โพสต์

กำลังแสดงโพสต์จาก เมษายน, 2015

การกำหนดสีพื้น ใน Drop down list ของ Excel

รูปภาพ
บางครั้งเมื่อมีการให้เลือกข้อมูล จาก Drop down list ใน Excel เราต้องการแสดงสีพื้นของ Drop down list เพื่อให้เห็นชัดเจนว่า เซลล์ใดมีการแลือกข้อมูลแล้ว เซลล์ใดยังไม่มีการเลือก เช่น อาจจะกำหนดสีพื้นของเซลล์เป็นสีเทา แสดงว่ายังไม่มีการเลือกข้อมูล และเปลี่ยนสีพื้นเป็นสีขาว แสดงว่า มีการเลือกข้อมูล แล้ว ดังภาพข้างล่าง นี้


หลักการ
สร้าง Drop  down list แล้วจึงไปกำหนดลักษณะ การจัดรูปแบบของเซลล์แบบมีเงื่อนไข และสร้างกฎใหม่ เพื่อกำหนดสีพื้นตามเงื่อนไขที่ต้องการ

วิธีการ

การสร้าง drop down list

สร้างรายการสำหรับเลือก ในตัวอย่างคือ ชื่อของคน กำหนดสีพื้นของบริเวณ ที่ต้องการสร้าง Drop down list เพื่อเลิอกชื่อคน ในตัวอย่าง คือบริเวณ D3:H8 และกำหนดสีพื้นเป็นสีเทา กำหนดเส้นขอบให้มีเส้นขอบล้อมรอบทั้ง 4 ด้าน จะได้ผล ดังภาพ คลิกเลือกเซลล์ D3 เพื่อกำหนดเป็น Drop down listไปที่ ข้อมูล > การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล >  ในส่วน อนุญาต ให้เลือก รายการ และ ในส่วน แหล่งข้อมูล ให้ระบุช่วงที่เป็นข้อมูลให้เลือก คือ =$B$3:$B$6 เมื่อคลิก ตกลง จะได้ Drop down list ดังภาพ ให้ทำทีละเซลล์ จนครบบริเวณที่ต้องการในตอนนี้ ถ้า…

เทคนิค Excel 2010

รูปภาพ
วันนี้มี 2 เทคนิค คือ

ปัญหาพิมพ์ตัวเลขในเซลล์ แล้วกลายเป็นทศนิยมปัญหาจุดจับและลากในเซลล์ หายไป ทำให้ไม่สามารถลากได้ปัญหาขนาดของเซลล์ใหญ่เกินไปการแก้ไข
พิมพ์ตัวเลขในเซลล์ แล้วกลายเป็นทศนิยม เมื่อพิมพ์ตัวเลขใน เซลล์ เช่น ตัวเลข 1 พอกด Enter กลายเป็น .001 สาเหตุ มาจากการตั้งค่าให้ปรับเป็นเลขทศนิยม 
วิธีการแก้ปัญหา ไปที่ แฟ้ม > ตัวเลือก > ขั้นสูงคลิกเอาลูกศรหน้าข้อความ "แทรกจุดทศนิยมโดยอัตโนมัติ" ออกไป คลิก ตกลง เมื่อพิมพ์ Excel จะไม่เปลี่ยนตัวเลขเป็นทศนิยม จุดจับและลากในเซลล์ หายไป
โดยปกติ เมื่อคลิกเลือกเซลล์ จะมีจุดจับเติมให้สามารถลากเพื่อเติมโดยอัตโนมัติ หรือที่เรียกว่า Fill handle แต่บางครั้ง จุดจับเติมหายไป ดังภาพ
สาเหตุ มาจากการกำหนดให้ไม่ใช้จุดจับเติม 
วิธีการแก้ปัญหา ไปที่ แฟ้ม > ตัวเลือก > ขั้นสูงคลิกเลือก หน้าข้อความ "เปิดใช้งานจุดจับเติมและการลากแล้วปล่อยเซลล์" คลิก ตกลงเมื่อกลับมา จะเห็นจุดจับเติม  ตามปกติ
ปัญหาขนาดของเซลล์ใหญ่เกินไป
สาเหตุ ขนาดของเซลล์ ใน Excel ขึ้นอยู่กับขนาดของตัวอักษร คือ  กว้าง 8.43 ตัวอักษร และสูง 15 พอยต์  หรือ เกิดจากการใช้ภาษาไท…

การฝัง Media Player ใน Word2010 เพื่อเล่นไฟล์เสียง ไฟล์วิดีโอ เป็นต้น

รูปภาพ
บางครั้งมีความต้องการที่จะส่งไฟล์ word ให้ผู้อื่น พร้อมทั้งมีไฟล์เสียงเพื่อให้ผู้ใช้สามารถควบคุมการเล่นไฟล์ดังกล่าวได้ด้วย โดยการฝัง หรือ embed โปรแกรม Windows Media Player ลงในไฟล์ MS Word 2010 ดังตัวอย่างข้างล่างนี้


ทั้งนี้ ท่านต้องส่งไฟล์เสียงหรือไฟล์วิดีโอไปด้วยพร้อมกับไฟล์ Word ด้วยนะครับ

ในกรณีที่ท่านต้องการใช้ไฟล์จากเว็บ พบว่า Server บางแห่ง เช่น Google Drive ไม่อนุญาตให้ท่าน นำที่อยู่ (URL) มาวางใน Media Player หรือ ไม่สามารถ Embed ได้ ในกรณีนี้ ให้ท่านใช้วิธี Link โดยใช้ URL จากเว็บได้

หลักการ เปิดใช้เมนู นักพัฒนา่ หรือDeveloper เพื่อแทรก Windows Media Player Object พร้อมทั้งเลือกไฟล์เสียง หรือ ไฟล์วิดีโอที่ต้องการ และกำหนดไม่ให้เล่นโดยอัตโนมัติ (auto start) ถ้าต้องการส่งไฟล์ไปให้ผู้อื่น ต้องใช้ VBA เพื่อระบุที่อยู่ของไฟล์เสียง หรือไฟล์วิดีโอที่จะให้เล่น
วิธีการ
การเปิดเมนู นักพัฒนา หรือ Developer เปิดไฟล์ MS Word 2010 แล้วไปที่ แฟ้ม > ตัวเลือก > กำหนด Ribbon เองเลือก เมนู นักพัฒนา เมื่อกลับมาจะเห็นเมนู นักพัฒนาที่บนเมนู การแทรก Windows Media Player ไปที่เมนู นักพัฒนา > เคร…