การตัดช่องว่างในข้อความ ของ Excel

ถ้าต้องการตัดช่องว่างในข้อความของ Excel เช่น ต้องการเอาช่องว่างระหว่าง ชื่อและนามสกุลออกไป ให้ใช้สูตร Substitute()

ความจริงฟังก์ชันนี้ สามารถใช้เปลี่ยน ข้อความ หรือตัวอักษรก็ได้ ไม่ได้จำกัดเฉพาะช่องว่างเท่านั้น

Substiture(text, old_text, new_text, [instance_num])
    text คือข้อความเดิมที่ต้องการนำมาตัดช่องว่าง หรือแทนที่
    old_text คือส่วนที่เป็นข้อความเดิม
    new_text คือ ส่วนที่ต้องการให้เปลี่ยนเป็น
    instance_num คือ ตำแหน่งของข้อความที่จะให้เปลี่ยน ถ้าไม่ระบุ จะเปลี่ยนทุกที่ที่พบในข้อความเดิม

ในภาพข้างล่าง ต้องการเอาช่องว่างระหว่างชื่อและนามสกุล ให้เขียนติดกัน


ที่เซลล์ B1 ให้ใช้สูตร เพื่อตัดช่องว่างระหว่างคำว่า สมบัติ และ คนดี  ดังนี้   =Substitute(A1," ","")

 
ถ้าดับเบิ้ลคลิกที่ Fill handle (ปุ่มมุมขวาด้านล่างของเซลล์ B1) จะได้ ดังภาพ

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปมา อุปไมย สำนวนการเปรียบเทียบ ของไทย

แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์

ความสามารถทั่วไปด้านเหตุผล การหาความสัมพันธ์จาก ภาพ สัญลักษณ์