ดดิสก์ Drive C:\ ถูกใช้งานไปมาก ประมาณ 130 GB ทั้ง ๆ ที่ ไฟล์ Windows 7 ใช้พื้นที่ไปเพียง 25 GB ไฟล์ข้อมูลก็ไม่มีเพราะนำไปเก็บไว้อีกไดรฟ์ ลองดาวน์โหลดโปรแกรมวิเคราะห์ฮาร์ดดิสก์ ชื่อ TreeSize รุ่นใช้ฟรี ของบริษัท Jam Software มาติดตั้งและตรวจสอบดู พบว่า ไฟล์ในห้อง System Volume Information มีขนาด 80 GB ไฟล์ในห้อง Windows มีประมาณ 25 GB จึงทำให้พื้นที่บนฮาร์ดดิสก์ถูกใช้ไป รวม ๆ กัน ประมาณ 130 GB

ไฟล์ในห้อง System Volume Information เป็นไฟล์ที่ Windows สร้างขึ้นเพื่อเก็บข้อมูล เพื่อการกู้ข้อมูลในภายหลัง เป็นไฟล์ที่ใช้งานในระบบ System Restore เราไม่ควรลบไฟล์ในห้องนี้ออก จะทำให้เกิดปัญหายุ่งยากตามมา แต่เราสามารถกำหนดขนาดพื้นที่สำหรับใช้งานให้เล็กลงได้ ภาพนี้เป็นการลดขนาดพื้นที่จากของเดิมประมาณ 80 GB เหลือประมาณ 30 BG

วิธีการลดพื้นที่ใน System Volume Information
 1. ไปที่ Control Panel เลือก System
 2. คลิกเลือก System protection
 3. เลือกไดร์ฟ และคลิก Configure
 4. ปรับ Slide เพื่อลดขนาดพื้นที่ ที่จัดเก็บไฟล์ให้ลดลง
 5. โปรแกรม Windows จะแจ้งเตือนให้ทราบว่า ข้อมูลการเก็บ ใน Windows Restore จะถูกลบออกไปบางส่วน ตามขนาดที่ลดลง คลิกตกลง
 6. เมื่อกลับมาดูจะเห็นว่าพื้นที่ที่ถูกใช้งานเหลือน้อยลง

วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2556

ตกแต่งลายไทย ด้วย illustrator จากไฟล์ภาพ

ในตัวอย่างนี้ จะเป็นการนำภาพลายไทยจากเว็บไซต์ http://www.download.ie-mem.com/?file=etcshow&cate=37 มาตกแต่ง ใส่สีพื้น จากภาพเดิม ขาว-ดำ เป็นภาพสี ดังภาพข้างล่างนี้
 

หลักการ

นำภาพเข้า Illustrator CS6 แล้วทำการ Trace ภาพ แล้ว Expand จากนั้นจึงใช้ Live Paint ทำเส้นขอบ และใช้ Gradient กำหนดสีภายใน

วิธีการ
 1. นำภาพเข้า Illustrator โดยไปที่ File > Place...
 2. เลือกไฟล์ที่นำเข้า แล้วไปที่ Object > Image Trace > Make
 3. เปิด หน้าจอตัวเลือก image trace โดยไปที่  Window > Image Trace
 4. ปรับค่า Threshold ให้สูงขึ้นเล็กน้อย
 5. กดปุ่ม Expand บนแถบเมนู
 6. กดปุ่ม K เพื่อเลือกเครื่องมือ Live Paint Bucket แล้วดับเบิ้ลคลิก เพื่อเปิดตัวเลือก
 7. คลิกเครื่องหมายถูก หน้าข้อความ Paint Strokes เพื่อให้สีเฉพาะลายเส้น เท่านั้น ไม่เลือก Paint Fills
 8. เลือกสี Live Paint เป็นสีแดง โดยใช้ปุ่มลูกศร ซ้าย-ขวา บนแป้นคีบอร์ด
 9. ระบายเส้นของทีละภาพ โดยนำเคอร์เซอร์ไปวางที่บริเวณขอบ เมื่อเคอร์เซอร์เปลี่ยนเป็นพู่กันที่ไม่มีวงกลมเส้นขีดห้าม จึงคลิกเพื่อระบายเส้นขอบ
 10. ระบายสีทุกภาพจนเสร็จ
 11. เลือกเครื่องมือ ลูกศรสีขาว (White Arrow Tool) และคลิกเลือกทีละภาพ (ถ้ามีปัญหาการเลือก ให้กด Ctrl+K และตั้งค่าการเลือก ให้เลือกเฉพาะที่เส้นขอบ จะทำให้เลือกได้ง่ายขึ้น โดยคลิกที่เส้นขอบเพื่อเลือก) ที่ต้องใช้ลูกศรสีขาวเพราะ เมื่อเรา Trace ภาพ รูปที่เกิดขึ้นจะถูกจัดเป็นกลุ่ม การเลือกเฉพาะภาพในกลุ่ม ต้องใช้ลูกศรสีขาว ถ้าใช้ลูกศรสีดำ จะเป็นการเลือกทั้งกลุ่ม

