Phrasal Verbs

Phrasal Verbs
Phrasal Verbs หรือ กริยาวลี หรือ Two-word verbs คือ กลุ่มคำที่ประกอบด้วย คำกริยา ตามด้วย adverb หรือ preposition และมีความหมายต่างไปจากคำกริยาเดิม Phrasal Verbs อาจจะแบ่งออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ ๆ คือ

 1. Phrasal Verbs ที่แยกจากกันได้
  - กรรมของประโยคที่เป็นคำนาม อาจจะต่อท้าย หรือแทรกอยู่ตรงกลาง Phrasal Verbs ก็ได้ แต่ถ้ากรรม เป็นกลุ่มคำยาว ๆ จะอยู่ต่อจาก Phrasal เช่น
  You have to do this paint job over.
  You have to do over this paint job.
  คุณต้องทาสีงานนี้ใหม่อีกครั้ง
  You have to do over this ridiculous paint job.
  คุณต้องทาสี งานสีที่ดูแปลกประหลาดใหม่อีกครั้ง
  - แต่ถ้ากรรม เป็นคำสรรพนาม เช่น him her me them it เป็นต้น Phrasal Verbs ต้องแยกกัน
  You have to do it over.
  You have to do over it.
  คุณต้องทำงานใหม่อีกครั้ง

 2. Phrasal Verbs ที่แยกจากกันไม่ได้
  Phrasal Verbs ประเภทนี้ จะอยู่คู่กันเสมอ ส่วนที่เป็นกรรม จะต่อจาก Phrasal Verb ไม่ว่าจะเป็นคำนาม หรือคำสรรพนามก็ตาม เช่น
  The students went over the material before the exam.
  They should have gone over it twice.
  นักเรียนได้ทบทวนตำราก่อนสอบ เขาน่าที่จะได้ทบทวนมัน สองเที่ยว

