ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

บทความ

เตรียมสอบ ก.พ. ภาษาไทย บทความยาว

บทความยาว มักจะมีออกข้อสอบ ภาค ก. ของ ก.พ. อยู่เสมอ เพื่อทดสอบทักษะความเข้าใจการอ่าน เช่น การจับใจความสำคัญ การตีความ การแปลความ เป็นต้น

คำสั่ง:ให้ท่านเลือกข้อที่ถูกที่สุด

สำหรับข้อ 1-2

ทรัพยากรของโลกหมดไปอย่างรวดเร็ว ประชากรโลกเพิ่มขึ้น ด้วยอัตราเร็ว ที่น่าสะพรึงกลัว ชีวิตจะไม่สามารถดำรงอยู่ถ้าเรายังคงอยู่กันอย่างนี้ มลพิษในอากาศเป็น สาเหตุของช่องโหว่ของบรรยากาศชั้นโอโซน ดินแดนที่อุดมสมบูรณ์ หดหายไปอย่างรวดเร็ว และในไม่ช้าแหล่งอาหารของเราก็จะหมดไป ความแห้งแล้ง และโรคระบาดที่เกิดขึ้น เนื่องมาจากประชากรหนาแน่นเกินไป ก็มีให้เห็นอยู่แล้ว อวกาศเป็นที่ที่ว่างเปล่าอันกว้างใหญ่ไพศาล ที่เราสามารถใช้ให้เกิด ประโยชน์ได้ เราเชื่อว่าการสนับสนุน การสำรวจอวกาศนี้ สักวันหนึ่ง เราอาจพบดาวเคราะห์ที่ เหมาะสำหรับอยู่อาศัย ในขณะนี้ สิ่งดังกล่าวยังคงเป็นเรื่องที่จินตนาการไปไม่ได้ แต่ความคิดเกี่ยวกับการท่องอวกาศ ก็เคยเป็นสิ่งที่คิดก้นว่าเป็นไปไม่ได้เช่นกัน การล้มเลิกสำรวจอวกาศ เพียงเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้า เป็นความเห็นที่แคบและสั้นมาก เราควรเรียนรู้ที่จะไม่คิดเพียง เฉพาะเพื่อคนรุ่นนี้เท่านั้น แต่ควรคิดเพื่อคน…
โพสต์ล่าสุด

สอบ ก.พ. การตีความ

ข้อสอบภาษาไทย ก.พ./ท้องถิ่น มักจะมีการให้ตีความจากบทความที่กำหนดให้ เพื่อวัดทักษะ ความสามารถในการใช้ภาษาไทย

Benjamin S. Bloom และคณะ ได้จำแนกจำแนกจุดประสงค์ทางการศึกษา ออกเป็น 6 ระดับ โดยระบุว่า การตีความ เป็นส่วนหนึ่งของความเข้าใจ ก่อนที่จะตีความได้ ต้องรู้ความหมายสิ่งที่อ่านเป็นเบื้องต้น นั่นคือ ต้องรู้ความหมายของ คำ วลี ตลอดจน สำนวน คำพังเพย การเปรียบเทียบ ที่ใช้ในการสื่อสารนั้น ๆ ด้วย การตีความนอกจากจะต้องแปลความหมายได้แล้ว ยังต้อง (1)สามารถเข้าใจความสัมพันธ์ของส่วนต่าง ๆ (2)จัดลำดับ หรือเรียงลำดับใหม่ เพื่อให้เห็นภาพรวมของการสื่อสาร นั้น ๆ และ (3) สามารถนำมาเทียบเคียงกับประสบการณ์ของตนได้ นอกจากนี้แล้ว การตีความยังหมายรวมถึงความสามารถแยกแยะสิ่งที่สำคัญและไม่สำคัญ หรือไม่เกี่ยวข้องกัน ออกจากกันด้วย ในประการหลังนี้ การตีความจะมีความหมายเดียวกับการวิเคราะห์ และมีลักษณะร่วมบางอย่างกับการประเมิน ด้วย

การตีความบทความ หรือเรื่องที่อ่าน สิ่งที่สำคัญคือ ต้องเข้าใจเรื่องที่อ่านเสียก่อน ต้องรู้ว่าใจความสำคัญของเรื่องที่อ่าน คืออะไร และที่สำคัญที่สุดคือ ต้องรู้จุดประสงค์ของผู้เขียนบทความว่า …

การจับใจความสำคัญ: ประโยคความรวม

ข้อสอบ ก.พ. /ท้องถิ่น (ภาค ก.) วิชาภาษาไทย มักจะมีข้อสอบให้หาความหมาย ตีความ หรือจับใจความสำคัญ จากข้อความ หรือประโยคที่กำหนดให้ เช่น

