วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

การสร้างปุ่มแชร์ บนมือถือ Android ด้วย ShareActionProvider

ShareActionProvider extends มาจาก Action Provider Class ซึ่งเริ่มจาก Android 4.0 (API 11) ซึ่งเป็นตัวจัดการเรียกแอป social media เพื่อแชร์ข้อมูลไปยังเพื่อน ๆ หรือ กลุ่มเพื่อน โดยเรียกใช้ โซเชียลแอปที่มีในมือถือนั้น ๆ เช่น Line Facebook Email Messenger เป็นต้น แล้วแต่ว่า ในมือถือนั้น ๆ จะติดตั้งแอป อะไรไว้บ้าง ShareActionProvider ก็จะนำมาให้เลือก และจัดการให้ทั้งหมด ดังภาพ ( ภาพที่ 1 แสดงไอคอนแชร์ ภาพที่ 2 เมื่อกดปุ่มแชร์ และภาพที่ 3 เมื่อกดปุ่มอีเมล)


ปัญหาคือ แล้วจะเรียกใช้อย่างไร ปัญหามักจะอยู่ที่การเชื่อมโยงระหว่าง ShareActionProvider กับ menu itemในไฟล์ menu.xml เช่น บอกให้ไปใช้ MenuItemCompat หรือ มีปัญหาการ cast บอกว่า ไม่สามารถ cast จาก ActionProvider ไปยัง ShareActionProvider เป็นต้น 

ในตัวอย่างนี้ ใช้ Android Studio 1.5 และใช้ App Bar ไม่ใช้ Action Bar 

หลักการในการเรียกใช้งาน ShareActionProvider
 1. กำหนด Style ให้ไม่ใช้ Action Bar และเรียกใช้ใน theme ให้สอดคล้องกัน
 2. สร้าง menu item ใน menu.xml โดยไม่ต้องระบุไอคอน เพราะ ShareActionProvider จัดการให้เรียบร้อย แต่ต้องระบุชื่อ และ support class
 3. ใน Activity ที่เรียกใช้งาน ให้ inflate menu และเรียกใช้ ShareActionProvider ใน onCreateOptionsMenu method
 4. ในกรณีที่มี Overflow menu ใน onOptionsItemSelected method
รายละเอียด

ในไฟล์ Styles.xml 

ในไฟล์ AndroidManifest.xml กำหนด Style ดังนี้
android:theme="@style/AppTheme.NoActionBar"

ในไฟล์ String.xml กำหนดชื่อของเมนูแชร์
Share

ในไฟล์ menu.xml ให้กำหนด id ให้ตรงกับที่สร้างใน layout ด้วย ส่วนชื่อ ใช้ชื่ออะไรก็ได้ เผื่อให้สำหรับถ้าเกิดไปแสดงใน Overflow menu จะได้มีชื่อ

    xmlns:bwq="http://schemas.android.com/apk/res-auto" >

   
        android:id="@+id/menu_share"
        android:title="@string/menu_share"
        bwq:actionProviderClass="android.support.v7.widget.ShareActionProvider"
        bwq:showAsAction="always"/>

ในไฟล์  java ของ activity ที่เรียกใช้งาน ให้ import และเรียกใช้งาน ดังนี้

การ import

import android.support.v4.view.MenuItemCompat;
import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.support.v7.widget.ShareActionProvider;
import android.support.v7.widget.Toolbar;
import android.view.Menu;
import android.view.MenuItem;


การเรียกใช้งาน

เรียกใช้งานใน onCreateOptionsMenu method

//ระบุตัวแปร ให้เป็นประเภท ShareActionProvider เพื่อเรียกใช้ภายหลัง
ShareActionProvider mShareActionProvider;

//สร้าง toolbar ใน onCreate method
Toolbar toolbar = (Toolbar) findViewById(R.id.toolbar);
//สำหรับ Android รุ่นเก่า สามารถใช้งานได้
setSupportActionBar(toolbar);

//สร้างเมนู ใน onCreateOptionsMenu method
getMenuInflater().inflate(R.menu.menu_main, menu);

// กำหนดค่าของ item ให้เป็น item ที่ระบุไว้ในไฟล์ menu.xml
MenuItem item = menu.findItem(R.id.menu_share);

