การใช้ have/make/get/let

คำกริยา ที่มักจะออกข้อสอบภาษาอังกฤษ เรื่อง Grammar มักจะมีการใช้ คำว่า have/make/get/let อยู่ด้วยเสมอ ประเด็นคือ คำกริยาที่ตามมา จะอยู่ในรูปอะไร จะเป็น กริยาช่อง 1 หรือ กริยาช่อง 1 ที่ไม่มี to นำหน้า หรือ เป็นกริยาช่อง 3 ซึ่ง มีหลัก ดังนี้

LET

ใช้ในความหมายว่า อนุญาตให้ใคร ทำอะไร หรือ อะไร เป็นอะไร
กริยาที่ตามมา จะเป็น กริยาช่องที่ 1 ที่ไม่มี to นำหน้า หรือ ที่เรียกว่าเป็น base form

รูปแบบ
LET + SOMEONE/SOMETHING + VERB(base form)

Sombat let me drive his new car.
สมบัติอนุญาตให้ฉันขับรถใหม่ของเขา

Don’t let the advertising expenses surpass 5,000 baht.
อย่าให้ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาเกินกว่า 5,000 บาทนะ


GET

ใช้ในความหมายว่า ชักชวน/กระตุ้น ให้ใคร ทำอะไร

ถ้าเน้นคน จะตามด้วย กริยาช่องที่ 1 ที่มี to นำหน้า หรือ ที่เรียกว่า infinitive

รูปแบบ
GET + SOMEONE + TO + DO + SOMETHING

I got the cleaner to clean under the cupboards.
ฉันให้คนทำความสะอาด ทำความสะอาดใต้ตู้

ถ้าเน้นที่สิ่งของ โดยไม่บอกว่าใครเป็นคนทำ จะตามด้วย กริยาช่อง 3 หรือ past participle

รูปแบบ
GET + SOMETHING + DONE

I got my broken light fixed.
ฉ้น (ให้คนมา) ซ่อมหลอดไฟที่เสียแล้ว

HAVE

ใช้ในความหมายว่า มอบหมายความรับผิดชอบให้ใครทำอะไร

ถ้าเน้นคน จะตามด้วย กริยาช่องที่ 1 ที่ไม่มี to นำหน้า หรือ ที่เรียกว่าเป็น base form

รูปแบบ
HAVE + SOMEONE + DO + SOMETHING

I had my children cut the grass in the front yard.
ฉันมอบหมายให้เด็ก ๆ (ลูก ๆ) ตัดหน้าในสนามหน้าบ้าน

ถ้าเน้นที่สิ่งของ โดยไม่บอกว่าใครเป็นคนทำ จะตามด้วย กริยาช่อง 3 หรือ past participle

รูปแบบ
HAVE + SOMETHING + DONE

We’re having our house painted this weekend.
เราจะทาสีบ้านวันเสาร์-อาทิตย์หน้านี้ (จะจ้างเขา หรือจะทำเองก็ไม่รู้เหมือนกัน)


MAKE

ใช้ในความหมายว่า บังคับให้ใครทำอะไร หรือบอกว่า จำเป็นที่ต้องทำ
จะตามด้วย กริยาช่องที่ 1 ที่ไม่มี to นำหน้า หรือ ที่เรียกว่าเป็น base form

รูปแบบ
MAKE + SOMEONE + DO + SOMETHING

The police officer made me pull over.
นายตำรวจ บังคับให้ฉันจอดรถ

She made her children do their homework.
เธอบังคับให้ลูก ๆ ทำการบ้าน


ลองทำแบบฝึกหัดดู


คำสั่ง:Select the most appropriate choice for each item.

ข้อ 1.
I don’t let my kids ............ violent movies.
 
 

 
ข้อ 2.
My teacher made me ................. for what I had said.
 
 

 
ข้อ 3.
Susie got her son ............ the medicine even though it tasted terrible.
 
 

 
ข้อ 4.
He had his teeth ............; his smile looks great!
 
 

 
ข้อ 5.
I had the electrician ........ at my broken light.
 
 

 
ข้อ 6.
The students get their essays .........................
 
 

 
ข้อ 7.
The teacher had the students ..................... the answers on the whiteboard.
 
 

 
ข้อ 8.
She gets her son ................ his homework by promising him ice cream when he's finished.
 
 

 
ข้อ 9.
How can parents get their children .................. more?
 
 

 
ข้อ 10.
My washing machine is broken; I need to get it .....................
 
 

 
ข้อ 11.
Did somebody .............. you wear that ugly shirt?
 
 

 
ข้อ 12.
The teacher made all the students ................. their papers, because the first drafts were not acceptable.
 
 

 
ขอขอบคุณ:
https://www.espressoenglish.net/
https://www.englishpage.com
https://www.perfect-english-grammar.com

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปมา อุปไมย สำนวนการเปรียบเทียบ ของไทย

แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์

เทคนิคการทำ ข้อสอบ อนุกรม ของ ก.พ.