โพสต์

กำลังแสดงโพสต์จาก มีนาคม, 2016

การตรวจสอบ หรือ Debug โปรแกรม ใน Android Studio

รูปภาพ
การ Debug โปรแกรม เป็นเรื่องสำคัญ เพราะทำให้เรารู้ว่ามีข้อผิดพลาด หรือ Error อะไรเกิดขึ้นอย่างไร และ ณ จุดนั้น ค่าต่าง ๆ ของตัวแปรเป็นอย่างไร เป็นไปตามที่ต้องการหรือไม่ เพื่อที่จะได้แก้ไขให้ตรงจุด ก่อนการแก้ไข ควรเปิด Simulator ให้เรียบร้อยเสียก่อน ผมชอบใช้ โทรศัพท์จริง เป็น Simulator เพราะเท่าที่สังเกตดูน่าจะเร็วกว่าการใช้ Simulator ใน PC

การ Debug โปรแกรมใน Android Studio มีดังนี้

เปิดโปรแกรม ใน Android Studio และไปยังจุดที่ต้องการดูค่าต่าง ๆ คลิกเพิ่มจุดหยุด หรือ Break point หน้าบรรทัดที่ต้องการดูค่าตัวแปร ในภาพ จะเห็นว่ามีการกำหนดจุดหยุด 2 จุดด้วยกัน คลิกปุ่ม Debug บนแถบเมนู Android Studio จะให้เลือก Simulator ถ้าเปิดไว้ก่อนก็จะมีมาแสดง ในตัวอย่างนี้ ผมใช้โทรศัพท์ จึงแสดงดังภาพ เมื่อกดปุ่ม OK โปรแกรม Android Studio จะทำงานในโหมด Debug โดยจะหยุดในตำแหน่งที่ระบุไว้ด้วยจุดสีแดง  จะเห็นมีหน้าจอ Debug เกิดขึ้น ถ้าไม่เห็น สามารถคลิกแถบ Debug ที่ด้านล่างได้ในหน้าจอ Debug จะเห็นแถบควบคุมต่าง ๆ เช่น แถบตรวจดูค่าของตัวแปร หรือ Watches ถ้าไม่เห็นแถบดังกล่าว แสดงว่าแถบนั้น ๆ อยู่ในสภาพเป็นปุ่ม อย…

การสร้าง ViewPager สำหรับ Android 1.5

รูปภาพ
ViewPager ของ Android ทำให้สามารถสร้างหน้าจอข้อมูลบนโทรศัพท์ที่ใช้ OS ของ Android ได้สะดวกขึ้น เพราะมีการออกแบบไว้แล้วอย่างเรียบร้อย สามารถใช้นิ้วลาก/ปัด/swipe เพื่อเปลี่ยนหน้า จากอีกหน้าหนึ่ง ไปยังหน้าหนึ่งได้ ดังตัวอย่างข้างล่างนี้


ในตัวอย่างนี้ ใช้ Android Studio 1.5 เพื่อสร้าง ViewPager โดยใช้ Fragment เพียง Fragment เดียว และส่งข้อมูลมาแสดงจำนวนทั้งหมด 6 หน้าด้วยกัน
การส่งข้อมูลไปยัง Fragment ใช้การส่งแบบ static โดยส่งเป็น String แล้วมาแยกเพื่อนำไปแสดงใน TextView จำนวน 2 ข้อความด้วยกัน
นอกจากนี้ จะมีการกำหนดให้มีหัวของแต่ละรายการ โดยใช้ PageStrip เพื่อแสดงรายการ
หลักการ
สร้าง Fragment สำหรับแสดงข้อมูลแต่ละหน้า ในตัวอย่างนี้ จะแสดงเฉพาะ ชื่อ และจังหวัดเท่านั้น โดยจะใช้ Fragment นี้กับข้อมูลทั้งหมด ซึ่งมีด้วยกัน 6 รายการ (แสดงรายการละหน้า) ไฟล์ Java Class สำหรับ Fragment นี้ จะกำหนดให้มีตัวแปร เป็น Static เพื่อรับการส่งข้อมูลเข้ามาจากภายนอกด้วย
จากนั้นจะสร้าง Adapter ซึ่งเป็นตัวกลางจัดการข้อมูลไปยัง Fragment
และสุดท้าย ก็จะเป็นหน้าหลัก ซึ่งมี Fragment ที่จะทำหน้าที่เป็น ViewPager หน…