วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2558

การใช้ checkBox ใน listView ด้วย customAdapter

โดยปกติ ถ้าใช้ listView เราจะเรียกใช้ adapter ที่มากับ Android Studio คือ android.R.layout.simple_list_item_1 แต่ Adapter ตัวนี้ ใช้ได้เฉพาะกับ ข้อมูลใน listView ที่เป็นตัวอักษร เท่านั้น ถ้าต้องการให้มีภาพ หรือ อย่างอื่น ๆ เช่น checkBox หรือ RadioBox หรือ จัดรูปแบบให้หลากหลาย ก็ไม่สามารถทำได้ เราจึงต้องสร้างรูปแบบเอง และสร้าง Adapter ขึ้นเอง ซึ่งเรียกว่าเป็น customAdapter

ในตัวอย่างต่อไปนี้ จะเป็นการสร้าง listView ที่ประกอบด้วย checkBox และข้อความ ดังภาพ

มีขั้นตอนหลัก ๆ ดังนี้

 1. สร้าง Project ใหม่
 2. สร้าง Activity แรก และสร้าง Activity สำหรับหน้าเมนูหลักเพื่อเรียกใช้งาน listBox
 3. สร้าง layout ที่จะใช้เป็นรูปแบบของ listView ในแต่ละรายการ หรือ item ที่ประกอบด้วย checkBox และ textBox หรือกล่องข้อความ ที่จะปรากฏใตแต่ละรายการ
 4. สร้างไฟล์ java หรือ Class ใหม่ เพื่อให้เป็น customAdapter เพื่อ แปลง หรือปรับข้อมูลที่มีทั้ง checkBox และ  textBox พร้อมทั้งเรียกใช้งานใน Activity ที่ต้องการใช้ listView
วิธีการ

การสร้าง Project ใหม่
 1. สร้าง Project ใหม่ ในตัวอย่างนี้ใช้ Android Studio 1.5.1 สร้าง Project ใหม่ ระบุ API 11 และใช้ Blank Activity ซึ่ง Android Studio จะสร้างไฟล์ต่าง ๆ ให้พร้อมใช้งาน ในตัวอย่างนี้ จะใช้งาน listView ใน Activity ที่ชื่อว่า Menu_Page ดังนี้ โดยคลิกปุ่มหน้าแรก แล้วให้มาที่หน้า Menu_Page
  ส่วนวิธีการที่จะสร้างหน้าแรกอย่างไร จะไม่พูดถึง แต่จะเริ่มที่หน้า Menu_Page ที่จะแสดง listView เท่านั้น
การสร้าง Activity เพื่อเรียกใช้งาน listView
 1. สร้าง Activity หลัก โดยมีปุ่มสำหรับเมื่อกดแล้วจะมาที่ หน้าเมนูหลัก ซึ่งเรียกใช้งาน listView
 2. สร้างหน้าหน้าเมนูหลัก เพื่อใช้งาน listView โดยคลิกขวาที่ห้อง jave สำหรับไฟล์ของ Project และเลือก New > Activity >BlankActivity
 3. ตั้งชื่อว่า Menu_Page
 4. ไปที่ res > layout จะเห็นมีไฟล์ layout สำหรับ Activity ที่สร้างใหม่ 
 5. ลาก Large Text Widget และ ListView มาวาง พร้อมทั้งเปลี่ยนข้อความของ Large Text ตามต้องการ Layout นี้ จะเป็นหน้าจอหลักสำหรับเมนู 
 6. กำหนด id ของ TextView ว่า textView และ ListView ว่า menuList
 7. ไปที่ห้อง java เพื่อเขียนโค้ดในไฟล์ Menu_Page
 8. ให้ extends  AppCompatActivity เพื่อให้ครอบคลุม API รุ่นเก่าได้ ถึง API 7  
 9. กำหนดตัวแปร ListView, ArrayAdapter และตัวแปรที่เป็น Array ชื่อชุดข้อสอบ
  ListView listView;
  ArrayAdapter adapter;
  
