ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

การคัดลอกข้อมูล จาก Excel ลงตารางในโปรแกรม กองทุนหมู่บ้าน

หลายคน ต้องการนำข้อมูลเก่าจาก Excel มาเข้าในโปรแกรมกองทุนหมู่บ้าน ซึ่งใช้โปรแกรม Microsoft Access จะทำได้อย่างไร


การคัดลอกข้อมูลจาก Excel ไปยัง Access สามารถทำได้หลายวิธี เช่น การคัดลอกจาก Excel แล้วมาวางในตารางของ Access หรือ จาก Access สามารถใช้เมนูการนำเข้าข้อมูลจาก Excel หรือ จะใช้การลิงค์ข้อมูล ก็ได้ แต่ในที่นี้ จะใช้วิธีที่ง่ายที่สุด คือการคัดลอกจาก Excel แล้วมาวางในตารางของ Accessโปรแกรมกองทุนหมู่บ้าน มีตารางหลักที่เก็บข้อมูล 2 ตารางคือ

 1. ตาราง tblCustomers  เก็บข้อมูลเกี่ยวกับสมาชิก และ 
 2. ตาราง tblMainTable เก็บข้อมูลการทำธุรกรรมของสมาชิก
หลักการคัดลอก และวางข้อมูล จาก Excel ไปยัง Access
 1. ไฟล์ข้อมูลใน Excel ต้องจัดให้เป็นข้อมูลชุดเดียวกัน คือ ข้อมูลจะต้องไม่มีแถวว่างคั่น เพราะการมีแถวว่างคั่น จะถือว่าเป็นข้อมูลคนละชุดกัน
 2. ต้องกำหนดชื่อหัวตารางใน Excel ให้ตรงกับชื่อฟิลด์ในตารางที่ต้องการเพิ่มข้อมูล แต่ถ้าต้องการวางเป็นตารางใหม่ใน Access ก็ไม่จำเป็นต้องเป็นชื่อที่ตรงกัน เพราะ Access จะยึดเอาชื่อหัวตารางใน Excel เป็นชื่อฟิลด์
 3. กำหนดขอบเขตและคัดลอกข้อมูลจาก Excel ที่สำคัญต้องให้ครอบคลุมส่วนที่เป็นหัวตารางด้วย
 4. ไปที่ตารางของ Access ที่ต้องการวางข้อมูล โดยใช้มุมมองแผ่นข้อมูล (Data Sheet)
 5. กำหนดขอบเขต โดยลากให้ครอบคลุมชื่อฟิลด์ในตาราง
 6. ถ้าไม่มีข้อมูลใด ๆ อยู่ก่อน ให้เลือก วาง หรือกด Ctrl+V
 7. ถ้ามีข้อมูลอยู่บ้างแล้ว ต้องการเพิ่มข้อมูลใหม่ ให้เลือก การวางเพื่อผนวกข้อมูล (Append)
 8. ข้อมูลจาก Excel จะไปอยู่ในตาราง Access ตามต้องการ
วิธีการ

การคัดลอกข้อมูลจาก Excel ไปวางในตาราง tblCustomers
 1. เปิดโปรแกรม Excel ในตัวอย่างนี้ใช้ Excel 20105
 2. พิมพ์หัวตาราง และใส่ข้อมูล ดังภาพ
 3. ข้อมูลหลักที่ใช้งานจริง มีจำนวน 4 ฟิลด์ 
 4. ฟิลด์ idMain เว้นไว้ เพราะโปรแกรมจะเติมให้โดยอัตโนมัติ
 5. เปิดโปรแกรมกองทุนหมู่บ้าน โดยกดปุ่ม shift ค้างไว้และคลิกที่ไอคอน กองทุนหมู่บ้าน
 6. เปิดตาราง tblCustomers มุมมอง แผ่นข้อมูล
 7. ไปที่ Excel ลากบริเวณข้อมูลที่ต้องการค้ดลอก โดยให้ครอบคลุมชื่อฟิลด์ด้วย แล้วคลิก คัดลอก
 8. ไปที่โปรแกรมกองทุนหมู่บ้าน ลากดำให้ครอบคลุมฟิลด์ที่ต้องการวางข้อมูล
 9. ไปที่เมนู วาง เลือก การวางเพื่อผนวกข้อมูล (ในกรณีที่ต้องการเพิ่มข้อมูลจากที่มีอยู่แล้ว)
 10. โปรแกรมจะให้แจ้งข้อมูล พร้อมทั้งถามอีกครั้ง ให้แน่ใจ ให้ตอบ ใช่
                  
