วันอังคารที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2560

แนวข้อสอบ ก.พ. โอเปอเรต

ข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. มีบางครั้งที่ข้อสอบ ก.พ. มีการออกข้อสอบเรื่อง โอเปอร์เรต ซึ่งเป็นทักษะการคำนวนเบื้องต้น ทางคณิตศาสตร์ เช่น การบวก ลบ คูณ หาร หรือเลขยกกำลังเป็นต้น

ลักษณะของข้อสอบ จะให้ตัวเลขมา 2 ชุด โดยมีคำตอบมาให้ ผู้เข้าสอบต้องหาว่า คำตอบที่ได้มานั้น มาจากการนำตัวเลขมาทำอะไรทางคณิตศาสตร์ และผู้เข้าสอบต้องใช้วิธีเดียวกันกับตัวเลข 2 ชุดที่ให้มา เพื่อหาคำตอบจากตัวเลขที่กำหนดให้

แบบฝึกหัดต่อไปนี้ เป็นการฝึกทักษะในการมอง/วิเคราะห์ ตัวเลข และการคำนวณเพื่อให้ได้คำตอบ ตามที่ระบุ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมาก ในการทำข้อสอบ ก.พ. ฉบับจริง

คำสั่ง:ให้ท่านหาคำตอบ โดยใช้วิธีการเดียวกันกับตัวเลข 2 ชุดแรกที่กำหนดให้

ข้อ 1.
3 * 2 =11
3 * 8 =17
4 * 9 = ?
 
25
28
30
33
 

 
ข้อ 2.
4 * 2 = 6
6 * 6 = 6
9 * 7 = ?
 
16
56
11
23
 

 
ข้อ 3.
7 * 6 = 39
9 * 2 = 33
5 * 3 = ?
 
28
24
13
14
 

 
ข้อ 4.
9 * 4 = 10
7 * 6 = 2
7 * 3 = ?
 
46
17
10
8
 

 
ข้อ 5.
5 * 2 = 9
4 * 2 = 6
5 * 1 = ?
 
4
6
12
24
 

 
ข้อ 6.
8 * 9 = 72
5 * 8 = 40
2 * 4 = ?
 
2
8
16
32
 

 
ข้อ 7.
4 * 7 = 18
2 * 3 = 8
8 * 4 = ?
 
12
16
22
24
 

 
ข้อ 8.
2 * 8 = 12
6 * 5 = 41
2 * 7 = ?
 
13
9
51
11
 

 
ข้อ 9.
9 * 8 = 34
6 * 3 = 18
4 * 4 = ?
 
12
16
32
64
 

 
ข้อ 10.
9 * 4 = 85
5 * 1 =26
2 * 2 = ?
 
12
8
6
4
 

 
ข้อ 11.
6 * 5 = 22
9 * 6 =30
9 * 8 = ?
 
1
89
73
34
 

 
ข้อ 12.
2 * 8 = 32
5 * 3 = 30
3 * 8 = ?
 
73
25
22
48
 

 
ข้อ 13.
4 * 2 = 4
16 * 4 = 8
25 * 4 = ?
 
7
9
13
17
 

 
ข้อ 14.
8 * 5 = 19
4 * 8 = 4
6 * 2 = ?
 
20
14
24
16
 

 
ข้อ 15.
5 * 7 = 24
8 * 3 = 22
2 * 6 = ?
 
10
12
16
32
 

 
ข้อ 16.
5 * 4 = 21
4 * 2 = 8
3 * 8 = ?
 
12
15
30
39
 

 
ข้อ 17.
6 * 9 = 27
8 * 5 = 29
5 * 7 = ?
 
18
22
32
35
 

 
ข้อ 18.
9 *8 = 11
64 * 9 = 17
4 * 5 = ?
 
7
9
13
14
 

 
ข้อ 19.
8 * 16 = 12
1 * 4 =3
3 * 25 = ?
 
24
28
8
14
 

 
ข้อ 20.
7 * 9 = 32
5 * 8 = 26
9 * 6 = ?
 
15
21
30
54
 

 

1 ความคิดเห็น: