วันอังคารที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2556

การสร้างรูป หยิน หยาง

การสร้างรูป หยิน หยาง เป็นการใช้เครื่องมือ Shape builder tool สร้างจาก ภาพวงกลม โดยใช้เส้นรอบรูปเป็นกรอบ เป็นตัวอย่างการมองสิ่งของอีกทัศนะหนึ่ง

วิธีการ
 1. เปิดโปรแกรม Illustrator และเลือกให้มี Smart Guides ไปที่ View > Smart Guides
 2. กำหนด Stroke เป็นสีดี และ Fill เป็นสีขาว
 3. เลือกเครื่องมือ Ellipse Tool หาตำแหน่งกึ่งกลาง (Center) กด Alt ค้างไว้แล้วคลิกเพื่อเปิดหน้าจอตั้งค่าวงกลม ให้ตั้งค่า H=6 และ W=6 cm ดังภาพ
 4. คลิก OK จะเกิดวงกลม ดังภาพ 
 5. ที่จุด(anchor)ด้านบนของวงกลม กด Alt ค้างไว้ แล้วคลิก และตั้งค่า W=3 cm และ H=3 cm ดังภาพ แล้วกด OK
 6. ที่จุดด้านล่าง สร้างวงกลมอีก 1 วง ขนาดเท่ากัน (ทำนองเดียวกับข้อ 5)
 7. เลือก Black Arrow Tool เลือกวงกลมบน และลากจุดกึ่งกลางมาที่เส้นรอบวง และปล่อยเมาส์ เพื่อย้ายตำแหน่งของวงกลมใหม่
 8. ย้ายตำแหน่งของวงกลมล่าง ให้จุดศูนย์กลางมาอยู่ที่ตำแหน่งเส้นรอบวง ดังภาพ
 9. ที่จุดศูนย์กลางของวงกลมบน สร้างวงกลมเล็ก ขนาด 0.5 cm
 10. ทำเช่นเดียวกันกับจุดศูนย์กลาง ของวงกลมล่าง จะได้ดังภาพ
 11. กด Ctrl + A เพื่อเลือกทั้งหมด และคลิกเลือกเครื่องมือ Shape Builder Tool (Shift + M) และรวมภาพ ดังภาพ
 12. ใช้ Shape Builder Tool รวมภาพอีกซีกหนึ่งที่เหลือ
 13. เลือก  Black Arrow Tool กำหนดสี Fill ให้เป็นสีดำ ในส่วนที่ต้องการ ดังภาพ จะได้รูป หยิน หยาง ตามต้องการไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น