  String[] mainMenuItems ={"Vocabulary","Vocab ชุดที่ 1","Vocab ชุดที่ 2","Vocab ชุดที่ 3","Grammar","Tense","Articles","Conversations","บทสนทนา ชุดที่ 1","บทสนทนา ชุดที่ 2","บทสนทนา ชุดที่ 3","Reading Passages","บทอ่าน ชุดที่ 1","บทอ่าน ชุดที่ 2","บทอ่าน ชุดที่ 3","รวมชุดข้อสอบ","ข้อสอบ ชุดที่ 1","ข้อสอบ ชุดที่ 2","ข้อสอบ ชุดที่ 3"};

 10. ใน on Create method ให้กำหนดให้ใช้ Layout ที่สร้างขึ้น และสัมพันธ์ id กับตัวแปรที่กำหนดขึ้น
   protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
      super.onCreate(savedInstanceState);
      setContentView(R.layout.activity_menu__page);
      listView = (ListView)findViewById(R.id.menuList );

 11. ค้างไว้แค่นี้ก่อน เพื่อไปจัดการกับ CustomAdapter
การสร้าง layout ที่จะใช้เป็นรูปแบบของ listView ในแต่ละรายการ หรือ item
 1. คลิกขวาที่ layout ในห้อง res และเลือก New > Layout resource file
 2. ตั้งชื่อไฟล์ ว่า simplerow
 3. กำหนดให้ใช้ Linear Layout กำหนดให้เป็นการเรียงแบบ Horizontal เพื่อให้ checkBox อยู่ทางซ้าย และ TextView อยู่ทางขวา โดยไปปรับ orientation ใน Code ของ Text ดังนี้
  xml version="1.0" encoding="utf-8"?><LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"  android:orientation="horizontal" android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"> 
 4. ลาก checkBox และ Text View มาวาง 
 5. กำหนด id ของ checkBox ว่า chkBox และ กำหนด id  ของ TextView ว่า examName
การสร้างไฟล์ java  Class ใหม่ เพื่อให้เป็น customAdapter

ไฟล์ที่เป็น Adapter จะทำหน้าที่แปลงข้อมูล ในรูปแบบอื่น เช่น Array เพื่อให้เป็นข้อมูลใน listBox ในกรณีนี้ จะนำเอา checkBox และ TextView มาเป็นข้อมูลในรายการของ listView สำหรับ TextView จะให้รับค่ามาจาก Array ที่เป็นชื่อข้อสอบ ดังนั้น ในแต่ละรายการใน ListView จะประกอบไปด้วย checkBox และชื่อของข้อสอบ ที่ไม่ซ้ำกันในแต่ละรายการ
 1. คลิกที่ห้องเก็บ Project file ในห้อง java เลือก New > Class
 2. ตั้งชื่อไฟล์ java ว่า ClassAdapter
 3. ให้ extends ArrayAdapter ที่เป็น String เพื่อรับค่าตัวแปร Array ที่เป็นชื่อวิชา ถ้าไม่กำหนดให้เป็น String จะได้เป็น Object ซึ่งจะมีปัญหาตอนกำหนดให้รับค่าตัวแปร Array ชื่อวิชา

  class CustomAdapter extends ArrayAdapter{
  
  
 4. ใน Class นี้ กำหนด method ให้เลือกใช้ simplerow layout และให้สร้างหน้าจอ ListView โดยการ override onGetView() และกำหนดค่า โดยใช้ค่าที่เราได้กำหนดไว้แล้ว โดยสรุป คือ เขียนโค้ด ดังนี้

  import android.content.Context;
  import android.text.Layout;
  import android.view.LayoutInflater;
  import android.view.View;
  import android.view.ViewGroup;
  import android.widget.ArrayAdapter;
  import android.widget.CheckBox;
  import android.widget.TextView;
  
  class CustomAdapter extends ArrayAdapter{
  
    public CustomAdapter(Context context, String[] mainMenuItems) {
      super(context,R.layout.simplerow,mainMenuItems);
    }
  
    @Override  public View getView(int position, View convertView, ViewGroup parent) {
      LayoutInflater inflater = LayoutInflater.from(getContext());
      View customView = inflater.inflate(R.layout.simplerow, parent, false);
  
