บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก มกราคม, 2013

การตรวจสอบชื่อ ด้วย Excel

รูปภาพ
มีหลายครั้งที่เราต้องการตรวจสอบชื่อ ว่ามีอยู่ในรายชื่อ หรือรายการทั้งหมดหรือไม่ เช่นได้รับรายชื่่อมาชุดหนึ่ง และต้องการนำไปเปรียบเทียบกับรายชื่อที่มีอยู่แล้ว ต้องการทราบว่า รายชื่อที่ได้มา คนใดบ้างที่มีอยู่ในรายชื่อที่มีอยู่แล้ว คนใดบ้างที่เป็นคนใหม่เข้ามา เป็นต้น ใน Excel ถ้าต้องการเปรียบเทียบในลักษณะนี้ เราใช้สูตร Countif() เพื่อให้นับอย่างมีเงื่อนไข ว่า คนชื่อนี้ มีในรายการหรือไม่ คือให้นับในรายการ ว่า มีคนนี้อยู่จำนวนเท่าไร ถ้าไม่มี จะคืนค่าเป็น 0 ถ้าพบว่ามีกี่คน ก็จะแสดงตัวเลขมาให้เห็น โจทย์ ต้องการทราบว่า รายชื่อใน คอลัมน์ A มีชื่ออยู่ใน คอลัมน์ D หรือไม่ วิธีการ คลิกที่ช่อง B1 พิมพ์ =countif( ใช้เมาส์คลิกที่ D1 แล้วลากให้ถึง D5 เพื่อกำหนดช่วงข้อมูลหลักที่จะนำรายชื่อไปเปรียบเทียบ ค้นหา จากนั้นให้กดปุ่ม F4 เพื่อล็อคช่วงข้อมูลช่วงนี้ เมื่อมีการใช้เมาส์ลากเพื่อคัดลอกสูตร ช่วงนี้จะได้ไม่เปลี่ยนแปลง จะสังเกตเห็นช่วงที่ระบุมีเครื่องหมาย $ เพิ่มเข้ามาเป็น $D$1:$D$5 พิมพ์เครื่องหมายคอมม่า เพื่อระบุเงื่อนไข ใช้เมาส์คลิกที่ A1 เพื่อให้หาชื่อสมหมายในรายการคอลัมน์ D กดปุ

โรคเบาหวาน

รูปภาพ
โรคเบาหวานเป็นโรคที่พบมาก โดยเฉพาะในผู้สูงอายุ แต่ปัจจุบันพบว่า คนหนุ่มสาวเริ่มเป็นเบาหวานกันมากขึ้น เบาหวานเป็นโรคที่น่ากลัว แต่ป้องกันได้ คุณหมอดาเลีย  อธิบายสาเหตุของโรคและการป้องกันไว้อย่างน่าสนใจ เบาหวานเกิดจากการที่น้ำตาลในกระแสเลือดไม่สามารถเข้าสู่เซลล์ในร่างกายเพื่อให้ร่างกายสามารถนำน้ำตาลไปใช้ประโยชน์ได้ คนเราได้รับน้ำตาลในรูปของคาร์โบไฮเดรท จากการรับประทานอาหารต่าง เช่น ข้าว ขนมหวาน ต่าง ๆ น้ำตาลนี้จะเข้าไปในกระแสเลือด  หน้าที่ของร่างกายคือการนำน้ำตาลเข้าสู่เซลล์เพื่อนำไปใช้ เหมือนกับการที่เราไปนั่งรอพบหมอ และเข้าห้องตรวจเพื่อพบหมอ แต่เข้าไม่ได้เพราะไม่มีกุญแจเข้าห้อง  การที่น้ำตาลจะเข้าสู่เซลล์ได้ต้องใช้อินซูลิน ซึ่งเปรียบเสมือนกับกุญแจที่จะไขเข้าห้อง เด็ก ๆ ที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 1(Type I Diabetes) คือร่างกายสร้างอินซูลไม่พอ ทำให้น้ำตาลเข้าเซลล์ในร่างกายน้อย ทำให้น้ำหนักลด ซูบผอม ต้องฉีดอินซูลินเข้าร่างกาย เพื่อทำหน้าที่เปิดประตูให้น้ำตาลในกระแสเลือดเข้าไปในเซลล์ได้ สำหรับป่วยที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 (Type II Diabetes) จะเกิดในผู้ใหญ่ที่อายุ 20 30 ปีขึ้นไป

