ความสามารถทั่วไปด้านเหตุผล เงื่อนไขภาษา การสรุปความจากภาษาข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. การสรุปความจากภาษา หรือ เงื่อนไขภาษา เป็นการทดสอบการวิเคราะห์หาเหตุผล หาข้อสรุป โดยใช้เงื่อนไขที่กำหนดให้ ลักษณะของข้อสอบจะมีหลายลักษณะด้วยกัน เช่น การเรียงลำดับ การจัดหมวดหมู่ การลำดับเครือญาติ และอื่น ๆ เป็นต้น
การแก้ปัญหาโจทย์ลักษณะนี้ ส่วนใหญ่มักจะต้องใช้การวาดแผนภูมิ หรือนำข้อมูลไปลงตาราง เงื่อนไขบางอย่างมีความสัมพันธ์กับเงื่อนไขอื่น ซึ่งการแก้ปัญหา อาจจะต้องมีการแก้ปัญหาตามเงื่อนไข อย่างมีระบบ เป็นขั้นตอน จึงจะแก้ปัญหาได้
อีกอย่างที่สำคัญ คือการฝึกทักษะการแก้ปัญหา การทำโจทย์มาก ๆ ทำให้มีประสบการณ์ สามารถวิเคราะห์ปัญหาได้รวดเร็วขึ้น

ลองทำโจทย์ เงื่อนไขภาษา ข้างล่างนี้

เงื่อนไข สำหรับข้อ 1-5
  1. จัดเรียงเก้าอี้ หมายเลข 1 -10 เป็นวงกลม ตามเข็มนาฬิกา
  2. เก้าอี้ทั้ง 10 ตัว มีคนนั่ง ไม่เรียงลำดับ คือ แมว มน มด มะลิ มะยม จอม จอย จ๋า ปอ และปู โดยนั่งหันหน้าเข้าหาวงกลม
  3. แมวนั่งติดกับมน โดยแมวนั่งเก้าอี้ หมายเลข 1
  4. มะยมกับจอม นั่งติดกัน มะยมนั่งอยู่ทางซ้ายของมน
  5. จอยนั่งเก้าอี้หมายเลข 2 ปอนั่งเก้าอี้หมายเลข 5
  6. มะลิ นั่งระหว่าง จอยกับจ๋า
  7. มด นั่งติดกับ ปอ
ข้อ 1
ข้อสรุปที่ 1: แมว นั่งตรงข้ามกับ มด
ข้อสรุปที่ 2: ด้านซ้ายของมะยมคือ มน

ข้อ 2
ข้อสรุปที่ 1: มน นั่งระหว่างแมวกับ มะยม
ข้อสรุปที่ 2: จ๋า นั่งติดกับ ปอ

ข้อ 3
ข้อสรุปที่ 1: มะลิ นั่งเก้าอี้หมายเลข 4
ข้อสรุปที่ 2: มด นั่งเก้าอี้หมายเลข 5

ข้อ 4
ข้อสรุปที่ 1: ด้านซ้ายของแมว คือ จอย
ข้อสรุปที่ 2: ด้านขวาของ จ๋า คือ ปอ

ข้อ 5
ข้อสรุปที่ 1: จอย เป็นเพื่อนกับ แมว
ข้อสรุปที่ 2: จอม เป็นเพื่อนกับ มะยม
เงื่อนไข สำหรับข้อ 6-10

ในการแสดงมอร์เตอร์โชว์ มีรถยนต์ จำนวน 7 คัน เรียงกันหันหน้ามุ่งไปทางทิศตะวันออก รถคันที่ 1 อยู่ทางขวาสุด รถทั้ง 7 มีรถยี่ห้อต่อไปนี้ Ford Toyota Honda Benz Mazda Isuzu Mitsubishi การเรียงลำดับ เป็นไปตามเงื่อนไข ต่อไปนี้

1. FordFord อยู่ติดด้านขวาของ Toyota
2. Toyota จอดเป็นคันที่ 5
3. Benz จอด ระหว่าง Isuzu และ Mitsubishi
4. Honda จอดอยู่ริมสุด ตำแหน่งเป็นคันที่ 3 ไปทางซ้ายของ Isuzu

ข้อ 6
ข้อสรุปที่ 1: รถ Isuzu จอดอยู่กลางแถวพอดี
ข้อสรุปที่ 2: รถ Toyota จอดต่อจากรถ Isuzu

