แบบฝึก แนวข้อสอบ ก.พ. เรื่อง สดมภ์

แบบฝึกหัด แนวข้อสอบเรื่องสดมภ์

แนวข้อสอบสดมภ์

คำชี้แจง

ดาวน์โหลด App สอบ ก.พ. สำหรับ Android ฟรี ที่ Play Store
  • ตามหลักสูตร ก.พ. ใหม่
  • มีแนวข้อสอบ มากกว่า 1,000 ข้อ
  • มีเฉลยอย่างละเอียด มีคำอธิบายทุกข้อ
  • มีสรุปและเทคนิคการทำข้อสอบ
  • มีชุดข้อสอบให้ลองทำ พร้อมจับเวลา
ดาวน์โหลด ที่ Play Store คลิกที่นี่
ให้พิจารณาข้อมูลทางปริมาณที่กำหนดให้ 2 จำนวน ปริมาณแรกอยู่สดมภ์ ก. และ อีกปริมาณอยู่สดมภ์ ข. แล้วเปรียบเทียบ 2 สดมภ์นี้ โดยมีสดมภ์ ค. เป็นข้อมูลเพิ่มเติม แล้วตอบโดยยึดหลักเกณฑ์ดังนี้

ตอบ 1 หากค่าในสดมภ์ ก. มากกว่า ค่าในสดมภ์ ข.
ตอบ 2 หากค่าในสดมภ์ ก. น้อยกว่า ค่าในสดมภ์ ข.
ตอบ 3 หากค่าในสดมภ์ ก. เท่ากับ ค่าในสดมภ์ ข.
ตอบ 4 หากไม่สามารถสรุปได้ว่า ค่าในสดมภ์ใดมีค่ามากกว่ากัน

ข้อ 1.


สดมภ์ ก.สดมภ์ ข.สดมภ์ ค.
x364x+3y = 11
-2x+6y = 2
 
 
 

 
ข้อ 2.


สดมภ์ ก.สดมภ์ ข.สดมภ์ ค.
49-y22x-y = -3
7x-2y = 0
 
 
 

 
ข้อ 3.


สดมภ์ ก.สดมภ์ ข.สดมภ์ ค.
y3-y24x-y = 11
5x-2y = 16
 
 
 

 
ข้อ 4.


สดมภ์ ก.สดมภ์ ข.สดมภ์ ค.
x+y+z93x+8y-z = 21
2x+7y-2z = 13
 
 
 

 
ข้อ 5.


สดมภ์ ก.สดมภ์ ข.สดมภ์ ค.
AB5<A<10
2<B<11
โดยที่ A, B เป็นจำนวนเต็มบวก
 
 
 

 
ข้อ 6.


สดมภ์ ก.สดมภ์ ข.สดมภ์ ค.
B3
____
 A2B
____
 4B5 
/2A
A=76
B=89
 
 
 

 
ข้อ 7.


สดมภ์ ก.สดมภ์ ข.สดมภ์ ค.
2√ 3  (5√ 3  - √ 27 ) = y x 2√ x /3 = 6/ x 
 
 
 

 
ข้อ 8.


สดมภ์ ก.สดมภ์ ข.สดมภ์ ค.
ฐานนิยมมัธยฐาน 3, 4, 5, 5, 7, 6
 
 
 

 
ข้อ 9.


สดมภ์ ก.สดมภ์ ข.สดมภ์ ค.
ค่าเฉลี่ย/ฐานนิยม มัธยฐาน-พิสัย 9, 5, 8, 7, 3, 7, 10, 7
 
 
 

 
ข้อ 10.


สดมภ์ ก.สดมภ์ ข.สดมภ์ ค.
จำนวนผู้สอบผ่าน ภาค ก. จำนวนผู้สอบไม่ผ่าน ภาค ก. จำนวนผู้เข้าสอบทั้งหมด 670,412 คน
-ชาย 30%
-หญิง 70%
 
 
 

 
ข้อ 11.


สดมภ์ ก.สดมภ์ ข.สดมภ์ ค.
17 x ซื้อดินสอ 1 โหล เป็นเงิน 24 บาท ขายดินสอทั้งหมดไปแท่งละ 3 บาท ได้กำไร x บาท
 
 
 

 
ข้อ 12.


สดมภ์ ก.สดมภ์ ข.สดมภ์ ค.
5√ 4(49)  / 4  45 -
 
 
 

 
ข้อ 13.


สดมภ์ ก.สดมภ์ ข.สดมภ์ ค.
293A+43A=243
 
 
 

 
ข้อ 14.


สดมภ์ ก.สดมภ์ ข.สดมภ์ ค.
44/4218-
 
 
 

 
ข้อ 15.


สดมภ์ ก.สดมภ์ ข.สดมภ์ ค.
32107140 -
 
 
 

 
ข้อ 16.


สดมภ์ ก.สดมภ์ ข.สดมภ์ ค.
b+cd+aa=590, b=4180, c=3225, d=2315
 
 
 

 
ข้อ 17.


สดมภ์ ก.สดมภ์ ข.สดมภ์ ค.
2a15a/4 > b/2 > 2
 
 
 

 
ข้อ 18.


สดมภ์ ก.สดมภ์ ข.สดมภ์ ค.
ปริมาณน้ำในถัง Aปริมาณน้ำในถัง BถังA, ถัง B และ ถัง C มีน้ำบรรจุอยู่ ปริมาณน้ำในถัง A มีปริมาณเป็น 2/5 ของถัง C และ น้ำในถัง C มีปริมาณเป็น 3 เท่าของถัง B
 
 
 

 
ข้อ 19.


สดมภ์ ก.สดมภ์ ข.สดมภ์ ค.
A+AB/3B2A+3AB/3BA และ B เป็นจำนวนเต็มบวก
 
 
 

 
ข้อ 20.


สดมภ์ ก.สดมภ์ ข.สดมภ์ ค.
A BA4 = B4
A และ B ≠ 0
 
 
 

 

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปมา อุปไมย สำนวนการเปรียบเทียบ ของไทย

แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์

เทคนิคการทำ ข้อสอบ อนุกรม ของ ก.พ.