บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก เมษายน, 2014

การจัดลำดับแบบไม่ซ้ำกัน โดยมีเงื่อนไข ใน Excel 2010 ด้วย rank.eq() และ sumproduct()

รูปภาพ
โจทย์ปัญหา ถ้าต้องการจัดลำดับ โดยกำหนดเกณฑ์ว่า ถ้าได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้พิจารณาผลคะแนนอื่นประกอบ เช่น ในการสอบคัดเลือก ถ้าคะแนนรวมได้เท่ากัน ให้พิจารณาคะแนนในการสอบ ภาค ก. ถ้าใครได้คะแนนสอบภาค ก. มากกว่า จะได้ลำดับที่ดีกว่า สังเกตการจัดลำดับผู้สอบคัดเลือกได้ ในตารางข้างล่างนี้ จากตัวอย่าง จะเห็นว่า ผู้เข้าสอบมีคะแนนรวม ที่เท่ากัน หลายคน เช่น เลขที่ 1, 6 และ 7 ได้คะแนน 100 คะแนน เท่ากัน แต่จัดลำดับที่ต่างกัน โดยพิจารณาจากคะแนนใน ภาค ก. ประกอบ ได้แก่ เลขที่ 7 ได้คะแนนรวม 100 คะแนน และได้คะแนนภาค ก. 40 คะแนน ได้ลำดับที่ 4 เลขที่ 6 ได้คะแนนรวม 100 คะแนน และได้คะแนนภาค ก. 30 คะแนน ได้ลำดับที่ 5 เลขที่ 1 ได้คะแนนรวม 100 คะแนน และได้คะแนนภาค ก. 20 คะแนน ได้ลำดับที่ 6 การเรียงลำดับลักษณะนี้ ใช้ฟังก์ชั่น Rank() อย่างเดียวไม่พอ ต้องใช้ Sumproduct() เพื่อกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติม วิธีการ มีดังนี ใช้ RANK.EQ() เพื่อหาลำดับที่ตามปกติ จะได้ดังนี้ จะเห็นว่า มีลำดับที่ซ้ำกัน คือ ลำดับที่ 2 มี 2 คน และ ลำดับที่ 4 มี 3 คน เกณฑ์ต่อมา คือต้องพิจารณาว่า ตำแหน่งที่เท่ากัน หรือซ้ำกัน ใครได้

การสร้างภาพสามมิติและเงา ด้วย Illustrator cs6

รูปภาพ
ภาพที่ต้องการสร้างคือ ภาพข้างล่าง วิธีการสร้าง การสร้างภาพขวดสามมิติ การสร้างเงา การปรับตำแหน่งแสงและแปะภาพที่ขวด การสร้างขวดสามมิติ เปิดโปรแกรม และนำภาพพื้นหลังเข้า โดยไปที่ File > Place... กำหนด Fill เป็นไม่ไม่ และกำหนด Stroke เป็นสีเขียว ความหนาของเส้นคือ 1 pixel ใช้ Pen Tool วาดภาพขวด ดังภาพ ไปที่ Effect > 3D > Revolves... แล้วคลิก OK ใช้ White Arrow Tool ปรับแต่งภาพขวด โดยปรับตำแหน่งของจุด Anchor point จนได้ภาพขวดที่ต้องการ ดังภาพ การสร้างเงา เลือกชั้นรูปขวดที่สร้างขึ้น คัดลอกและวาง โดยกด Ctrl + C และ Ctrl + F จะเกิดชั้นใหม่อีกหนึ่งชั้น ให้ซ่อนชั้นบน โดยคลิกที่ตา และคลิกเลือกชั้นล่าง ไปที่ Object > Expand Appearance เปิดแถบสี (Window > swatches) และเลือกสีเทา เปิด Pathfinder (Window > Pathfinder) และเลือก Unite ลดจำนวนจุด Anchor point ให้น้อยลง โดยไปที่ Object > Path > Simplify path ปรับค่า ดังภาพ คลิก OK เลือกเครื่องมือลูกศรสีดำ เปิดชั้นขวด และคลิกช่องลูกกุญแจเพื่อล็อคชั้นนี้ เลือกชั้นขวดสีเทา และเลื่อ

การส่งค่าตัวแปร ระหว่าง javascript และ php (2)

รูปภาพ
การส่งค่าจาก Javascript  ไปยังไฟล์ Php ถ้าต้องการสร้างปุ่มกด ใน Javascript เพื่อให้ส่งค่าไปยัง ไฟล์ php สามารถทำได้ โดย ใช้คำสั่ง window.location.herf เช่น ตัวอย่างไฟล์ html ส่งค่าตัวแปร Javascript ไปยังไฟล์ php <!DOCTYPE html> <html> <body> <p>การส่งค่าตัวแปร จาก Javascript ไปยังไฟล์ php ด้วย query string</p> <button type="button" onclick="myFunction()"  onmouseover="this.style.cursor='pointer';">ส่งค่าตัวแปร</button> <script> function myFunction() {   var myJsVar = "สมศักดิ์";   window.location.href = "my_php.php?name=" + myJsVar; } </script> </body> </html> ตัวอย่างข้างต้น ส่งตัวแปร Javascript ชื่อ myJsVar ไปยังไฟล์ php ชื่อ my_php.php ข้อสังเกต ปกติปุ่มของ Javascript จะไม่แสดงรูปนิ้วมือเมื่อนำเมาส์ไปวางที่ปุ่ม ถ้าต้องการให้เคอร์เซอร์เปลี่ยนเป็นรูปมือ ให้ใช้คำสั่ง onmouseover="this.style.cursor='pointer' เพิ่มเข้าไปที่ปุ่ม