 12. ไปที่ Window > Gradient เพื่อเปิดหน้าจอ Gradient
 13. คลิกที่ลูกศรเพื่อเลือกสีที่มีอยู่แล้ว
 14. เลือกสี เหลือง-แดง และเลือก ชนิด เป็นวงกลม หรือ Radial
 15. ทำเช่นนี้ ทุกภาพที่เหลือ คือ ใช้ white arrow tool เลือกภาพ แล้วกำหนดสี gradient
 16. เสร็จแล้วจะได้ภาพที่ต้องการ ดังภาพ

วันอังคารที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2556

การสร้างกรอบจาก Font ด้วย illustrator

การสร้างกรอบ ด้วย Illustrator มีหลายวิธีด้วยกัน เช่น ใช้ Pen Tool วาด แล้วทำเป็น Pattern Brush ใช้ Brush สำเร็จรูป เป็นต้น แต่ในบทเรียนนี้ จะใช้ Font สำเร็จรูป นำมาสร้างเป็นเส้นกรอบ พร้อมทั้งการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้ Font สำเร็จรูป

Font สำเร็จรูปที่ใช้เป็นกรอบ สามารถหาได้จากเว็บไซต์หลายแห่ง ที่ผมไปเอามาคือเว็บไซต์  http://www.fontspace.com ซึ่งมี Font ให้เลือกจำนวนมาก Font ที่จะนำมาสาธิต ชื่อ Byzantium พัฒนาโดย Charles Minow

ภาพกรอบที่เสร็จแล้ว

หลักการ

มีสองขั้นตอนใหญ่ ๆ คือ สร้างแปรงที่เป็น Pattern Brush จาก Font ที่ต้องการ จากนั้น จึงนำแปรงไปใช้เป็น Stroke ให้กับเส้นกรอบ

