แนวข้อสอบ ก.พ. เรื่อง สดมภ์

สดมภ์ ข้อสอบ ก.พ. ปัจจุบัน มักจะมีเรื่องสดมภ์รวมอยู่ด้วย ประมาณ 5 ข้อ ความจริงสดมภ์ หรือ คอลัมน์ ไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่เป็นการจัดรูปแบบข้อสอบเสียใหม่ โดยทำเป็นคอลัมน์ ผู้เข้าสอบ ต้องหาคำตอบในแต่ละคอลัมน์ เพื่อเปรียบเทียบกันว่า คอลัมน์ไหน มีค่ามากกว่ากัน ส่วนใหญ่เป็นการเปรียบเทียบเชิงปริมาณ (quantitative comparision) เนื้อหามักจะเป็นเรื่อง เศษส่วน รูท เลขยกกำลัง และ คณิตศาสตร์ทั่วไป เป็นต้น

แบฝึกหัด เรื่องสดมภ์

คำชี้แจง

ให้พิจารณาข้อมูลทางปริมาณที่กำหนดให้ 2 จำนวน ปริมาณแรกอยู่สดมภ์ ก. และ อีกปริมาณอยู่สดมภ์ ข. แล้วเปรียบเทียบ 2 สดมภ์นี้ โดยมีสดมภ์ ค. เป็นข้อมูลเพิ่มเติม แล้วตอบโดยยึดหลักเกณฑ์ดังนี้

ตอบ 1 หากค่าในสดมภ์ ก. มากกว่า ค่าในสดมภ์ ข.
ตอบ 2 หากค่าในสดมภ์ ก. น้อยกว่า ค่าในสดมภ์ ข.
ตอบ 3 หากค่าในสดมภ์ ก. เท่ากับ ค่าในสดมภ์ ข.
ตอบ 4 หากไม่สามารถสรุปได้ว่า ค่าในสดมภ์ใดมีค่ามากกว่ากัน

ข้อ 1.


สดมภ์ ก.สดมภ์ ข.สดมภ์ ค.
A/5 B/7 A คือ จำนวนที่หารด้วย 5 ลงตัว
B คือ จำนวนที่หารด้วย 7 ลงตัว
 
 
 

 
ข้อ 2.


สดมภ์ ก.สดมภ์ ข.สดมภ์ ค.
20%ถ้าใช้น้ำผึ้งไป 70 กรัม จะเหลือน้ำผึ้งกี่เปอร์เซ็นน้ำผึ้งในขวดหนัก 95 กรัม
 
 
 

 
ข้อ 3.


สดมภ์ ก.สดมภ์ ข.สดมภ์ ค.
A+4b+8/3Y A+4(b+2)/Y A, b, Y มีค่ามากกว่า 0
 
 
 

 
ข้อ 4.


สดมภ์ ก.สดมภ์ ข.สดมภ์ ค.
A4โดยที่ XA+2 = X3X3
 
 
 

 
ข้อ 5.


สดมภ์ ก.สดมภ์ ข.สดมภ์ ค.
AB5<A<10
2<B<11
โดยที่ A, B เป็นจำนวนเต็มบวก
 
 
 

 
ข้อ 6.


สดมภ์ ก.สดมภ์ ข.สดมภ์ ค.
ความยาวของเส้นรอบรูป ของสามเหลี่ยมด้านเท่า ที่มีความยาวด้านละ y ความยาวของเส้นรอบรูป ของสี่เหลี่ยมด้านเท่า ที่มีความยาวด้านละ x 2x = y
 
 
 

 
ข้อ 7.


สดมภ์ ก.สดมภ์ ข.สดมภ์ ค.
1/10010-2-
 
 
 

 
ข้อ 8.