ข้อความนี้สรุปว่าอย่างไร
"แม้ว่าผงซักฟอกที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมีผลทำให้พืชน้ำเจริญเติบโตเร็ว เพราะว่ามีสารอาหารที่เป็นปุ๋ยของพืช แต่จะมีผลทำให้น้ำเสียได้  เพราะว่าพืชจะดึงออกซิเจนในน้ำมาใช้ในการหายใจ"

1.  ผงซักฟอกทำให้พืชน้ำเจริญเติบโตเร็ว
2. ผงซักฟอกทำให้น้ำเสีย
3. ผงซักฟอกมีสารอาหารของพืช
4. ผงซักฟอกช่วยให้พืชดึงออกซิเจนในน้ำ

ก่อนอื่น ต้องดูใจความสำคัญของข้อความนี้เสียก่อน โดยตัดส่วนขยายอื่น ๆ ออก เพราะไม่ใช่ใจความสำคัญ ซึ่งจะได้ว่า

"แม้ว่าผงซักฟอกทำให้พืชน้ำเจริญเติบโตเร็ว แต่จะมีผลทำให้น้ำเสียได้"

ประโยคนี้ เป็นประโยคความรวม หรือ อเนกรรถประโยค ซึ่งประกอบด้วย 2 ประโยค รวมเข้าด้วยกัน โดยมีสันธานเป็นตัวเชื่อม


ประเด็นคือ ระหว่าง ผงซักฟอกทำให้พืชเจริญเติบโตเร็ว กับ ผงซักฟอกมีผลทำให้น้ำเสีย ประโยคใด เป็นประโยคที่ต้องการเน้น หรือมีน้ำหนักมากกว่ากัน

ประโยคที่เชื่อมด้วยคำว่า "แม้ว่า .... แต่" มักจะเน้นที่ส่วนหลัง ที่ต่อจากคำว่าแต…

Excel VBA การใช้ vlookup ข้าม Sheet

โดยปกติ ถ้าเราใช้สูตร Vlookup ก็สามารถข้าม Sheet ได้ โดยการอ้างอิง ชื่อ Sheet!ข้อมูล แต่ถ้าจะใช้ VBA มีหลักการ ดังนี้

ใช้สูตร FormulaR1C1 แทนการใช้ WorksheetFunction เพื่อให้สะดวก ในการเปลี่ยนตำแหน่งเซลล์ สำหรับ lookup_valueให้ Excel หาจำนวนข้อมูล เพื่อการกำหนดขอบเขต  ตัวอย่าง ในตัวอย่างต่อไปนี้ จะสร้างปุ่ม เพื่อเรียกข้อมูลจากอีก Sheet มาวางไว้ในตำแหน่งที่ต้องการ วิธีการ เปิดโปรแกรม Excel ที่ Sheet1  พิมพ์ข้อมูล และสร้างปุ่ม ดังภาพ
ที่ Shhet2 พิมพ์ข้อมูล ดังภาพ เขียน VBA code ที่ปุ่ม ดังนี้
Sub Button1_Click() Dim lLastRow As Long With Sheets("Sheet1") lLastRow = .Cells(.Rows.Count, "A").End(xlUp).Row With .Range("B2:B" & lLastRow) .FormulaR1C1 = "=Vlookup(RC1,'Sheet2'!R1C4:R5C5,2,FALSE)" End With End With End Sub หมายเหตุ
ค่า RC1 จะเปลี่ยนไปตามการวนรอบ เช่น เป็น R2C1, R3C1, R4C1 ...  เป็นต้น ซึ่งจะทำให้ค่า ที่นำมาเป็นเงื่อนไขการค้นหา หรือ lookup_value เปลี่ยนไปโดยอัตโนมัติ

เมื่อคลิกปุ่ม ข้อมูลจาก…

บทความสั้น สอบ ก.พ. ภาค ก.

