บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก มีนาคม, 2019

แนวข้อสอบ ก.พ. เรื่อง สดมภ์

สดมภ์ ข้อสอบ ก.พ. ปัจจุบัน มักจะมีเรื่องสดมภ์รวมอยู่ด้วย ประมาณ 5 ข้อ ความจริงสดมภ์ หรือ คอลัมน์ ไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่เป็นการจัดรูปแบบข้อสอบเสียใหม่ โดยทำเป็นคอลัมน์ ผู้เข้าสอบ ต้องหาคำตอบในแต่ละคอลัมน์ เพื่อเปรียบเทียบกันว่า คอลัมน์ไหน มีค่ามากกว่ากัน ส่วนใหญ่เป็นการเปรียบเทียบเชิงปริมาณ (quantitative comparision) เนื้อหามักจะเป็นเรื่อง เศษส่วน รูท เลขยกกำลัง และ คณิตศาสตร์ทั่วไป เป็นต้น แบฝึกหัด เรื่องสดมภ์ คำชี้แจง ให้พิจารณาข้อมูลทางปริมาณที่กำหนดให้ 2 จำนวน ปริมาณแรกอยู่สดมภ์ ก. และ อีกปริมาณอยู่สดมภ์ ข. แล้วเปรียบเทียบ 2 สดมภ์นี้ โดยมีสดมภ์ ค. เป็นข้อมูลเพิ่มเติม แล้วตอบโดยยึดหลักเกณฑ์ดังนี้ ตอบ 1 หากค่าในสดมภ์ ก. มากกว่า ค่าในสดมภ์ ข. ตอบ 2 หากค่าในสดมภ์ ก. น้อยกว่า ค่าในสดมภ์ ข. ตอบ 3 หากค่าในสดมภ์ ก. เท่ากับ ค่าในสดมภ์ ข. ตอบ 4 หากไม่สามารถสรุปได้ว่า ค่าในสดมภ์ใดมีค่ามากกว่ากัน ข้อ 1. สดมภ์ ก. สดมภ์ ข. สดมภ์ ค. A / 5 B / 7 A คือ จำนวนที่หารด้วย 5 ลงตัว B คือ จำนวนที่หารด้วย 7 ลงตัว     1. ค่าในสดมภ์ ก. มากกว่า ค่