สดมภ์ ก.สดมภ์ ข.สดมภ์ ค.
X + Y2Y3<X<5
4<Y<6
โดยที่ X, Y เป็นจำนวนเต็มบวก
มูลค่าการส่งออกข้าวในภาพรวม เดือนใดมีการเปลี่ยนแปลง มากที่สุดเมื่อคิดเป็นร้อยละ
 
 

 
ดาวน์โหลด App สอบ ก.พ. สำหรับ Android ฟรี ที่ Play Store
  • ตามหลักสูตร ก.พ. ใหม่
  • มีแนวข้อสอบ มากกว่า 1,000 ข้อ
  • มีเฉลยอย่างละเอียด มีคำอธิบายทุกข้อ
  • มีสรุปและเทคนิคการทำข้อสอบ
  • มีชุดข้อสอบให้ลองทำ พร้อมจับเวลา
ดาวน์โหลด ที่ Play Store คลิกที่นี่
ข้อ 9.


สดมภ์ ก.สดมภ์ ข.สดมภ์ ค.
x2 + y2(x+y)2x, y เป็นเลขจำนวนเต็มบวก
x >1
y > 1
 
 
 

 
ข้อ 10.


สดมภ์ ก.สดมภ์ ข.สดมภ์ ค.
 x  +  y   x+y -
 
 
 

 
ข้อ 11.


สดมภ์ ก.สดมภ์ ข.สดมภ์ ค.
xy4x = 8y
x > 0
y > 0
 
 
 

 
ข้อ 12.


สดมภ์ ก.สดมภ์ ข.สดมภ์ ค.
A+B2B3<A<5
4<B<6
A และ B เป็นจำนวนเต็มบวก
 
 
 

 
ข้อ 13.


สดมภ์ ก.สดมภ์ ข.สดมภ์ ค.
x4yx+2y = 8
2x-y = 11
 
 
 

 
ข้อ 14.


สดมภ์ ก.สดมภ์ ข.สดมภ์ ค.
2/38-3-
 
 
 

 
ข้อ 15.


สดมภ์ ก.สดมภ์ ข.สดมภ์ ค.
243√ 5(64) / 5  -
 
 
 

 
ข้อ 16.


สดมภ์ ก.สดมภ์ ข.สดมภ์ ค.
(.1)21*10-2-
 
 
 

 
ข้อ 17.


สดมภ์ ก.สดมภ์ ข.สดมภ์ ค.
จำนวนคุกกี้ ที่ใช้แป้งสาลี จำนวน 1 กก.จำนวนคุกกี้ ที่ใช้แป้งสาลี จำนวน 1 กก.-
 
 
 

 
ข้อ 18.


สดมภ์ ก.สดมภ์ ข.สดมภ์ ค.
30N4N+2 = 58
 
 
 

 
ข้อ 19.


สดมภ์ ก.สดมภ์ ข.สดมภ์ ค.
1/a1/ba และ b เป็นจำนวนเต็มบวก
 
 
 

 
ข้อ 20.


สดมภ์ ก.สดมภ์ ข.สดมภ์ ค.
0/X
____
 X4 
X ≠ 0
 
 
 

 
ข้อ 21.


สดมภ์ ก.สดมภ์ ข.สดมภ์ ค.
ab+b/ba+1b ≠ 0
 
 
 

 
ข้อ 22.


สดมภ์ ก.สดมภ์ ข.สดมภ์ ค.
 y + 1  1+ a y, a ∈ I
 
 
 

 
ข้อ 23.


สดมภ์ ก.สดมภ์ ข.สดมภ์ ค.
2a15a/4 > b/2 > 2
 
 
 

 
ข้อ 24.


สดมภ์ ก.สดมภ์ ข.สดมภ์ ค.
b2-a2-3(a-b)(a+b) > 3
 
 
 

 
ข้อ 25.


สดมภ์ ก.สดมภ์ ข.สดมภ์ ค.
2yx3x+4y = 23
5x-4y = 17
 
 
 

 

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปมา อุปไมย สำนวนการเปรียบเทียบ ของไทย

แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์

เทคนิคการทำ ข้อสอบ อนุกรม ของ ก.พ.