เกร็ด เคล็ดลับ Windows 11

เกร็ด-เทคนิค-เคล็ดลับ เล็ก ๆ น้อย ๆ เกี่ยวกับ Windows 11
 1. เปลี่ยนเสียงเป็นข้อความ เหมาะสำหรับการจดบันทึกการประชุม
  1. เปิดโปรแกรมพิมพ์เอกสาร เช่น Notepad
  2. ปรับเปลี่ยนภาษา ถ้าเป็นภาษาไทย จะพิมพ์ข้อความเป็นภาษาไทย ถ้าเป็นภาษาอังกฤษ จะพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ
  3. กดแป้นรูปโลโก้ของ Windows ()  และ ตัว h พร้อมกัน
  4. กดรูปไมโครโฟน เพื่อรับเสียง
  5. พูด หรือเปิดเสียงที่ต้องการให้พิมพ์
  6. โปรแกรมจะฟังและพิมพ์ตาม สามารถพิมพ์ได้ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ
  7. โปรแกรมทำได้ค่อนข้างดี แต่ต้องมาดูตรวจแก้ให้ตรงอีกครั้ง

 2. การย้ายไอคอนบน Taskbar ให้มาอยู่ชิดซ้าย 
  ธรรมดา ไอคอนบน Taskbar ของ Windows 11 จะอยู่ตรงกลาง แต่จะให้มาอยู่ด้านซ้ายเหมือน Windows 10 ก็ทำได้
  1. คลิกขวาที่ taskbar
  2. เลือก Taskbar setting
  3. เลือก Taskbar behaviors > Align to left


 3. โปรแกรม PowerToys ช่วยทำงานหลายอย่าง เป็นโปรแกรม Utilities แต่ต้องติดตั้งก่อนใช้งาน ไม่ได้มาพร้อม Windows 11 เวลาจะใช้งาน ต้องเปิดโปรแกรม PowerToys ให้ run เป็น background ก่อน (กดปุ่ม Alt และ Spacebar พร้อมกัน) สิ่งทำได้ เช่น
  1. กำหนดให้โปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่ง อยู่บนสุดเสมอ เช่น โปรแกรมเครื่องคิดเลข (กด Windows Logo + Ctrl + T)
  2. ดูดสีที่เห็นบนหน้าจอ ไม่ว่าจะอยู่ในโปรแกรมใดก็ตาม เพื่อเอาค่าสีที่เห็นไปใช้ในโปรแกรมที่ต้องการ เช่น Photoshop, Illustrator เป็นต้น
  3. เปลี่ยนชื่อไฟล์ครั้งละหลาย ๆ ไฟล์
  4. เปลี่ยนขนาดภาพ
  5. และ อื่น ๆ

 4. Shortcut keys สำหรับ โปรแกรม VLC
  1. สลับไปมาระหว่าง play/pauce กด Spacebar
  2. ไปข้างหน้า/ถอยหลัง แบบละเอียด กด Shift+ลูกศรซ้าย / Shift+ลูกศรขวา
  3. ไปข้างหน้า/ถอยหลัง (ครั้งละ 5 วิ) กด Alt+ลูกศรซ้าย/Alt+ลูกศรขวา 
  4. ไปข้างหน้า/ถอยหลัง (ครั้งละ 10 วิ) กด Ctrl+ลูกศรซ้าย/Ctrl+ลูกศรขวา
  5. ไปข้างหน้า/ถอยหลัง (ครั้งละ 5 นาที) กด Ctrl+Alt+ลูกศรซ้าย / Ctrl+Alt+ลูกศรขวา
  6. เล่นวนเฉพาะช่วงที่กำหนด (loop A-B)
   1. เปิดเมนู ปุ่มควบคุมขั้นสูง (มุมมอง > ปุ่มเมนูขั้นสูง) จะเห็นแผงควบคุมขั้นสูง และมีปุ่ม AB สำหรับการเล่นวนเฉพาะส่วน

   2. เล่นวิดีโด (กดปุ่ม เล่น)
   3. เมื่อถึงจุดที่จะให้เป็นจุดเริ่มต้นเล่นซ้ำ ให้คลิกปุ่ม AB จะเห็นตัว A เปลี่ยนเป็นสีเหลือง เป็นการกำหนดว่า ให้เป็นจุดเริ่มต้น


   4. เมื่อถึงจุดที่จะให้เป็นจุดสุดท้ายในการเล่นวน ให้คลิกปุ่มเดิมอีกครั้ง จะเห็นตัว B เปลี่ยนเป็นสีเหลือง เป็นการกำหนดว่า ให้เป็นจุดสิ้นสุดการเล่นวน  (ตอนนี้ทั้ง A และ B จะเป็นสีเหลืองเหมือนกัน แสดงว่าอยู่ในโหมด เล่นวนเฉพาะส่วนที่กำหนด)


