วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

การใช้ Text Field ของ Actionscript 3

TextField ใน ActionScript 3 มีไว้สำหรับบรรจุข้อความ หรือภาพ และนำมาแสดงที่หน้าจอ โดยสามารถนำข้อมูลมาจากฐานข้อมูล ไฟล์ XML ไฟล์ข้อความที่เป็น Text ก็ได้ สามารถจัดรูปแบบข้อความใน TextField ได้ หรือจัดรูปแบบโดยใช้ HTML ก็ได้ เช่นกัน

ตัวอย่าง การกำหนดตำแหน่ง ขนาด ของ TextField 

import flash.display.Sprite;
import flash.text.*;

var myTextBox:TextField = new TextField();;
var myText:String = "This is a test.
";

myTextBox.width = 200;
myTextBox.height = 50;
myTextBox.multiline = true;
myTextBox.wordWrap = true;
myTextBox.border = true;
myTextBox.borderColor = 00000000

addChild(myTextBox);
myTextBox.htmlText = myText;


การกำหนดตำแหน่งของ TextField ที่สัมพันธ์กับ TextField อื่น

ถ้าต้องการวาง TextField ต่อกัน โดยข้อความใน TextField มีการเปลี่ยนแปลง และกำหนดให้ตำแหน่งของ TextField ปรับตามขนาดของข้อความ ดังภาพ จะทำอย่างไร


จะเห็นว่า TextField เรียงต่อกันลงมา แม้ว่าข้อความใน TextField จะเปลี่ยนเพิ่มมากขึ้น หรือน้อยลง ตำแหน่งและขนาดของ TextField ก็จะปรับตามไปด้วย ทั้งนี้ โดยใช้ความสูงของ TextField ก่อนหน้านี้ รวมกับค่า y coordinate ของ TextField ก่อนหน้านี้ เป็นจุด y coordinate ของ TextField ที่ต้องการ

การกำหนดตำแหน่งของ TextField ใช้ TextField.x และ TextField.y
การกำหนดขนาดของ TextField ใช้ TextField.width และ TextField.height

มีเคล็ดลับที่สำคัญคือ การเรียกใช้ตำแหน่ง x และ y ต่องทำหลังจาก addChild() แล้วเท่านั้น มิฉะนั้นผลที่ได้จะไม่เป็นไปตามต้องการ ดังนี้ เช่น


จะเห็นว่่า ตำแหน่งของ TextField ไม่อยู่ติดกัน ซึ่งเกิดจากการกำหนดตำแหน่งของ TextField ก่อนที่จะให้แสดงบนหน้าจอ ด้วย addChild()

ตัวอย่างโค้ด (ที่ถูกต้อง)

var textField1:TextField = new TextField();
var textField2:TextField = new TextField();
var textField3:TextField = new TextField();
var textField4:TextField = new TextField();
var thisStageWidth:int = (this.stage.stageWidth);
var textFieldWidth:Number = thisStageWidth * .75;  // width of textField = 75% of stage
var textField1XPos:Number = (thisStageWidth - textFieldWidth)/2;

textField1.border=true;
textField1.borderColor=00000000;
textField1.wordWrap = true;
textField1.autoSize = TextFieldAutoSize.LEFT;

textField2.border=true;
textField2.borderColor=00000000;
textField2.wordWrap = true;
textField2.autoSize = TextFieldAutoSize.LEFT;

textField3.border=true;
textField3.borderColor=00000000;
textField3.wordWrap = true;
textField3.autoSize = TextFieldAutoSize.LEFT;

textField4.border=true;
textField4.borderColor=00000000;
textField4.wordWrap = true;
textField4.autoSize = TextFieldAutoSize.LEFT;