      String singleRow = getItem(position);
      TextView examName = (TextView)customView.findViewById(R.id.examName);
      CheckBox checkBox = (CheckBox)customView.findViewById(R.id.chkBox);
  
      examName.setText(singleRow);
      checkBox.isChecked();
  
      return customView;
  
    }
  }
 5. กลับมาที่ Menu_Page.java เพื่อทำงานต่อ โดยสั่งให้ใช้ CustomAdapter พร้อมทั้งกำหนดว่า เมื่อคลิกที่ ListView แล้วจะให้ทำอะไร ในตัวอย่างนี้ เมื่อคลิกแล้วให้แสดงข้อความขึ้นหน้าจอ โดยใช้ Toast() โดยสรุป ใน onCreate method เขียนโค้ด ดังนี้

  @Overrideprotected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_menu__page);
    listView = (ListView)findViewById(R.id.menuList );
  
    adapter = new CustomAdapter(this,mainMenuItems);
    listView.setAdapter(adapter);
    listView.setOnItemClickListener(new AdapterView.OnItemClickListener() {
  
      @Override    public void onItemClick(AdapterView parent, View view, int position, long id) {
  
        switch (position) {
          case 0:
            Toast.makeText(Menu_Page.this, "คลิกรายการที่ " + position, Toast.LENGTH_LONG).show();
            break;
          case 1:
            Toast.makeText(Menu_Page.this, "คลิกรายการที่ " + position, Toast.LENGTH_LONG).show();
            break;
          case 2:
            Toast.makeText(Menu_Page.this, "คลิกรายการที่ " + position, Toast.LENGTH_LONG).show();
            break;
          case 3:
            Toast.makeText(Menu_Page.this, "คลิกรายการที่ " + position, Toast.LENGTH_LONG).show();
            break;
  
        }
      }
    });
  }
  
เป็นอันเสร็จการเรียกใช้งาน CustomAdapter ที่สร้าง ListView ซึ่งประกอบด้วย checkBox และข้อความในแต่ละรายการ เมื่อ Run ดูและคลิกเลือกที่รายการ จะได้ ดังนี้

ดาวน์โหลดไฟล์ตัวอย่าง คลิกที่นี่

วันพุธที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2558

การส่งออกบางส่วนของภาพ ใน illustrator cs6

สมมุติว่า เราทำ Logo หลายชิ้น ใน Adobe Illustrator CS6 และต้องการบันทึกออกเป็นไฟล์ PDF หรือไฟล์นามสกุลอื่น หรือ ต้องการส่งออกไปยังโปรแกรม Photoshop แต่ต้องการส่งออกเฉพาะบาง Logo เท่านั้น จะทำอย่างไร

ในภาพ ต้องการส่งออก หรือบันทึกเป็นไฟล์เฉพาะโลโก้ด้านซ้ายมือ ที่มีกรอบเป็นสีเหลือบเท่านั้น จะทำอย่างไรดี

มีวิธีหลายวิธี แต่วิธีที่ง่ายที่สุดคือการจัด Artboard ให้คลุมเฉพาะโลโก้ที่ต้องการ แล้วจึงส่งออก หรือบันทึกเป็นไฟล์อื่น ๆ ตามต้องการ

วิธีการ

 1. คลิกเลือกเฉพาะโลโก้ที่ต้องการส่งออก โดยใช้ Selection Tool ลากให้คลุม Artwork ที่ต้องการ
 2. จะได้ดังภาพ
 3. ไปที่ Object > Artboards > Fit to Selected Art
 4. Artboard จะย่อขนาดลงเท่ากับโลโก้ที่เลือกเอาไว้แล้ว
 5. ไปที่เมนู File > Save As... หรือ File > Export...
  • Save As เพื่อบันทึกเป็นไฟล์ของ illustrator หรือ PDF หรือ อื่น ๆ 
  • Export เพื่อส่งไปยัง Photoshop หรือ Flash หรือส่งออกเป็นภาพ BMP, JPG, WMF สำหรับ Windows Media หรือ เป็นไฟล์นามสกุลอื่น ๆ
 6. ภาพต้วอย่างส่งออกเป็น PDF
ส่วนวิธีอื่น ๆ เช่น เลือก Artwork ทั้งหมด แล้ว Shift Click เพื่อยกเลิกการเลือกเฉพาะ Artwork ที่ต้องการส่งออก แล้วไปที่ Object > Hide เพื่อซ่อน Artwork ที่ไม่ต้องการ แล้วจึงบันทีก หรือส่งออก

