โพสต์

กำลังแสดงโพสต์จาก พฤษภาคม, 2019

แบบฝึก แนวข้อสอบ ก.พ. เรื่อง สดมภ์

แบบฝึกหัด แนวข้อสอบเรื่องสดมภ์
แนวข้อสอบสดมภ์

คำชี้แจง

ดาวน์โหลด App สอบ ก.พ. สำหรับ Android ฟรี ที่ Play Storeตามหลักสูตร ก.พ. ใหม่มีแนวข้อสอบ มากกว่า 1,000 ข้อมีเฉลยอย่างละเอียด มีคำอธิบายทุกข้อมีสรุปและเทคนิคการทำข้อสอบมีชุดข้อสอบให้ลองทำ พร้อมจับเวลาดาวน์โหลด ที่ Play Store คลิกที่นี่ ให้พิจารณาข้อมูลทางปริมาณที่กำหนดให้ 2 จำนวน ปริมาณแรกอยู่สดมภ์ ก. และ อีกปริมาณอยู่สดมภ์ ข. แล้วเปรียบเทียบ 2 สดมภ์นี้ โดยมีสดมภ์ ค. เป็นข้อมูลเพิ่มเติม แล้วตอบโดยยึดหลักเกณฑ์ดังนี้

ตอบ 1 หากค่าในสดมภ์ ก. มากกว่า ค่าในสดมภ์ ข.
ตอบ 2 หากค่าในสดมภ์ ก. น้อยกว่า ค่าในสดมภ์ ข.
ตอบ 3 หากค่าในสดมภ์ ก. เท่ากับ ค่าในสดมภ์ ข.
ตอบ 4 หากไม่สามารถสรุปได้ว่า ค่าในสดมภ์ใดมีค่ามากกว่ากัน

ข้อ 1.

สดมภ์ ก.สดมภ์ ข.สดมภ์ ค.x364x+3y = 11
-2x+6y = 2 1. ค่าในสดมภ์ ก. มากกว่า ค่าในสดมภ์ ข.
2. ค่าในสดมภ์ ก. น้อยกว่า ค่าในสดมภ์ ข.
3. ค่าในสดมภ์ ก. เท่ากับ ค่าในสดมภ์ ข.
4. สรุปไม่ได้
dummy text วิธีคิด

แก้สมการในสดมภ์ ค. เพื่อหาค่า x

4x+3y=11 ........(1)
-2x+6y=2 ...........(2)
(2) หารด้วย -2 เพื่อจะกำจัดค่า…