บทความสั้น สอบ ก.พ. ภาค ก. ดูเหมือนจะไม่ยาก แต่ถ้าไม่เตรียมตัวให้ดีก่อนล่วงหน้า อาจจะเสียโอกาสได้ ลองหาคำตอบดู ถ้ามีความคิดเห็นที่ต่างกันออกไป ก็ Comment มาได้ นะครับ

ถ้ามีเวลา อย่าลืมดูหลักการจับใจความสำคัญ ด้วย อ่านหลักการจับใจความ คลิกที่นี่

ขอให้โชคดีทุกคน


คำสั่ง:ให้ท่านเลือกข้อที่ถูกต้องมากที่สุด


ข้อ 1. ความสมบูรณ์ของชีวิตมาจากความเข้าใจชีวิตเป็นพื้นฐาน คือ เข้าใจธรรมชาติ เข้าใจความเป็นมนุษย์ และความสัมพันธ์ที่เกื้อกูลกันระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ และมนุษย์กับธรรมชาติ มีความรัก ความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติอย่างจริงใจ

จากบทความข้างต้น ใจความสำคัญคือข้อใด
1. ความสมบูรณ์ของชีวิต 2. พื้นฐานความเข้าใจชีวิตมนุษย์
3. ความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติ
4. ความเป็นมนุษย์กับความเข้าใจธรรมชาติ

dummy text ใจความของบทความนี้อยู่ที่ประโยคแรก ซึ่งจะสังเกตได้ว่า มีคำว่า "คือ" เพื่อขยายข้อความในประโยคแรก
ความสมบูรณ์ของชีวิต = ความเข้าใจธรรมชาติ + ความเข้าใจมนุษย์ (มนุษย์-มนุษย์, มนุษย์-ธรรมชาติ)

คำตอบคือ ข้อ : 1


แก้วมังกร ช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันให้ร่างกาย

แก้วมังกร นอกจากดอกจะสวย ผลสีแดง คล้ายเกล็ดมังกรแล้ว ยังมีประโยชน์อีกหลายอย่าง ที่น่าสนใจมากทีเดียว
Dr. Jose Axe ใช้สโลแกนว่า อาหารเป็นยา (Food is medicine.) บอกถึงคุณค่าของ แก้วมังกร หรือ Dragon fruit ไว้อย่างน่าสนใจว่า

เพิ่มพลังให้แก่ภูมิค้มกันของร่างกาย เพราะมี ฟลาวานอย (flavonoids) และอุดมไปด้วยวิตามินซี อีกทั้งแก้วมังกร ยังเป็นตัวต้านทานอนุมูลอิสระ ในระดับต้น ๆ อีกด้วย นอกจากนี้ ยังมี วิตามิน B1 B2 และ B3 มี แคลเซี่ยม ฟอสฟอรัส เหล็ก โปรตีน ไนอาซิน และ ใยอาหาร ซึ่ง ทั้งหมดนี้ จะช่วยเพิ่มพลังให้แก่ภูมิคุ้มกัน ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถ้าภูมิคุ้มกันดี ก็จะห่างไกลจากโรคร้ายและความเจ็บป่วย
วารสาร Journal of Food Science รายงานการวิจัยว่า โพลิฟินอล และฟลาวานอย ที่สกัดได้จากเนื้อและเปลือกแก้วมังกรชนิดเนื้อสีขาวและสีแดง ยังช่วยสะกัดเซลมะเร็งได้หลายชนิด ช่วยระบบย่อยอาหาร แก้วมังกรมีใยอาหาร ที่จะช่วยให้ระบบลำไส้ทำงาน ไม่ทำให้ท้องผูก ป้องกันการเกิดระคายเคืองในลำไส้
แก้วมังกรสด มีใยอาหาร  1 กรัม ต่อเนื้อแก้วมังกร 100 กรัม แต่ถ้าตากแห้ง จะมีใยอาหาร 10 กรัม ต่อเนื้อ 100 กรัม ซึ่งจัดว่าเป็นผลไม้ท…

เทคนิคการทำข้อสอบ ก.พ. ภาษาไทย บทความสั้น

ข้อสอบ บทความสั้น เป็นการอ่านบทความที่โจทย์ให้มาประมาณไม่เกิน 3-4 บรรทัด แล้วตอบคำถามที่โจทย์กำหนดให้ คำถามส่วนใหญ่ มักจะถามเกี่ยวกับ ใจความสำคัญ จุดประสงค์ของผู้เขียน หรือให้ตีความ แปลความ ขยายความ ความสอดคล้อง เป็นต้น
ลักษณะคำถามของบทความสั้น
ให้สรุปใจความสำคัญ เช่น ข้อใดคือใจความสำคัญของบทความ ข้อใดสรุปได้ถูกต้อง สาระสำคัญของข้อความข้างต้นคือข้อใด ข้อความข้างต้นกล่าวถึงเรื่องใด ข้อความนี้สรุปได้ว่าอย่างไร เป็นต้นให้ตีความบทความสั้น เช่น ข้อใดตีความได้ถูกต้อง ข้อใดสอดคล้องกับบทความ ข้อความข้างต้นมีความหมายตรงกับข้อใด เป็นต้น