 11. ข้อมูล จะเพิ่มเข้าตาราง ดังภาพ
                           


การนำข้อมูลจาก Excel เข้าตาราง tblMainTable ก็ทำในทำนองเดียวกัน แต่มีข้อควรระวัง คือ
 1. ชื่อหัวฟิลด์ ใน Excel และ กองทุนหมู่บ้าน ต้องเหมือนกัน tblMainTable มีทั้งหมด 12 ฟิลด์
  1. idMain = เลขที่ระเบียนข้อมูล ส่วนนี้ไม่ต้องนำเข้า เพราะโปรแกรมจะเพิ่มให้เองโดยอัตโนมัติ
  2. custID = เลขที่บัญชีของสมาชิก
  3. stName = ชื่อ-นามสกุลสมาชิกแบบเต็ม เช่น นายประกอบ อยู่ดี
  4. date = วันที่ทำธุรกรรม
  5. transaction = ชนิดการทำธุรกรรม (01=เปิดบัญชี 02=ฝาก 03=ถอน 04=ดอกเบี้ยประจำปี 05=ปิดบัญชี 06=รายได้ธนาคาร 07=รายจ่ายธนาคาร 08 = รายได้ที่ไม่นำมาปันผล 09=ฝากเงินหุ้น 10=ถอนเงินหุ้น)
  6. amount = จำนวนเงินที่ทำธุรกรรมครั้งนั้น ๆ
  7. balanced = ยอดคงเหลือ
  8. interest = ดอกเบี้ย
  9. isIntUsed = ดอกเบี้ยได้ถูกนำไปใช้หรือยัง หมายถึงได้มีการคิดดอกเบี้ยที่รวมรายการตั้งแต่ก่อนหน้านี้ จนถึงรายการนี้แล้วหรือยัง
  10. isClosed = ปิดบัญชีแล้วหรือยัง
  11. tellerID = รหัสประจำตัวเจ้าหน้าที่ที่ทำรายการนี้
  12. tellerName = ชื่อเจ้าหน้าที่ที่ทำรายการนี้
 2. ชื่อและนามสกุล ต้องเหมือนในตาราง  tblCustomers
 3. ข้อมูลในคอลัมน์ Date ของ excel ให้กำหนดข้อมูลเป็นรูปแบบ Date
 4. ตัวอย่างการจัดข้อมูลใน Excel เพื่อนำเข้าตาราง tblMainTable

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปมา อุปไมย สำนวนการเปรียบเทียบ ของไทย

การเตรียมสอบ ก.พ. ภาค ก. เพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ มีการทดสอบความสามารถทั่วไป มักจะมี
ข้อสอบที่เกี่ยวกับอุปมาอุปไมย  ข้อสอบมีลักษณะ ให้หาตัวเลือกที่มีความหมาย ความสัมพันธ์คล้ายคลึง หรือเหมือนกับที่โจทย์กำหนดให้มา  หรือเติมข้อความที่มีความหมายสอดคล้องกับคำอุปมาอุปไมยที่ยกมาให้ เป็นต้น ดังนั้น การเข้าใจความหมายของคำอุปมาอุปไมย จึงช่วยให้ทำข้อสอบได้ดียิ่งขึ้น

คำอุปมาอุปไมย หมายถึง ถ้อยคำที่เป็นสำนวนพวกหนึ่ง กล่าวทำนองเปรียบเทียบ ให้เห็นจริง เข้าใจแจ่มแจ้งชัดเจน และสละสลวยน่าฟังมากขึ้น การพูดหรือการเขียน นิยมหาคำอุปมาอุปไมยมาเติมให้ได้ความชัดเจนเกิดภาพพจน์ เข้าใจง่าย เช่น

คนดุ หากต้องการให้ความหมายชัดเจน น่าฟัง และเกิดภาพพจน์ชัดเจนก็ต้องอุปมาอุปไมยว่า “ดุ เหมือน เสือ”
ขรุขระมาก การสื่อความยังไม่ชัดเจนไม่เห็นภาพ ต้องอุปมาอุปไมยว่า “ขรุขระเหมือนผิวมะกรูด” หรือ “ขรุขระเหมือนผิวพระจันทร์” ก็จะทำให้เข้าใจ ความหมายในรูปธรรมชัดเจนมากยิ่งขึ้น