textField1.text = "Hello, world!  askf lf klsdf ";
textField1.appendText("dlfk fl flkdslf lsdfkdskfldskfldskfl;sdkf fs");
textField1.appendText("dlfk fl flkdslf lsdfkdskfldskfldskfl;sdkf fs");
textField1.appendText("dlfk fl flkdslf lsdfkdskfldskfldskfl;จบ กล่องที่ 1");
textField2.text = "How are yooooooooooooooou afsjjlkfj ";
textField2.appendText(" kljfklkj fkjflklsfkj sdfkds fks sdjsd flksdf");
textField2.appendText("skfjsd sdkfjsa sdlkfj dsfjlaj sldjflks0 จบกล่องที่ 2");
textField3.text = "How are yooooooooooooooou333 afkjk aksdfj dfk";
textField3.appendText("kasdf kds fklsdj fsjklds lksdjflsdkfj asjflkfj");
textField3.appendText("fsdfkjsjfkdsf klsdjf dsjflkjsdflkdsj flkflkjasdf");
textField3.appendText("sdkjf dsfksjf sfksjdf sdlkfjkldsf jklsdjf sdjfklj");
textField3.appendText("fklsjfls fjskljflkjflkfjkljf kasjfkldsjfls จบกล่องที่ 3");
textField4.text = "How are yooooooooooooooou afslk fkdsj  จบกล่องที่ 4";

textField1.x = textField1XPos;
textField2.x = textField1XPos;
textField3.x = textField1XPos;
textField4.x = textField1XPos;

textField1.width = textField2.width = textFieldWidth;
textField3.width = textField4.width = textFieldWidth;

this.addChild(textField1);
this.addChild(textField2);

textField2.y = textField1.height;
this.addChild(textField2);

textField3.y = textField1.height + textField2.height;
this.addChild(textField3);

textField4.y = textField1.height + textField2.height + textField3.height;
this.addChild(textField4);การ Lock ไม่ให้แก้ไขข้อความใน TextField

ผมใช้โค้ด นำข้อความมาใส่ในกล่องข้อความ หรือ Text Field ของ Actionscritp 3 แต่พบว่า มีช่องว่างทำให้สามารถใช้เมาส์ เลื่อนข้อความในกล่องข้อความ การตัดช่องว่าหัวและท้ายข้อความออก ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ จึงจำเป็นต้องจัดการ disable หรือ lock ไม่ให้สามารถทำงานได้

เมื่อต้องการ lock ไม่ให้ Text Field ทำงาน สามารถทำได้ โดยการ lock mouse และ ห้ามการเลือก ด้วยโค้ดดังนี้

            ch_A.selectable=false;
            ch_A.mouseEnabled=false;
            ch_A.tabEnabled=false;

จะทำให้ไม่สามารถเลื่อน หรือกระทำการใด ๆ กับข้อความได้ ให้อ่านได้อย่างเดียว

วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

เทคนิค Acrobat Reader

ผมปวดหัวกับการใช้ Adobe Acrobat Reader หลายอย่าง ไม่ใช่เพราะ Acrobat ทำไม่ได้ แต่ผมไม่รู้ว่าทำยังไง มากกว่า หลังจากที่ค้น ๆ ดู ก็เลยเอามาเขียนไว้ กันลืม

ปุ่มกลับ ใน Acrobat
          ปุ่มกลับหรือ Back Button ในลักษณะเดียวกับปุ่มกลับบน Browser นั่นคือ เมื่อคลิกลิงค์ไปแล้ว คลิกปุ่มกลับ ให้กลับที่เดิม ปุ่มนี้ ไม่มีให้เห็นบน Toolbar แต่ซ่อนเอาไว้ ผมใช้ Acrobat DC ซึ่ง ปุ่มนี้จะซ่อนเอาไว้ วิธีการนำมาแสดง ทำดังนี้

  1. คลิกขวาที่แถบเครื่องมือ
  2. เลือก Show Page Navigation Tools
  3. คลิกเครื่องหมายถูก หน้า Previous View
  4. จะมีปุ่มกลับ ให้เห็นบน Toolbar 
  5. ถ้าไม่ต้องการสร้างปุ่ม สามารถไปที่ View > Page Navigation > Previous View