// เรียกใช้ ActionProvider และเก็บไว้ในตัวแปร
mShareActionProvider = (ShareActionProvider) MenuItemCompat.getActionProvider(item);
//เมื่อมีการคลิกที่แชร์ จะให้ไปใช้ intent ที่สร้างขี้น
mShareActionProvider.setShareIntent(getDefaultShareIntent());

สร้าง method ที่ชื่อว่า getDefaultShareIntent() ดังนี้

private Intent getDefaultShareIntent(){
        Intent intent = new Intent(Intent.ACTION_SEND);
        intent.setType("text/plain");
        intent.putExtra(Intent.EXTRA_SUBJECT, "ทดสอบการแชร์");
        intent.putExtra(Intent.EXTRA_TEXT,"ทดสอบการแชร์ผ่าน app ต่าง ๆ");
        return intent;
    }

ถ้ามีการใช้เมนูใน Overflow menu ให้เรียกใช้จาก onOptionsItemSelected method โดยอาจจะทำเป็น switch case หรือ ใช้ if หลาย ๆ ครั้ง ก็ได้ เช่น

@Override
    public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) {
        int id = item.getItemId();
        if (id == R.id.action_settings) {
            return true;
        }
        return super.onOptionsItemSelected(item);
    }


ดาวน์โหลดไฟล์ คลิกที่นี่


ที่มา
http://developer.android.com/reference/android/support/v7/widget/ShareActionProvider.html
http://developer.android.com/training/sharing/shareaction.html
http://stackoverflow.com/questions/19118051/unable-to-cast-action-provider-to-share-action-provider


วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

การสร้างปุ่มกลับ บน Toobar ของ Android Studio

Android Studio API 21 ได้นำ Toolbar มาใช้แทน ActionBar โดยมีคุณสมบัติเพิ่มขึ้นมาก ในตัวอย่างต่อไปนี้ จะเป็นการสร้างปุ่มกลับเมนู บน Toolbar ดังภาพ

ปุ่มกลับเมนู ไม่ใช่ปุ่มกลับหน้าที่ผ่านมา แต่เป็นปุ่มกลับเมนูที่คลิกมาหน้าปัจจุบัน หรือ เมนูที่อยู่เหนืออีกชั้นหนึ่ง รายละเอียดดูที่ http://developer.android.com/design/patterns/navigation.html

ข้อดีของ Android Studio ที่ผมชอบ คือ เขามีการเขียนโค้ดเตรียมไว้ให้พร้อม เราเพียงแต่ให้รู้ว่า จะเพิ่มเติมอะไร อย่างไร นอกจากนี้ ยังมี  code hint ทำให้ทุ่นเวลาการเขียน พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องไปในตัว รุ่นที่ใช้อยู่นี้ คือ Android Studio 1.5

การสร้างปุ่มกลับ

 1. เริ่มจากสร้าง Project ใหม่ เลือก API 11 และ Blank Project
 2. เมื่อเปิดเข้ามา จะเห็นว่า Android Studio 1.5 สร้าง Toolbar ว่าง ๆ ไว้ให้แล้ว พร้อมกับสร้าง menu_main.xml ไว้ให้ด้วย เพื่อให้ตกแต่งเพิ่มเติม เช่น ใส่ปุ่มกลับ เพิ่มชื่อของ Activity เพิ่ม Overflow menu เป็นต้น
 3. ปุ่มกลับต้องมี 2 หน้า ดังนั้นต้องสร้างหน้าใหม่ หรือ Activity ใหม่ โดยไปที่  Java > [PackageName] คลิกขวา และเลือก New > Activity > Blank Activity
 4. ตั้งชื่อว่า DetailPage แล้วกด Finish
 5. ก่อนอื่น ต้องสร้างปุ่มที่หน้าแรก เพื่อคลิกไปยังหน้าที่ 2 ที่เพิ่งสร้างขึ้น
 6. ไปที่หน้าแรกที่  res > layout > content_main.xml เลือกส่วนที่เป็น Design
 7. ลากปุ่มมาวาง ที่แถบ Property เปลี่ยนข้อความหน้าปุ่มเป็น ไปหน้า 2 และ ระบุ onclick ให้ใช้ goToDetail method
 8. ไปที่ Java ของ MainActivity เพื่อสร้าง goToDetail() method ตามที่ระบุ
 9. ก่อนอื่นต้อง import android.content.Intent เข้ามาก่อน เพื่อใช้คำสั่ง intent (หรือจะพิมพ์ก่อน แล้วค่อยกด Alt+Enter เพื่อ import ก็ได้)
 10. เขียน method ใหม่ โดยเรียกใช้งาน intent และระบุหน้า DetailPage ซึ่งเป็นหน้าที่ต้องการไป พร้อมทั้งให้คำสั่ง ทำงานด้วย ดังนี้
 11. ต่อไปจะเป็นการสร้างปุ่มลูกศรกลับ ในหน้า DetailPage
 12. ที่ res > layout > content_detail_page ในหน้า Design ลาก Large Text Widget มาวาง และกำหนดข้อความว่า "หน้ารายละเอียด" หน้านี้ จะสร้างปุ่มลูกศรสำหรับกลับไปที่หน้าแรก
 13. ไปที่ Java ของ DetailPage จะเห็นว่า Android Studio เขียนโค้ด Toolbar รอไว้แล้ว ใน onCreate () method พร้อมทั้ง ทำการ extends AppcompatActivity ให้ด้วย ซึ่งทำให้สามารถใช้ได้กับ Android รุ่นก่อน ๆ ย้อนไปถึง API 7 ทีเดียว

