บทความ

แบบฝึก แนวข้อสอบ ก.พ. เรื่อง สดมภ์

แบบฝึกหัด แนวข้อสอบเรื่องสดมภ์
แนวข้อสอบสดมภ์

คำชี้แจง

ให้พิจารณาข้อมูลทางปริมาณที่กำหนดให้ 2 จำนวน ปริมาณแรกอยู่สดมภ์ ก. และ อีกปริมาณอยู่สดมภ์ ข. แล้วเปรียบเทียบ 2 สดมภ์นี้ โดยมีสดมภ์ ค. เป็นข้อมูลเพิ่มเติม แล้วตอบโดยยึดหลักเกณฑ์ดังนี้

ตอบ 1 หากค่าในสดมภ์ ก. มากกว่า ค่าในสดมภ์ ข.
ตอบ 2 หากค่าในสดมภ์ ก. น้อยกว่า ค่าในสดมภ์ ข.
ตอบ 3 หากค่าในสดมภ์ ก. เท่ากับ ค่าในสดมภ์ ข.
ตอบ 4 หากไม่สามารถสรุปได้ว่า ค่าในสดมภ์ใดมีค่ามากกว่ากัน

ข้อ 1.

สดมภ์ ก.สดมภ์ ข.สดมภ์ ค.x364x+3y = 11
-2x+6y = 2 1. ค่าในสดมภ์ ก. มากกว่า ค่าในสดมภ์ ข.
2. ค่าในสดมภ์ ก. น้อยกว่า ค่าในสดมภ์ ข.
3. ค่าในสดมภ์ ก. เท่ากับ ค่าในสดมภ์ ข.
4. สรุปไม่ได้
dummy text วิธีคิด

แก้สมการในสดมภ์ ค. เพื่อหาค่า x

4x+3y=11 ........(1)
-2x+6y=2 ...........(2)
(2) หารด้วย -2 เพื่อจะกำจัดค่า y

x-3y=-1.......... (3)
(1)+(3)
5x = 10
x=2

สดมภ์ ก.
x3 = 23 = 8

∴ สดมภ์ ก. มากกว่า สดมภ์ ข.

ตัวเลือกที่ถูกคือ ข้อ 1

ข้อ 2.

สดมภ์ ก.สดมภ์ ข.สดมภ์ ค.49-y22x-y = -3
7x-2y = 0
1. ค่าในสดมภ์ ก. มากกว่า ค่าในสดมภ์ ข.
2. ค่าในสดมภ์ ก. น้อยก…

ทบทวนเรื่อง เลขยกกำลัง

เลขยกกำลัง มักจะมีออกในข้อสอบ ก.พ. เรื่องสดมภ์ อยู่เสมอ ถ้ามีการทบทวน ทำความเข้าใจเสียก่อน น่าจะทำให้ทำข้อสอบได้อย่างถูกต้อง และใช้เวลาไม่มากนัก

ทบทวนกฎของเลขยกกำลัง

Ruleกฎตัวอย่างZero-Exponent Rule: a0 = 130 = 1Power Rule: (am)n = amn(x5)4 = 520Negative Exponent Rule: a-n = 1/an5-2 = 1/52 = 1/25Product Rule:am.an = am+nx.x5 = x6Quotient Rule:am/an = am-nx5/x2 = x3

การแก้ปัญหาโจทย์เลขยกกำลัง ด้วยตัวเลขหลายหลัก

หลักการคือ ต้องพยายามทำฐาน หรือ ตัวเลขยกกำลังให้เท่ากัน จึงจะเปรียบเทียบกันได้
วิธีการ คือ หาตัวหารที่มากที่สุด ที่มาหารตัวเลขยกกำลัง หรือ พูดง่าย ๆ ว่า หา ห.ร.ม ของตัวเลขยกำลัง เช่น

จงเปรียบเทียบค่า ระหว่าง 428 และ 621

พิจารณาดูเลขยกกำลัง คือ 28 และ 21 จะเห็นว่ามีตัว ห.ร.ม. (ตัวเลขที่มากที่สุดที่หารทั้งสองตัว ลงตัวพอดี) คือ 7 น่าจะทำเป็นเลขยกกำลัง 7 ได้ โดยอาศัย Power Rule คือ

428 = 4(4x7) = (44)7 = 2567

621 = 6(3x7) = (63)7 = 2167

∴ 428 มากกว่า 621

ตัวอย่างข้อสอบ สดมภ์

สดมภ์ ก.สดมภ์ ข.สดมภ์ ค.b+cd+aa=590, b=4180, c=3225, d=2315

แนวคิด

เราต้องหาว่า อะไร มากกว่าอะไร เป็น อสมก…

แนวข้อสอบ ก.พ. เรื่อง สดมภ์

สดมภ์ ข้อสอบ ก.พ. ปัจจุบัน มักจะมีเรื่องสดมภ์รวมอยู่ด้วย ประมาณ 5 ข้อ ความจริงสดมภ์ หรือ คอลัมน์ ไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่เป็นการจัดรูปแบบข้อสอบเสียใหม่ โดยทำเป็นคอลัมน์ ผู้เข้าสอบ ต้องหาคำตอบในแต่ละคอลัมน์ เพื่อเปรียบเทียบกันว่า คอลัมน์ไหน มีค่ามากกว่ากัน ส่วนใหญ่เป็นการเปรียบเทียบเชิงปริมาณ (quantitative comparision) เนื้อหามักจะเป็นเรื่อง เศษส่วน รูท เลขยกกำลัง และ คณิตศาสตร์ทั่วไป เป็นต้น

แบฝึกหัด เรื่องสดมภ์

คำชี้แจง

ให้พิจารณาข้อมูลทางปริมาณที่กำหนดให้ 2 จำนวน ปริมาณแรกอยู่สดมภ์ ก. และ อีกปริมาณอยู่สดมภ์ ข. แล้วเปรียบเทียบ 2 สดมภ์นี้ โดยมีสดมภ์ ค. เป็นข้อมูลเพิ่มเติม แล้วตอบโดยยึดหลักเกณฑ์ดังนี้

ตอบ 1 หากค่าในสดมภ์ ก. มากกว่า ค่าในสดมภ์ ข.
ตอบ 2 หากค่าในสดมภ์ ก. น้อยกว่า ค่าในสดมภ์ ข.
ตอบ 3 หากค่าในสดมภ์ ก. เท่ากับ ค่าในสดมภ์ ข.
ตอบ 4 หากไม่สามารถสรุปได้ว่า ค่าในสดมภ์ใดมีค่ามากกว่ากัน

ข้อ 1.

สดมภ์ ก.สดมภ์ ข.สดมภ์ ค.A/5B/7A คือ จำนวนที่หารด้วย 5 ลงตัว
B คือ จำนวนที่หารด้วย 7 ลงตัว 1. ค่าในสดมภ์ ก. มากกว่า ค่าในสดมภ์ ข.
2. ค่าในสดมภ์ ก. น้อยกว่า ค่าในสดมภ์ ข.
3. ค่าในสดมภ์ ก. เท่ากับ ค…