วิธีการ

การสร้างแปรง Pattern Brush จาก Font ที่ต้องการ
 1. ดาวน์โหลด Extract File และติดตั้ง Font
 2. เปิด Illustrator และเลือก Type Tool คลิกที่หน้าจอ (Art Board) กำหนดขนาดเป็น 48 ถ้าต้องการให้กรอบมีขนาดใหญ่-เล็กเท่าไร ให้กำหนดขนาดตรงนี้ (สามารถกำหนดขนาด โดยระบุความหนาของ Stroke ภายหลังก็ได้ แต่กำหนดขนาดที่ต้องการตรงนี้ จะดีกว่า)
 3. ไปที่ Type > Glyphs เลือก Byzantium
 4. เลือกภาพที่จะเป็นเส้นกรอบ (มีเส้นขอบบน) ดังภาพ ดับเบิ้ลคลิก เพื่อให้มาปรากฏ ณ ตำแหน่งที่ได้คลิกไว้แล้วบน Art Board
 5. คลิกที่เครื่องมือลูกศรสีดำ (Selection Tool) เพื่อออกจาก Type Tool จะเห็นเส้นกรอบล้อมรอบภาพตัวอักษร
 6. คลิกเลือก Type Tool อีกครั้ง และคลิกที่หน้าจอ เพื่อกำหนดตำแหน่งตัวอักษรที่จะนำมาเป็นกรอบใหม่
 7. เลือกตัวอักษรที่จะนำมาเป็นภาพมุมของกรอบ โดยดับเบิ้ลคลิก ดังภาพ
 8. ปิดหน้าจอ Glyphs และคลิกที่ลูกศรสีดำ
 9. ขั้นต่อไปจะต้องเปลี่ยนตัวอักษรทั้งสองตัวที่นำเข้ามา ให้เป็นเส้นกรอบ เพื่อนำไปเป็น Pattern Brush
 10. คลิกที่ลูกศรสีดำ ลากคลุมตัวอักษรทั้งสองตัวเพื่อเลือก
 11. ไปที่ Type > Create Outlines
 12. เปลี่ยน Strokeให้เป็นสีแดง ไม่มี Fill
 13. คลิกที่หน้าจอ เพื่อยกเลิกการเลือกภาพทั้งสอง
 14. เปิด Brush โดยไปที่ Window > Brushes
 15. ใช้ลูกศรสีดำ ลากภาพที่จะเป็นเส้นกรอบ นำไปไว้ใน Brush Panel
 16. กำหนดให้เป็น Pattern Brush แล้วกด OK
 17. จะเปิดหน้าจอ Pattern Brush Options ให้ตั้งชื่อแปรง (Brush) ในตัวอย่าง ตั้งชื่อ my brush01แล้วกด OK
 18. จะกลับมาที่หน้าจอ Brush Panel และเห็นว่ามี แปรงใหม่ที่สร้างขึ้น
 19. ใช้ลูกศรสีดำ ลากภาพที่จะเป็นมุมนอก นำไปวางไว้ที่ช่องว่างหน้ารูปเส้นกรอบที่เพิ่งสร้าง กดปุ่ม Alt ค้างไว้ แล้วปล่อยเมาส์ (ถ้าไม่กด Alt จะเป็นการสร้าง Brush ใหม่) ดังภาพ
 20. จะเปิดหน้าจอ Pattern Brush Options ที่เพิ่งสร้าง จะเห็นว่ามีชื่อ my brush01 ให้กด OK
 21. จะกลับมาที่หน้าจอเดิม และจะเห็นว่า แปรงที่สร้างขึ้น มีส่วนที่เป็นมุมนอก และส่วนที่เป็นบริเวณเส้นกรอบ
 22. เป็นอันเสร็จการสร้างแปรง
การใช้แปรง Pattern Brush
 1. กำหนด Stroke เป็นสีดำ ไม่มี Fill และ ใช้เครื่องมือรูปสี่เหลี่ยม (Rectangle Tool) วาดรูปกรอบสี่เหลียม
 2. ดับบิ้ลคลิกแปรงที่เพิ่งสร้างขึ้น
 3. จะเห็นเส้นกรอบปรากฎตามแนวเส้นขอบรูปสี่เหลี่ยม ดังภาพ
ปัญหา และการแก้ไข

ถ้าพิจารณาดูให้ดี จะเห็นว่า มุมและภาพลาย ไม่ต่อกันสนิท และลายเส้นมีช่องว่าง ดังภาพ


สาเหตุก็คือ ภาพเดิมจาก Font มีการกำหนดขนาดที่เท่ากันอยู่แล้ว แต่เมื่อนำมาทำเป็นเส้นขอบ หรือ Create Outlines บางส่วนของภาพที่เป็นช่องว่าง จะถูกตัดออกไปด้วย ทำให้ภาพมีขนาดไม่เท่ากับของเดิม เมื่อนำมาใช้งาน จึงทำให้ต่อกันไม่สนิทไม่เท่ากันระหว่างภาพมุมและภาพลายเส้นขอบ ส่วนช่องว่างในเส้นขอบระหว่างภาพ เป็นข้อผิดพลาดจากการนำกรอบสี่เหลี่ยมไปครอบภาพไม่สนิท ทำให้มีช่องว่าง

หลักสำคัญในการสร้างกรอบภาพจากแปรงคือ ภาพที่นำมาใช้เป็นมุม จะต้องเป็นสี่เหลี่ยมจัดุรัส และภาพที่เป็นลายเส้นของกรอบ ต้องมีความสูงเท่ากับความสูงของภาพที่ใช้เป็นมุม

