ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

ตัวหนังสืออ่านไม่ออก เป็นเครื่องหมายคำถาม

การเปลี่ยนการเข้ารหัส หรือ Collation ฐานข้อมูลบน Server มักจะสร้างปัญหาเกี่ยวกับตัวอักษร ทำให้อ่านไม่ออก กลายเป็นเครื่องหมายคำถาม หรือ ตัวอักษรต่างดาวก็มี ดังตัวอย่างข้างล่างนี้


สาเหตุเกิดจากการไม่เข้ากันของการกำหนดชุดอักษร บนฐานข้อมูล MySql ใน Server และการใช้ encoding ของไฟล์ ตลอดจนการกำหนดชุดตัวอักษร หรือ charset บนหน้าเว็บ ทำให้มีปัญหาไม่ลงตัว Browser จึงแสดงออกมาเป็นเครื่องหมายคำถาม หรือ ข้อความต่างดาว อ่านไม่ออก

เมื่อสังเกตจากตัวอย่าง จะเห็นว่า บางตัวก็เป็นตัวหนังสือธรรมดา แต่บางตัวก็เป็นตัวอ่านไม่ออก ที่เป็นเช่นนี้เพราะ ตัวที่อ่านไม่ออก เป็นข้อมูลที่ดึงออกมาจากฐานข้อมูลบน Server ส่วนตัวที่อ่านออก เป็นส่วนที่เขียนโค้ดในหน้าเว็บ ในตัวอย่างนี้ หน้าเว็บกำหนด charset เป็น tis-620

วิธีการแก้ไข

หลังจากที่ติดต่อกับฐานข้อมูลแล้ว ให้ใช้คำสั่ง mysql_set_charset() เพื่อเปลี่ยนให้เป็น charset ที่ใช้ในหน้าเว็บ เช่น

                                $cid = mysql_connect($host,$usr,$pwd);
mysql_set_charset("tis620",$cid);
mysql_select_db($db);

เมื่อเปลี่ยนแล้ว ตัวหนังสือก็จะแสดงตามปกติ


อีกปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นคือ ไม่สามารถใช้คำสั่ง SQL ในตารางในฐานข้อมูลได้ ทั้ง ๆ ที่คำสั่ง SQL ถูกต้องทุกประการ ที่เป็นเช่นนี้ เพราะ encoding ไม่ตรงกัน เช่น

คำสั่ง SQL

$sql = "SELECT * from student where title='$title' AND fname='$fname' AND lname='$lname' AND b_day='$b_day' AND b_month='$b_month' AND b_year='$b_year'";

$result = mysql_query($sql) or die("Couldn't execute query!!!");

ไม่สามารถเข้าไปในตารางฐานข้อมูลได้ ดังผลปรากฎที่หน้าจอ
การแก้ไขคือ ปรับ encoding ของ ฐานข้อมูลให้เข้ากับที่ใช้ในหน้าเว็บ ด้วยคำสั่ง mysql_query("SET NAMES tis620"); โดยสั่งก่อนหน้าที่จะใช้คำสั่ง mysql_query() เช่น

$sql = "SELECT * from student where title='$title' AND fname='$fname' AND lname='$lname' AND b_day='$b_day' AND b_month='$b_month' AND b_year='$b_year'";

mysql_query("SET NAMES tis620");
$result = mysql_query($sql) or die("Couldn't execute query!!!");