 3. Phrasal Verbs ที่ไม่ต้องมีกรรมมารองรับ
  คำ Phrasal Verbs จำพวกนี้ มีความหมายเบ็ดเสร็จในตัว ไม่ต้องมีอะไรมาต่อท้าย ก็รู้เรื่อง เช่น
  He was hit on the head very hard, but after several minutes, he started to come to again.
  เขาถูกตีที่ศีรษะอย่างแรง, แต่หลังจากที่เวลาผ่านไปหลายนาที, เขาก็เริ่มที่จะฟื้นคืนสติมาได้อีกครั้งPhrasal VerbMeaningการใช้
blow up ระเบิด แยกได้
The terrorists tried to blow up the railroad station.
ผู้ก่อการร้ายพยายามที่จะระเบิดสถานีรถราง
bring up เลี้ยงดู แยกได้
It isn't easy to bring up children nowadays.
มันไม่ใช่เรื่องง่าย ในการเลี้ยงดูเด็ก ทุกวันนี้
call off ยกเลิก แยกได้
They called off this afternoon's meeting.
เขายกเลิกการประชุมบ่ายวันนี้แล้ว
call on เรียกให้ตอบ(ครู/นักเรียน) แยกไม่ได้
The teacher called on students in the back row.
ครูเรียกนักเรียนแถวหลังให้ตอบ
call on เยี่ยม แยกไม่ได้
Somsak called on his sick mother at the hospital yesterday.
สมศักดิ์ไปเยี่ยมแม่ ที่โรงพยาบาล เมื่อวานนี้ 
call up โทรศัพท์ แยกได้
My mother call me up last night.
แม่ฉันโทรมาหาฉัน เมื่อคืนนี้
come back กลับ แยกได้
You can come back here any time you want to.
คุณสามารถกลับมาที่นี่ได้ ตลอดเวลา ที่คุณต้องการ
come over ไป/มาหา แยกไม่ได้
Is your family coming over from Greece for the wedding?
ครอบครัวของคุณจะมาจากประเทศกรีซ ในงานแต่งไหม?
count on พึ่งได้ แยกไม่ได้
I am counting on my good grade to find a job.
ฉันพึ่งเกรดที่ดีของฉัน ในการได้งานทำ You can count on me. คุณพึ่งฉันได้
do over ทำซ้ำ แยกได้
Do this homework over.
ทำการบ้านนี้ใหม่
fill out ทำให้สมบูรณ์ แยกได้
Fill out this questionnaire, please!
Fill it out carefully.
กรุณากรอกแบบสอบถามนี้
fill up เติม/ใส่ จนเต็มที่จะบรรจุได้ แยกได้
She filled up the grocery cart with free food.
ผู้หญิงคนนั้น เอาหารที่ได้แจกฟรี ใส่รถเข็นห้างสรรพสินค้า จนเต็ม
find out ค้นพบ แยกได้
My sister found out that her husband had been planning a surprise party for her.
น้องสาว/พี่สาว ของฉันพบว่า สามีของเธอได้แอบจัดงาน surprise party ให้เธอ
get along with เข้ากันได้ แยกไม่ได้
“I get along with him really well,” Trump said.
ทรัมพ์ พูดว่า “ผมเข้ากับเขาได้ดีมาก ๆ”
get over ฟื้นจาก ไข้/ความผิดหวัง แยกไม่ได้
got over the flu, but I don't know if I'll ever get over my broken heart.
ฉันฟื้นจากไข้หวัดแล้ว, แต่ไม่รู้ว่า ฉันจะฟื้นจากการอกหักเมื่อไร
get through สำเร็จ ผ่านมาได้ แยกไม่ได้
I finally got through this homework assignment.
ในที่สุด ฉันก็สามารถทำการบ้านนี้สำเร็จ
get up ลุกขึ้น แยกไม่ได้/ไม่ต้องมีกรรม
The audience got up and applauded.
ผู้ชมลุกขึ้น และปรบมือ
give away ให้เปล่า แยกได้
The filling station was giving away free gas.
ปั๊มน้ำมันแห่งนั้น ให้เติมน้ำมันฟรี
give up หยุด เลิก ยอมแพ้ แยกได้/ไม่ต้องมีกรรม
In the second round, the challenger gave up.
ในรอบสอง ผู้ท้าชิงยอมแพ้
go on ทำต่อไป แยกไม่ได้
I won’t go on working in this job forever.
ฉันจะไม่ทำงานนี้ต่อไปอย่างไม่มีวันจบสิ้น
go over ทบทวน แยกไม่ได้
The students went over the material before the exam.
They should have gone over it twice.
นักเรียนทบทวนสื่อการเรียน ก่อนสอบ เขาควรที่จะได้ทบทวนมัน 2 ครั้ง
go through ใช้หมด แยกไม่ได้
The country went through most of its coal reserves in one year.
