บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก มิถุนายน, 2023

เงื่อนไขสัญลักษณ์ เป็นเลขจำนวนนับ

รูปภาพ
 ข้อสอบเงื่อนไขสัญลักษณ์ ของ กพ ปี  2566  เปลี่ยนลักษณะการกำหนดค่าตัวอักษร จากการบอกว่า  ทุกตัวอักษร มีค่ามากกว่าศูนย์ เป็น ทุกตัวอักษร เป็นเลขจำนวนนับ ตัวเลขที่มีค่ามากกว่าศูนย์ แสดงว่า อาจจะ เป็นเลขทศนิยม หรือเลขจำนวนเต็ม ก็ได้ นั่นคือ อาจจะเป็น 0.01, 0.5, 1, 3 หรือ 20 เป็นต้น ขอให้มากกว่า ศูนย์ ก็แล้วกัน ส่วนคำว่า เป็นเลขจำนวนนับ  มีความหมายเดียวกับคำว่า เลขจำนวนเต็มบวก หรือ เลขจำนวนเต็มที่มีค่ามากกว่าศูนย์  แสดงว่า  เลขจำนวนนับ หรือ จำนวนเต็มบวก หรือ จำนวนเต็มที่มีค่ามากกว่าศูนย์  ต้องเป็นเลขจำนวนเต็ม เริ่มตั้งแต่ 1 ขึ้นไป เช่น 1, 2, 5, 7, 30 หรือ  200 เป็นต้น  คือ เป็นจำนวนที่เริ่มต้นตั้งแต่ 1 และเพิ่มขึ้นทีละ 1 ไปเรื่อย ๆ มาทบทวนเกี่ยวกับเลขจำนวนเต็มกันหน่อย เลขจำนวนเต็ม ประกอบด้วย     ◉ จำนวนเต็มบวก หรือ จำนวนนับ      ◉  จำนวนเต็มศูนย์      ◉  จำนวนลบ   แล้วมันมีผลอย่างไร กับการพิสูจน์เงื่อนไขสัญลักษณ์ จะมีผลเมื่อในการพิสูจน์ มีการคูณ หรือมีการยกกำลัง เพราะ เลขทศนิยมที่ มากกว่า 0 แต่น้อยกว่า 1  เช่น 0.1, 0.3, 0.55, 0.99 เป็นต้น เมื่อคูณกัน หรือยกกำลัง จะทำให้ค่าที่ได้น้อยก

กฎกระทรวง วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 2566

รูปภาพ
กองกฎหมายปกครอง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เผยแพร่ กฎกระทรวงกำหนดกรณีอื่นที่เจ้าหน้าที่จะทำการพิจารณาทางปกครองไม่ได้ พ.ศ. 2566 โดย ออกตามความในมาตรา 13 (6) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 กำหนดเหตุต้องห้ามเพิ่มเติมมิให้เจ้าหน้าที่ทำการพิจารณาทางปกครอง  กฎกระทรวงนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป จากเดิมที่ห้ามเฉพาะผู้ที่เป็นสามี-ภรรยากันในปัจจุบัน เปลี่ยนใหม่เป็นว่า เคยเป็นสามี-ภรรยา แม้จะเลิกรากันไปแล้ว จะจดทะเบียนหรือไม่จด จะเพศเดียวกัน (LGBTQ) หรือต่างเพศ ก็ห้ามไม่ให้ทำการพิจารณาทางปกครอง เพราะจะไม่เป็นธรรม หรือไม่ยุติธรรมนั่นเอง นอกจากนั้น ก็มีห้ามเพิ่มขึ้นอีกหลายอย่าง เช่น พักอยู่บ้านเดียวกัน หรือเป็นที่ปรึกษา ก็ไม่ได้ รายละเอียดอ่านจากข้างบน นะครับ ตัวอย่างข้อสอบ นางสุดายื่นคำขออนุญาตต่อเติมอาคาร กับนายสมหมาย มีกรณีใดบ้างที่นายสมหมาย ไม่สามารถดำเนินการให้แก่นางสุดาได้      ก. นายสมหมายเคยอยู่กินกับนางสุดาฉันสามี-ภรรยา      ข. นายสมหมายเคยเป็นบุตรบุญธรรมของนางสุดา      ค. นายสมหมายและนางสุดาพักอาศัยอยู่บ้านเดียวกัน      ง. ถูกทุกข้อ ข้อน