ก็จะแก้ปัญหาไป ได้


ชุดตัวอักษรที่ ฐานข้อมูล MySql ที่ใช้ได้ มีหลายชุด คือ
mysql> SHOW CHARACTER SET;
+----------+---------------------------------+---------------------+--------+
| Charset | Description           | Default collation  | Maxlen |
+----------+---------------------------------+---------------------+--------+
| big5   | Big5 Traditional Chinese    | big5_chinese_ci   |   2 |
| dec8   | DEC West European        | dec8_swedish_ci   |   1 |
| cp850  | DOS West European        | cp850_general_ci  |   1 |
| hp8   | HP West European        | hp8_english_ci   |   1 |
| koi8r  | KOI8-R Relcom Russian      | koi8r_general_ci  |   1 |
| latin1  | cp1252 West European      | latin1_swedish_ci  |   1 |
| latin2  | ISO 8859-2 Central European   | latin2_general_ci  |   1 |
| swe7   | 7bit Swedish          | swe7_swedish_ci   |   1 |
| ascii  | US ASCII            | ascii_general_ci  |   1 |
| ujis   | EUC-JP Japanese         | ujis_japanese_ci  |   3 |
| sjis   | Shift-JIS Japanese       | sjis_japanese_ci  |   2 |
| hebrew  | ISO 8859-8 Hebrew        | hebrew_general_ci  |   1 |
| tis620  | TIS620 Thai           | tis620_thai_ci   |   1 |
| euckr  | EUC-KR Korean          | euckr_korean_ci   |   2 |
| koi8u  | KOI8-U Ukrainian        | koi8u_general_ci  |   1 |
| gb2312  | GB2312 Simplified Chinese    | gb2312_chinese_ci  |   2 |
| greek  | ISO 8859-7 Greek        | greek_general_ci  |   1 |
| cp1250  | Windows Central European    | cp1250_general_ci  |   1 |
| gbk   | GBK Simplified Chinese     | gbk_chinese_ci   |   2 |
| latin5  | ISO 8859-9 Turkish       | latin5_turkish_ci  |   1 |
| armscii8 | ARMSCII-8 Armenian       | armscii8_general_ci |   1 |
| utf8   | UTF-8 Unicode          | utf8_general_ci   |   3 |
| ucs2   | UCS-2 Unicode          | ucs2_general_ci   |   2 |
| cp866  | DOS Russian           | cp866_general_ci  |   1 |
| keybcs2 | DOS Kamenicky Czech-Slovak   | keybcs2_general_ci |   1 |
| macce  | Mac Central European      | macce_general_ci  |   1 |
| macroman | Mac West European        | macroman_general_ci |   1 |
| cp852  | DOS Central European      | cp852_general_ci  |   1 |
| latin7  | ISO 8859-13 Baltic       | latin7_general_ci  |   1 |
| utf8mb4 | UTF-8 Unicode          | utf8mb4_general_ci |   4 |
| cp1251  | Windows Cyrillic        | cp1251_general_ci  |   1 |
| utf16  | UTF-16 Unicode         | utf16_general_ci  |   4 |
| utf16le | UTF-16LE Unicode        | utf16le_general_ci |   4 |
| cp1256  | Windows Arabic         | cp1256_general_ci  |   1 |
| cp1257  | Windows Baltic         | cp1257_general_ci  |   1 |
| utf32  | UTF-32 Unicode         | utf32_general_ci  |   4 |
| binary  | Binary pseudo charset      | binary       |   1 |
| geostd8 | GEOSTD8 Georgian        | geostd8_general_ci |   1 |
| cp932  | SJIS for Windows Japanese    | cp932_japanese_ci  |   2 |
| eucjpms | UJIS for Windows Japanese    | eucjpms_japanese_ci |   3 |
| gb18030 | China National Standard GB18030 | gb18030_chinese_ci |   4 |
+----------+---------------------------------+---------------------+--------+
อ้างอิง
http://php.net/manual/en/function.mysql-set-charset.php
http://dev.mysql.com/doc/refman/5.7/en/charset-charsets.html

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปมา อุปไมย สำนวนการเปรียบเทียบ ของไทย

การเตรียมสอบ ก.พ. ภาค ก. เพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ มีการทดสอบความสามารถทั่วไป มักจะมี
ข้อสอบที่เกี่ยวกับอุปมาอุปไมย  ข้อสอบมีลักษณะ ให้หาตัวเลือกที่มีความหมาย ความสัมพันธ์คล้ายคลึง หรือเหมือนกับที่โจทย์กำหนดให้มา  หรือเติมข้อความที่มีความหมายสอดคล้องกับคำอุปมาอุปไมยที่ยกมาให้ เป็นต้น ดังนั้น การเข้าใจความหมายของคำอุปมาอุปไมย จึงช่วยให้ทำข้อสอบได้ดียิ่งขึ้น

คำอุปมาอุปไมย หมายถึง ถ้อยคำที่เป็นสำนวนพวกหนึ่ง กล่าวทำนองเปรียบเทียบ ให้เห็นจริง เข้าใจแจ่มแจ้งชัดเจน และสละสลวยน่าฟังมากขึ้น การพูดหรือการเขียน นิยมหาคำอุปมาอุปไมยมาเติมให้ได้ความชัดเจนเกิดภาพพจน์ เข้าใจง่าย เช่น

คนดุ หากต้องการให้ความหมายชัดเจน น่าฟัง และเกิดภาพพจน์ชัดเจนก็ต้องอุปมาอุปไมยว่า “ดุ เหมือน เสือ”
ขรุขระมาก การสื่อความยังไม่ชัดเจนไม่เห็นภาพ ต้องอุปมาอุปไมยว่า “ขรุขระเหมือนผิวมะกรูด” หรือ “ขรุขระเหมือนผิวพระจันทร์” ก็จะทำให้เข้าใจ ความหมายในรูปธรรมชัดเจนมากยิ่งขึ้น

