เตรียมสอบ ก.พ. ภาค ก./ท้องถิ่น วิชาภาษาอังกฤษ - จดหมาย

จดหมาย เป็นเรื่องหนึ่งที่มักจะมีออกข้อสอบ ในข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. /ท้องถิ่น อยู่เสมอ ถ้าได้ทบทวนไว้ ก็จะเป็นประโยชน์ ในการสอบไม่น้อย


สำหรับ ข้อ 1-5

Instructions: Read the following letter and select the best answer for each item.

To:
Ms. Lisa Ray
Manager of Business Relations
ABC Company
Brigade

20th April, 2010.

Ref: Product 789654

Dear Ms. Ray,

We write to you in reference with the product number 789654 that has been purchased from your company’s end on the 26th of March. DFG56894 is the receipt number of the transaction associated with the product.

The mutual agreement that we had agreed upon stated that the product had to reach our door step with in a decent and workable condition. The contract also stated that the product would be installed by some personnel from your company. But it is very sad to notify this to you that your company has failed to live up on both your promises.

Such a careless encounter does get second thoughts in regards with long time association with your company. The work pattern that we get to see from your company in the very first order itself gets us to re-think over again.

I request you to look into the issue with seriousness and at the earliest.

Thanking You,

Sincerely,

xxxxx
Richard Brown

Encl: Copy of Receipt

สำหรับ ข้อ 6-12

Instructions: Choose the best answer for each blank.

Number 401, king Street
Luhag , manchester City
UK

.........(6)................

Kelly Johnson
Manager
Bensha enterprise
Mandaue, Manchester
United kingdom

..........(7)...................

I am writing this letter to .....(8)...... an order for goods for our continuing project. Last month I ......(9)....... few goods and I thought they would be enough but it seems they are less. Find the .....(10)....... list on everything we require. We need the .......(11)....... as soon as possible so that the project can continue smoothly. I will make all the .....(12)....... on delivery.

Thank you.

Yours faithfully
XXXXX
Mary Jones

Sample Letters From:
www.sampleletters.org/
https://www.doctemplates.net
ข้อ 1.
The purpose of this letter is to .
 
 

 
ข้อ 2.
What is NOT the subject of the complaint?
 
 

 
ข้อ 3.
What is enclosed with the letter?
 
 

 
ข้อ 4.
The word "you" in "it is very sad to notify this to you that ..." refers to .......
 
 

 
ข้อ 5.
What word is closest in meaning to the word "look into" in "I request you to look into the issue"?
 
 

 
ข้อ 6.
 
 

 
ข้อ 7.
 
 

 
ข้อ 8.
 
 

 
ข้อ 9.
 
 

 
ข้อ 10.
 
 

 
ข้อ 11.
 
 

 
ข้อ 12.
 
 

 

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปมา อุปไมย สำนวนการเปรียบเทียบ ของไทย

แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์

เทคนิคการทำ ข้อสอบ อนุกรม ของ ก.พ.