ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดโปรแกรม โปรแกรม/ซอฟท์แวร์ทั้งหมดข้างล่างนี้ เป็นซอฟท์แวร์ที่ผมพัฒนาขึ้นเอง ถ้าสนใจสามารถดาวน์โหลดไปใช้ได้เลย บางอย่างเป็น FREEWARE ดาวน์โหลดไปใช้ได้เลย แต่บางอย่างเป็น Shareware ดาวน์โหลดไปใช้ทดลองดูได้โปรแกรมประเภทดาวน์โหลด

โปรแกรมวิเคราะห์แบบสอบถาม

 - วิเคราะห์แบบสอบถาม แบบ Likert Scale 3-7 ระดับ
 - หาค่า Reliability ของแบบสอบถาม ด้วย Cronbach's alpha
 - ถ้าค่า Reliability น้อยกว่าเกณฑ์ มีตัวเลือกให้ลองปรับปรุงให้ค่า alpha สูงขึ้นได้
 - หาค่าร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า Mean
 - มีกราฟสรุปทุกข้อคำถาม
 - ใช้กับ Excel 2010 - 2016 บน Windows 10

ถ้ามีปัญหาการใช้งานแมโคร อ่านที่นี่
ดูวิดีโอ สาธิตการใช้งาน คลิกที่นี่


ดาวน์โหลดแล้ว นำไปไว้ในห้อง My Documents บนเครื่องของท่าน เพื่อให้สามารถใช้ แมโคร หรือ VBA ได้


รุ่น Shareware ฟรี มีฟังก์ชันเหมือนรุ่นใช้งานจริงทุกประการ แต่จำกัดจำนวนแบบสอบถามไว้ ไม่เกิน 10 ฉบับ

ต้องการรุ่นใช้งานจริง  ดูรายละเอียด คลิกที่นี่

Shareware ดาวน์โหลด Shareware(ฟรี)

โปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบ (KR-20)

วิเคราะห์ข้อสอบแบบเลือกตอบ 3-5 ตัวเลือก ฉบับละไม่เกิน 200 ข้อ จำนวน ไม่เกิน 2,000 ฉบับ โดยใช้สูตร KR-20 (Excel 2010 หรือ สูงกว่า)

ดาวน์โหลดแล้ว นำไปไว้ในห้อง My Documents บนเครื่องของท่าน เพื่อให้สามารถใช้ แมโคร หรือ VBA ได้

ถ้ามีปัญหาการใช้งานแมโคร อ่านที่นี่

Freeware ดาวน์โหลด

โปรแกรมกองทุนหมูบ้าน รุ่น 412 LE

โปรแกรมฟรี สำหรับบริหารจัดการ การฝากเงิน การกู้เงิน การคิดดอกเบี้ย และอื่น ๆ ใช้ร่วมกับ Office 2010 หรือสูงกว่า (ต้องการรุ่นใช้งานจริง ติดต่อ thongjoon@gmail.com หรือ โทร. 0804294812)
 ในกรณีที่ ดาวน์โหลดแล้วมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้ หรือ มี Error ให้ท่านถอน Office ในเครื่องของท่าน พร้อมทั้งไฟล์งานของท่าน และดาวน์โหลด Access Runtime มาติดตั้ง ท่านจะสามารถใช้โปรแกรมกองทุนหมู่บ้านได้ ดาวน์โหลด Office Runtime ได้ ที่
https://www.microsoft.com/th-th/download/details.aspx?id=10910


Freeware ดาวน์โหลด รุ่น 412 LE 

โปรแกรมธนาคารโรงเรียน รุ่น 314 LE

โปรแกรมฟรี สำหรับบริหารจัดการ การฝากเงิน การคิดดอกเบี้ย และอื่น ๆ ใช้กับ Windows7/10 และ Microsoft Access 2010 หรือสูงกว่า (ต้องการรุ่นใช้งานจริง ติดต่อ thongjoon@gmail.com หรือ โทร. 0804294812)
 ในกรณีที่ ดาวน์โหลดแล้วมีปัญหาเกี่ยวกับการเรียกใช้งาน ให้ท่านถอน Office ในเครื่องของท่าน พร้อมทั้งไฟล์งานของท่าน และดาวน์โหลด Access Runtime มาติดตั้งในเครื่องของท่าน ที่

https://www.microsoft.com/th-th/download/details.aspx?id=10910

Freeware ดาวน์โหลด รุ่น 314LE 

แผ่นงาน Excel จัดพนักงานทำงาน Part-time

จัดพนักงานทำงานเป็นกะ เป็นช่วงเวลา หรือ shift แผ่นงานคำนวณเงินค่าจ้างทำงานให้เป็นรายบุคคล พร้อมสรุปข้อมูลที่จำเป็น เหมาะสำหรับผู้ประกอบการรายย่อย ที่มีพนักงานทำงานเปลี่ยนเวรกัน และให้ค่าจ้างรายชั่วโมง (Excel 2010 หรือ สูงกว่า)

Freeware ดาวน์โหลด

แผ่นงาน Excel คุมงบประมาณโครงการ หลายโครงการ

สำหรับเก็บข้อมูลการเบิก-จ่ายงบประมาณ เพื่อการบริหารจัดการ แผ่นงานคำนวณยอดใช้จริง กันไว้เบิก เหลือจริง ให้โดยอัตโนมัติ โดยมียอดสรุปทุกโครงการว่าใช้จ่ายไปทั้งสิ้นร้อยละเท่าไรของงบประมาณที่ได้รับ
Freeware ดาวน์โหลด
แผ่นงาน Excel แบบบันทึกคะแนน (8 เกรด)
บันทึกคะแนนและตัดเกรดรายมาตรฐาน 8 เกรด สำหรับคุณครูที่ต้องตัดเกรดให้นักเรียนในความดูแล
Freeware ดาวน์โหลด
แผ่นงาน Excel คำนวณวันเกษียณอายุ
ตัวอย่างการใช้ฟังก์ชันเกี่ยวกับวันที่ เช่น คำนวณอายุตัว อายุการทำงาน วันเกษียณ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีตัวอย่างการซ่อนไม่แสดงผลจากสูตรถ้ายังไม่ได้กรอกข้อมูลอีกด้วย แผ่นงานใช้ได้ทั้ง Excel 2003 และ 2010
Freeware ดาวน์โหลด

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปมา อุปไมย สำนวนการเปรียบเทียบ ของไทย

แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์

เทคนิคการทำ ข้อสอบ อนุกรม ของ ก.พ.