ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

การแก้ปัญหา #N/A ของสูตร vlookup

สูตร vlookup() มีรูปแบบการใช้ ดังนี้

VLOOKUP(lookup_value, table_array, col_index_num, [range_lookup])

lookup_valueคือ ข้อมูลที่ต้องการให้ค้นหา
table_array คือ ตารางข้อมูลที่ไปทำการค้นหา
col_index_num คือ ตำแหน่งคอลัมน์ในตารางข้อมูลที่ต้องการให้นำมาแสดงเมื่อพบข้อมูลที่ค้นหาแล้ว ตำแหน่งคอลัมน์แรก คือ 1
range_lookup คือ ลักษณะการค้น
     ถ้าต้องการให้ค้นคำที่เหมือนกับคำค้นทุกประการ ให้กำหนดเป็น False หรือ 0
     ถ้าให้ค้นแบบใกล้เคียง ให้กำหนดเป็น True หรือ 1 และต้องเรียงข้อมูลในตารางจากน้อยไปหามาก
     ถ้าไม่ระบุ Excel จะใช้ถือว่าเป็น true


สูตร vlookup() ของ Excel เป็นสูตรที่มีประโยชน์ แต่ก็มีข้อที่ต้องระวังหลายอย่างเหมือนกัน มิฉะนั้น จะไม่แสดงค่าตามที่ต้องการ เช่น อาจจะแสดงค่า  #N/A เป็นต้น

ดูตัวอย่างข้างล่างนี้ ท่านทราบหรือไม่ว่า ทำไมสูตร vlookup() จึงไม่แสดงชื่อที่ต้องการ



ถ้าพิจารณาจากสูตรที่ใช้  จะเห็นว่า เป็นการค้นหาแบบ exact match คือ เหมือนคำค้นที่ต้องการ คือ ให้แสดงชื่อคนในตาราง D26:J36 ที่ได้คะแนน 73.00 แต่ผลปรากฎว่า ได้ #N/A แทน

นี่เป็นข้อจำกัดหนึ่งของสูตร vlookup() นั่นคือ การค้นหาข้อมูล จะค้นหาจากทางด้านซ้ายของคำค้นหาเป็นต้นไป ในตัวอย่าง คำค้นหา คือ 73.00 จะเป็นว่า ในตาราง  D26:J36 คำค้นหานี้ อยู่ในคอลัมน์ที่ 6 แต่ให้นำข้อมูลในคอลัมน์ที่ 2 ซึ่งอยู่ด้านขวา ดังนั้น Excel จึงแสดงข้อความ #N/A เพื่อบอกว่า ไม่พบข้อมูล เพราะหาไม่เจอ ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขซึ่งจะหาข้อมูลที่อยู่ทางด้านซ้าย

วิธีการแก้ไข
ง่ายที่สุด คือย้ายตำแหน่งของคำค้น คือ คอลัมน์ รวม มาไว้เป็นคอลัมน์แรก แต่คิดว่าวิธีนี้คงไม่ดีแน่ เพราะทำให้เสียรูปแบบ

วิธีที่ดีกว่า ก็คือ ไม่ใช้สูตร vlookup() เพราะข้อมูลไม่เป็นไปตามกติกาการใช้งานสูตรนี้ สูตรใหม่ที่ใช้ได้ดี คือ ใช้ index() คู่กับ match()  รายละเอียดการใช้สูตรทั้งสองผมเขียนไว้แล้ว คลิกที่นี่
ในกรณีนี้ สูตรที่ใช้คือ
=INDEX(D27:I35,MATCH(D38,I27:I35,0),2)



ยังมีกรณีอื่น ๆ ที่ vlookup() อาจจะไม่แสดงผลตามที่ต้องการ สิ่งที่ต้องตรวจสอบ มีดังนี้
  1. เขียนสูตรถูกต้องหรือไม่ เช่น อาจจะระบุตำแหน่งผิด หรือ พิมพ์ข้อความที่ให้ค้นหาผิด เป็นต้น
  2. ถ้าเป็นการค้นหาแบบ Approximate เช่น การตัดเกรด เป็นต้น ให้ตรวจดูว่า ตารางข้อมูล(หรือเกณฑ์) มีการเรียงจากน้อยไปหามาก และ ผลที่จะให้แสดงอยู่ทางคอลัมน์ด้านขวาของคอลัมน์ที่ใช้ค้นหา หรือไม่ (คอลัมน์ที่ใช้ค้นหา ต้องอยู่ทางด้านซ้าย ส่วนผลที่จะให้แสดงต้องอยู่ทางด้านขวา)
  3. ตัวเลขจัดรูปแบบเป็นตัวอักษร หรือไม่ ถ้ามีการจัดแบบตัวอักษร Excel จะหาไม่พบ เช่น มีการใช้เครื่องหมาย ' เพื่อบังคับว่า ข้อมูลในเซลล์เป็นตัวอักษร เป็นต้น

ที่มา:
http://www.extendoffice.com/documents/excel/2453-excel-vlookup-right-to-left.html
https://www.ablebits.com/office-addins-blog/2014/08/27/excel-vlookup-not-working/

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปมา อุปไมย สำนวนการเปรียบเทียบ ของไทย

การเตรียมสอบ ก.พ. ภาค ก. เพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ มีการทดสอบความสามารถทั่วไป มักจะมี
ข้อสอบที่เกี่ยวกับอุปมาอุปไมย  ข้อสอบมีลักษณะ ให้หาตัวเลือกที่มีความหมาย ความสัมพันธ์คล้ายคลึง หรือเหมือนกับที่โจทย์กำหนดให้มา  หรือเติมข้อความที่มีความหมายสอดคล้องกับคำอุปมาอุปไมยที่ยกมาให้ เป็นต้น ดังนั้น การเข้าใจความหมายของคำอุปมาอุปไมย จึงช่วยให้ทำข้อสอบได้ดียิ่งขึ้น