   5. ต้องการยกเลิกการเล่นวน ให้กดปุ่มนี้อีกครั้ง จะเห็น ตัว AB กลับเป็นสีดำเหมือนเดิม การเล่นจะดำเนินต่อไปจนจบ
  7. กลับ เริ่มเล่นตั้งแต่ต้น กด P
  8. ปรับความเร็วในการเล่น เร่ง/ลด/ปกติ  กด  + / - / =
  9. แสดงแบบเต็มจอ/กลับ(ไม่เต็มจอ) กด F/Esc
  10. เพิ่ม/ลด/เงียบ ระดับเสียง กด Ctrl+ลูกศรขึ้น / Ctrl+ลูกศรลง / M
  11. เล่นปกติ/วน/ซ้ำ กด L
  12. เปิดข้อมูลเกี่ยวกับสื่อ (Media Info) กด Ctrl+I
  13. เปิดไฟล์ กด Ctrl+O
  14. เปิดเมนู Help กด Alt+H
  15. เปิดเมนู Subtitle กด Alt+T
  16. การขยายหน้าจอเฉพาะส่วน
   1. ไปที่ เมนูเครื่องมือ > ลูกเล่นและตัวผันค่า (Ctrl+E)
   2. เลือกแถบ ลูกเล่นวีดิทัศน์ 
   3. เลือกแถบ ลักษณะตำแหน่ง
   4. คลิก การแสดงขยาย-ย่อ เชิงโต้ตอบ
   5. กดบันทึก กดปิด 
   6. ลากกรอบสี่เหลี่ยมไปบริเวณที่ต้องการให้แสดงแบบขยาย


 5. การเพิ่มภาพและเส้นขีดใน Footer ของ Microsoft Word 2019


  1. ไปที่เมนู Insert > Footer > Edit Footer
  2. เลือก Document Info > File path
  3. ต้องการให้มีเส้น เลือก Insert > Shapes
  4. ต้องการเพิ่มภาพไอคอน เลือก Insert > Icons
  5. ปิด Footer โดยคลิกที่แถบ Header & Footer แล้วคลิกกากบาทสีแดง

 6. การค้นหาคำในไฟล์ ด้วยฟังก์ชัน findstr บน Windows
  1. เปิด command prompt เช่น พิมพ์ cmd ในช่องค้นหา
  2. พิมพ์ findstr ตามรูปแบบ
  3. รูปแบบ  findstr + "คำที่ต้องการค้น" + ชื่อไฟล์ พร้อมระบุที่อยู่
  4. ตัวอย่าง  ค้นหาคำว่า train ทุกไฟล์ในห้องที่ระบุ
   findstr "train" C:\_flutter\exam_prep\assets\data\*.*
  5. Some useful parameters
  6. /? -- display the help text
  7. /S -- searches the directory and all subdirectories
  8. /I -- search is not case sensitive
  9. /R -- use search strings as regular expressions
  10. /B -- matches patterns at the beginning of lines
  11. /P -- skip files with non-printable characters
  12. /V -- print only lines that contain a match
  13. /N -- print the line number

 7. ใช้ PowerShell ใน Windows ค้นหาคำในไฟล์
  1. เปิด PowerShell เช่น พิมพ์ PowerShell ในช่องค้นหา
  2. พิมพ์คำค้น โดยใช้คำสั่ง Select-String -Path  -Pattern 
  3. ตัวอย่าง
   ต้องการค้นหาคำว่า table ในไฟล์ทุกไฟล์ ในห้อง D:\temp เขียนดังนี้
   Select-String -Path D:\temp\*.* -Pattern "table"


 8. ใช้คำสั่ง findstr ค้นหาคำ
  1. รูปแบบคือ 
   findstr [/s] [/n] [/m] <strings> [<drive>:][<path>]<filename>
   /s Searches the current directory and all subdirectories.
   /n Prints the line number of each line that matches.
   /m Prints only the file name if a file contains a match.
  2. วิธีใช้
   1. เปิด Command prompt
   2. พิมพ์คำสั่ง เช่น ต้องการให้ค้นหา 37163574 ในไฟล์ทุกไฟล์ในห้อง D:\assets\data\ 
    findstr /n "37163574" D:\assets\data\*.*
   3. ได้ผลดังภาพความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปมา อุปไมย สำนวนการเปรียบเทียบ ของไทย

แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์

ความสามารถทั่วไปด้านเหตุผล การหาความสัมพันธ์จาก ภาพ สัญลักษณ์