การสร้างปุ่มแชร์ บนมือถือ Android ด้วย ShareActionProvider

ShareActionProvider extends มาจาก Action Provider Class ซึ่งเริ่มจาก Android 4.0 (API 11) ซึ่งเป็นตัวจัดการเรียกแอป social media เพื่อแชร์ข้อมูลไปยังเพื่อน ๆ หรือ กลุ่มเพื่อน โดยเรียกใช้ โซเชียลแอปที่มีในมือถือนั้น ๆ เช่น Line Facebook Email Messenger เป็นต้น แล้วแต่ว่า ในมือถือนั้น ๆ จะติดตั้งแอป อะไรไว้บ้าง ShareActionProvider ก็จะนำมาให้เลือก และจัดการให้ทั้งหมด ดังภาพ ( ภาพที่ 1 แสดงไอคอนแชร์ ภาพที่ 2 เมื่อกดปุ่มแชร์ และภาพที่ 3 เมื่อกดปุ่มอีเมล)


ปัญหาคือ แล้วจะเรียกใช้อย่างไร ปัญหามักจะอยู่ที่การเชื่อมโยงระหว่าง ShareActionProvider กับ menu itemในไฟล์ menu.xml เช่น บอกให้ไปใช้ MenuItemCompat หรือ มีปัญหาการ cast บอกว่า ไม่สามารถ cast จาก ActionProvider ไปยัง ShareActionProvider เป็นต้น 

ในตัวอย่างนี้ ใช้ Android Studio 1.5 และใช้ App Bar ไม่ใช้ Action Bar 

หลักการในการเรียกใช้งาน ShareActionProvider
  1. กำหนด Style ให้ไม่ใช้ Action Bar และเรียกใช้ใน theme ให้สอดคล้องกัน
  2. สร้าง menu item ใน menu.xml โดยไม่ต้องระบุไอคอน เพราะ ShareActionProvider จัดการให้เรียบร้อย แต่ต้องระบุชื่อ และ support class
  3. ใน Activity ที่เรียกใช้งาน ให้ inflate menu และเรียกใช้ ShareActionProvider ใน onCreateOptionsMenu method
  4. ในกรณีที่มี Overflow menu ใน onOptionsItemSelected method
รายละเอียด

ในไฟล์ Styles.xml 

ในไฟล์ AndroidManifest.xml กำหนด Style ดังนี้
android:theme="@style/AppTheme.NoActionBar"

ในไฟล์ String.xml กำหนดชื่อของเมนูแชร์
Share

ในไฟล์ menu.xml ให้กำหนด id ให้ตรงกับที่สร้างใน layout ด้วย ส่วนชื่อ ใช้ชื่ออะไรก็ได้ เผื่อให้สำหรับถ้าเกิดไปแสดงใน Overflow menu จะได้มีชื่อ

    xmlns:bwq="http://schemas.android.com/apk/res-auto" >

   
        android:id="@+id/menu_share"
        android:title="@string/menu_share"
        bwq:actionProviderClass="android.support.v7.widget.ShareActionProvider"
        bwq:showAsAction="always"/>

ในไฟล์  java ของ activity ที่เรียกใช้งาน ให้ import และเรียกใช้งาน ดังนี้

การ import

import android.support.v4.view.MenuItemCompat;
import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.support.v7.widget.ShareActionProvider;
import android.support.v7.widget.Toolbar;
import android.view.Menu;
import android.view.MenuItem;


การเรียกใช้งาน

เรียกใช้งานใน onCreateOptionsMenu method

//ระบุตัวแปร ให้เป็นประเภท ShareActionProvider เพื่อเรียกใช้ภายหลัง
ShareActionProvider mShareActionProvider;

//สร้าง toolbar ใน onCreate method
Toolbar toolbar = (Toolbar) findViewById(R.id.toolbar);
//สำหรับ Android รุ่นเก่า สามารถใช้งานได้
setSupportActionBar(toolbar);

//สร้างเมนู ใน onCreateOptionsMenu method
getMenuInflater().inflate(R.menu.menu_main, menu);

// กำหนดค่าของ item ให้เป็น item ที่ระบุไว้ในไฟล์ menu.xml
MenuItem item = menu.findItem(R.id.menu_share);

// เรียกใช้ ActionProvider และเก็บไว้ในตัวแปร
mShareActionProvider = (ShareActionProvider) MenuItemCompat.getActionProvider(item);
//เมื่อมีการคลิกที่แชร์ จะให้ไปใช้ intent ที่สร้างขี้น
mShareActionProvider.setShareIntent(getDefaultShareIntent());

สร้าง method ที่ชื่อว่า getDefaultShareIntent() ดังนี้

private Intent getDefaultShareIntent(){
        Intent intent = new Intent(Intent.ACTION_SEND);
        intent.setType("text/plain");
        intent.putExtra(Intent.EXTRA_SUBJECT, "ทดสอบการแชร์");
        intent.putExtra(Intent.EXTRA_TEXT,"ทดสอบการแชร์ผ่าน app ต่าง ๆ");
        return intent;
    }

ถ้ามีการใช้เมนูใน Overflow menu ให้เรียกใช้จาก onOptionsItemSelected method โดยอาจจะทำเป็น switch case หรือ ใช้ if หลาย ๆ ครั้ง ก็ได้ เช่น

@Override
    public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) {
        int id = item.getItemId();
        if (id == R.id.action_settings) {
            return true;
        }
        return super.onOptionsItemSelected(item);
    }


ดาวน์โหลดไฟล์ คลิกที่นี่


ที่มา
http://developer.android.com/reference/android/support/v7/widget/ShareActionProvider.html
http://developer.android.com/training/sharing/shareaction.html
http://stackoverflow.com/questions/19118051/unable-to-cast-action-provider-to-share-action-provider


ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปมา อุปไมย สำนวนการเปรียบเทียบ ของไทย

เทคนิคการทำ ข้อสอบ อนุกรม ของ ก.พ.

แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์