 14. ปุ่มกลับ เป็นการเปลี่ยนลักษณะของการกลับไปหน้าแรก ให้เป็นการกลับไปยังหน้าที่มีระดับสูงกว่า 1 ขั้น โดยเรียกใช้  setDisplayHomeAsUpEnabled() ของ getSupportActionBar() โดยเขียนโค้ด ต่อจากที่มีอยู่แล้ว ใน onCreate() method (ก่อน FloatingActionButton) ซึ่งจะได้ปุ่มลูกศรกลับ บน Toolbar
 15. เมื่อมีการคลิกปุ่มกลับ บน Toolbar เราจะใช้คำสั่ง intent เพื่อให้กลับไปยังหน้าแรก 
 16. ก่อนอื่นต้อง import android.view.MenuItem; และ import android.content.Intent; เข้ามาก่อน เพื่อให้คำสังสามารถทำงานได้
 17. เพิ่ม method เพื่อรอรับการคลิก และเรียกใช้ intent เพื่อให้กลับไปยังหน้าแรก โดยตรวจสอบ id ของ item ที่คลิก ในกรณีที่มี overflow menu ก็จะตรวจสอบตรงนี้ที่เดียวกัน ถ้า id เท่ากับ home ซึ่งเราบอกว่าจะให้กลับหน้าระดับเหนือหน้านี้ชั้นหนึ่ง เราก็เขียนโค้ดรับ โดยใช้ intent และระบุหน้าที่จะกลับไป ในตัวอย่างนี้หน้าแรกคือ MainActivity
 18. ไปที่ manifest.xml เพื่อ ระบุระดับว่า หน้า MainActivity เป็นหน้าหลัก มิฉะนั้นจะใช้กับ API level 7 ไม่ได้ โดยระบุ ใน manifest.xmlในส่วนของหน้า DetailPage ดังนี้
 19. เมื่อ run ดู จะเห็นหน้าจอดังนี้
 20. เมื่อคลิกปุ่มไปหน้า 2 จะเห็นดังนี้
 21. เมื่อคลิกลูกศรกลับ จะกลับมาที่หน้าแรก
ดาวน์โหลดไฟล์ zip เพื่อนำไปศึกษาได้ คลิกที่นี่

สำหรับการสร้าง Overflow menu ไปเพิ่ม item ในไฟล์ menu เช่น


และตรวจสอบการคลิก ใน onOprionsItemSelected() เช่นเดียวกัน โดยอาจใช้ switch case หรือ ใช้  if หลาย ๆ ครั้งตรวจสอบ ก็ได้


ที่มา
http://developer.android.com/training/appbar/up-action.html
http://developer.android.com/design/patterns/navigation.html
https://guides.codepath.com/android/Using-the-App-ToolBar
http://www.android4devs.com/2014/12/how-to-make-material-design-app.html
https://www.youtube.com/watch?v=EAZv1fP-5TMวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

