ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดโปรแกรม โปรแกรม/ซอฟท์แวร์ทั้งหมดข้างล่างนี้ เป็นซอฟท์แวร์ที่ผมพัฒนาขึ้นเอง ถ้าสนใจสามารถดาวน์โหลดไปใช้ได้เลย บางอย่างเป็น FREEWARE ดาวน์โหลดไปใช้ได้เลย แต่บางอย่างเป็น Shareware ดาวน์โหลดไปใช้ทดลองดูได้โปรแกรมประเภทดาวน์โหลด

โปรแกรมวิเคราะห์แบบสอบถาม

 - วิเคราะห์แบบสอบถาม แบบ Likert Scale 3-7 ระดับ
 - หาค่า Reliability ของแบบสอบถาม ด้วย Cronbach's alpha
 - ถ้าค่า Reliability น้อยกว่าเกณฑ์ มีตัวเลือกให้ลองปรับปรุงให้ค่า alpha สูงขึ้นได้
 - หาค่าร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า Mean
 - มีกราฟสรุปทุกข้อคำถาม
 - ใช้กับ Excel 2010 - 2016 บน Windows 10

ถ้ามีปัญหาการใช้งานแมโคร อ่านที่นี่
ดูวิดีโอ สาธิตการใช้งาน คลิกที่นี่


ดาวน์โหลดแล้ว นำไปไว้ในห้อง My Documents บนเครื่องของท่าน เพื่อให้สามารถใช้ แมโคร หรือ VBA ได้


รุ่น Shareware ฟรี มีฟังก์ชันเหมือนรุ่นใช้งานจริงทุกประการ แต่จำกัดจำนวนแบบสอบถามไว้ ไม่เกิน 10 ฉบับ

ต้องการรุ่นใช้งานจริง  ดูรายละเอียด คลิกที่นี่

Shareware ดาวน์โหลด Shareware(ฟรี)

โปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบ (KR-20)

วิเคราะห์ข้อสอบแบบเลือกตอบ 3-5 ตัวเลือก ฉบับละไม่เกิน 200 ข้อ จำนวน ไม่เกิน 2,000 ฉบับ โดยใช้สูตร KR-20 (Excel 2010 หรือ สูงกว่า)

ดาวน์โหลดแล้ว นำไปไว้ในห้อง My Documents บนเครื่องของท่าน เพื่อให้สามารถใช้ แมโคร หรือ VBA ได้

ถ้ามีปัญหาการใช้งานแมโคร อ่านที่นี่

Freeware ดาวน์โหลด

โปรแกรมกองทุนหมูบ้าน รุ่น 412 LE

โปรแกรมฟรี สำหรับบริหารจัดการ การฝากเงิน การกู้เงิน การคิดดอกเบี้ย และอื่น ๆ ใช้ร่วมกับ Office 2010 หรือสูงกว่า (ต้องการรุ่นใช้งานจริง ติดต่อ thongjoon@gmail.com หรือ โทร. 0804294812)
 ในกรณีที่ ดาวน์โหลดแล้วมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้ หรือ มี Error ให้ท่านถอน Office ในเครื่องของท่าน พร้อมทั้งไฟล์งานของท่าน และดาวน์โหลด Access Runtime มาติดตั้ง ท่านจะสามารถใช้โปรแกรมกองทุนหมู่บ้านได้ ดาวน์โหลด Office Runtime ได้ ที่
https://www.microsoft.com/th-th/download/details.aspx?id=10910


Freeware ดาวน์โหลด รุ่น 412 LE 

โปรแกรมธนาคารโรงเรียน รุ่น 314 LE

โปรแกรมฟรี สำหรับบริหารจัดการ การฝากเงิน การคิดดอกเบี้ย และอื่น ๆ ใช้กับ Windows7/10 และ Microsoft Access 2010 หรือสูงกว่า (ต้องการรุ่นใช้งานจริง ติดต่อ thongjoon@gmail.com หรือ โทร. 0804294812)
 ในกรณีที่ ดาวน์โหลดแล้วมีปัญหาเกี่ยวกับการเรียกใช้งาน ให้ท่านถอน Office ในเครื่องของท่าน พร้อมทั้งไฟล์งานของท่าน และดาวน์โหลด Access Runtime มาติดตั้งในเครื่องของท่าน ที่