ถ้าตัดปัญหาก็คือให้ภาพที่จะนำมาทำเป็นกรอบ และภาพมุม มีขนาดเท่ากัน

จากภาพจะเห็นว่า ภาพที่จัดทำเป็น Outlines แล้ว มีขนาดไม่เท่ากัน

ภาพเส้นกรอบ ขนาด 16.933 X 16.256 mm

 ภาพมุม ขนาด 16.933 X16.933  mm

 จากข้อมูลจะเห็นว่า ขนาดของภาพมุมถูกต้อง คือเป็นสี่เหลี่ยมจัดุรัส ส่วนภาพที่นำมาทำเป็นลายเส้น มีความสูงน้อยกว่าความสูงของภาพมุม (ภาพมุมมีความสูง 16.933 ส่วนความสูงของภาพเส้นกรอบมีเพียง 16.256)  เมื่อนำมาต่อกัน จึงเกิดปัญหาดังกล่าว

วิธีการแก้ไข

 1. สร้างกรอบขนาดเท่ากับของเดิม ในตัวอย่างคือ ขนาด 16.933 X 16.933 สีพื้น(Fill) เป็นสีเหลือง และไม่มีเส้นขอบ (Stroke) จำนวน 2 ภาพ
 2. นำไปวางเป็นพื้นหลังของภาพมุม และ กด Ctrl + G เพื่อรวมกลุ่ม
 3. นำพื้นสีเหลืองไปวางหลังภาพที่จะเป็นพื้นขอบ และกด Ctrl + G เพื่อรวมเป็นกลุ่มเดียวกัน
 4. นำภาพทั้งสองไปสร้างแปรง (ทำตามขั้นตอนที่ 15 - 22)
 5. สร้างกรอบสี่เหลี่ยม และเลือกใช้แปรงนี้ จะได้ดังภาพข้างล่าง

เทคนิคเพิ่มเติม

ถ้าไม่ต้องการให้มีพื้นสีเหลือง สามารถใช้พื้นที่หลังที่ไม่มี Fill และไม่มี Stroke ได้ นอกจากนี้ สามารถปรับใช้สีพื้น (Fill)และสีเส้น(Stroke)สำหรับลายหลังจากที่ทำ Create Outlines ได้ ซึ่งจะทำให้ได้ภาพที่หลากหลายขึ้น
  ปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
  ในกรณีที่จัดทำภาพเอง หรือคัดลอกมาจากที่อื่น บางครั้งจัดขนาดดีแล้ว ถูกต้อง แต่พบว่า ภาพมุมและภาพลายกรอบ ต่อกันไม่สนิท ในกรณีนี้ วิธีแก้คือการแก้ไขภาพกราฟิก

  ลายต่อกันไม่สนิท

  ลักษณะอย่างนี้ จำเป็นที่ต้องแก้ที่ กราฟิกของภาพมุม โดยใช้ White Arrow Tool เลือกส่วนที่จะย้าย และเคลื่อนย้่ายให้ตรงแนวกัน (อาจต้องทำหลายครั้งและทดสอบดูว่าตรงกันหรือยัง)

  ดูภาพที่แก้ไขแล้ว ข้างล่างนี้
   

วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2556

เคล็ดลับ 20 วิธี การนอนให้หลับ

วันก่อนฟัง หมอดาเลีย(Dr.Daliah Wacsh, MD) เอาข่าวจาก Fox News พูดถึงวิธีการทำอย่างไรจึงจะนอนหลับ มีเคล็ดลับอยู่ 20 วิธี ฟังดูน่าสนใจดี

การนอนหลับสนิท เป็นการเพิ่มพลังความสามารถให้แก่ร่างกาย ทำให้หัวใจและภูมิต้านทานดีขึ้น สุขภาพดีขึ้น อารมณ์ดีขึ้น และชีวิตยืนยาวมากขึ้น และถ้าได้นอนอย่างเป็นสุขสัก 8 ชั่วโมง ตื่นขึ้นมาจะรู้สึกว่าอารมณ์แจ่มใสสวยงาม

แต่บางคนโชคร้าย นอนไม่หลับ เขาบอกว่า ปัจจุบันผู้หญิงเป็นกันมาก คือนอนไม่หลับ ส่วนหนึ่งเกิดจากโฮร์โมนเอสโตรเจน (estrogen) ลดลงในช่วงมีประจำเดือน และในวัยทอง โฮร์โมนตัวนี้มีส่วนสำคัญในการช่วยให้นอนหลับ