การตัดช่องว่างในข้อความ ของ Excel

รูปภาพ
ถ้าต้องการตัดช่องว่างในข้อความของ Excel เช่น ต้องการเอาช่องว่างระหว่าง ชื่อและนามสกุลออกไป ให้ใช้สูตร Substitute() ความจริงฟังก์ชันนี้ สามารถใช้เปลี่ยน ข้อความ หรือตัวอักษรก็ได้ ไม่ได้จำกัดเฉพาะช่องว่างเท่านั้น Substiture(text, old_text, new_text, [instance_num])     text คือข้อความเดิมที่ต้องการนำมาตัดช่องว่าง หรือแทนที่     old_text คือส่วนที่เป็นข้อความเดิม     new_text คือ ส่วนที่ต้องการให้เปลี่ยนเป็น     instance_num คือ ตำแหน่งของข้อความที่จะให้เปลี่ยน ถ้าไม่ระบุ จะเปลี่ยนทุกที่ที่พบในข้อความเดิม ในภาพข้างล่าง ต้องการเอาช่องว่างระหว่างชื่อและนามสกุล ให้เขียนติดกัน ที่เซลล์ B1 ให้ใช้สูตร เพื่อตัดช่องว่างระหว่างคำว่า สมบัติ และ คนดี  ดังนี้   =Substitute(A1," ","")   ถ้าดับเบิ้ลคลิกที่ Fill handle (ปุ่มมุมขวาด้านล่างของเซลล์ B1) จะได้ ดังภาพ

เงื่อนไข ไม่เท่ากับ ใน Query ของ MS Access

รูปภาพ
การกำหนดเงื่อนไข ไม่เท่ากับ อาจจะเกิดปัญหา ถ้ามีช่องว่างในข้อมูล ที่เป็น Null เพราะจะไม่นำข้อมูลมาแสดง ข้อมูลข้างล่างนี้ บางคนมีเกรด บางคนไม่มีเกรด เราต้องการให้แสดงเฉพาะผู้ที่ย้งไม่ได้กรอกเกรด ผู้ที่กรอกแล้ว ไม่ต้องนำมาแสดง   ถ้าใน Query ต้องการให้แสดงเฉพาะคนที่ยังไม่ได้ลงเกรด ถ้ากำหนดเงื่อนไขเป็น <>"ผ่าน" จะไม่มีข้อมูลปรากฎ เนื่องจากในส่วนที่ไม่มีเกรด มีค่าเป็น Null ดังนี้ ผลที่ได้ คือ การแก้ไข กำหนดเงื่อนไขเพิ่ม เป็นไม่เท่ากับ ผ่าน หรือ มีค่าเป็น Null ดังนี้ <>ผ่าน" Or Is Null   ผลที่ได้คือ    จะแสดงผลตามต้องการ คือ ไม่เท่ากับผ่าน และที่ยังไม่ได้กรอกข้อมูลเท่านั้น

