แนวข้อสอบ ก.พ., ท้องถิ่น วิชาภาษาไทย (การใช้คำ)

แนวข้อสอบ ก.พ., ท้องถิ่น ภาค ก. วิชาภาษาไทย (การเลือกใช้คำให้ถูกต้องเหมาะสม) พร้อมเฉลยและอธิบายละเอียด

ดาวน์โหลด App สอบ ก.พ. สำหรับ Android ฟรี ที่ Play Store
  • ตามหลักสูตร ก.พ. ใหม่
  • มีแนวข้อสอบ มากกว่า 1,000 ข้อ
  • มีเฉลยอย่างละเอียด มีคำอธิบายทุกข้อ
  • มีสรุปและเทคนิคการทำข้อสอบ
  • มีชุดข้อสอบให้ลองทำ พร้อมจับเวลา
คลิกที่ปุ่มเพื่อไปดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดได้จาก Google Play

เทคนิคการทำข้อสอบ ก.พ. วิชาภาษาไทย   คลิกทีนี่


คำสั่ง:ให้ท่านเลือกข้อที่ถูกต้องมากที่สุด

ข้อ 1.
เยาวชน ที่กระทำความผิดลหุโทษ ต้องอยู่ใน ......... ของกรมคุมประพฤติ หรือถูกกักกัน ในสถานพินิจ


ข้อ 2.
เนื่องจากมีรายงานการระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่หลายจังหวัด ดังนั้น กระทรวงสาธารณสุข จึงออกมาตรการ เพื่อ...........การระบาดของโรคไข้เลือกออก


ข้อ 3.
การวิจัยที่ใช้กระบวนการศึกษาค้นคว้า อย่างเป็นระบบ มุ่งแสวงหาทางเลือก หรือวิธีการใหม่ๆ เพื่อ ........... คุณภาพของงาน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น หรือคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ ให้ดีขึ้น


ข้อ 4.
ข้าราชการ ขอ ............... ใช้รถยนต์ เพื่อเดินทางไปราชการต่างจังหวัด ต่อผู้บริหารสำนักงานข้อ 5.
การใช้เสรีภาพ โดยไม่คำนึงถึงความรับผิดชอบ จะ..............ศรัทธาของประชาชน ที่มีต่อวงการหนังสือพิมพ์


ข้อ 6.
ญี่ปุ่นได้ยื่นหนังสือ .............. การยิงทดสอบขีปนาวุธครั้งล่าสุด ไปยังเกาหลีเหนือ เนื่องจากขีปนาวุธดังกล่าว ตกลงในน่านน้ำเขตเศรษฐกิจจำเพาะ ของประเทศญี่ปุ่น


ข้อ 7.
รัฐบาล มีมาตรการ ................ การใช้ความรุนแรง ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง เพื่อนำมาซึ่งความปรองดองในชาติ


ข้อ 8.
ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ กล่าวถึงภาพรวม การจัดระเบียบ ร้านค้าหาบเร่-แผงลอย และผู้ค้าที่ ............... พื้นผิวจราจร ตามนโยบายจัดระเบียบทางเท้า ของกรุงเทพมหานคร


ข้อ 9.
เขาพูดจา ........... จนจับใจความไม่ได้เอาเสียเลย


ข้อ 10.
ดาวน์โหลด App สอบ ก.พ. สำหรับ Android ฟรี ที่ Play Store
  • ตามหลักสูตร ก.พ. ใหม่
  • มีแนวข้อสอบ มากกว่า 1,000 ข้อ
  • มีเฉลยอย่างละเอียด มีคำอธิบายทุกข้อ
  • มีสรุปและเทคนิคการทำข้อสอบ
  • มีชุดข้อสอบให้ลองทำ พร้อมจับเวลา
ดาวน์โหลด ที่ Play Store คลิกที่นี่
วิชาโบราณคดี ในประเทศไทย เริ่มในสมัย พระบาทสมเด็จ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพราะเหตุว่า ได้ทรงเริ่มต้น เก็บรวบรวมโบราณวัตถุที่สำคัญไว้ก่อน และทรงสร้างอาคาร สำหรับจัดตั้งวัตถุเหล่านั้น ภายในพระบรมมหาราชวัง นับเป็นครั้งแรก ที่คำว่า .............. ปรากฏในภาษาไทย


ข้อ 11.
การทำงานโครงการนี้ .......... จะได้รับความร่วมมือประสานงาน จากทุกฝ่ายเป็นอย่างดี ............. สามารถบรรลุ ถึงเป้าหมาย ที่ตั้งไว้ได้


ข้อ 12.
เท่าตัวมีความหมายว่า ............... จำนวน ................... ขนาดเพิ่มขึ้น อีกเท่าตัว


ข้อ 13.
เขาขอ ........... ไปอีกครึ่งชั่วโมงจึงจะมา .................. เวร


ข้อ 14.
แม้เขาจะมีความสุข อย่าง .................... เขาก็ยังไม่มี .............


ข้อ 15.
ตำรวจมีหน้าที่คอย .......... เหตุการณ์เพื่อป้องกันมิให้ ............ ก่ออาชญากรรม


ข้อ 16.
เด็กคนนี้เป็นคน .......... ทำงานอย่างนี้ไม่ทันไร ก็ทิ้งไปทำงานอย่างอื่น อีกไม่ช้า ก็คงเปลี่ยนงานใหม่อีก


ข้อ 17.
เพื่อประโยชน์ของท่านเอง ............. ทางนี้สักครู่


ข้อ 18.
บริเวณที่คนอาศัยอยู่อย่างแออัด ประกอบด้วยบ้านเรือนที่ ........ ไม่ถูกสุขลักษณะ เรียกว่าแหล่ง ........


ข้อ 19.
คุณป้าของฉันมีนิสัย ........... จู้จี้ ขี้บ่น จนคุณลุงรำคาญ แถมยังเป็นคนชอบกิน ............ อีกด้วย


ข้อ 20.
ธรรมชาติที่ภูกระดึง สามารถ .......... นักท่องเที่ยวให้ไป ............. ปีละหลายแสนคน


ข้อ 21.
น้ำผึ้งเป็น ………… ของน้ำหวาน จากดอกไม้ และจากแหล่งน้ำหวานอื่น ๆ


ข้อ 22.
วันนี้ มี ............. โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้นายทหารรับราชการ สนองพระเดชพระคุณ ดังต่อไปนี้


ข้อ 23.
การบริหารงานบุคคล ตลอดจนการส่งเสริม และพัฒนา การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ในองค์กร มีส่วนสำคัญ ในการเพิ่ม .............. การปฏิบัติงานขององค์กร


ข้อ 24.
เวียดนามโชคดี ที่มีทรัพยากรธรรมชาติ อุดมสมบูรณ์ มี….……….ในการพัฒนาได้สูง แต่สิ่งที่เวียดนาม ยังขาดอยู่ในขณะนี้ คือ ทุน เทคโนโลยี และความรู้ ความชำนาญในการนำทรัพยากรธรรมชาติเหล่านั้นมาใช้


ข้อ 25.
ปากกบคือ รอยมุม ของสิ่งที่เป็นรูปสี่เหลี่ยม ……………. กันเป็นรอยแบ่งมุมฉากออกเป็นสองมุม เช่น รอยมุมสบง จีวร กรอบรูป กรอบหน้าต่าง เป็นต้น

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปมา อุปไมย สำนวนการเปรียบเทียบ ของไทย

แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์

เทคนิคการทำ ข้อสอบ อนุกรม ของ ก.พ.