การทำภาพให้คมชัดขึ้น ด้วย Photoshop CS5

เดี๋ยวนี้การตกแต่งภาพทำได้หลายอย่าง ยิ่งถ้าถ่ายจากโทรศัพท์มือถือ ยิ่งทำได้ง่ายมาก เพราะมี App ถ่ายภาพที่มาพร้อมกับฟิลเตอร์สำหรับตกแต่งภาพได้หลายอย่าง เช่น  Camera 360 Ultimate กล้องที่มากับโทรศัพท์ของ Samsung ก็มี Filter ให้แต่งภาพสวย ๆ ได้หลายแบบ

อย่างไรก็ตาม กล้องดิจิตอลแบบเก่าก็ยังใช้งานได้ดี โดยเฉพาะการถ่ายภาพในระยะใกล้ ซึ่งกล้องมือถือยังทำได้ไม่ดีเท่ากับกล้องดิจิตอล เพราะกล้องมือถือใช้การ Zoom แบบ  digital zooming แต่กล้องดิจิตอล ใช้เล็นซ์ในการซูมภาพ ซึ่งให้ภาพที่มีคุณภาพดีกว่า

ภาพที่ถ่ายจากกล้องบางครั้งอาจจะไม่คมชัด สามารถทำให้คมชัดขึ้นได้อย่างง่าย ๆ ด้วยโปรแกรม Photoshop

เทคนิคการทำภาพให้คมชัดขึ้น

 1. เปิดโปรแกรม Photoshop และเปิดภาพที่ต้องการ
 2. คลิกขวาที่ Layers (ถ้าไม่เห็น Layers ให้ไปที่ Window > Layers หรือ กด F7) และเลือก Duplicate เพื่อคัดลอกเป็นอีกขั้นหนึ่ง
 3. คลิกเลือกชั้นใหม่ที่เกิดขึ้น (ถ้าชั้นใหม่ถูกล็อคอยู่ให้คลิกลูกกุญแจเพื่อเอาล็อคออกก่อน)
 4. ไปที่ Filter > Other > High Pass...
 5. ปรับ Slide เพื่อกำหนดค่า ถ้าต้องการให้คมชัดมาก ให้ตั้งค่าสูง ๆ
 6. คลิก OK
 7. ตั้งค่า Bland Mode ของชั้นที่ทำ High Pass ให้เป็น Overlay
 8. จะได้ภาพที่คมชัดขึ้น
 9. ถ้าต้องการให้บางส่วนของภาพ มีลักษณะเหมือนภาพเดิม เช่น ตัวแมลงให้คมชัด นอกจากนั้นให้เหมือนเดิม
 10. ในกรณีนี้ ให้ใช้ Mask ช่วย โดยในขณะที่ชั้นที่ทำ High Pass กำลังถูกเลือก ให้คลิกไอคอน Mask ด้านล่าง
 11. คลิกเลือก Mask ที่เป็นสีขาว แล้วใช้แปรงสีดำ ทาบริเวณที่ต้องการให้เป็นภาพเดิมซึ่งไม่ต้องการให้คมชัดจาก High Pass
 12. จะได้ภาพตามต้องการ
อ้างอิง
http://www.pcworld.com/article/2466500/how-the-smartphone-defeated-the-point-and-shoot-digital-camera.html
http://www.jeancoutu.com/en/photo/photo-related-tips/smartphone-vs-compact-camera-7-reasons-to-use-a-digital-camera/

วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

มะรุม Moringa

วันนี้ฟังวิทยุรายการ Gary Null Show วันที่ 10.28.15 พูดถึงใบ Moringa สงสัยว่ามันใบอะไรของมัน ถึงได้มีคุณสมบัติเยอะแยะมากมายมหาศาล แถมมีแหล่งกำเนิดแถว ๆ ภูเขาหิมาลัย ประเทศอินเดียอีกต่างหาก หาความหมายดูจึงเห็นว่าเป็นใบ มะรุม นั่นเอง