เคล็ดลับต่อไปนี้ บางอย่างอาจจะใช้ได้ บางอย่างอาจจะใช้แล้วไม่เกิดผล ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละคน แต่ละคนไม่เหมือนกัน ต้องลองดูเองว่า วิธีไหนที่ใช้แล้วได้ผล ก็เลือกวิธีนั้น

ทำอย่างไรจึงจะนอนหลับ (ใช้ได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิง)
 1. นอนให้เป็นเวลา และตื่นให้เป็นเวลา เช่น เข้านอน 2 ทุ่มทุกวัน ตื่น ดี 4 ทุกว้น (จะทำกันได้ไหมเนี่ย?) วิธีนี้ช่วยปรับนาฬิกาของร่างกาย ( biological clock) ให้ทำงานอย่างสม่ำเสมอ ทำให้นอนหลับดีขึ้น
 2. จดบันทึกการนอน ประมาณสัก 2 สัปดาห์ แล้วมาวิเคราะห์ดูว่า ควรปรับอะไร ควรทำอะไร จึงจะนอนหลับได้ดี เช่น เข้านอนกี่โมง ใช้เวลาประมาณสักกี่ชั่วโมงกว่าจะหลับ ตื่นขึ้นมารู้สึกเป็นอย่างไร ก่อนนอนกินอะไร ตลอดจนการออกกำลังกาย เป็นต้น คือบันทึกทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับการนอนนั่นเอง
 3. เลิกสูบบุหรี่ นิโคตินทำให้นอนไม่หลับ
 4. ตรวจสอบการใช้ยาที่หมอสั่ง ตัวยาบางอย่าง เช่น ยาลดความดัน อาจจะทำให้นอนไม่หลับ อันนี้ต้องปรึกษาหมอ
 5. ออกกำลังกาย แต่ต้องไม่ใช่ในช่วง 4 ชั่วโมงก่อนนอน อ้นนี้จำได้ว่า หมอดาเลียบอกว่ายากเหมือนกัน เพราะบางคนไม่มีเวลาออกกำลังกายตอนเช้า มาออกกำลังกายตอนเย็น ซึ่งเป็นเวลาก่อนนอน
 6. ไม่ดื่ม ชา กาแฟ และ โคล่า หลังบ่าย 2 โมง คาเฟอีนจะตกค้างอยู่ในร่างกายได้ถึง 8 ชั่วโมง
 7. บันทึกข้อวิตกกังวล และการแก้ไข ถ้ามีเรื่องที่ต้องเป็นห่วง ให้เขียนลงกระดาษ พร้อมทั้งสิ่งที่จะทำในวันต่อไป จะได้หาย หรือลดความกังวลลง
 8. ให้เวลาสำหรับการนอนหลับ การนอนหลับไม่เหมือนกันปิดสวิทช์ไฟ ปิดปุ๊บ ดับปั๊บ ไม่ใช่อย่างนั้น ต้องให้เวลาบ้าง ให้เวลาร่างกายปรับตัวจาก ภาระกิจประจำวัน ค่อย ๆ ปรับเข้าสู่ภาวะการนอน เช่น 20 นาทีเตรียมการสำหรับวันรุ่งขึ้นว่าจะทำอะไรบ้าง 20 นาทีสำหรับการทำความสะอาดร่างกายก่อนนอน 20 นาที นอนเล่นบนที่นอน อ่านหนังสือ หรือฝึกหายใจ เป็นต้น
 9. ดื่มนม ไม่ดื่มแอลกอร์ฮอร์  แอลกอร์ฮอร์จะเริ่มลดปริมาณในกระแสเลือดหลังจากดื่มไปแล้วประมาณ 2-3 ชั่วโมง คนทั่วไปใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมงที่จะทำการย่อย เพราะฉะนั้น หมอแนะนำว่า ถ้าดื่มไวน์ 2 แก้วในช่วงอาหารเย็น ก็ให้ห่างจากเวลานอน 2 ชั่วโมง
 10. กินของว่างก่อนนอน โดยเฉพาะพวกที่ให้ คาร์โบไฮเดรท และแคลเซี่ยม หรือโปรตีนที่มีกรดอะมิโน ซึ่งเมื่อคาร์โบไฮเดรท และแคลเซี่ยม หรือโปรตีนทำงานร่วมกัน จะช่วยเพิ่มเซโรทานิน(serotonin) สารเคมีในสมอง ที่ช่วยบรรเทาความฟุ้งซ่าน  ช่วยให้นอนหลับได้ ควรกินของว่างก่อนนอนประมาณ 1 ชั่วโมง เพื่อให้เวลากรดอะมิโนเดินทางถึงสมอง ตัวอย่างของว่า เช่น
  1. ผลไม้ + โยเกิตไขมันต่ำ
  2. whole grain cereal + fat-free milk
  3. กล้วย 1 ลูก + เนยถั่ว (peanut butter) 1 ช้อนชา
