ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

เงื่อนไขสัญลักษณ์ กรณีไม่แน่นอน หรือสรุปไม่ได้

ในการการทำข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์ จะต้องบอกได้ว่า ข้อสรุปของโจทย์ เป็นจริง เป็นเท็จ หรือ ไม่แน่นอน
การบอกว่าเงื่อนไขเป็นจริง หรือเป็นเท็จ มักจะไม่ค่อยมีปัญหา เช่น

จะเป็นจริง ถ้าผลการพิสูจน์ของเราตรงกับข้อสรุป เช่น
ข้อสรุป A > B
ผลการพิสูจน์ A > B
หรือ
ข้อสรุป A ≥ B
ผลการพิสูจน์ A > B

เป็นเท็จ ถ้าผลการพิสูจน์ไม่ตรงกับข้อสรุป เช่น
ข้อสรุป A > B
ผลการพิสูจน์ A < B

แต่ กรณีสรุปไม่ได้ เป็นกรณีที่ สามารถมีเหตุการณ์เกิดขึ้นได้มากกว่าข้อสรุปของโจทย์ เช่น
ข้อสรุป A > B
ผลการพิสูจน์ ไม่สามารถหาความสัมพันธ์ระหว่าง A และ B ได้ คือ A เป็นได้ทั้ง มากกว่า B น้อยกว่า B หรืออาจจะเท่ากับ B ก็ได้

ตามกฏของ Law of Trichotomy เลขจำนวนจริงใด ๆ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกัน จะมีได้ 3 ลักษณะ คือ ถ้าไม่มากกว่า ก็น้อยกว่า หรือไม่เช่นนั้น ก็มีค่าเท่ากัน
ตัวอย่าง เช่น
ถ้า A และ B เป็นเลขจำนวนจริง แล้ว สิ่งต่อไปนี้ จะเกิดขึ้นเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น คือ
A > B
A < B
A = B

ดังนั้น ถ้าในการพิสูจน์ เราพบว่า A และ B อาจจะมากกว่า หรือน้อยกว่า หรือเท่ากัน ก็ได้ อย่างนี้ คือกรณีไม่แน่นอน หรือ สรุปไม่ได้

เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น มีหลายกรณีเช่น

กรณีเครื่องหมาย มากกว่า หรือน้อยกว่า

ถ้า A, B และ C เป็นเลขจำนวนเต็ม ที่มากกว่า 0
A > B < C
สามารถแยกออกได้เป็น
A > B และ B < C
ถ้า A = 5
B น้อยกว่า A ดังนั้น B อาจจะมีค่าเป็น 4, 3, 2 หรือ 1
ถ้า B = 3
และ B < C ดังนั้น C อาจจะมีค่าเป็น 4
ถ้า C มีค่าเป็น 4 ดังนั้นความสัมพันธ์ระหว่าง A และ C คือ
A > C
(เพราะ A = 5 และ C = 4)

ในขณะเดียวกันที่  B เท่ากับ 3 และน้อยกว่า C
C อาจจะมีค่าเป็น 20 ก็ได้ เพราะ B < C
ถ้า C = 20 ความสัมพันธ์ระหว่าง A และ C คือ
A < C

จะเห็นได้ว่า มีกรณีที่เกิดขึ้นได้มากกว่า 1 กรณี ซึ่งขัดกับกฏ Law of Trichotomy ทำให้ไม่สามารถสรุปได้

ดังนั้น ถ้าพบว่า ในกรณีที่เครื่องหมายมากกว่า หรือเท่ากับ ไม่หันหน้าไปทิศเดียวกัน คือมีทิศทางสวนทางกัน เราจะสรุปทันทีเลยว่า ไม่แน่นอน หรือสรุปไม่ได้ เช่น

A > B < C   สรุปความสัมพันธ์ระหว่าง A และ C ไม่ได้
A < B > C   สรุปความสัมพันธ์ระหว่าง A และ C ไม่ได้

กรณีเครื่องหมายไม่เท่ากัน

ถ้า A, B และ C เป็นเลขจำนวนเต็ม ที่มากกว่า 0
A > B ≠ C
สามารถแยกออกได้เป็น
A > B และ B ≠ C

ถ้า A = 5
ค่าของ B ที่เป็นไปได้ คือ 4, 3, 2 หรือ 1
ถ้า B = 3
และ B ≠ C ดังนั้น C อาจจะมีค่าเป็น 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ...

ถ้า C มีค่าเป็น 2 ดังนั้นความสัมพันธ์ระหว่าง A และ C คือ
A > C
(เพราะ A = 5 และ C = 2)

ถ้า C = 9 ความสัมพันธ์ระหว่าง A และ C คือ
A < C

ดังนั้น จะเห็นได้ว่า สามารถมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ มากกว่า 1 เหตุการณ์ ซึ่งขัดกับหลัก  Law of Trichotomy ที่บอกว่า ตัวเลข ถ้าไม่มากกว่ากัน ก็น้อยกว่ากัน หรือเท่ากัน เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น


ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปมา อุปไมย สำนวนการเปรียบเทียบ ของไทย

การเตรียมสอบ ก.พ. ภาค ก. เพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ มีการทดสอบความสามารถทั่วไป มักจะมี
ข้อสอบที่เกี่ยวกับอุปมาอุปไมย  ข้อสอบมีลักษณะ ให้หาตัวเลือกที่มีความหมาย ความสัมพันธ์คล้ายคลึง หรือเหมือนกับที่โจทย์กำหนดให้มา  หรือเติมข้อความที่มีความหมายสอดคล้องกับคำอุปมาอุปไมยที่ยกมาให้ เป็นต้น ดังนั้น การเข้าใจความหมายของคำอุปมาอุปไมย จึงช่วยให้ทำข้อสอบได้ดียิ่งขึ้น