ประเทศใช้ทรัพยากรถ่านหินหมดในเวลา 1 ปี
hand in ส่ง (การบ้าน) แยกได้
The students handed in their papers and left the room.
นักเรียนส่งรายงานแล้วออกจากห้องไป
hold up ทำให้ช้า แยกได้
I hate to hold up the meeting, but I have to go to the bathroom.
ผมไม่อยากทำให้การประชุมล่าช้า แต่ผมต้องไปห้องน้ำ
hold up (2) ปล้น แยกได้
Three masked gunmen held up the bank this afternoon.
มือปืนสวมหน้ากาก 3 คน ได้ปล้นธนาคารเมื่อบ่ายนี้
keep on ทำต่อไป แยกไม่ได้
She kept on talking after I told her to be quiet.
เธอยังพูดต่อไป หลังจากที่ฉันบอกให้เธอเงียบ
keep up รักษาระดับ แยกได้
You must keep up the good work.
คุณต้องรักษาระดับงานที่ดีของคุณไว้
look after ดูแล แยกไม่ได้
The women who stay at home to look after children.
พวกผู้หญิงที่อยู่บ้าน ดูแลเด็ก ๆ
look for หา/ค้นหาสิ่งของ เช่น หาพวงกุญแจ แยกไม่ได้
I am looking for a new car
ฉันกำลังหารถใหม่สักคัน
look forward to คาดหวัง/คอย แยกไม่ได้
I am looking forward to seeing you soon.
ฉันกำลังคาดหวัง คอรอย การพบคุณในเร็ว ๆ นี้
look into สืบสวน แยกไม่ได้
The police will look into the possibilities of embezzlement.
ตำรวจกำลังสืบสวนถึงความเป็นไปได้ ในกรณีทุจริต
look like เหมือน แยกไม่ได้
She looks like her mother
เธอ(มีรูปร่างลักษณะ)เหมือนแม่ของเธอ
look like ดูเหมือนว่าอะไรจะเกิดขึ้น แยกไม่ได้
It sure looks like snow today.
วันนี้ ดูเหมือนว่า ฝนจะตก
look out ระวัง แยกไม่ได้
The police have warned shopkeepers to look out for forged notes.
ตำรวจได้เตือน เจ้าของร้านค้า ให้ระวังแบ็งค์ปลอม
look over ตรวจสอบ แยกได้
The lawyers looked over the papers carefully before questioning the witness.
นักกฎหมาย ตรวจสอบเอกสารอย่างถ้วนถี่ ก่อนที่จะถามพยาน
look up ค้นหาข้อมูล/ความจริง เช่น ค้นหาความหมายของคำ แยกได้
You’ve misspelled this word again. You’d better look it up in your dictionary.
คุณเขียนคำนี้ผิดอีกแล้ว คุณน่าจะต้องไปเปิดดูในพจนานุกรมของคุณ
make out เข้าใจ/สำเร็จ แยกได้
He was so far away, we really couldn’t make out what he was saying.
เขาอยู่ห่างมาก, เราไม่รู้จริง ๆ ว่าเขาพูดอะไร
make up สร้างขึ้น แยกได้
She knew she was in trouble, so she made up a story about going to the movies with her friends.
ผู้หญิงคนนั้นรู้ว่าตัวเองตกที่นั่งลำบาก, ดังนั้นจึงกุเรื่องขึ้น เกี่ยวกับการไปดูหนังกับเพื่อน ๆ ของเธอ
make (one’s mind) up ตัดสินใจ แยกได้
I can't decide for you. You'll have to make up your own mind.
ฉันตัดสินใจให้คุณไม่ได้ คุณต้องตัดสินใจด้วยตนเอง
put away เก็บไว้ แยกได้
We put away money for our retirement.
เราเก็บเงินไว้ สำหรับตอนเกษียณ
put off เลื่อนกำหนดออกไป แยกได้
We asked the boss to put off the meeting until tomorrow.
พวกเราขอให้หัวหน้า เลื่อนการประชุมออกไป เป็นวันพรุ่งนี้
put on สวมใส่เสื้อผ้า/แต่งตัว แยกได้
put on a sweater and a jacket.
ฉันนำเสื้อ sweater และเสื้อ jacket มาใส่
put out ดับไฟ แยกได้
The firefighters put out the house fire before it could spread.
พนักงานดับเพลิง ดับไฟที่ไหม้บ้าน ก่อนที่ไฟจะลามไปที่อื่น
put up with ทน(ต่อสิ่งที่ไม่พึงประสงค์)ได้ แยกไม่ได้
One of my friends is not very nice. But I put up with him because he sometimes helps me pay the bill.
เพื่อนฉันคนนึง ไม่ค่อยดีเท่าไร แต่ฉันทนเขาได้ เพราะบางครั้ง เขาช่วยจ่ายบิลให้
run across พบโดยบังเอิญ แยกไม่ได้
