วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560

เตรียมสอบ ก.พ. วิชาภาษาไทย (ภาษาบกพร่อง)

แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. ภาษาไทย(ภาษาบกพร่อง) พร้อมเฉลยและอธิบายละเอียด

การใช้ภาษาไม่เหมาะสม ได้แก่ (1) ใช้ภาษาฟุ่มเฟือย (2) ใช้ภาษากำกวม (3) เขียนตัวสะกดผิด (4)ใช้คำผิดความหมาย เช่น ใช้ลักษณะนามผิด ใช้คำ/สำนวนผิด ใช้คำเชื่อมผิด ใช้คำนามเป็นคำกริยา เป็นต้น (5) ใช้คำ/สำนวนต่างประเทศโดยไม่จำเป็น (6) เรียงคำ/กลุ่มคำผิดลำดับ (7) ใช้ภาษาแสลง (8) ใช้คำขัดแย้งกันในประโยค (9) ใช้คำไม่คงที่ (10) ใช้คำต่างระดับ (11) และ อื่น ๆ เช่น ใช้คำไม่เหมาะแก่โวหาร ไม่เหมาะกับ กาละ เทศะ และบุคคล ตลอดจนใช้คำไม่เหมาะกับความรู้สึก เป็นต้น

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม   คลิกทีนี่


คำสั่ง:ให้ท่านเลือกข้อที่ถูกต้องมากที่สุด


ข้อ 1.
ประโยคในข้อใด ใช้ภาษาถูกต้องมากที่สุด
ข้อ 2.
ประโยคในข้อใด ใช้ภาษาถูกต้องมากที่สุด
ข้อ 3.
ประโยคในข้อใด ใช้ภาษาถูกต้องมากที่สุด
ข้อ 4.
ประโยคในข้อใด ใช้ภาษาถูกต้องมากที่สุด
ข้อ 5.
ประโยคในข้อใด ใช้ภาษาถูกต้องมากที่สุด
ข้อ 6.
ประโยคในข้อใด ใช้ภาษาถูกต้องมากที่สุด
ข้อ 7.
ประโยคในข้อใด ใช้ภาษาถูกต้องมากที่สุด
ข้อ 8.
ประโยคในข้อใด ใช้ภาษาถูกต้องมากที่สุด
ข้อ 9.
ประโยคในข้อใด ใช้ภาษาถูกต้องมากที่สุด
ข้อ 10.
ประโยคในข้อใด ใช้ภาษาถูกต้องมากที่สุด
ข้อ 11.
ประโยคในข้อใด ใช้ภาษาถูกต้องมากที่สุด
ข้อ 12.
ประโยคในข้อใด ใช้ภาษาถูกต้องมากที่สุด
ข้อ 13.
ประโยคในข้อใด ใช้ภาษาถูกต้องมากที่สุด
ข้อ 14.
ประโยคในข้อใด ใช้ภาษาถูกต้องมากที่สุด
ข้อ 15.
ประโยคในข้อใด ใช้ภาษาถูกต้องมากที่สุด
ข้อ 16.
ประโยคในข้อใด ใช้ภาษาถูกต้องมากที่สุด
ข้อ 17.
ประโยคในข้อใด ใช้ภาษาถูกต้องมากที่สุด
ข้อ 18.
ประโยคในข้อใด ใช้ภาษาถูกต้องมากที่สุด
ข้อ 19.
ประโยคในข้อใด ใช้ภาษาถูกต้องมากที่สุด
ข้อ 20.
ประโยคในข้อใด ใช้ภาษาถูกต้องมากที่สุด
ข้อ 21.
ประโยคในข้อใด ใช้ภาษาถูกต้องมากที่สุด
ข้อ 22.
ประโยคในข้อใด ใช้ภาษาถูกต้องมากที่สุด
ข้อ 23.
ประโยคในข้อใด ใช้ภาษาถูกต้องมากที่สุด
ข้อ 24.
ประโยคในข้อใด ใช้ภาษาถูกต้องมากที่สุด
ข้อ 25.
ประโยคในข้อใด ใช้ภาษาถูกต้องมากที่สุด
ข้อ 26.
ประโยคในข้อใด ใช้ภาษาถูกต้องมากที่สุด
ข้อ 27.
ประโยคในข้อใด ใช้ภาษาถูกต้องมากที่สุด
ข้อ 28.
ประโยคในข้อใด ใช้ภาษาถูกต้องมากที่สุด
ข้อ 29.
ประโยคในข้อใด ใช้ภาษาถูกต้องมากที่สุด
ข้อ 30.
ประโยคในข้อใด ใช้ภาษาถูกต้องมากที่สุดไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น