การซ่อนแถบเครื่องมือด้านขวา
           แถบเครื่องมือด้านขวา ทำให้บริเวณที่จะอ่านเอกสารแคบลง

วิธีการซ่อน
          ไปที่ View > Show/Hide > Tools Pane แล้วคลิกเครื่องหมายถูกออก


การจัดหน้าให้พอดีเมื่อขยายตัวหนังสือให้ใหญ่ขึ้น
           เมื่อมีการขยายตัวหนังสือให้ใหญ่ขึ้น โดยใช้ Zoom Tool หรือ กด Ctrl + เครื่องหมายบวก ซี่งเมื่อขยายขนาดของตัวหนังสือให้ใหญ่มากขึ้น ทำให้ตัวหนังสือล้นออกไปนอกจอ 

วิธีการแก้ไข
  1. กด Ctrl + Y เพื่อเปิดหน้าต่าง Zoom Tool
  2. เลือก Reflow
  3. โปรแกรม Acrobat Reader จะทำการ wrap ข้อความใหม่ ทำให้ไม่มีข้อความที่เลยออกไปจากหน้าจอวันพุธที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

การกำหนดทศนิยม ในช่องแถบสูตร Formula bar ของ Excel

โดยปกติ การกำหนดทศนิยม ใช้การกำหนดรูปแบบในเซลล์ ซึ่งมีหลายรูปแบบให้เลือกอยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม ถ้าหากมีการใช้สูตร และรวมค่าในช่องแถบสูตร (Formula bar) ซึ่งมีข้อความปนอยู่ด้วย ก็จะไม่สามารถใช้การกำหนดรูปแบบของเซลล์ได้ จะทำอย่างไรดี

สูตรที่ต้องการกำหนดรูปแบบ ให้เป็นทศนิยม 2 ตำแหน่ง

ในภาพ จะเห็นว่า มีการใช้สูตรในเซลล์ G4 และได้ผลลัพธ์ ค่าร้อยละ 66.6666666666667 เราต้องการให้แสดงเพียงทศนิยม 2 ตำแหน่ง เท่านั้น

วิธีการ

เนื่องจากไม่สามารถใช้การกำหนดรูปแบบเซลล์ เพื่อกำหนดทศนิยม เป็น 2 ตำแหน่งได้ เพราะมีข้อความปนอยู่ด้วย และนอกจากนี้ สูตร Format() ก็ไม่สามารถใช้ได้ เนื่องจาก ในแถบสูตร หรือ Formula bar ไม่สามารถใช้สูตร หรือ Function ของ VBA ได้ ใช้ได้แต่ Worksheet Function เท่านั้น ทางออกคือ การใช้ TEXT() ซึ่งเป็น Worksheet Function  โดยมีรูปแบบ ดังนี้

                                         TEXT(ค่าตัวเลข, รูปแบบ)

ฟ้งก์ชัน TEXT สามารถรับรูปแบบได้หลายอย่าง คือ

ข้อมูลเดิม
ข้อมูลที่ต้องการให้แสดง
รูปแบบ
1234.59
1234.6
"####.#"
8.9
8.900
"#.000"
0.631
0.6
"0.#"
12
1234.568   
12.0
1234.57
"#.0#"
44.398
102.65
2.8
  44.398
102.65
    2.8
(จัดทศนิยมตรงกัน)
"???.???"
5.25
5.3
5 1/4
5 3/10
(จัดส่วนตรงกัน)
"# ???/???"

ในตัวอย่างนี้ สูตรที่ใช้ มีดังนี้

="ด้านหลักสูตร มีความพึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ "&TEXT(COUNTIF(B4:B12,B6)/COUNT(B4:B12)*100,"0.00")

ซึ่งจะได้ผล ดังนี้

อ้างอิง
https://support.office.com/en-sg/article/TEXT-function-20d5ac4d-7b94-49fd-bb38-93d29371225c