ส่งเมลด้วย VBA ใน Excel ผ่าน Outlook

สมมุติว่า ใน Sheet ชื่อ users มีอีเมล์ ตั้งแต่เซลล์ B6:B20 และต้องการส่งเมล ไปยังอีเมลเหล่านั้น โดยใช้ Outlook จะทำอย่างไร หลักการ ก่อนอื่น ต้องทำการ Config โปรแกรม Outlook ให้สามารถใช้งานได้ก่อน โดยกำหนดว่าจะใช้ Serve ใดเป็นตัวส่งเมล์ จากนั้นจึง เปิด Excel ทำการอ้างอิงไปที่ Microsoft Outlook Object Library แล้วเขียนโค้ดส่งเมล์ และแนบกับปุ่ม เมื่อคลิกปุ่ม จะทำการส่งเมลทั้งหมดที่อยู่ในเซลล์ B6:B20

วิธีการ
 1. เปิด Excel 2010 และเรียกเมนู ผู้พัฒนา โดยไปที่ แฟ้ม > ตัวเลือก > กำหนด Ribbon เอง และเลือก ผู้พัฒนา
 2. อ้างอิง Outlook Object Library ให้เปิดหน้าจอเขียนโค้ด (กด Alt+F11) (หรือ นักพัฒนา > แสดงโค้ด ) แล้วไปที่ Tools > References และเลือก Library ที่ต้องการ
 3. สร้างโมดุลใหม่ โดยไปที่ เมนู Insert > Module
 4. ดับเบิ้ลคลิกที่ Module1 และสร้าง Procedure การเรียกใช้งาน Outlook ดังนี้
  Sub sendMyMail(addrss As String)
      Dim OutApp As Object
      Dim OutMail As Object
      Set OutApp = CreateObject("Outlook.Application")
      Set OutMail = OutApp.CreateItem(0)
      On Error Resume Next
      With OutMail
          .To = addrss
          .CC = ""
          .BCC = ""
          .Subject = "ทดสอบ"
          .Body = "ส่งเมลด้วย Excel VBA ผ่าน Outlook"
  '      แนบไฟล์
          .Attachments.Add ("C:tmp\myPic.png")
          .Send
      End With
      On Error GoTo 0
      Set OutMail = Nothing
      Set OutApp = Nothing
  End Sub
 5. สร้าง Procedure สำหรับอ่านข้อมูล และเรียกใช้งาน Outlook ดังนี้

  Sub readDataAndSend()
  Dim Counter As Long
  Counter = 6 ' ข้อมูลเริ่มแ 6
  'ให้อ่านจนหมดทุกอีเมล์ -- แต่ละอีเมล์ต้องติดกันจะเว้นแถวไม่ได้
  Do Until ActiveWorkbook.Sheets("users").Cells(Counter, 2).Value = ""
      sendMyMail ActiveWorkbook.Sheets("users").Cells(Counter, 2).Value
      Counter = Counter + 1
  Loop
  End Sub
 6. บันทึกไฟล์ เป็นนามสกุล xlsm
 7. สร้างปุ่ม สำหรับเรียกใช้งาน โดยกลับไปหน้าจอปกติ และเลือก แถบเมนู แทรก > รูปร่าง และเขียนข้อความ ดังภาพ
 8. คลิกขวาที่ปุ่มที่สร้าง และเลือก กำหนดแมโคร
 9. เลือก readAndSend แล้วกดตกลง
 10. เป็นอันเสร็จ เมื่อคลิกปุ่มนี้ Excel จะเรียน Outlook และทำการส่งอีเมลในคอลัมน์ B ที่มีอยู่ทั้งหมดอ้างอิง
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/office/ff458119(v=office.11).aspx#odc_office_UseExcelObjectModeltoSendMail_Introduction

ความคิดเห็น

 1. ถ้าจะให้ตรง body โชว์รูปด้วยต้องทำงัยครับ

  ตอบลบ
 2. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ

แสดงความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปมา อุปไมย สำนวนการเปรียบเทียบ ของไทย

แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์

ความสามารถทั่วไปด้านเหตุผล การหาความสัมพันธ์จาก ภาพ สัญลักษณ์