 11. ฟังนิทานก่อนนอน ควรเป็นเรื่องเดิมที่เคยฟัง จะได้ไม่ดึงดูดความสนใจไปที่อื่น หรือฟังดนตรี ก็ช่วยได้
 12. ปรับอุณหภูมิห้องในเย็นพอเหมาะ ของฝรั่งประมาณ 65 - 75 องศาฟาเรนไฮน์ ของไทยไม่รู้เหมือนกัน ผมเคยมีปัญหากับ roommate ชาวอเมริกัน ก็เรื่องนี้แหละ อย่างไรก็ตามเขาบอกว่า ให้เอาความรู้สึกเป็นเกณฑ์ โดยเฉพาะเมื่อห่มผ้าห่มแล้ว อุณหภูมิขนาดนี้ เป็นอย่างไรบ้าง การผลัดเปลี่ายนอุณหภูมิ ช่วยให้ร่างกายผลิตเมลาโทนิน(melatonin)ที่ช่วยให้นอนหลับ ดังนั้น บางทีก็มีการแนะนำให้อาบน้ำอุ่นก่อนนอน จะช่วยให้นอนหลับได้ดีขึ้น เพราะน้ำอุ่นทำให้อุณหภูมิร่างกายสูงขึ้น เมื่ออาบเสร็จ อุณหภูมิร่างก็จะค่อย ๆ ลดลง เป็นการเปลี่ยนอุณหภูมิของร่างกาย ซึ่งจะกระตุ้นให้ผลิตสารเมลาโทนินด้วย แต่เมื่ออยู่ในผ่าห่ม ต้องไม่รู้สึกร้อนไป หรือหนาวไป ต้องพอดี ๆ
 13. ในช่วงมีประจำเดือน ต้องปรับอุณหภูมิ และทำให้อากาศหมุนเวียนได้ดี ในช่วงนี้ ความสามารถการปรับอุณหภูมิร่างกายในช่วงหลับลึก(REM Sleep)จะน้อยลงกว่าปกติ
 14. ฉีดน้ำหอมที่ช่วยให้นอนหลับ กลิ่นบางอย่าง เช่น กลิ่นลาเวนเดอร์ กลิ่น chamomile และ ylang-ylang ช่วยกระตุ้นคลื่นแอลฟ่าของสมองส่วนหลัง ช่วยให้ผ่อนคลาย และหลับดีขึ้น
 15. เปิดฟังเสียงดนตรีที่ออกแบบสำหรับช่วยให้นอนหลับ (white noise)ลองหาดูใน Smart phone จะมีดนตรีที่ช่วยให้นอนหลับมากเหมือนกัน เสียงพวกนี้ เขาบอกว่าจะทำให้กลบเสียงหมาเห่า เสียงโทรทัศน์จากนอกห้องได้ ช่วยให้นอนหลับ และป้องกันไม่ให้เสียงมารบกวนทำให้ตื่นได้
 16. กำจัดแสงที่ส่องลอดเข้ามาในห้องนอน แสงสว่างเป็นสิ่งที่บอกสมองไม่ให้หลับ เพราะฉะนั้น ต้องกำจัดให้หมด ไม่ว่าจะเป็นแสงจากคอมพิวเตอร์ หรือจากหน้าจอมือถือ หน้าปัดวิทยุ นาฬิกา ก็ต้องกำจัด ปิดให้หมด แสงพวกนี้ อาจจะผ่านหนังตาเข้าไปยัง  hypothalamus ซึ่งเป็นส่วนของสมองที่ควบคุมการนอนได้ ซึ่งทำให้สมองหลั่งสารเมลาโทนินช้าลง สรุปก็คือ ห้องนอน ยิ่งมืดยิ่งดี
 17. ไม่นำหมาแมวนอนเป็นเพื่อน  แมวชอบตื่นกลางดึก หรือเช้ามืด หมา อาจจะไอ จาม เกา กรน ทำให้เราตื่นได้
 18. จัดตำแหน่งหมอนให้เหมาะสม การนอนที่ดีคือ ศีรษะ คอและกระดูกสันหลัง เป็นเส้นตรง
 19. หายใจลึก ๆ การหายใจลึก ๆ ช่วยลดอัตราการเต้นของหัวใจและความดันโลหิต ทำให้ร่างกายผ่อนคลาย หายใจเข้า 5 วิ หยุด 3 วิ และหายใจออกอีก 5 วินาที ทำเช่นนี้สลับกันไป เริ่มทำทีแรก 8 ครั้งก่อน ต่อไปค่อย ๆ เพิ่มจนได้ 15 ครั้ง
 20. ถ้าตื่นขึ้นตอนกลางคืน ให้นอนเงียบ ๆ ตำราบอกว่า ถ้าตื่นมากลางดีกแล้วภายใน 15 นาที ยังนอนไม่หลับ ให้ลุกขึ้น แต่หมอบางคนก็บอกว่า ให้นอนต่อไปเงียบ ๆ ไม่ต้องลุก แต่ถ้ายังนอนไม่หลับอีก เพราะมีเรื่องวิตกกังวลหลายอย่าง ก็ให้ลุกขึ้นได้  ทำอะไรที่ช่วยผ่อนคลาย จัดแสงอย่าให้สว่างจ้า ทำโยคะ หรือนวดเท้า จนรู้สึกง่วงก็กลับไปนอน
นี่เป็นเคล็ดลับการนอนให้หลับ 20 วิธี ลองไปเลือกใช้ดูนะครับแหล่งที่มา

