การนับอย่างมีเงื่อนไข หลายเงื่อนไข ด้วยสูตร countifs

สูตร Countifs() ของ Excel ใช้สำหรับการนับในกรณีที่ต้องการมีหลายเงื่อนไข เช่น นับจำนวนผู้ที่สอบผ่านเกณฑ์ในแต่ละกลุ่มว่ามีกี่คน ในกรณีนี้ จะเห็นว่ามีการนับโดยใช้เกณฑ์กลุ่ม และเกณฑ์การสอบผ่าน เป็นต้น ถ้าใช้สูตร Countif  (ไม่มี s) จะนับได้เพียงเงื่อนไขเดียว เช่น นับว่าในกลุ่มนี้มีกี่คน หรือนับว่าจำนวนผู้ที่สอบผ่านทั้งหมดมีกี่คน แต่จะไม่สามารถให้นับเป็นกลุ่ม ๆ ได้ ถ้าต้องการนับเป็นกลุ่ม ๆ ว่า ในแต่ละกลุ่ม มีคนสอบผ่านกี่กคน ต้องใช้สูตร Countifs()

สูตร Countifs() ใช้กับ Excel 2007 ขึ้นไปเท่านั้น


รูปแบบการใช้สูตร Countifs

COUNTIFS(criteria_range1, criteria1, [criteria_range2,criteria2], …)
 • criteria_range1  คือช่วงเงื่อนไขที่ 1 ที่ต้องการให้นับ เช่น ช่วงที่เป็นชื่อกลุ่ม 
 • criteria1 คือเงื่อนไขของการนับ เงื่อนไขอาจจะเป็นข้อความ เช่น "แดง" "เขียว" เป็นต้น หรืออาจจะเป็นการอ้างอิงไปที่เซลล์ ก็ได้ เช่น B5 หรืออาจจะเป็นการเปรียบเทียบ เช่น มากกว่าหรือเท่ากับ 50 ก็ระบุเป็นเงื่อนไขว่า ">=50" เป็นต้น ขอให้สังเกตว่า ข้อความการเปรียบเทียบ หรือเครื่องหมายการเปรียบเทียบ และตัวเลข ต้องอยู่ในเครื่องหมายคำพูดเพื่อให้เป็นข้อความชุดเดียวกัน แต่ถ้ามีการอ้างอิงเซลล์ เช่น มีการระบุเกณฑ์การผ่านไว้ที่เซลล์ E3 ให้เขียนเงื่อนไขว่า ">=" &E3   คือใช้เครื่องหมาย & มาเชื่อมระหว่างเครื่องหมายทางคณิตศาสตร์และการอ้างอิงเซลล์
 • criteria_range2, criteria2, ...    ช่วงเงื่อนไขและเกณฑ์อย่างที่ 2 เช่น ช่วงเงื่อนไขอาจจะเป็นคะแนนของแต่ละคน และเงื่อนไขคือคะแนนที่ต้องทำให้ผ่าน เป็นต้น

ตัวอย่างการใช้งาน Countifs() ดาวน์โหลดไฟล์ตัวอย่าง คลิกที่นี่

จากภาพข้างล่าง ให้หาจำนวนผู้ที่สอบผ่านเกณฑ์ 40 คะแนน ในแต่ละกลุ่ม โดยเขียนคำตอบในเซลล์ F2 และ F3


ถ้าดูจากข้อมูล จะเห็นว่า มีสมาชิกสีแดงอยู่ 4 คน สมาชิกสีเขียวอยู่ 3 คน ถ้าดูจากเกณฑ์การผ่าน 40 คะแนน จะเห็นว่า กล่มสีแดง มีผู้สอบผ่าน 40 คะแนน จำนวน 4 คน และกลุ่ม สีเขียว มีสมาชิกสอบผ่านเกณฑ์ จำนวน 1 คน เท่านั้น

วิธีการหา

 1. คลิกที่ F2 เพื่อหาจำนวนผู้สอบผ่านของกลุ่มสีแดง
 2. พิมพ์ที่ช่องสูตร =Countifs(
 3. ระบุช่วงเงื่อนไขแรก สำหรับเงื่อนไขแรก เราจะใช้กลุ่ม คือหากลุ่มสีแดงก่อน
 4. ให้ใช้เมาส์ลากช่วง B2 ถึง B8 ซึ่งเป็นช่วงที่แสดงชื่อกลุ่มของสมาชิกทุกคน จากนั้นให้กดปุ่ม F4 เพื่อไม่ให้ตำแหน่งการอ้างอิงเปลี่ยนแปลง จะเห็นว่ามีเครื่องหมาย $ เกิดขึ้น คือ
  =Countifs($B$2:$B$8
 5. พิมพ์เครื่องหมายคอมม่า และใช้เมาส์คลิกที่ เซลล์ E2 เพื่อระบุว่า เอาเฉพาะกลุ่มสีแดง จะได้ ดังนี้
  =Countifs($B$2:$B$8, E2
 6. ต่อไปเป็นการระบุช่วงเงื่อนไขที่ 2 คือคะแนน
 7. ให้พิมพ์เครื่องหมายคอมม่า และใช้เมาส์ลาก C2 ถึง C8 แล้วกดปุ่ม F4 เพื่อไม่ให้ตำแหน่งการอ้างอิงเปลี่ยนแปลง จะได้ดังนี้
  =Countifs($B$2:$B$8, E2, $C$2:$C$8
 8. เงื่อนไขคือ ต้องได้ 40 ขึ้นไป เลข 40 อยู่ที่เซลล์ C10 เราจะใช้การอ้างอิง เพื่อสามารถเปลี่ยนเกณฑ์ได้ง่าย
 9. ให้พิมพ์เครื่องหมายคอมม่า และพิมพ์ ">="&
 10. จากนั้นให้ใชเมาส์คลิกที่ C10 และกด F4
 11. พิมพ์เครื่องหมายวงเล็บปิด จะได้ทั้งหมด ดังนี้
  =Countifs($B$2:$B$8, E2, $C$2:$C$8,$C$10)
 12. กดปุ่ม Ctrl ค้างไว้แล้วกดปุ่ม Enter หรือปุ่ม Enter อย่างเดียวก็ได้ จะเห็นผล ดังนี้
 13. ที่มุมล่างด้านขวาของเซลล์ F2 ให้ลากปุ่ม Auto Fill ลงมา เพื่อคัดลอกสูตร
 14. เมื่อปล่อยเมาส์ จะได้คำตอบตามต้องการ
 15. ดาวน์โหลดไฟล์ตัวอย่าง คลิกที่นี่

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปมา อุปไมย สำนวนการเปรียบเทียบ ของไทย

แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์

ความสามารถทั่วไปด้านเหตุผล การหาความสัมพันธ์จาก ภาพ สัญลักษณ์