วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2560

การใช้ "การ" หรือ "ความ" นำหน้าคำในภาษาไทย ข้อสอบ ก.พ.

การใช้ การ หรือ ความ นำหน้าคำในภาษาไทย

คำที่มี “การ” หรือ “ความ” นำหน้า เป็นคำนามที่ใช้บอกอาการกระทำ หรือที่เรียกว่า อาการนาม มีหลักในการใช้ ดังนี้

การใช้ “การ”
การสามารถใช้นำหน้าคำนาม หรือคำกริยา ได้
- นำหน้าคำนาม จะหมายความว่า เรื่อง, ธุระ, หน้าที่ เช่น การบ้าน การครัว การคลัง การเมือง การไฟฟ้า การประปา เป็นต้น
- นำหน้าคำกริยา ส่วนมากมักจะเป็น คำกริยาที่แสดงความเป็นไปทางกาย ซึ่งจะทำให้คำกริยานั้นเป็นคำนาม เช่น การกิน การเดิน การออกกำลังกาย  การขับรถ  การวิ่ง  การเล่นกีฬา การปฐมพยาบาล การหายใจ การจับกุม การสืบสวนสอบสวน เป็นต้น

การใช้ “ความ”
ความ  สามารถใช้นำหน้าคำกริยาหรือคำวิเศษณ์เพื่อแสดงสภาพ หรือคำนาม ก็ได้
- นำหน้าคำกริยา มักจะเป็นคำกริยาที่แสดงความเป็นไปทางจิตใจ หรือคำที่แสดงความนึกคิด เป็นนามธรรม เช่น ความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ ความหวัง  ความอดทน  ความเมตตา  ความสงบเรียบร้อย ความเจริญ ความเสื่อม เป็นต้น
- วลีที่มีคำกริยา “มี” และ "เป็น" นำหน้าคำนาม หรือ คำวิเศษณ์ ให้ใช้ "ความ" นำหน้าเสมอ เช่น ความเป็นเพื่อน ความเป็นมนุษย์  ความเป็นใหญ่  ความมีพลัง ความมีสติ ความมีโชค เป็นต้น
- นำหน้าคำวิเศษณ์  เช่น  ความดี  ความชั่ว  ความสูง  ความยาว  ความอบอุ่น  ความร้อน  ความแห้งแล้ง  ความเดือดร้อน   ความอ่อนแอ  ความรวดเร็ว  ความร่ำรวย  เป็นต้น
- นำหน้าคำนาม เช่น ความวัว ความควาย ในประโยคที่ว่า ความวัวยังไม่ทันหาย ความควายก็เข้ามาแทรก เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม
 คำบางคำ ก็สามารถใช้ได้ทั้ง การ และความ แต่ความหมายอาจจะแตกต่างกันไปบ้าง ลองดูประโยค ต่อไปนี้

  • การเป็นผู้นำที่ดี ไม่ใช่ใคร ๆ ก็ทำได้ (รูปธรรม - กระทำอาการได้)
  • ความเป็นผู้นำ เป็นสิ่งที่สามารถสร้างกันได้ มิใช่สิ่งที่มีมาแต่กำเนิด (นามธรรม)
  • การคิดเลขเร็ว เป็นสิ่งที่ฝึกฝนได้ (รูปธรรม - กระทำอาการได้)
  • ความคิดสร้างสรรค์ เป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (นามธรรม)
  • การเสียสละสิ่งของให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย เป็นสิ่งที่ควรกระทำ (รูปธรรม - กระทำอาการได้)
  • ความเสียสละเพื่อส่วนรวม เป็นคุณสมบัติที่พึงมีของคนในชาติ(นามธรรม)
ดังนั้น การเลือกใช้ การ หรือ ความ จึงต้องพิจารณาความหมายและบริบทของประโยคประกอบด้วย จึงจะสามารถเลือกใช้ได้ ถูกต้อง เหมาะสม และสื่อความหมายตรงกัน
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น