https://www.microsoft.com/th-th/download/details.aspx?id=10910

Freeware ดาวน์โหลด รุ่น 314LE 

แผ่นงาน Excel จัดพนักงานทำงาน Part-time

จัดพนักงานทำงานเป็นกะ เป็นช่วงเวลา หรือ shift แผ่นงานคำนวณเงินค่าจ้างทำงานให้เป็นรายบุคคล พร้อมสรุปข้อมูลที่จำเป็น เหมาะสำหรับผู้ประกอบการรายย่อย ที่มีพนักงานทำงานเปลี่ยนเวรกัน และให้ค่าจ้างรายชั่วโมง (Excel 2010 หรือ สูงกว่า)

Freeware ดาวน์โหลด

แผ่นงาน Excel คุมงบประมาณโครงการ หลายโครงการ

สำหรับเก็บข้อมูลการเบิก-จ่ายงบประมาณ เพื่อการบริหารจัดการ แผ่นงานคำนวณยอดใช้จริง กันไว้เบิก เหลือจริง ให้โดยอัตโนมัติ โดยมียอดสรุปทุกโครงการว่าใช้จ่ายไปทั้งสิ้นร้อยละเท่าไรของงบประมาณที่ได้รับ
Freeware ดาวน์โหลด
แผ่นงาน Excel แบบบันทึกคะแนน (8 เกรด)
บันทึกคะแนนและตัดเกรดรายมาตรฐาน 8 เกรด สำหรับคุณครูที่ต้องตัดเกรดให้นักเรียนในความดูแล
Freeware ดาวน์โหลด
แผ่นงาน Excel คำนวณวันเกษียณอายุ
ตัวอย่างการใช้ฟังก์ชันเกี่ยวกับวันที่ เช่น คำนวณอายุตัว อายุการทำงาน วันเกษียณ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีตัวอย่างการซ่อนไม่แสดงผลจากสูตรถ้ายังไม่ได้กรอกข้อมูลอีกด้วย แผ่นงานใช้ได้ทั้ง Excel 2003 และ 2010
Freeware ดาวน์โหลด

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปมา อุปไมย สำนวนการเปรียบเทียบ ของไทย

การเตรียมสอบ ก.พ. ภาค ก. เพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ มีการทดสอบความสามารถทั่วไป มักจะมี
ข้อสอบที่เกี่ยวกับอุปมาอุปไมย  ข้อสอบมีลักษณะ ให้หาตัวเลือกที่มีความหมาย ความสัมพันธ์คล้ายคลึง หรือเหมือนกับที่โจทย์กำหนดให้มา  หรือเติมข้อความที่มีความหมายสอดคล้องกับคำอุปมาอุปไมยที่ยกมาให้ เป็นต้น ดังนั้น การเข้าใจความหมายของคำอุปมาอุปไมย จึงช่วยให้ทำข้อสอบได้ดียิ่งขึ้น

คำอุปมาอุปไมย หมายถึง ถ้อยคำที่เป็นสำนวนพวกหนึ่ง กล่าวทำนองเปรียบเทียบ ให้เห็นจริง เข้าใจแจ่มแจ้งชัดเจน และสละสลวยน่าฟังมากขึ้น การพูดหรือการเขียน นิยมหาคำอุปมาอุปไมยมาเติมให้ได้ความชัดเจนเกิดภาพพจน์ เข้าใจง่าย เช่น

คนดุ หากต้องการให้ความหมายชัดเจน น่าฟัง และเกิดภาพพจน์ชัดเจนก็ต้องอุปมาอุปไมยว่า “ดุ เหมือน เสือ”
ขรุขระมาก การสื่อความยังไม่ชัดเจนไม่เห็นภาพ ต้องอุปมาอุปไมยว่า “ขรุขระเหมือนผิวมะกรูด” หรือ “ขรุขระเหมือนผิวพระจันทร์” ก็จะทำให้เข้าใจ ความหมายในรูปธรรมชัดเจนมากยิ่งขึ้น

คำอุปมาอุปไมยที่ควรรู้จัก (พิมพ์คำ/ข้อความ แล้วกดปุ่ม "ค้นหา")

แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์

ครั้งที่แล้ว ได้แนะนำหลักการทำ ข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. ความสามารถทั่วไป เงื่อนไขสัญลักษณ์ มา แล้ว ถ้าใครยังไม่ได้อ่าน ก็คลิกกลับไปอ่านได้
ความจริง ข้อสอบเงื่อนไขสัญลักษณ์ เป็นข้อสอบไม่ยาก ถ้าเข้าใจหลักการ และมีทักษะความชำนาญ ใจเย็น ๆ อย่าตื่นเต้น โดยเฉพาะการดูเครื่องหมายต่าง ๆ อย่าดูผิด เช่น เครื่องหมายมากกว่า (>) น้อยกว่า (<) เป็นต้น เพราะการแก้ปัญหาโจทย์เงื่อนไขสัญลักษณ์ หรือ inequality ก็คล้ายกับการแก้ปัญหาสมการโดยทั่วไป นั่นเอง คือ สามารถบวก ลบ คูณ หาร ด้วยจำนวนที่เท่ากัน ทั้งสองข้างของเครื่องหมายได้ กลับเศษเป็นส่วนได้ แต่ก็มีบางเรื่อง บางรายละเอียดที่แตกต่างกันบ้าง ซึ่งอ่านได้จาก ข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. ความสามารถทั่วไป เงื่อนไขสัญลักษณ์ นะครับ ครั้งนี้ จึงเป็นการนำแนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์ เพื่อนำมาฝึกทำให้เกิดทักษะความชำนาญ เพื่อจะได้ทำข้อสอบได้รวดเร็วขึ้น เพราะในห้องสอบ เวลาจัดได้ว่ามีค่ามาก ยิ่งทำเร็วและถูกต้อง ยิ่งดี คำสั่ง

เลือกตอบข้อ 1. ถ้าข้อสรุปทั้งสอง ถูกด้องหรือเป็นจริง ตามเงื่อนไข
เลือกตอบข้อ 2. ถ้าข้อสรุปทั้งลอง ผิดหรือไม่เป็นจริง ตามเงื่อนไข
เลือกตอบข้อ 3. ถ้าข้อ…

เทคนิคการทำ ข้อสอบ อนุกรม ของ ก.พ.

|ประเภทของอนุกรม เทคนิคการทำโจทย์เลข อนุกรม ข้อแนะนำเพิ่มเติม |


ข้อสอบเลขอนุกรม ของ ก.พ. ต้องการวัดความถนัดทางด้านตัวเลข โดยการจัดทำตัวเลขเป็นชุด ๆ ที่มีความสัมพันธ์กันบางอย่าง โดยให้ผู้เข้าสอบได้แสดงความถนัดด้านตัวเลข ในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาตามที่โจทย์ระบุ


ประเภทของอนุกรม รูปแบบความสัมพันธ์ของตัวเลขอนุกรมเท่าที่พบบ่อย ๆ มีหลายประเภท เช่น

ก. อนุกรมเชิงเดี่ยว 

ได้แก่ชุดตัวเลขที่เป็นอนุกรมเพียงชุดเดียว เช่น
ค่าของตัวเลขเพิ่มขึ้นต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ โดยการบวก หรือ คูณ ตัวเลขก่อนหน้า เช่น บวกด้วยตัวเลขที่เป็นค่าคงที่ เช่น    5   10   15   20   ...?...
บวกด้วยตัวเลขที่มีระบบ เช่น     1    2    5    10   ...?...
คูณด้วยค่าคงที่ เช่น   1   3   9   27   ...?...
มีทั้ง บวก ลบ คูณ หรือหาร สลับกัน เช่น บวกแล้วคูณด้วยค่าคงที่สลับกัน ดังตัวอย่าง  5   7    14   16  32   ...... มีการ บวก ลบ คูณ หรือ หาร ร่วมกัน เช่น  15   31   63   127   255  ...?...
ในตัวอย่างนี้ จะเห็นว่า ตัวเลขตัวแรกคูณด้วย 2 และบวกด้วย 1 จะได้ตัวเลขตัวถัดไป คูณด้วยค่าคงที่ที่เป็นเศษส่วน ให้สังเกตความสัมพันธ์ว่า ตัวเลขก่อนหน้า …