คำอุปมาอุปไมยที่ควรรู้จัก (พิมพ์คำ/ข้อความ แล้วกดปุ่ม "ค้นหา")

แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์

ครั้งที่แล้ว ได้แนะนำหลักการทำ ข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. ความสามารถทั่วไป เงื่อนไขสัญลักษณ์ มา แล้ว ถ้าใครยังไม่ได้อ่าน ก็คลิกกลับไปอ่านได้
ความจริง ข้อสอบเงื่อนไขสัญลักษณ์ เป็นข้อสอบไม่ยาก ถ้าเข้าใจหลักการ และมีทักษะความชำนาญ ใจเย็น ๆ อย่าตื่นเต้น โดยเฉพาะการดูเครื่องหมายต่าง ๆ อย่าดูผิด เช่น เครื่องหมายมากกว่า (>) น้อยกว่า (<) เป็นต้น เพราะการแก้ปัญหาโจทย์เงื่อนไขสัญลักษณ์ หรือ inequality ก็คล้ายกับการแก้ปัญหาสมการโดยทั่วไป นั่นเอง คือ สามารถบวก ลบ คูณ หาร ด้วยจำนวนที่เท่ากัน ทั้งสองข้างของเครื่องหมายได้ กลับเศษเป็นส่วนได้ แต่ก็มีบางเรื่อง บางรายละเอียดที่แตกต่างกันบ้าง ซึ่งอ่านได้จาก ข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. ความสามารถทั่วไป เงื่อนไขสัญลักษณ์ นะครับ ครั้งนี้ จึงเป็นการนำแนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์ เพื่อนำมาฝึกทำให้เกิดทักษะความชำนาญ เพื่อจะได้ทำข้อสอบได้รวดเร็วขึ้น เพราะในห้องสอบ เวลาจัดได้ว่ามีค่ามาก ยิ่งทำเร็วและถูกต้อง ยิ่งดี คำสั่ง

เลือกตอบข้อ 1. ถ้าข้อสรุปทั้งสอง ถูกด้องหรือเป็นจริง ตามเงื่อนไข
เลือกตอบข้อ 2. ถ้าข้อสรุปทั้งลอง ผิดหรือไม่เป็นจริง ตามเงื่อนไข
เลือกตอบข้อ 3. ถ้าข้อ…

เทคนิคการทำ ข้อสอบ อนุกรม ของ ก.พ.

|ประเภทของอนุกรม เทคนิคการทำโจทย์เลข อนุกรม ข้อแนะนำเพิ่มเติม |


ข้อสอบเลขอนุกรม ของ ก.พ. ต้องการวัดความถนัดทางด้านตัวเลข โดยการจัดทำตัวเลขเป็นชุด ๆ ที่มีความสัมพันธ์กันบางอย่าง โดยให้ผู้เข้าสอบได้แสดงความถนัดด้านตัวเลข ในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาตามที่โจทย์ระบุ


ประเภทของอนุกรม รูปแบบความสัมพันธ์ของตัวเลขอนุกรมเท่าที่พบบ่อย ๆ มีหลายประเภท เช่น

ก. อนุกรมเชิงเดี่ยว 

ได้แก่ชุดตัวเลขที่เป็นอนุกรมเพียงชุดเดียว เช่น
ค่าของตัวเลขเพิ่มขึ้นต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ โดยการบวก หรือ คูณ ตัวเลขก่อนหน้า เช่น บวกด้วยตัวเลขที่เป็นค่าคงที่ เช่น    5   10   15   20   ...?...
บวกด้วยตัวเลขที่มีระบบ เช่น     1    2    5    10   ...?...
คูณด้วยค่าคงที่ เช่น   1   3   9   27   ...?...
มีทั้ง บวก ลบ คูณ หรือหาร สลับกัน เช่น บวกแล้วคูณด้วยค่าคงที่สลับกัน ดังตัวอย่าง  5   7    14   16  32   ...... มีการ บวก ลบ คูณ หรือ หาร ร่วมกัน เช่น  15   31   63   127   255  ...?...
ในตัวอย่างนี้ จะเห็นว่า ตัวเลขตัวแรกคูณด้วย 2 และบวกด้วย 1 จะได้ตัวเลขตัวถัดไป คูณด้วยค่าคงที่ที่เป็นเศษส่วน ให้สังเกตความสัมพันธ์ว่า ตัวเลขก่อนหน้า …