ran across my old roommate at the college reunion.
ฉันพบเพื่อนที่เคยอยู่ห้องเดียวกัน ที่งานศิษย์เก่า
run into พบ/เจอ แยกไม่ได้
Carlos ran into his English professor in the hallway.
คาลอส เจออาจารย์ภาษาอังกฤษที่ทางเดินในอาคาร
run out of หมด แยกไม่ได้
We cannot go any further. The car runs out of gas.
เราไปต่ออีกไม่ได้แล้ว รถน้ำมันหมด
run over ถูกรถชน แยกไม่ได้
Tom was run over by a car. He is now in the hospital.
ทอม ถูกรถชน เขาอยู่โรงพยาบาล
run over ล้น แยกไม่ได้
The water is running over. Quick, turn the taps off.
น้ำล้นแล้ว ปิดก๊อกเร็ว
show up ปรากฏ แยกไม่ได้/ไม่ต้องมีกรรม
We were expecting 30 people to come, but half of them never showed up. เราคาดว่าคนจะมา 30 คน แต่ ครึ่งหนึ่งไม่มา
take after เหมือน/ถอดแบบ แยกไม่ได้
My second son seems to take after his mother.
ลูกชายคนที่สองของผม ดูเหมือนจะถอดแบบแม่ของเขามาเลย
take off ถอดเสื้อผ้า แยกได้
You can take off your sweater. It's very hot in here.
คุณจะถอดเสื้อคลุมออกก็ได้ ในนี้มันร้อนมาก
talk over พูดคุย ปรึกษา แยกได้
We have serious problems here. Let's talk them over like adults.
เรามีปัญหาร้ายแรง มาคุยกันแบบผู้ใหญ่นะ
take down จดบันทึก แยกได้
I can take down the messages that come in for you.
ฉันจดบันทึกข้อความที่เข้ามาให้คุณได้
talk over ปรึกษา/อภิปราย แยกได้
Employees had two weeks to talk the proposal over with their families before making a decision.
พนักงาน มีเวลา 2 อาทิตย์ สำหรับปรึกษากับครอบครัวในเรื่องข้อเสนอแนะ ก่อนการตัดสินใจ
throw away ทิ้ง แยกได้
That's a lot of money! Don't just throw it away.
นั่นมันเงินทั้งนั้น! อย่าทิ้งไปเฉย ๆ
try on ลองเสื้อผ้า แยกได้
She tried on fifteen dresses before she found one she liked.
ผู้หญิงคนนั้น ลองชุด 15 ชุด ก่อนที่จะพบชุดที่เธอชอบ
try out ทดสอบ แยกได้
John hopes to try out his new running shoes this weekend.
He will try them out his weekend.
จอห์น หวังว่าจะลองรองเท้าวิ่งใหม่ สุดสัปดาห์นี้
turn down ปรับปุ่มให้เสียงลดลง แยกได้
Your radio is driving me crazy! Please turn it down.
วิทยุของคุณกำลังทำให้ผมเป็นบ้า! ช่วยลดเสียงลงหน่อย
turn in ส่ง/มอบตัว แยกได้
His own brother turned him in.
พี่/น้องชายแท้ ๆ ของเขา จับเขาส่งตำรวจ
turn off ปิด (อุปกรณ์ไฟฟ้า) แยกได้
We turned off the lights before anyone could see us.
เราปิดไฟ ก่อนที่ใครจะเห็นพวกเรา
turn on เปิด (อุปกรณ์ไฟฟ้า) แยกได้
Turn on the CD player so we can dance.
เปิดเครื่องเล่นแผ่น CD เพื่อว่าเราจะได้เต้นรำ
turn up ปรับปุ่มเสียงเพิ่มขึ้น แยกได้
Grandpa couldn't hear, so he turned up his hearing aid.
ปู่ไม่ได้ยิน, ดังนั้นเขาจึงปรับเสียงอุปกรณ์ช่วยฟังเสียงให้มากขึ้น
use up ใช้หมด แยกได้
The earth's resources are being used up at an alarming rate.
ทรัพยากรของโลก กำลังจะถูกใช้หมด ด้วยอัตราเร็วที่น่าตกใจ
wait on รับใช้ แยกไม่ได้
It seemed strange to see my old boss wait on tables.
รู้สึกแปลกที่เห็นหัวหน้าเก่า มารับใช้ตามโต๊ะ
ที่มา:
http://grammar.ccc.commnet.edu/
https://www.vocabulary.com/
https://dictionary.cambridge.org/
https://www.merriam-webster.com/

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปมา อุปไมย สำนวนการเปรียบเทียบ ของไทย

แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์

เทคนิคการทำ ข้อสอบ อนุกรม ของ ก.พ.