คำอุปมาอุปไมย หมายถึง ถ้อยคำที่เป็นสำนวนพวกหนึ่ง กล่าวทำนองเปรียบเทียบ ให้เห็นจริง เข้าใจแจ่มแจ้งชัดเจน และสละสลวยน่าฟังมากขึ้น การพูดหรือการเขียน นิยมหาคำอุปมาอุปไมยมาเติมให้ได้ความชัดเจนเกิดภาพพจน์ เข้าใจง่าย เช่น

คนดุ หากต้องการให้ความหมายชัดเจน น่าฟัง และเกิดภาพพจน์ชัดเจนก็ต้องอุปมาอุปไมยว่า “ดุ เหมือน เสือ”
ขรุขระมาก การสื่อความยังไม่ชัดเจนไม่เห็นภาพ ต้องอุปมาอุปไมยว่า “ขรุขระเหมือนผิวมะกรูด” หรือ “ขรุขระเหมือนผิวพระจันทร์” ก็จะทำให้เข้าใจ ความหมายในรูปธรรมชัดเจนมากยิ่งขึ้น

คำอุปมาอุปไมยที่ควรรู้จัก (พิมพ์คำ/ข้อความ แล้วกดปุ่ม "ค้นหา")

แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์

ครั้งที่แล้ว ได้แนะนำหลักการทำ ข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. ความสามารถทั่วไป เงื่อนไขสัญลักษณ์ มา แล้ว ถ้าใครยังไม่ได้อ่าน ก็คลิกกลับไปอ่านได้
ความจริง ข้อสอบเงื่อนไขสัญลักษณ์ เป็นข้อสอบไม่ยาก ถ้าเข้าใจหลักการ และมีทักษะความชำนาญ ใจเย็น ๆ อย่าตื่นเต้น โดยเฉพาะการดูเครื่องหมายต่าง ๆ อย่าดูผิด เช่น เครื่องหมายมากกว่า (>) น้อยกว่า (<) เป็นต้น เพราะการแก้ปัญหาโจทย์เงื่อนไขสัญลักษณ์ หรือ inequality ก็คล้ายกับการแก้ปัญหาสมการโดยทั่วไป นั่นเอง คือ สามารถบวก ลบ คูณ หาร ด้วยจำนวนที่เท่ากัน ทั้งสองข้างของเครื่องหมายได้ กลับเศษเป็นส่วนได้ แต่ก็มีบางเรื่อง บางรายละเอียดที่แตกต่างกันบ้าง ซึ่งอ่านได้จาก ข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. ความสามารถทั่วไป เงื่อนไขสัญลักษณ์ นะครับ ครั้งนี้ จึงเป็นการนำแนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์ เพื่อนำมาฝึกทำให้เกิดทักษะความชำนาญ เพื่อจะได้ทำข้อสอบได้รวดเร็วขึ้น เพราะในห้องสอบ เวลาจัดได้ว่ามีค่ามาก ยิ่งทำเร็วและถูกต้อง ยิ่งดี คำสั่ง

เลือกตอบข้อ 1. ถ้าข้อสรุปทั้งสอง ถูกด้องหรือเป็นจริง ตามเงื่อนไข
เลือกตอบข้อ 2. ถ้าข้อสรุปทั้งลอง ผิดหรือไม่เป็นจริง ตามเงื่อนไข
เลือกตอบข้อ 3. ถ้าข้อ…

เทคนิคการทำ ข้อสอบ อนุกรม ของ ก.พ.

|ประเภทของอนุกรม เทคนิคการทำโจทย์เลข อนุกรม ข้อแนะนำเพิ่มเติม |


ข้อสอบเลขอนุกรม ของ ก.พ. ต้องการวัดความถนัดทางด้านตัวเลข โดยการจัดทำตัวเลขเป็นชุด ๆ ที่มีความสัมพันธ์กันบางอย่าง โดยให้ผู้เข้าสอบได้แสดงความถนัดด้านตัวเลข ในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาตามที่โจทย์ระบุ


ประเภทของอนุกรม รูปแบบความสัมพันธ์ของตัวเลขอนุกรมเท่าที่พบบ่อย ๆ มีหลายประเภท เช่น

ก. อนุกรมเชิงเดี่ยว 

ได้แก่ชุดตัวเลขที่เป็นอนุกรมเพียงชุดเดียว เช่น
ค่าของตัวเลขเพิ่มขึ้นต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ โดยการบวก หรือ คูณ ตัวเลขก่อนหน้า เช่น บวกด้วยตัวเลขที่เป็นค่าคงที่ เช่น    5   10   15   20   ...?...
บวกด้วยตัวเลขที่มีระบบ เช่น     1    2    5    10   ...?...
คูณด้วยค่าคงที่ เช่น   1   3   9   27   ...?...
มีทั้ง บวก ลบ คูณ หรือหาร สลับกัน เช่น บวกแล้วคูณด้วยค่าคงที่สลับกัน ดังตัวอย่าง  5   7    14   16  32   ...... มีการ บวก ลบ คูณ หรือ หาร ร่วมกัน เช่น  15   31   63   127   255  ...?...
ในตัวอย่างนี้ จะเห็นว่า ตัวเลขตัวแรกคูณด้วย 2 และบวกด้วย 1 จะได้ตัวเลขตัวถัดไป คูณด้วยค่าคงที่ที่เป็นเศษส่วน ให้สังเกตความสัมพันธ์ว่า ตัวเลขก่อนหน้า …