คำอุปมาอุปไมยที่ควรรู้จัก (พิมพ์คำ/ข้อความ แล้วกดปุ่ม "ค้นหา")

แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์

ครั้งที่แล้ว ได้แนะนำหลักการทำ ข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. ความสามารถทั่วไป เงื่อนไขสัญลักษณ์ มา แล้ว ถ้าใครยังไม่ได้อ่าน ก็คลิกกลับไปอ่านได้
ความจริง ข้อสอบเงื่อนไขสัญลักษณ์ เป็นข้อสอบไม่ยาก ถ้าเข้าใจหลักการ และมีทักษะความชำนาญ ใจเย็น ๆ อย่าตื่นเต้น โดยเฉพาะการดูเครื่องหมายต่าง ๆ อย่าดูผิด เช่น เครื่องหมายมากกว่า (>) น้อยกว่า (<) เป็นต้น เพราะการแก้ปัญหาโจทย์เงื่อนไขสัญลักษณ์ หรือ inequality ก็คล้ายกับการแก้ปัญหาสมการโดยทั่วไป นั่นเอง คือ สามารถบวก ลบ คูณ หาร ด้วยจำนวนที่เท่ากัน ทั้งสองข้างของเครื่องหมายได้ กลับเศษเป็นส่วนได้ แต่ก็มีบางเรื่อง บางรายละเอียดที่แตกต่างกันบ้าง ซึ่งอ่านได้จาก ข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. ความสามารถทั่วไป เงื่อนไขสัญลักษณ์ นะครับ ครั้งนี้ จึงเป็นการนำแนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์ เพื่อนำมาฝึกทำให้เกิดทักษะความชำนาญ เพื่อจะได้ทำข้อสอบได้รวดเร็วขึ้น เพราะในห้องสอบ เวลาจัดได้ว่ามีค่ามาก ยิ่งทำเร็วและถูกต้อง ยิ่งดี คำสั่ง

เลือกตอบข้อ 1. ถ้าข้อสรุปทั้งสอง ถูกด้องหรือเป็นจริง ตามเงื่อนไข
เลือกตอบข้อ 2. ถ้าข้อสรุปทั้งลอง ผิดหรือไม่เป็นจริง ตามเงื่อนไข
เลือกตอบข้อ 3. ถ้าข้อ…

เทคนิคการทำ ข้อสอบ อนุกรม ของ ก.พ.

|ประเภทของอนุกรม เทคนิคการทำโจทย์เลข อนุกรม ข้อแนะนำเพิ่มเติม |


ข้อสอบเลขอนุกรม ของ ก.พ. ต้องการวัดความถนัดทางด้านตัวเลข โดยการจัดทำตัวเลขเป็นชุด ๆ ที่มีความสัมพันธ์กันบางอย่าง โดยให้ผู้เข้าสอบได้แสดงความถนัดด้านตัวเลข ในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาตามที่โจทย์ระบุ


ประเภทของอนุกรม รูปแบบความสัมพันธ์ของตัวเลขอนุกรมเท่าที่พบบ่อย ๆ มีหลายประเภท เช่น

ก. อนุกรมเชิงเดี่ยว 

ได้แก่ชุดตัวเลขที่เป็นอนุกรมเพียงชุดเดียว เช่น
ค่าของตัวเลขเพิ่มขึ้นต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ โดยการบวก หรือ คูณ ตัวเลขก่อนหน้า เช่น บวกด้วยตัวเลขที่เป็นค่าคงที่ เช่น    5   10   15   20   ...?...
บวกด้วยตัวเลขที่มีระบบ เช่น     1    2    5    10   ...?...
คูณด้วยค่าคงที่ เช่น   1   3   9   27   ...?...
มีทั้ง บวก ลบ คูณ หรือหาร สลับกัน เช่น บวกแล้วคูณด้วยค่าคงที่สลับกัน ดังตัวอย่าง  5   7    14   16  32   ...... มีการ บวก ลบ คูณ หรือ หาร ร่วมกัน เช่น  15   31   63   127   255  ...?...
ในตัวอย่างนี้ จะเห็นว่า ตัวเลขตัวแรกคูณด้วย 2 และบวกด้วย 1 จะได้ตัวเลขตัวถัดไป คูณด้วยค่าคงที่ที่เป็นเศษส่วน ให้สังเกตความสัมพันธ์ว่า ตัวเลขก่อนหน้า …