http://doctordaliah.com/Shows_Podcasts.html
http://www.foxnews.com/health/2013/08/16/20-ways-to-sleep-better-every-night/
http://www.active-x.co.uk/protective-muscle-tightness-is-the-cause-of-your-stiff-neck-in-the-morning/

วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2556

การกรองข้อมูลใน combo box ของ Access

หลายครั้งที่มีการนำข้อมูลมาให้เลือกใน Combo Box ข้อมูลที่นำมาจะต้องมีการกรองข้อมูลในตาราง โดยมีเงื่อนไขต่าง ๆ เช่น ให้นำชื่อของบุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป เป็นต้น

หลักการ

สามารถสร้างได้หลายวิธี วิธีที่ง่ายที่สุดคือ สร้าง Query ที่นำข้อมูลมาจากตารางเดียวหรือหลายตาราง และกำหนดเงื่อนไขที่้ต้องการ จากนั้น จึงสร้างฟอร์มและสร้าง combo box โดยกำหนดให้ Control source ของ combo box เรียกใช้ข้อมูลจาก Query นั้น


วิธีการ

สมมุติว่า มีข้อมูลดังต่อไปนี้

สร้าง Query โดยกำหนดในช่องเงื่อนไข ในฟิลด์อายุ โดยกำหนดให้มากกว่า 20 ดังภาพ


สร้างฟอร์ม และนำ Combo Box มาวาง และกำหนด Row Source ให้ใช้ข้อมูล จาก Query 1


เมื่อเรียกใช้งาน จะเห็นว่า มีเฉพาะชื่อของผู้ที่มีอายุมากกว่า 20 ปี มาแสดง


ถ้าเปรียบเทียบกับข้อมูลใน Table1 จะเห็นว่ามีทั้งหมด 7 คน แต่นำมาแสดงเพียง 4 คน คือ เฉพาะคนที่มีอายุมากกว่า 20 ปีเท่านั้น

ถ้าต้องการให้แสดงอายุด้วย ให้กำหนด Column Count เท่ากับ 2


เมื่อเรียกใช้งาน จะได้ ดังนี้


การนำข้อมูลไปใช้ ให้ระบุว่าจะนำข้อมูลในคอลัมน์ใดไปใช้งาน โดยระบุในแท็บข้อมูล > Bound Column ดังนี้


ในตัวอย่างระบุคอลัมน์ที่ 1 คือชื่อ (คอลัมน์ที่ 2 คือ อายุ)