อีกวิธีคือ การเลือกเฉพาะ Artwork ที่ต้องการ แล้ว Cut และเปิดโปรแกรม illustrator ใหม่ แล้ว Paste เข้ามาอีกที

แต่คิดว่าวิธีที่ดีที่สุด คือ จัดการ Artboard เพราะจะได้ขนาดภาพตามที่ต้องการ ดังที่เห็นในภาพจากไฟล์ PDF 

วันอังคารที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2558

การบันทึกอีแมล์ Gmail เป็นไฟล์ PDF

มีบางโอกาสที่เราจำเป็นต้องส่งไฟล์อีเมล เป็นไฟล์แนบกับจดหมายอีเมล ทำให้เราจำเป็นต้องบันทึกจดหมายอีเมลเป็นไฟล์ PDF เพื่อแนบจดหมายอีเมลอีกทีหนึ่ง ในที่นี้ จะใช้กับ Gmail เท่านั้น ส่วน อีเมลอื่น ๆ มีวิธีการที่แตกต่างกันไป

วิธีการ

 1. เข้าไปที่กล่องจดหมาย และเปิดจดหมายที่ต้องการบันทึกเป็นไฟล์ PDF
 2. คลิกปุ่ม เพิ่มเติม ซึ่งเป็นปุ่มสามเหลี่ยมชี้ลง ข้าง ๆ ลูกศรตอบกลับ
 3. เลือก พิมพ์
 4. จะเกิดหน้าจอให้ตั้งค่า พร้อมทั้งนำจดหมายอีเมลที่จะบันทึกเป็นไฟล์ PDF มาแสดงให้ดูด้วย  เสร็จแล้วกดปุ่ม บันทึก
 5. ระบุที่เก็บไฟล์ เพื่อจะได้นำไปเป็นไฟล์แนบ ต่อไป


วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2558

onSaveInstanceState()

การพัฒนา Application สำหรับ Android phone มีประเด็นที่จะต้องจัดการด้วยตัวเองอย่างหนึ่งคือ เวลาผู้ใช้งานเปลียนมือถือ จากแนวตั้งเป็นแนวนอน โปรแกรมจะปรับสภาพไปสู่สภาพเดิม เหมือนเมื่อเริ่มต้นเข้ามาที่หน้าจอใหม่ ๆ ที่เป็นเช่นนี้ เพราะ Android Studio ต้องการปรับสภาพให้เข้ากับสภาวะใหม่ ดังนั้น เราจึงต้องจัดการ บันทึกสภาพปัจจุบันของหน้าจอเอาไว้ และเมื่อมีการปรับเปลี่ยนสภาพใหม่ ก็ให้ตรวจสอบข้อมูลเดิมพร้อมทั้งบันทึกเอาไว้ และนำกลับมาใช้ให้เหมือนเดิม มิฉะนั้นผู้ใช้อาจจะงงว่า ทำไมข้อมูลหน้าจอจึงเปลี่ยนไป

ยกตัวอย่างเช่น ผู้ใช้กำลังทำข้อสอบถึงข้อที่ 5 บังเอิญว่า อยากจะอ่านข้อความตามแนวนอน จึงหมุนหน้าจอ จากแนวตั้งมาดูตามแนวนอน แต่ผลปรากฏว่า ข้อสอบจากข้อที่ 5 กลับมาเป็นข้อ 1
ที่เป็นเช่นนี้เพราะ เมื่อมีการเปลี่ยนแนว หรือ Orientation ของมือถือ วงจรชีวิตของหน้าจอนั้น ๆ จะยุติลง และเริ่มต้นใหม่ โดยใช้ค่าเริ่มต้นที่มีอยู่ ดังนั้นจึงกลับไปสู่สภาพเดิม

การจัดเก็บสภาพของหน้าจอ ด้วย onSaveInstanceState()