เมลลามีน กับ โรคนิ่วในไต

รูปภาพ
คุณหมอดาเลีย ในรายการ Dorctor Daliah ประจำวันที่  22 มกราคม 2556 นำข่าวน่าสนใจ บอกว่า เมลามีน ซึ่งใช้ทำเครื่องครัว ถ้วยชามต่าง ๆ อาจทำให้เกิดโรคนิ่วในไตได้ ถ้าใช้ภาชนะที่ทำด้วยเมลามีบรรจุของร้อน สารเมลามีสามารถปนเปื้อนกับอาหารได้ ซึ่งอาจทำให้เพิ่มความเสี่ยงต่อโรคนิ่วในไตได้ Dr. Chia-Fang มหาวิทยาล้ย Kaohsiung Medical University ประเทศไต้หวัน ได้ทำการวิจัยโดยใช้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ใหญ่ ซึ่งประกอบด้วยเพศชายและหญิง จำนวน 12 คน ในการทดลองผู้วิจัยให้กลุ่มตัวอย่างรับประทานก๋วยเตี๋ยวน้ำ โดย 6 คนใช้ชามเมลามีน และที่เหลือใช้ชามเซรามิค  ก่อนทำการทดลอง ได้เก็บปัสสาวะของกลุ่มตัวอย่างมาวัดค่าเมลามีน และหลังจากรับประทานก๋วยเตี๋ยวแล้ว นำปัสสวะมาวัดค่า ทุก ๆ 2 ชัวโมง เป็นเวลา 12 ชั่วโมง จากนั้นอีก 3 สัปดาห์ ทำการทดลองใหม่ โดยสลับกัน คือ กลุ่มที่เคยใช้ชามเมลามีเปลี่ยนมาใช้ชามเซรามิค และกลุ่มที่เคยใช้ชามเซรามิคใช้ชามเมลามี ผลการวิจัยพบว่า จากการตรวจปัสสาวะในช่วงเวลา 12  ชั่วโมง พบว่า พบสารเมลามีนในปัสสาวะ จำนวน 8.35 ไมโครกรัม ในผู้ที่รับประทานด้วยชามเมลามีน และพบสารเมลามี จำนวน 1.31 ไมโครกรัม

การนับอย่างมีเงื่อนไข หลายเงื่อนไข ด้วยสูตร countifs

รูปภาพ
สูตร Countifs() ของ Excel ใช้สำหรับการนับในกรณีที่ต้องการมีหลายเงื่อนไข เช่น นับจำนวนผู้ที่สอบผ่านเกณฑ์ในแต่ละกลุ่มว่ามีกี่คน ในกรณีนี้ จะเห็นว่ามีการนับโดยใช้เกณฑ์กลุ่ม และเกณฑ์การสอบผ่าน เป็นต้น ถ้าใช้สูตร Countif  (ไม่มี s) จะนับได้เพียงเงื่อนไขเดียว เช่น นับว่าในกลุ่มนี้มีกี่คน หรือนับว่าจำนวนผู้ที่สอบผ่านทั้งหมดมีกี่คน แต่จะไม่สามารถให้นับเป็นกลุ่ม ๆ ได้ ถ้าต้องการนับเป็นกลุ่ม ๆ ว่า ในแต่ละกลุ่ม มีคนสอบผ่านกี่กคน ต้องใช้สูตร Countifs() สูตร Countifs() ใช้กับ Excel 2007 ขึ้นไปเท่านั้น รูปแบบการใช้สูตร Countifs COUNTIFS(criteria_range1, criteria1, [criteria_range2,criteria2], …) criteria_range1   คือช่วงเงื่อนไขที่ 1 ที่ต้องการให้นับ เช่น ช่วงที่เป็นชื่อกลุ่ม  criteria1 คือเงื่อนไขของการนับ เงื่อนไขอาจจะเป็นข้อความ เช่น "แดง" "เขียว" เป็นต้น หรืออาจจะเป็นการอ้างอิงไปที่เซลล์ ก็ได้ เช่น B5 หรืออาจจะเป็นการเปรียบเทียบ เช่น มากกว่าหรือเท่ากับ 50 ก็ระบุเป็นเงื่อนไขว่า ">=50" เป็นต้น ขอให้สังเกตว่า ข้อความการเปรียบเทียบ หรือเครื่องหมายการเปรี

การสร้างเมนูลิงค์แผ่นงานของ Excel

รูปภาพ
ในกรณีที่ไฟล์ Excel มีหลายแผ่นงาน การเลื่อนไปยังแผ่นงานหน้าต่าง ๆ จะทำไม่ค่อยสะดวก ควรทำเป็นเมนูหรือลิงค์ เอาไว้ที่หน้าแรก เพื่อคลิกไปยังหน้าต่าง ๆ ที่ต้องการ แทนการเลื่อน Scroll bar ซึ่งช้าและไม่ค่อยสะดวกมากกนัก การสร้างลิงค์ ทำได้โดยการคลิกขวาและเลือก Hyper link หรือ กด Ctrl + K แล้วเลือกการลิงค์ไปยังแผ่นงานในไฟล์ที่กำลังเปิดใช้งาน และคลิกที่ชื่อแผ่นงาน การคัดลอกลิงค์ไปไว้ในตำแหน่งเดียวกัน หลาย ๆ แผ่นงาน เมื่อคลิกที่แผ่นงานเริ่มต้นแล้ว ให้กด Shift ค้างไว้ และกดที่ชื่อแผ่นงานแผ่นสุดท้าย และ วางลิงค์ จะได้ลิงค์ที่เหมือนกัน อยู่ในตำแหน่งเดียวกันทุกแผ่นงาน วิธีการสร้างเมนูที่ลิงค์ไปยังแผ่นงานต่าง ๆ มีแสดงในวิดีโอข้างล่างนี้