Gary Null บอกว่ามะรุม มีคุณสมบัติ ยับยั้งการเจริญของเนื้องอก (anti-tumors) แก้อักเสบ (anti-inflammatory)  ต้านแผลในกระเพาะอาหาร (anti-ulcer)  คลายกล้ามเนื้อเกร็ง (antispasmodic)  ต้านความดันโลหิตสูง (anti-hypertensive)  ป้องกัน/บรรเทาโรคเบาหวาน (anti-diabetic)  ต้านเชื้อแบคทีเรีย (anti-bacterial)   และต้านเชื้อรา (anti-fungal) ในใบมะรุม 1 ถ้วย(serving) มีสารอาหารที่มีประโยชน์ ถึง 92 ชนิด เช่น กรดอะมิโน วิตามินซี วิตามินบี 6 โปแตสเซี่ยม แมกนีเซียม เหล็ก แคลเซี่ยม และวิตามินเอ โดยที่สารอาหารแต่ละชนิดมีปริมาณจำนวนมาก เช่น มีวิตามินเอ ถึง 272 % ของจำนวนที่ต้องการในแต่ละวัน  มีแคลเซี่ยม จำนวน 175 % ของจำนวนที่ต้องการในแต่ละวัน

Gary Null บอกว่า มีประโยชน์มากสำหรับผู้ที่เป็นโรคโลหิตจาง (anemia) ปวดข้อ ข้ออักเสบ (arthritis และ joint-pain) หืดหอบ (asthma) โรครูมาติสซั่ม (rheumatism) มะเร็ง (cancer) ท้องผูก (constipation) เบาหวาน (diabetic) ท้องเสีย ท้องร่วง (diarrhea) ปวดในกระเพาะอาหาร (stomach pain) เป็นแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ (intestinal ulcer) กระเพาะอาหารและลำไส้เกร็ง (intestinal spasms) มีปัญหาเกี่ยวกับโรคหัวใจ (heart problems และ heart blood pressure) โรคนิ่วในไต (kidney stone) ปวดหัว (headache) และมีปัญหาเกี่ยวกับเชื้อรา เป็นต้น

มะรุมเป็นพืชสมุนไพรที่มีประโยชน์ รักษาโรคได้หลายชนิดจำนวนมาก คณะเภสัสศาตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พูดถึงคุณสมบัติของมะรุมได้สอดคล้องกับ Gary Null เช่น พูดถึงคุณสมบัติของมะรุมว่า จากการวิจัยทดลองกับสัตว์ พบว่า มะรุมมีคุณสมบัติ มีฤทธิ์ลดความดันโลหิต ฤทธิ์ต้านการเกิดเนื้องอกและ ฤทธิ์ต้านมะเร็ง ฤทธิ์ต้านการเกิดแผลในกระเพาะอาหาร ฤทธิ์ป้องกันตับอักเสบ และ ฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรีย เป็นต้น

เว็บไซต์หมอชาวบ้าน บอกว่า มะรุม ลดไขมันป้องกันมะเร็ง มีวิตามินเอบำรุงสายตามีมากกว่าแครอต ๓ เท่า มีวิตามินซีช่วยป้องกันหวัด ๗ เท่าของส้ม มีแคลเซียมบำรุงกระดูกเกิน ๓ เท่าของนมสด มีโพแทสเซียมบำรุงสมองและระบบประสาท ๓ เท่าของกล้วย มีใยอาหารและพลังงานไม่สูงมากเหมาะกับผู้ที่ควบคุมน้ำหนักอีกด้วย

นอกจากนี้ เว็บไซต์ frynn.com พูดถึงประโยชน์ของมะรุมไว้ถึง 78 ประการ เช่น ช่วยบำรุงผิวพรรณให้ชุ่มชื้น อ่อนนุ่ม ไม่ให้หยาบกร้าน มีสารต่อต้านอนุมูลอิสระช่วยในการชะลอวัย (น้ำมันมะรุม) ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกาย ช่วยรักษาโรคขาดสารอาหารในเด็กแรกเกิดถึงอายุ 10 ขวบ ช่วยลดไขมันและคอเลสเตอรอลในร่างกาย มีส่วนช่วยป้องกันโรคมะเร็ง ช่วยรักษาโรคมะเร็งในกระดูก ผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับการรักษาด้วยรังสี การดื่มน้ำมะรุมจะช่วยให้อาการแพ้รังสีฟื้นตัวเร็วขึ้น ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตในร่างกาย ช่วยรักษาโรคโลหิตจาง มะรุม ลดความดัน รักษาโรคความดันโลหิตสูง ใช้รักษาโรคหัวใจ มะรุม ลดน้ำตาล ช่วยรักษาโรคเบาหวาน โดยรักษาความสมดุลของระดับน้ำตาล ใช้รักษาโรคหอบหืด (Asthma) ช่วยรักษาโรคภูมิแพ้ เป็นต้น