ข้อ 7
ข้อสรุปที่ 1: รถ Benz จอดห่างจากรถ Ford 2 คัน
ข้อสรุปที่ 2: รถ Ford อยู่ทางทิศเหนือของรถ Benz

ข้อ 8
ข้อสรุปที่ 1: รถ Ford จอดอยู่ระหว่าง รถ Toyota และ Isuzu
ข้อสรุปที่ 2: ด้านซ้ายของ Mitsubishi คือ Honda

ข้อ 9
ข้อสรุปที่ 1: Mitsubishi จอดติดกันกับ Honda
ข้อสรุปที่ 2: รถ Ford จอดอยู่ริมสุด

ข้อ 10
ข้อสรุปที่ 1: รถ Mazda สีเดียวกับรถ Toyota
ข้อสรุปที่ 2: รถ Benz ราคาแพงกว่า รถ Ford


เงื่อนไข สำหรับข้อ 11-15

มีนักศึกษา 5 คน คือ A B C D และ E ในจำนวนนี้ มีผู้ที่มีผลการเรียนดี 2 คน ปานกลาง 2 คน และ ผลการเรียนอ่อน 1 คน เป็นนักศึกษาระดับปริญญาปริญญาโท 2 คน ปริญญาตรี 3 คน ในด้านฐานะทางเศรษฐกิจ พบว่า มีนักศึกษาที่มาจากครอบครัวที่มีฐานะร่ำรวย 1 คน ปานกลาง 2 คน และยากจน 2 คน ในด้านความสนใจ พบว่า มีนักศึกษาที่สนใจด้านดนตรี 1 คน ด้านการแสดง 2 คน และด้านกีฬา 1 คน นอกจากนี้ยังพบว่า นักศึกษาระดับปริญญาตรี มีผลการเรียนระดับปานกลาง 2 คน และผลการเรียนอ่อน 1 คน นักศึกษาที่สนใจด้านการแสดงทั้งสองคน มีอยู่ 1 คนที่เรียนระดับปริญญาโท นักศึกษาที่สนใจด้านดนตรี มาจากครอบครัวที่มีฐานะปานกลาง นักศึกษาทั้งสองคนที่สนใจด้านการแสดง ไม่ขยันเรียน นักศึกษาสองคนที่มาจากครอบครัวที่มีฐานะปานกลาง มีผลการเรียนระดับปานกลาง ซึ่งมี 1 คนที่มีความสนใจด้านการแสดง นักศึกษาที่สนใจด้านกีฬา มาจากครอบครัวฐานะยากจน นักศึกษาที่สนใจดนตรีเป็นคนขยันเรียน ข้อมูลของ E คือ เป็นคนขยันเรียน มีผลการเรียนอยู่ในระดับดี มาจากครอบครัวที่มีฐานะยากจน และไม่สนใจด้านการแสดง หรือดนตรี หรือกีฬา ข้อมูลของ C คือ มีผลการเรียนอ่อน แต่เป็นคนขยันเรียน ข้อมูลของ A คือ มาจากครอบครัวที่มีฐานะร่ำรวย ไม่ขยันเรียน แต่มีผลการเรียนดี ข้อมูลของ B คือ เป็นคนขยันเรียน และมาจากครอบครัวที่มีฐานะปานกลาง
ข้อ 11
ข้อสรุปที่ 1: A สนใจด้านการแสดง true
ข้อสรุปที่ 2: B เรียนระดับ ป.โท false B เรียนระดับ ป.ตรี

ข้อ 12
ข้อสรุปที่ 1: D สนใจด้านดนตรี
ข้อสรุปที่ 2: C เป็นคนไม่ขยันเรียน

ข้อ 13
ข้อสรุปที่ 1: ผู้ที่เรียน ป.โท คือ A และ E
ข้อสรุปที่ 2: C มาจากครอบครัวที่มีฐานะปานกลาง

ข้อ 14
ข้อสรุปที่ 1: B มีผลการเรียนปานกลาง
ข้อสรุปที่ 2: D มาจากครอบครัวที่มีฐานะปานกลาง


ข้อ 15
ข้อสรุปที่ 1: D ขยันเรียน
ข้อสรุปที่ 2: ครอบครัวของ D มีฐานะปานกลาง


ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปมา อุปไมย สำนวนการเปรียบเทียบ ของไทย

แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์

ความสามารถทั่วไปด้านเหตุผล การหาความสัมพันธ์จาก ภาพ สัญลักษณ์