ในกรณีตัวอย่างข้อสอบข้างต้น มีการกำหนดตัวแปรคือ thisQuestionNum เพื่อเก็บหมายเลขข้อของข้อสอบ เพื่อนำข้อสอบมาแสดงตามหมายเลขนั้น ๆ โดยเริ่มต้นจากข้อ 1 และ ผู้ใช้สามารถคลิกเพิ่มไปดู ข้อ 2,3,4  ... ได้ตามลำดับ ซึ่งจะทำให้ค่าของตัวแปร thisQuestionNum เปลี่ยนไป ตามที่ผู้ใช้คลิก

ดังนั้น การจัดเก็บสภาพจึงต้องจัดเก็บค่าของตัวแปร thisQuestionNum  และนำไปใช้ เมื่อมีการ Create หน้าจอนี้

การจัดเก็บสภาพ ให้กำหนดเป็น Method ใหม่ อยู่นอก onCreate() method ดังนี้

@Overrideprotected void onSaveInstanceState(Bundle outState) {
  outState.putInt("thisQuestionNum", thisQuestionNum);
  super.onSaveInstanceState(outState);
}

การจัดเก็บข้อมูล จะเก็บไว้ใน Bundle Object และเนื่องจาก thisQuestionNum เป็นตัวเลข จึงต้องใช้ .putInt เพื่อเก็บข้อมูล การจัดเก็บจะเก็บในลักษณะ Name:Value pair โดยที่เมื่อจะเรียกใช้ จะเรียกชื่อที่อยู่ในเครื่องหมายคำพูด

Android จะเรียกใช้ Method นี้ ก่อนที่หน้าจอจะหมดสภาพ หรือ ถูก destroy และเมื่อเริ่มต้นใหม่ โดยปกติ Android จะมีการตรวจสอบอยู่แล้วใน onCreate() method 

@Overrideprotected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {

.....
}

ดังนั้น หน้าที่ของเราจึงต้องตรวจสอบ ว่า มีการจัดเก็บอะไรไว้ก่อนหรือไม่ ถ้ามีการจัดเก็บแสดงว่า เคยอยู่ในหน้านี้อยูก่อนแล้ว ก็ให้เอาข้อมูลเดิมที่จัดเก็บไว้มาทำงาน แต่ถ้าไม่มี ก็ให้ค่าเป็นค่าเริ่มต้น ดังนี้

@Overrideprotected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {

  if (savedInstanceState != null) {
    // ใช้ค่าที่เก็บไว้    thisQuestionNum = savedInstanceState.getInt("thisQuestionNum");
  } else {
    // กำหนดเป็นค่าเริ่มต้น    thisQuestionNum = 0;
  }

  super.onCreate(savedInstanceState);

......

}

เมื่อมีการเปลี่ยนแนวหน้าจอ ข้อมูลจะไม่เปลี่ยนไป ข้อมูลจะเหมือนเดิม ไม่ว่าจะเป็นแนวตั้ง หรือแนวนอน ก็ตาม
วันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2558

การสร้าง DialogFragment ใน Android Studio

การสร้าง Dialog เพื่อแสดงข้อความแจ้งเตือน หรือให้ข่าวสารแก่ผู้ใช้งานมือถือ Android โดยใช้  Android Studio ทำได้หลายอย่าง แต่วันนี้ จะพูดถึงการใช้ Fragment สำหรับสร้าง Dialog ซึ่งมีข้อดี คือ สามารถจัดการรูปแบบได้เองสะดวกดี เพราะใช้ Layout ที่สร้างเอง จึงนำเอาภาพ ข้อความมาจัดเรียงได้ ในตัวอย่างนี้ จะสร้าง DialogFragment โดยให้คลิกจากเมนูใน OverFlow Menu แล้วมาที่ Dialog ที่สร้างขึ้น โดยใช้ Android Studio 1.5.1

