โพสต์

กำลังแสดงโพสต์จาก กรกฎาคม, 2015

การใช้ Text Field ของ Actionscript 3

รูปภาพ
TextField ใน ActionScript 3 มีไว้สำหรับบรรจุข้อความ หรือภาพ และนำมาแสดงที่หน้าจอ โดยสามารถนำข้อมูลมาจากฐานข้อมูล ไฟล์ XML ไฟล์ข้อความที่เป็น Text ก็ได้ สามารถจัดรูปแบบข้อความใน TextField ได้ หรือจัดรูปแบบโดยใช้ HTML ก็ได้ เช่นกัน

ตัวอย่าง การกำหนดตำแหน่ง ขนาด ของ TextField 

import flash.display.Sprite;
import flash.text.*;

var myTextBox:TextField = new TextField();;
var myText:String = "This is a test.
";

myTextBox.width = 200;
myTextBox.height = 50;
myTextBox.multiline = true;
myTextBox.wordWrap = true;
myTextBox.border = true;
myTextBox.borderColor = 00000000

addChild(myTextBox);
myTextBox.htmlText = myText;


การกำหนดตำแหน่งของ TextField ที่สัมพันธ์กับ TextField อื่น

ถ้าต้องการวาง TextField ต่อกัน โดยข้อความใน TextField มีการเปลี่ยนแปลง และกำหนดให้ตำแหน่งของ TextField ปรับตามขนาดของข้อความ ดังภาพ จะทำอย่างไร


จะเห็นว่า TextField เรียงต่อกันลงมา แม้ว่าข้อความใน TextField จะเปลี่ยนเพิ่มมากขึ้น หรือน้อยลง ตำแหน่งและขนาดของ TextField ก็จะปรับตามไปด้วย ทั้งนี้ โดยใช้ความสูงของ Text…

เทคนิค Acrobat Reader

รูปภาพ
ผมปวดหัวกับการใช้ Adobe Acrobat Reader หลายอย่าง ไม่ใช่เพราะ Acrobat ทำไม่ได้ แต่ผมไม่รู้ว่าทำยังไง มากกว่า หลังจากที่ค้น ๆ ดู ก็เลยเอามาเขียนไว้ กันลืม

ปุ่มกลับ ใน Acrobat
          ปุ่มกลับหรือ Back Button ในลักษณะเดียวกับปุ่มกลับบน Browser นั่นคือ เมื่อคลิกลิงค์ไปแล้ว คลิกปุ่มกลับ ให้กลับที่เดิม ปุ่มนี้ ไม่มีให้เห็นบน Toolbar แต่ซ่อนเอาไว้ ผมใช้ Acrobat DC ซึ่ง ปุ่มนี้จะซ่อนเอาไว้ วิธีการนำมาแสดง ทำดังนี้

คลิกขวาที่แถบเครื่องมือเลือก Show Page Navigation Toolsคลิกเครื่องหมายถูก หน้า Previous View จะมีปุ่มกลับ ให้เห็นบน Toolbar  ถ้าไม่ต้องการสร้างปุ่ม สามารถไปที่ View > Page Navigation > Previous View

การซ่อนแถบเครื่องมือด้านขวา
           แถบเครื่องมือด้านขวา ทำให้บริเวณที่จะอ่านเอกสารแคบลง

วิธีการซ่อน           ไปที่ View > Show/Hide > Tools Pane แล้วคลิกเครื่องหมายถูกออก

การจัดหน้าให้พอดีเมื่อขยายตัวหนังสือให้ใหญ่ขึ้น            เมื่อมีการขยายตัวหนังสือให้ใหญ่ขึ้น โดยใช้ Zoom Tool หรือ กด Ctrl + เครื่องหมายบวก ซี่งเมื่อขยายขนาดของตัวหนังสือให้ใหญ่มากขึ้น ทำให้ตัวหนังสือ…

การกำหนดทศนิยม ในช่องแถบสูตร Formula bar ของ Excel

รูปภาพ
โดยปกติ การกำหนดทศนิยม ใช้การกำหนดรูปแบบในเซลล์ ซึ่งมีหลายรูปแบบให้เลือกอยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม ถ้าหากมีการใช้สูตร และรวมค่าในช่องแถบสูตร (Formula bar) ซึ่งมีข้อความปนอยู่ด้วย ก็จะไม่สามารถใช้การกำหนดรูปแบบของเซลล์ได้ จะทำอย่างไรดี

สูตรที่ต้องการกำหนดรูปแบบ ให้เป็นทศนิยม 2 ตำแหน่ง

ในภาพ จะเห็นว่า มีการใช้สูตรในเซลล์ G4 และได้ผลลัพธ์ ค่าร้อยละ 66.6666666666667 เราต้องการให้แสดงเพียงทศนิยม 2 ตำแหน่ง เท่านั้น

วิธีการ

เนื่องจากไม่สามารถใช้การกำหนดรูปแบบเซลล์ เพื่อกำหนดทศนิยม เป็น 2 ตำแหน่งได้ เพราะมีข้อความปนอยู่ด้วย และนอกจากนี้ สูตร Format() ก็ไม่สามารถใช้ได้ เนื่องจาก ในแถบสูตร หรือ Formula bar ไม่สามารถใช้สูตร หรือ Function ของ VBA ได้ ใช้ได้แต่ Worksheet Function เท่านั้น ทางออกคือ การใช้ TEXT() ซึ่งเป็น Worksheet Function  โดยมีรูปแบบ ดังนี้

                                         TEXT(ค่าตัวเลข, รูปแบบ)

ฟ้งก์ชัน TEXT สามารถรับรูปแบบได้หลายอย่าง คือ

ข้อมูลเดิม ข้อมูลที่ต้องการให้แสดง รูปแบบ 1234.59 1234.6 "####.#" 8.9 8.900 "#.000" 0.631 0.6 "0.#" 12
1234.5…