เมลลามีน กับ โรคนิ่วในไต

คุณหมอดาเลีย ในรายการ Dorctor Daliah ประจำวันที่  22 มกราคม 2556 นำข่าวน่าสนใจ บอกว่า เมลามีน ซึ่งใช้ทำเครื่องครัว ถ้วยชามต่าง ๆ อาจทำให้เกิดโรคนิ่วในไตได้

ถ้าใช้ภาชนะที่ทำด้วยเมลามีบรรจุของร้อน สารเมลามีสามารถปนเปื้อนกับอาหารได้ ซึ่งอาจทำให้เพิ่มความเสี่ยงต่อโรคนิ่วในไตได้

Dr. Chia-Fang มหาวิทยาล้ย Kaohsiung Medical University ประเทศไต้หวัน ได้ทำการวิจัยโดยใช้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ใหญ่ ซึ่งประกอบด้วยเพศชายและหญิง จำนวน 12 คน ในการทดลองผู้วิจัยให้กลุ่มตัวอย่างรับประทานก๋วยเตี๋ยวน้ำ โดย 6 คนใช้ชามเมลามีน และที่เหลือใช้ชามเซรามิค  ก่อนทำการทดลอง ได้เก็บปัสสาวะของกลุ่มตัวอย่างมาวัดค่าเมลามีน และหลังจากรับประทานก๋วยเตี๋ยวแล้ว นำปัสสวะมาวัดค่า ทุก ๆ 2 ชัวโมง เป็นเวลา 12 ชั่วโมง จากนั้นอีก 3 สัปดาห์ ทำการทดลองใหม่ โดยสลับกัน คือ กลุ่มที่เคยใช้ชามเมลามีเปลี่ยนมาใช้ชามเซรามิค และกลุ่มที่เคยใช้ชามเซรามิคใช้ชามเมลามี

ผลการวิจัยพบว่า จากการตรวจปัสสาวะในช่วงเวลา 12  ชั่วโมง พบว่า พบสารเมลามีนในปัสสาวะ จำนวน 8.35 ไมโครกรัม ในผู้ที่รับประทานด้วยชามเมลามีน และพบสารเมลามี จำนวน 1.31 ไมโครกรัม ในผู้ที่รับประทานด้วยชามเซรามิค

ผู้วิจ้ยสรุปว่า ถ้วยชามที่ทำด้วยเมลามีนสามารถปล่อยสารเมลามีออกเป็นจำนวนมากได้ ถ้าใช้บรรจุอาหารที่มีความร้อนสูง

Dr. Kenneth Spaeth ผู้อำนวยการ ศูนย์ the Occupational and Environmental Medicine Center มหาวิทยาลัย North Shore University Hospital เมือง Manhasset มลรัฐนิวยอร์ค ให้ความเห็นว่าควรหลีกเลี่ยงการใช้เมลามีน ตลอดจนถ้วยชามพลาสติคก็ควรหลีกเลี่ยง ไม่ควรนำมาใช้งานหรืออุ่นให้ร้อนในเตาไมโครเวฟ

 Dr. Kenneth Spaeth กล่าวว่า จากการวิจัยพิษของเมลามีนในสัตว์ พบว่า การได้รับสารเมลามีนเข้าสู่ร่างกายสามารถทำให้เกิดมะเร็งในไต เกิดความเสียหายต่อไต และอาจจะทำให้เกิดมะเร็งได้อ้างอิง/เกี่ยวข้อง

Doctor Daliah http://doctordaliah.com/
http://consumer.healthday.com/Article.asp?AID=672656
http://www.foxnews.com/health/2013/01/21/study-finds-eating-chicken-noodle-soup-better-in-glass-bowls/

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปมา อุปไมย สำนวนการเปรียบเทียบ ของไทย

แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์

ความสามารถทั่วไปด้านเหตุผล การหาความสัมพันธ์จาก ภาพ สัญลักษณ์