Parts of Speech

HOME

Parts of Speech

ในการเตรียมสอบ กพ ภาษาอังกฤษ เรื่อง Parts of Speech เป็นเรื่องพื้นฐานเรื่องหนึ่งที่สำคัญ โดยเฉพาะในการทดสอบไวยากรณ์ มักจะมีสอดแทรกอยู่เสมอ จึงควรศึกษาทบทวน และเตรียมตัวให้พร้อมกับการสอบ

Parts of Speech หรือ ชนิดของคำในภาษาอังกฤษ สามารถแบ่งออกได้เป็น 8 ประเภท คือ

1. Noun (คำนาม)
2. Verb (คำกิริยา)
3. Adjective (คำคุณศัพท์)
4. Adverb (คำวิเศษณ์)
5. Pronoun (คำสรรพนาม)
6. Preposition (คำบุพบท)
7. Conjunction (คำสันธาน)
8. Interjection (คำอุทาน)

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปมา อุปไมย สำนวนการเปรียบเทียบ ของไทย

แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์

เทคนิคการทำ ข้อสอบ อนุกรม ของ ก.พ.