ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

การใช้ Text Field ของ Actionscript 3

TextField ใน ActionScript 3 มีไว้สำหรับบรรจุข้อความ หรือภาพ และนำมาแสดงที่หน้าจอ โดยสามารถนำข้อมูลมาจากฐานข้อมูล ไฟล์ XML ไฟล์ข้อความที่เป็น Text ก็ได้ สามารถจัดรูปแบบข้อความใน TextField ได้ หรือจัดรูปแบบโดยใช้ HTML ก็ได้ เช่นกัน

ตัวอย่าง การกำหนดตำแหน่ง ขนาด ของ TextField 

import flash.display.Sprite;
import flash.text.*;

var myTextBox:TextField = new TextField();;
var myText:String = "This is a test.
";

myTextBox.width = 200;
myTextBox.height = 50;
myTextBox.multiline = true;
myTextBox.wordWrap = true;
myTextBox.border = true;
myTextBox.borderColor = 00000000

addChild(myTextBox);
myTextBox.htmlText = myText;


การกำหนดตำแหน่งของ TextField ที่สัมพันธ์กับ TextField อื่น

ถ้าต้องการวาง TextField ต่อกัน โดยข้อความใน TextField มีการเปลี่ยนแปลง และกำหนดให้ตำแหน่งของ TextField ปรับตามขนาดของข้อความ ดังภาพ จะทำอย่างไร


จะเห็นว่า TextField เรียงต่อกันลงมา แม้ว่าข้อความใน TextField จะเปลี่ยนเพิ่มมากขึ้น หรือน้อยลง ตำแหน่งและขนาดของ TextField ก็จะปรับตามไปด้วย ทั้งนี้ โดยใช้ความสูงของ TextField ก่อนหน้านี้ รวมกับค่า y coordinate ของ TextField ก่อนหน้านี้ เป็นจุด y coordinate ของ TextField ที่ต้องการ

การกำหนดตำแหน่งของ TextField ใช้ TextField.x และ TextField.y
การกำหนดขนาดของ TextField ใช้ TextField.width และ TextField.height

มีเคล็ดลับที่สำคัญคือ การเรียกใช้ตำแหน่ง x และ y ต่องทำหลังจาก addChild() แล้วเท่านั้น มิฉะนั้นผลที่ได้จะไม่เป็นไปตามต้องการ ดังนี้ เช่น


จะเห็นว่่า ตำแหน่งของ TextField ไม่อยู่ติดกัน ซึ่งเกิดจากการกำหนดตำแหน่งของ TextField ก่อนที่จะให้แสดงบนหน้าจอ ด้วย addChild()

ตัวอย่างโค้ด (ที่ถูกต้อง)

var textField1:TextField = new TextField();
var textField2:TextField = new TextField();
var textField3:TextField = new TextField();
var textField4:TextField = new TextField();
var thisStageWidth:int = (this.stage.stageWidth);
var textFieldWidth:Number = thisStageWidth * .75;  // width of textField = 75% of stage
var textField1XPos:Number = (thisStageWidth - textFieldWidth)/2;

textField1.border=true;
textField1.borderColor=00000000;
textField1.wordWrap = true;
textField1.autoSize = TextFieldAutoSize.LEFT;

textField2.border=true;
textField2.borderColor=00000000;
textField2.wordWrap = true;
textField2.autoSize = TextFieldAutoSize.LEFT;

textField3.border=true;
textField3.borderColor=00000000;
textField3.wordWrap = true;
textField3.autoSize = TextFieldAutoSize.LEFT;

textField4.border=true;
textField4.borderColor=00000000;
textField4.wordWrap = true;
textField4.autoSize = TextFieldAutoSize.LEFT;