ข้อควรระวังเกี่ยวกับมะรุม

อย่างไรก็ตาม ก็ต้องระมัดระวังในการกินไว้ด้วย เว็บเอ็มดี บอกว่า การกินใบมะรุมและฝักมะรุมเป็นอาหารตามปกติน่าจะปลอดภัยดี ไม่ควรกินรากมะรุมและสารที่สะกัดจากรากมะรุมเพราะอาจจะมีพิษทำให้ถึงตายได้ ไม่ควรกินมะรุมวันละ 6 กรัม ติดต่อกันนานเกินกว่า 3 สัปดาห์

สำหรับสตรีตั้งครรภ์ต้องระวังเป็นพิเศษ ควรงดการบริโภคมะรุม โดยเฉพาะ ราก เปลือก และดอกของมะรุม เพราะอาจจะทำให้เกิดการหดตัวของมดลูก และทำให้แท้งได้ ถึงแม้ว่ายังไม่มีข้อมูลระบุเรื่องการกินส่วนอื่น ๆ ของมะรุม แต่เว็บเอ็มดี บอกว่า ควรยึดคติ ปลอดภัยไว้ก่อน โดยงดการกินมะรุม น่าจะดีกว่า

สำรับสตรีที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ มีการใช้มะรุมเพื่อให้แม่มีน้ำนมมากขึ้น แต่ยังไม่มีข้อมูลยืนยันถึงความปลอดภัยของเด็ก ดังนั้น จึงควรงดการบริโภคมะรุมเพื่อเรียกน้ำนมจะดีกว่าเหมือนกัน

มะรุมทำกับข้าวอะไรได้บ้าง

ใบอ่อน ยอดอ่อน ฝักอ่อนของมะรุม สามารถนำมากินสด ๆ ได้ จิ้มน้ำพริกก็อร่อย ใบอ่อนนำมากินกับขนมปังเป็นแซนวิช ก็ได้ ทำเป็นสลัดก็ดี ฝักอ่อนมะรุมสามารถกินได้เหมือนฝักถั่ว แต่ถ้าแก่ต้องขูดผิวนอกออกเสียก่อน จึงจะนำมาทำเป็นอาหาร ได้ เช่น แกงส้ม แกงกะหรี่ ฝักมะรุมอ่อนผัดน้ำมันหอย ยำฝักมะรุมอ่อน ทอดมันปลากับฝักมะรุมอ่อน แกงเลียงฝักมะรุมอ่อนและใบมะรุม แกงเผ็ดฝักมะรุมอ่อน ไข่ยัดไส้ใบมะรุมหมูสับ ดอกมะรุมชุบไข่ทอด ผัดพริกขิงฝักมะรุมอ่อน ผัดจืดฝักมะรุมอ่อนใส่ไข่และกุ้ง ผัดเผ็ดฝักมะรุมอ่อนยอดพริกไทยกับไก่ ฝักมะรุมอ่อนผัดขี้เมา ต้มจืดหมูสับใบมะรุมอ่อน ผัดฝักมะรุมอ่อนกับเห็ดสดต่างๆ ราดหน้าฝักและใบมะรุมอ่อนไก่/หมู แกงจืดใบมะรุมอ่อนเต้าหู้ ผัดฝักมะรุมอ่อนกับเห็ดหูหนู จีน แกงจืดวุ้นเส้นใบมะรุมอ่อนใส่เห็ดสด แกงเขียวหวานหรือแกงแดงฝักมะรุมอ่อน ยอด ดอก และฝักมะรุมอ่อนชุบแป้งเทมปุระทอด เป็นต้น

อาหารง่าย ๆ ที่ผมชอบ คือ ใบมะรุมอ่อนชุบไข่ทอด และใข่เจียวใบมะรุม อร่อยดี


แหล่งที่มา
http://tunein.com/radio/The-Gary-Null-Show-p20272/
http://www.webmd.com/vitamins-supplements/ingredientmono-1242-moringa.aspx?activeingredientid=1242&activeingredientname=moringa
http://www.pharmacy.mahidol.ac.th/
http://www.doctor.or.th/article/detail/1245
http://frynn.com/%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%A1/
https://www.facebook.com/LamPhaen/posts/335364389850228