การกำหนดทศนิยม ในช่องแถบสูตร Formula bar ของ Excel

โดยปกติ การกำหนดทศนิยม ใช้การกำหนดรูปแบบในเซลล์ ซึ่งมีหลายรูปแบบให้เลือกอยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม ถ้าหากมีการใช้สูตร และรวมค่าในช่องแถบสูตร (Formula bar) ซึ่งมีข้อความปนอยู่ด้วย ก็จะไม่สามารถใช้การกำหนดรูปแบบของเซลล์ได้ จะทำอย่างไรดี

สูตรที่ต้องการกำหนดรูปแบบ ให้เป็นทศนิยม 2 ตำแหน่ง

ในภาพ จะเห็นว่า มีการใช้สูตรในเซลล์ G4 และได้ผลลัพธ์ ค่าร้อยละ 66.6666666666667 เราต้องการให้แสดงเพียงทศนิยม 2 ตำแหน่ง เท่านั้น

วิธีการ

เนื่องจากไม่สามารถใช้การกำหนดรูปแบบเซลล์ เพื่อกำหนดทศนิยม เป็น 2 ตำแหน่งได้ เพราะมีข้อความปนอยู่ด้วย และนอกจากนี้ สูตร Format() ก็ไม่สามารถใช้ได้ เนื่องจาก ในแถบสูตร หรือ Formula bar ไม่สามารถใช้สูตร หรือ Function ของ VBA ได้ ใช้ได้แต่ Worksheet Function เท่านั้น ทางออกคือ การใช้ TEXT() ซึ่งเป็น Worksheet Function  โดยมีรูปแบบ ดังนี้

                                         TEXT(ค่าตัวเลข, รูปแบบ)

ฟ้งก์ชัน TEXT สามารถรับรูปแบบได้หลายอย่าง คือ

ข้อมูลเดิม
ข้อมูลที่ต้องการให้แสดง
รูปแบบ
1234.59
1234.6
"####.#"
8.9
8.900
"#.000"
0.631
0.6
"0.#"
12
1234.568   
12.0
1234.57
"#.0#"
44.398
102.65
2.8
  44.398
102.65
    2.8
(จัดทศนิยมตรงกัน)
"???.???"
5.25
5.3
5 1/4
5 3/10
(จัดส่วนตรงกัน)
"# ???/???"

ในตัวอย่างนี้ สูตรที่ใช้ มีดังนี้

="ด้านหลักสูตร มีความพึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ "&TEXT(COUNTIF(B4:B12,B6)/COUNT(B4:B12)*100,"0.00")

ซึ่งจะได้ผล ดังนี้

อ้างอิง
https://support.office.com/en-sg/article/TEXT-function-20d5ac4d-7b94-49fd-bb38-93d29371225c
ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปมา อุปไมย สำนวนการเปรียบเทียบ ของไทย

แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์

เทคนิคการทำ ข้อสอบ อนุกรม ของ ก.พ.