java XML Parser ภาษาไทย

การอ่านไฟล์ xml ที่มีตัวอักษรภาษาไทย ด้วยภาษาจาวา บางครั้งจะเกิด Error โดยแจ้งว่า เป็น Invalid byte 2 of 2-byte UTF-8 sequenceสาเหตุหลัก คือเรื่องของ encoding ซึ่งจำเป็นต้องใช้สำหรับการเปลี่ยนไฟล์จากรูปแบบหนึ่ง ไปสู่อีกรูปแบบหนึ่ง

การแก้ปัญหาหรือการหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดปัญหา คือการกำหนด File Encoding ของไฟล์ XML ให้เป็น UTF-8

ในกรณีที่ ไฟล์ XML ใช้ Encoding เป็น ANSI ต้องเปลี่ยนให้เป็น UTF-8 เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว การเปลี่ยน Encoding ทำได้ โดยใช้โปรแกรม Text-editor เช่น EditPlue หรือ Notepad ซึ่งทำได้ ดังนี้

การเปลี่ยน File Encoding ด้วย EditPlus
  1. เปิดไฟล์ XML ด้วยโปรแกรม EditPlus
  2. ไปที่ Document > File Encoding > Change File Encoding...
  3. เลือก UTF-8
  4. บันทึกไฟล์
การเปลี่ยน File Encoding ด้วย Notepad (Windows 10)
  1. เปิดโปรแกรม Notepad
  2. ไปที่ File > Open เลือกเปิดไฟล์ทั้งหมด (All Files)
  3. ไปที่ไฟล์ xml ที่ต้องการ และคลิกเลือก
  4. คลิกเปลี่ยน Encoding 
  5. คลิก Open เพื่อเปิดไฟล์
  6. คลิก Save และปิดไฟล์


เมื่อเรียกใช้ XML Parser ของ  Java จะไม่พบข้อผิดพลาด และสามารถ Parse ได้ตามปกติความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปมา อุปไมย สำนวนการเปรียบเทียบ ของไทย

แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์

ความสามารถทั่วไปด้านเหตุผล การหาความสัมพันธ์จาก ภาพ สัญลักษณ์