คำอุปมาอุปไมย หมายถึง ถ้อยคำที่เป็นสำนวนพวกหนึ่ง กล่าวทำนองเปรียบเทียบ ให้เห็นจริง เข้าใจแจ่มแจ้งชัดเจน และสละสลวยน่าฟังมากขึ้น การพูดหรือการเขียน นิยมหาคำอุปมาอุปไมยมาเติมให้ได้ความชัดเจนเกิดภาพพจน์ เข้าใจง่าย เช่น

คนดุ หากต้องการให้ความหมายชัดเจน น่าฟัง และเกิดภาพพจน์ชัดเจนก็ต้องอุปมาอุปไมยว่า “ดุ เหมือน เสือ”
ขรุขระมาก การสื่อความยังไม่ชัดเจนไม่เห็นภาพ ต้องอุปมาอุปไมยว่า “ขรุขระเหมือนผิวมะกรูด” หรือ “ขรุขระเหมือนผิวพระจันทร์” ก็จะทำให้เข้าใจ ความหมายในรูปธรรมชัดเจนมากยิ่งขึ้น

คำอุปมาอุปไมยที่ควรรู้จัก (พิมพ์คำ/ข้อความ แล้วกดปุ่ม "ค้นหา")

แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์

ครั้งที่แล้ว ได้แนะนำหลักการทำ ข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. ความสามารถทั่วไป เงื่อนไขสัญลักษณ์ มา แล้ว ถ้าใครยังไม่ได้อ่าน ก็คลิกกลับไปอ่านได้
ความจริง ข้อสอบเงื่อนไขสัญลักษณ์ เป็นข้อสอบไม่ยาก ถ้าเข้าใจหลักการ และมีทักษะความชำนาญ ใจเย็น ๆ อย่าตื่นเต้น โดยเฉพาะการดูเครื่องหมายต่าง ๆ อย่าดูผิด เช่น เครื่องหมายมากกว่า (>) น้อยกว่า (<) เป็นต้น เพราะการแก้ปัญหาโจทย์เงื่อนไขสัญลักษณ์ หรือ inequality ก็คล้ายกับการแก้ปัญหาสมการโดยทั่วไป นั่นเอง คือ สามารถบวก ลบ คูณ หาร ด้วยจำนวนที่เท่ากัน ทั้งสองข้างของเครื่องหมายได้ กลับเศษเป็นส่วนได้ แต่ก็มีบางเรื่อง บางรายละเอียดที่แตกต่างกันบ้าง ซึ่งอ่านได้จาก ข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. ความสามารถทั่วไป เงื่อนไขสัญลักษณ์ นะครับ ครั้งนี้ จึงเป็นการนำแนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์ เพื่อนำมาฝึกทำให้เกิดทักษะความชำนาญ เพื่อจะได้ทำข้อสอบได้รวดเร็วขึ้น เพราะในห้องสอบ เวลาจัดได้ว่ามีค่ามาก ยิ่งทำเร็วและถูกต้อง ยิ่งดี คำสั่ง

เลือกตอบข้อ 1. ถ้าข้อสรุปทั้งสอง ถูกด้องหรือเป็นจริง ตามเงื่อนไข
เลือกตอบข้อ 2. ถ้าข้อสรุปทั้งลอง ผิดหรือไม่เป็นจริง ตามเงื่อนไข
เลือกตอบข้อ 3. ถ้าข้อ…

เทคนิคการทำ ข้อสอบ อนุกรม ของ ก.พ.

|ประเภทของอนุกรม เทคนิคการทำโจทย์เลข อนุกรม ข้อแนะนำเพิ่มเติม |


ข้อสอบเลขอนุกรม ของ ก.พ. ต้องการวัดความถนัดทางด้านตัวเลข โดยการจัดทำตัวเลขเป็นชุด ๆ ที่มีความสัมพันธ์กันบางอย่าง โดยให้ผู้เข้าสอบได้แสดงความถนัดด้านตัวเลข ในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาตามที่โจทย์ระบุ


ประเภทของอนุกรม รูปแบบความสัมพันธ์ของตัวเลขอนุกรมเท่าที่พบบ่อย ๆ มีหลายประเภท เช่น

ก. อนุกรมเชิงเดี่ยว 

ได้แก่ชุดตัวเลขที่เป็นอนุกรมเพียงชุดเดียว เช่น
ค่าของตัวเลขเพิ่มขึ้นต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ โดยการบวก หรือ คูณ ตัวเลขก่อนหน้า เช่น บวกด้วยตัวเลขที่เป็นค่าคงที่ เช่น    5   10   15   20   ...?...
บวกด้วยตัวเลขที่มีระบบ เช่น     1    2    5    10   ...?...
คูณด้วยค่าคงที่ เช่น   1   3   9   27   ...?...
มีทั้ง บวก ลบ คูณ หรือหาร สลับกัน เช่น บวกแล้วคูณด้วยค่าคงที่สลับกัน ดังตัวอย่าง  5   7    14   16  32   ...... มีการ บวก ลบ คูณ หรือ หาร ร่วมกัน เช่น  15   31   63   127   255  ...?...
ในตัวอย่างนี้ จะเห็นว่า ตัวเลขตัวแรกคูณด้วย 2 และบวกด้วย 1 จะได้ตัวเลขตัวถัดไป คูณด้วยค่าคงที่ที่เป็นเศษส่วน ให้สังเกตความสัมพันธ์ว่า ตัวเลขก่อนหน้า …