การตัดแต่งกิ่งมะนาว

รูปภาพ
จุดประสงค์ เพื่อให้แสงแดดและอากาศเข้าถึง เพื่อให้ได้กิ่งที่แข็งแรง ผลผลิตดี ลูกสมบูรณ์ เก็บเกี่ยวง่าย และกำจัดกิ่งที่ไม่แข็งแรง เป็นโรคออกไป นอกจากนี้ ยังจะทำให้ต้นมะนาวมีอายุยืนอีกด้วย สรีระและหลักการตัดแต่งกิ่งต้นไม้ ถ้าเราแบ่งต้นไม้ออกเป็น 3 โซนตามรูป โซน 1 มักจะมีกิ่งใบที่แข็งแรง แต่การเติบโตของโซน 1 จะบดบังแสงของโซน 2 ซึ่งเป็นโซนที่จะให้ผลที่มีคุณภาพดี โซน 1 จึงไม่ควรมีมากไป ส่วนโซน 3 มักจะให้ผลที่มีคุณภาพด้อยกว่าเนื่องจากถูกบดบังแสงแดด การลดจำนวนกิ่งในโซน 3 จะทำให้อาหารไปเลี้ยงผลที่โซน 2 อย่างเต็มที่ สรุปหลักการตัดแต่งกิ่งคือลดขนาดของโซน 1 และ 3 ลง เพื่อให้โซน 2 สามารถทำหน้าที่ได้เต็มที่ ( http://www.bansuanporpeang.com/node/20690 ) เทคนิคการตัดแต่งกิ่ง ช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมสำหรับการตัดแต่งกิ่งมะนาวคือ ประมาณช่วงเดือนมกราคม - มีนาคม  ซึ่งเป็นช่วงก่อนระยะพักตัว (dormant season) ซึ่งต้นไม้จะส่งอาหารไปเก็บไว้ที่กิ่งและตา หรือช่วงหลังจากที่มะนาวให้ผลผลิตแล้วเพื่อเตรียมตัวสำหรับปีต่อไป หลีกเลี่ยงการตัดแต่งกิ่งในช่วงที่ต้นไม้กำลังเจริญเดิบโตหรือกำลังเริ่มออกดอก สาม

Excel จัดตารางการทำงานพนักงาน

รูปภาพ
เดี๋ยวนี้ มีกิจการที่ต้องว่าจ้างคนทำงานเป็นกะ ๆ มีคนเข้าออกเป็นประจำ ทำให้การจัดเก็บข้อมูลพนักงานค่อนข้างจะมีปัญหา ต้องเสียเวลาในการจัดทำบัญชีและการคิดค่าจ้าง ผมเขียนงาน Excel ที่ช่วยให้นายจ้างสามารถจัดพนักงานเข้าทำงานเป็นช่วง ๆ พร้อมทั้งจัดเก็บข้อมูล และคำนวณเงินให้ตามอัตราค่าจ้างรายชั่วโมงที่กำหนด แผ่นงานใช้ง่าย ดาวน์โหลดไปใช้ได้ฟรี  ไปที่แถบดาวน์โหลดและเลือกดาวน์โหลดเองนะครับ สำหรับผู้ที่สนใจเกี่ยวกับการใช้สูตรที่เกี่ยวข้อง เช่น การใช้สูตรเกี่ยวกับวันที่ เช่น ให้ Excel คำนวณหาวันที่จากวันเริ่มต้นที่กำหนด การหาชื่อวันในสัปดาห์ การจัดทำ drop down list และอื่น ๆ ก็สามารถดาวน์โหลดไปดูตัวอย่างการใช้งานได้ เหมือนกัน ดูวิธีการใช้งานได้จากวิดีโอข้างล่างนี้