ภาพหน้าจอ DialogFragment ที่จะสร้าง ในครั้งนี้

ขั้นตอนการสร้าง

 1. สร้าง Project ใหม่
 2. สร้าง Layout ที่ต้องการให้แสดงเป็น Dialog
 3. สร้าง Java Class สำหรับ DialogFragment
 4. เรียกใช้งาน ที่ OverFlow menu
สร้าง Project ใหม่
 1. สร้าง Project ใหม่ ตั้งชื่อตามต้องการ
 2. กำหนด API 11 และ Blank Activity
สร้าง Layout สำหรับให้แสดงเป็น Dialog
 1. นำภาพไปใส่ไว้ในห้อง Drawable โดยใช้วิธี Copy แล้ว Paste ใน Android Studio
 2. สร้าง Layout โดยคลิกขวาที่ layout เลือก New > Layout Resource File
 3. ตั้งชื่อว่า df_demo  
 4. นำ ImageView  TextView และปุ่ม พร้อมทั้งนำภาพและข้อความมาวางบน Layout ดังภาพ
  • TextView ให้กำหนด LayoutWidth เป็น match parent และ กำหนด padding ตามต้องการ  ในตัวอย่างใช้ TextView จำนวน 3 TextView
  • สำหรับปุ่ม ให้กำหนด Border ห่างจาก TextView ประมาณ 60dp เพื่อให้เห็นเด่นชัด
  • เขียนข้อความบนปุ่มว่า OK
  • ตั้งชื่อ id ของปุ่มนี้ว่า btnOk สำหรับให้ปิดหน้าจอ dialog 
  • ถ้าข้อความยาวเกินหน้าจอ ให้นำ ScrollView มาครอบเพื่อให้สามารถ Scroll ได้
การสร้าง Java Class สำหรับ DialogFragment 
 1. สร้าง Java Class เพื่อให้เป็น Object ของ DialogFragment ที่จะใช้ Layout ที่สร้างขึ้น เพื่อบอก FragmentManager ว่า เราต้องการ layout นี้มาแสดง
 2. คลิกขวาในห้อง Java ที่เก็บไฟล์หลักของ Project และเลือก New > Java Class
 3. ตั้งชื่อว่า MyDialogFragmentDemo 
 4. ใน Class นี้ จะต้อง extends DialogFragment และ ใช้ layout สำหรับการรับ การคลิก โดย implements OnClickListener
 5. เรียกใช้ onCreateView เพื่อสร้างหน้าจอ
 6. ในการสร้างหน้าจอ มีการกำหนดตัวแปรของปุ่ม มีการ inflate โดยเรียกใช้ layout ที่สร้างไว้แล้ว มีการกำหนดชื่อ Dialog พร้อมทั้งรอรับการคลิกจากปุ่ม ถ้ามีการคลิก ให้ปิดหน้าจอ การ Import โปรแกรม Android Studio จะถามให้กด Alt+Enter เพือ import ในส่วนที่ต้องการ
 7. สำหรับชื่อของ Dialog สำหรับ API ที่ตำ่กว่า API 23 จะไม่มีปัญหา แต่ถ้าเป็น API 23 ต้องไปกำหนด Style ในไฟล์ style.xm ให้มี Style ที่กำหนดให้มีชื่อ และนำมาใช้กับ Dialog เมื่อมีการเรียกใช้
 8. กำหนด Style ในไฟล์ Style.xml ดังนี้
การเรียกใช้งาน ที่ OverFlow menu
 1. กำหนด item ของ Overflow menu ในไฟล์ menu.xml โดยมี id คือ action_pro และ ชื่อที่จะปรากฏ คือ รุ่น Pro
 2. เมื่อเปิดหน้าจอจะเห็นมี OverFlow menu เป็นจุด 3 จุด
 3. เมื่อคลิกที่ OverFlow menu จะเห็นมีเมนู รุ่น Pro ปรากฎ
 4. ใน Activity ที่มี Overflow menu ให้เรียกใช้งาน เมื่อเมนูถูกคลิก ใน onOptionsItemSelected method
 5. ในการเรียกใช้งาน ต้องเรียกผ่าน FragmentManager พร้อมทั้งกำหนด Style ให้ใช้ style ที่กำหนดไว้ในไฟล์ style.xml สำหรับ dialog นี้ เพื่อให้แสดงหัวเรื่องด้านบน
 6. เป็นอันเสร็จการสร้าง DialogFragment
 7. เมื่อใช้งาน โดยคลิกที่เมนู รุ่น Pro ใน OverFlow menu จะแสดง Dialog ดังภาพข้างต้น
ดาวน์โหลดไฟล์ เพื่อศึกษา คลิกที่นี่