โพสต์

กำลังแสดงโพสต์จาก กุมภาพันธ์, 2017

ความสามารถทั่วไป เงื่อนไขสัญลักษณ์

รูปภาพ
ข้อสอบ ก.พ. ความสมารถทั่วไป เงื่อนไขสัญลักษณ์ ส่วนใหญ่เป็นข้อสอบเกี่ยวกับการเปรียบเทียบ โดย
ใช้สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ เช่น
-เครื่องหมาย เท่ากัน (=) เช่น A=B
-เครื่องหมาย ไม่เท่ากัน(≠) เช่น A ≠ B
-เครื่องหมายมากกว่า (>) เช่น A > B
-เครื่องหมายน้อยกว่า(<) เช่น A < B
-เครื่องหมายมากกว่าหรือเท่ากับ (≥) เช่น A ≥ B
-เครื่องหมายน้อยกว่าหรือเท่ากับ(≤) เช่น A ≤ B
-เครื่องหมายไม่มากกว่า(≯) เช่น A ≯ B
-เครื่องหมายไม่น้อยกว่า(≮) เช่น A ≮ B
เป็นต้น

ความสามารถทั่วไปด้านเหตุผล การหาความสัมพันธ์จาก ภาพ สัญลักษณ์

รูปภาพ
ข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. ความสามารถทั่วไปด้านเหตุผล เป็นการทดสอบความสามารถ ในการคิด หาความสัมพันธ์เชื่อมโยงของคำ ข้อความ หรือรูปภาพ การหาข้อยุติ หรือ ข้อสรุป อย่างสมเหตุสมผล จากข้อความ สัญลักษณ์ สถานการณ์หรือแบบจำลองต่างๆ

ในตัวอย่างข้อสอบต่อไปนี้ เป็นการหาความสัมพันธ์ของสัญลักษณ์ ภาพ Abstract หรือ มิติสัมพันธ์ ในลักษณะต่าง ๆ เพื่อฝึกเพิ่มพูนทักษะการมองความสัมพันธ์ของภาพ

คำสั่ง:ให้ท่านหาภาพถัดไป ที่มีความสัมพันธ์กับภาพที่กำหนดให้

ข้อ 1. 1. 2. 3. 4. dummy text รูปเหลี่ยมเคลื่อนที่ตามทะแยงมุม หรือ มีรูปแบบ pattern เป็น ดำ(เปียกปูน)-ดำ-ขาว-ว่าง ตามลำดับ
เส้น หมุนเข็มนาฬิกา เป็นระยะทางครั้งละครึ่งหนึ่งของด้านสี่เหลี่ยมนอก

ความสามารถทั่วไปด้านเหตุผล เงื่อนไขภาษา การสรุปความจากภาษา

รูปภาพ
×เตรียมสอบ ก.พ. Some text in the Modal.. http://www.thongjoon.com
ข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. การสรุปความจากภาษา หรือ เงื่อนไขภาษา เป็นการทดสอบการวิเคราะห์หาเหตุผล หาข้อสรุป โดยใช้เงื่อนไขที่กำหนดให้ ลักษณะของข้อสอบจะมีหลายลักษณะด้วยกัน เช่น การเรียงลำดับ การจัดหมวดหมู่ การลำดับเครือญาติ และอื่น ๆ เป็นต้น
การแก้ปัญหาโจทย์ลักษณะนี้ ส่วนใหญ่มักจะต้องใช้การวาดแผนภูมิ หรือนำข้อมูลไปลงตาราง เงื่อนไขบางอย่างมีความสัมพันธ์กับเงื่อนไขอื่น ซึ่งการแก้ปัญหา อาจจะต้องมีการแก้ปัญหาตามเงื่อนไข อย่างมีระบบ เป็นขั้นตอน จึงจะแก้ปัญหาได้
อีกอย่างที่สำคัญ คือการฝึกทักษะการแก้ปัญหา การทำโจทย์มาก ๆ ทำให้มีประสบการณ์ สามารถวิเคราะห์ปัญหาได้รวดเร็วขึ้น
ลองทำโจทย์ เงื่อนไขภาษา ข้างล่างนี้เงื่อนไข สำหรับข้อ 1-5
จัดเรียงเก้าอี้ หมายเลข 1 -10 เป็นวงกลม ตามเข็มนาฬิกาเก้าอี้ทั้ง 10 ตัว มีคนนั่ง ไม่เรียงลำดับ คือ แมว มน มด มะลิ มะยม จอม จอย จ๋า ปอ และปู โดยนั่งหันหน้าเข้าหาวงกลมแมวนั่งติดกับมน โดยแมวนั่งเก้าอี้ หมายเลข 1มะยมกับจอม นั่งติดกัน มะยมนั่งอยู่ทางซ้ายของมนจอยนั่งเก้าอี้หมายเลข 2 ปอนั่งเก้าอี้หมายเลข 5มะลิ นั่…