บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก กันยายน, 2018

การใช้ have/make/get/let

คำกริยา ที่มักจะออกข้อสอบภาษาอังกฤษ เรื่อง Grammar มักจะมีการใช้ คำว่า have/make/get/let อยู่ด้วยเสมอ ประเด็นคือ คำกริยาที่ตามมา จะอยู่ในรูปอะไร จะเป็น กริยาช่อง 1 หรือ กริยาช่อง 1 ที่ไม่มี to นำหน้า หรือ เป็นกริยาช่อง 3 ซึ่ง มีหลัก ดังนี้ LET ใช้ในความหมายว่า อนุญาตให้ใคร ทำอะไร หรือ อะไร เป็นอะไร กริยาที่ตามมา จะเป็น กริยาช่องที่ 1 ที่ไม่มี to นำหน้า หรือ ที่เรียกว่าเป็น base form รูปแบบ LET + SOMEONE/SOMETHING + VERB(base form) Sombat let me drive his new car. สมบัติอนุญาตให้ฉันขับรถใหม่ของเขา Don’t let the advertising expenses surpass 5,000 baht. อย่าให้ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาเกินกว่า 5,000 บาทนะ GET ใช้ในความหมายว่า ชักชวน/กระตุ้น ให้ใคร ทำอะไร ถ้าเน้นคน  จะตามด้วย กริยาช่องที่ 1 ที่มี to นำหน้า หรือ ที่เรียกว่า infinitive รูปแบบ GET + SOMEONE + TO + DO + SOMETHING I got the cleaner to clean under the cupboards. ฉันให้คนทำความสะอาด ทำความสะอาดใต้ตู้ ถ้าเน้นที่สิ่งของ  โดยไม่บอกว่าใครเป็นคนทำ จะตามด้วย กริยาช่อง 3 หรือ past participle รูปแบบ GET

เตรียมสอบ ก.พ. ภาค ก./ท้องถิ่น วิชาภาษาอังกฤษ - จดหมาย

จดหมาย เป็นเรื่องหนึ่งที่มักจะมีออกข้อสอบ ในข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. /ท้องถิ่น อยู่เสมอ ถ้าได้ทบทวนไว้ ก็จะเป็นประโยชน์ ในการสอบไม่น้อย สำหรับ ข้อ 1-5 Instructions: Read the following letter and select the best answer for each item. To: Ms. Lisa Ray Manager of Business Relations ABC Company Brigade 20th April, 2010. Ref: Product 789654 Dear Ms. Ray, We write to you in reference with the product number 789654 that has been purchased from your company’s end on the 26th of March. DFG56894 is the receipt number of the transaction associated with the product. The mutual agreement that we had agreed upon stated that the product had to reach our door step with in a decent and workable condition. The contract also stated that the product would be installed by some personnel from your company. But it is very sad to notify this to you that your company has failed to live up on both your promises. Such a careless encounter does get second thoughts in regards with long time

เตรียมสอบ ก.พ. วิชาภาษาอังกฤษ ทบทวนคำศัพท์

สอบ ก.พ. หรือ ท้องถิ่น วิชาภาษาอังกฤษ มักจะมีการถามความหมายคำศัพท์ ภาษาอังกฤษ อยู่เสมอ เพราะ คำศัพท์ เป็นพื้นฐานเบื้องต้นในการสื่อสาร ดังนั้น การเพิ่มพูนวงคำศัพท์ การเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ ๆ จึงเป็นเรื่องสำคัญ ในครั้งนี้ เป็นการทบทวนคำศัพท์ที่เคยรู้ พร้อม ๆ กับการเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ ๆ ด้วยกิจกรรม Odd One Out เคล็ดลับ คือ ถ้ารู้คำศัพท์ 3 ตัว ในจำนวน 4 ตัว ก็จะสามารถทำข้อสอบ ข้อนั้นได้ ถ้า รู้คำศัพท์ จาก 2 ใน 4 ตัว ก็จะมีโอกาสเดาถูก 50 % ลองดูนะครับ และอย่าลืมคลิกดูคำอธิบายด้วย บางข้อ มีตัวอย่างประโยคประกอบ    Odd One Out    Instructions: Select the one that does not belong to the group. ข้อ 1.   1. fast 2. rapid 3. slow 4. swift   dummy text 1. fast (เร็ว) 2. rapid (เร็ว เช่น rapid train = รถเร็ว) 3. slow (เชื่องช้า) ✔ 4. swift (รวดเร็ว) Time goes very swiftly. เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว คำตอบที่ถูก คือ ข้อ 3   ข้อ 2.   1. intelligent 2. smart 3. dull 4. brilli