UPDATED

สำนักงาน ก.พ. เลื่อนกำหนดการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 จากเดิม วันอาทิตย์ที่ 22 สิงหาคม 2564 และ วันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน 2564 ออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ้นไป โดยสำนักงาน ก.พ. จะแจ้งกำหนดการสอบใหม่ให้ทราบภายในวันที่ 30 กันยายน 2564
ข้อมูลจาก สำนักงาน ก.พ.

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปมา อุปไมย สำนวนการเปรียบเทียบ ของไทย

แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์

ความสามารถทั่วไปด้านเหตุผล การหาความสัมพันธ์จาก ภาพ สัญลักษณ์