textField1.text = "Hello, world!  askf lf klsdf ";
textField1.appendText("dlfk fl flkdslf lsdfkdskfldskfldskfl;sdkf fs");
textField1.appendText("dlfk fl flkdslf lsdfkdskfldskfldskfl;sdkf fs");
textField1.appendText("dlfk fl flkdslf lsdfkdskfldskfldskfl;จบ กล่องที่ 1");
textField2.text = "How are yooooooooooooooou afsjjlkfj ";
textField2.appendText(" kljfklkj fkjflklsfkj sdfkds fks sdjsd flksdf");
textField2.appendText("skfjsd sdkfjsa sdlkfj dsfjlaj sldjflks0 จบกล่องที่ 2");
textField3.text = "How are yooooooooooooooou333 afkjk aksdfj dfk";
textField3.appendText("kasdf kds fklsdj fsjklds lksdjflsdkfj asjflkfj");
textField3.appendText("fsdfkjsjfkdsf klsdjf dsjflkjsdflkdsj flkflkjasdf");
textField3.appendText("sdkjf dsfksjf sfksjdf sdlkfjkldsf jklsdjf sdjfklj");
textField3.appendText("fklsjfls fjskljflkjflkfjkljf kasjfkldsjfls จบกล่องที่ 3");
textField4.text = "How are yooooooooooooooou afslk fkdsj  จบกล่องที่ 4";

textField1.x = textField1XPos;
textField2.x = textField1XPos;
textField3.x = textField1XPos;
textField4.x = textField1XPos;

textField1.width = textField2.width = textFieldWidth;
textField3.width = textField4.width = textFieldWidth;

this.addChild(textField1);
this.addChild(textField2);

textField2.y = textField1.height;
this.addChild(textField2);

textField3.y = textField1.height + textField2.height;
this.addChild(textField3);

textField4.y = textField1.height + textField2.height + textField3.height;
this.addChild(textField4);การ Lock ไม่ให้แก้ไขข้อความใน TextField

ผมใช้โค้ด นำข้อความมาใส่ในกล่องข้อความ หรือ Text Field ของ Actionscritp 3 แต่พบว่า มีช่องว่างทำให้สามารถใช้เมาส์ เลื่อนข้อความในกล่องข้อความ การตัดช่องว่าหัวและท้ายข้อความออก ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ จึงจำเป็นต้องจัดการ disable หรือ lock ไม่ให้สามารถทำงานได้

เมื่อต้องการ lock ไม่ให้ Text Field ทำงาน สามารถทำได้ โดยการ lock mouse และ ห้ามการเลือก ด้วยโค้ดดังนี้

            ch_A.selectable=false;
            ch_A.mouseEnabled=false;
            ch_A.tabEnabled=false;

จะทำให้ไม่สามารถเลื่อน หรือกระทำการใด ๆ กับข้อความได้ ให้อ่านได้อย่างเดียว

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปมา อุปไมย สำนวนการเปรียบเทียบ ของไทย

การเตรียมสอบ ก.พ. ภาค ก. เพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ มีการทดสอบความสามารถทั่วไป มักจะมี
ข้อสอบที่เกี่ยวกับอุปมาอุปไมย  ข้อสอบมีลักษณะ ให้หาตัวเลือกที่มีความหมาย ความสัมพันธ์คล้ายคลึง หรือเหมือนกับที่โจทย์กำหนดให้มา  หรือเติมข้อความที่มีความหมายสอดคล้องกับคำอุปมาอุปไมยที่ยกมาให้ เป็นต้น ดังนั้น การเข้าใจความหมายของคำอุปมาอุปไมย จึงช่วยให้ทำข้อสอบได้ดียิ่งขึ้น

คำอุปมาอุปไมย หมายถึง ถ้อยคำที่เป็นสำนวนพวกหนึ่ง กล่าวทำนองเปรียบเทียบ ให้เห็นจริง เข้าใจแจ่มแจ้งชัดเจน และสละสลวยน่าฟังมากขึ้น การพูดหรือการเขียน นิยมหาคำอุปมาอุปไมยมาเติมให้ได้ความชัดเจนเกิดภาพพจน์ เข้าใจง่าย เช่น

คนดุ หากต้องการให้ความหมายชัดเจน น่าฟัง และเกิดภาพพจน์ชัดเจนก็ต้องอุปมาอุปไมยว่า “ดุ เหมือน เสือ”
ขรุขระมาก การสื่อความยังไม่ชัดเจนไม่เห็นภาพ ต้องอุปมาอุปไมยว่า “ขรุขระเหมือนผิวมะกรูด” หรือ “ขรุขระเหมือนผิวพระจันทร์” ก็จะทำให้เข้าใจ ความหมายในรูปธรรมชัดเจนมากยิ่งขึ้น

คำอุปมาอุปไมยที่ควรรู้จัก (พิมพ์คำ/ข้อความ แล้วกดปุ่ม "ค้นหา")

แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์

ครั้งที่แล้ว ได้แนะนำหลักการทำ ข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. ความสามารถทั่วไป เงื่อนไขสัญลักษณ์ มา แล้ว ถ้าใครยังไม่ได้อ่าน ก็คลิกกลับไปอ่านได้
ความจริง ข้อสอบเงื่อนไขสัญลักษณ์ เป็นข้อสอบไม่ยาก ถ้าเข้าใจหลักการ และมีทักษะความชำนาญ ใจเย็น ๆ อย่าตื่นเต้น โดยเฉพาะการดูเครื่องหมายต่าง ๆ อย่าดูผิด เช่น เครื่องหมายมากกว่า (>) น้อยกว่า (<) เป็นต้น เพราะการแก้ปัญหาโจทย์เงื่อนไขสัญลักษณ์ หรือ inequality ก็คล้ายกับการแก้ปัญหาสมการโดยทั่วไป นั่นเอง คือ สามารถบวก ลบ คูณ หาร ด้วยจำนวนที่เท่ากัน ทั้งสองข้างของเครื่องหมายได้ กลับเศษเป็นส่วนได้ แต่ก็มีบางเรื่อง บางรายละเอียดที่แตกต่างกันบ้าง ซึ่งอ่านได้จาก ข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. ความสามารถทั่วไป เงื่อนไขสัญลักษณ์ นะครับ ครั้งนี้ จึงเป็นการนำแนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์ เพื่อนำมาฝึกทำให้เกิดทักษะความชำนาญ เพื่อจะได้ทำข้อสอบได้รวดเร็วขึ้น เพราะในห้องสอบ เวลาจัดได้ว่ามีค่ามาก ยิ่งทำเร็วและถูกต้อง ยิ่งดี คำสั่ง

เลือกตอบข้อ 1. ถ้าข้อสรุปทั้งสอง ถูกด้องหรือเป็นจริง ตามเงื่อนไข
เลือกตอบข้อ 2. ถ้าข้อสรุปทั้งลอง ผิดหรือไม่เป็นจริง ตามเงื่อนไข
เลือกตอบข้อ 3. ถ้าข้อ…

เทคนิคการทำ ข้อสอบ อนุกรม ของ ก.พ.

|ประเภทของอนุกรม เทคนิคการทำโจทย์เลข อนุกรม ข้อแนะนำเพิ่มเติม |


ข้อสอบเลขอนุกรม ของ ก.พ. ต้องการวัดความถนัดทางด้านตัวเลข โดยการจัดทำตัวเลขเป็นชุด ๆ ที่มีความสัมพันธ์กันบางอย่าง โดยให้ผู้เข้าสอบได้แสดงความถนัดด้านตัวเลข ในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาตามที่โจทย์ระบุ


ประเภทของอนุกรม รูปแบบความสัมพันธ์ของตัวเลขอนุกรมเท่าที่พบบ่อย ๆ มีหลายประเภท เช่น

ก. อนุกรมเชิงเดี่ยว 

ได้แก่ชุดตัวเลขที่เป็นอนุกรมเพียงชุดเดียว เช่น
ค่าของตัวเลขเพิ่มขึ้นต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ โดยการบวก หรือ คูณ ตัวเลขก่อนหน้า เช่น บวกด้วยตัวเลขที่เป็นค่าคงที่ เช่น    5   10   15   20   ...?...
บวกด้วยตัวเลขที่มีระบบ เช่น     1    2    5    10   ...?...
คูณด้วยค่าคงที่ เช่น   1   3   9   27   ...?...
มีทั้ง บวก ลบ คูณ หรือหาร สลับกัน เช่น บวกแล้วคูณด้วยค่าคงที่สลับกัน ดังตัวอย่าง  5   7    14   16  32   ...... มีการ บวก ลบ คูณ หรือ หาร ร่วมกัน เช่น  15   31   63   127   255  ...?...
ในตัวอย่างนี้ จะเห็นว่า ตัวเลขตัวแรกคูณด้วย 2 และบวกด้วย 1 จะได้ตัวเลขตัวถัดไป คูณด้วยค่าคงที่ที่เป็นเศษส่วน ให้สังเกตความสัมพันธ์ว่า ตัวเลขก่อนหน้า …