ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

แนวข้อสอบ ก.พ., ท้องถิ่น วิชาภาษาไทย (การใช้คำ)

แนวข้อสอบ ก.พ., ท้องถิ่น ภาค ก. วิชาภาษาไทย (การเลือกใช้คำให้ถูกต้องเหมาะสม) พร้อมเฉลยและอธิบายละเอียด

เทคนิคการทำข้อสอบ ก.พ. วิชาภาษาไทย   คลิกทีนี่


คำสั่ง:ให้ท่านเลือกข้อที่ถูกต้องมากที่สุด

ข้อ 1.
เยาวชน ที่กระทำความผิดลหุโทษ ต้องอยู่ใน ......... ของกรมคุมประพฤติ หรือถูกกักกัน ในสถานพินิจ


ข้อ 2.
เนื่องจากมีรายงานการระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่หลายจังหวัด ดังนั้น กระทรวงสาธารณสุข จึงออกมาตรการ เพื่อ...........การระบาดของโรคไข้เลือกออก


ข้อ 3.
การวิจัยที่ใช้กระบวนการศึกษาค้นคว้า อย่างเป็นระบบ มุ่งแสวงหาทางเลือก หรือวิธีการใหม่ๆ เพื่อ ........... คุณภาพของงาน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น หรือคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ ให้ดีขึ้น


ข้อ 4.
ข้าราชการ ขอ ............... ใช้รถยนต์ เพื่อเดินทางไปราชการต่างจังหวัด ต่อผู้บริหารสำนักงานข้อ 5.
การใช้เสรีภาพ โดยไม่คำนึงถึงความรับผิดชอบ จะ..............ศรัทธาของประชาชน ที่มีต่อวงการหนังสือพิมพ์


ข้อ 6.
ญี่ปุ่นได้ยื่นหนังสือ .............. การยิงทดสอบขีปนาวุธครั้งล่าสุด ไปยังเกาหลีเหนือ เนื่องจากขีปนาวุธดังกล่าว ตกลงในน่านน้ำเขตเศรษฐกิจจำเพาะ ของประเทศญี่ปุ่น


ข้อ 7.
รัฐบาล มีมาตรการ ................ การใช้ความรุนแรง ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง เพื่อนำมาซึ่งความปรองดองในชาติ


ข้อ 8.
ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ กล่าวถึงภาพรวม การจัดระเบียบ ร้านค้าหาบเร่-แผงลอย และผู้ค้าที่ ............... พื้นผิวจราจร ตามนโยบายจัดระเบียบทางเท้า ของกรุงเทพมหานคร


ข้อ 9.
เขาพูดจา ........... จนจับใจความไม่ได้เอาเสียเลย


ข้อ 10.
วิชาโบราณคดี ในประเทศไทย เริ่มในสมัย พระบาทสมเด็จ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพราะเหตุว่า ได้ทรงเริ่มต้น เก็บรวบรวมโบราณวัตถุที่สำคัญไว้ก่อน และทรงสร้างอาคาร สำหรับจัดตั้งวัตถุเหล่านั้น ภายในพระบรมมหาราชวัง นับเป็นครั้งแรก ที่คำว่า .............. ปรากฏในภาษาไทย


ข้อ 11.
การทำงานโครงการนี้ .......... จะได้รับความร่วมมือประสานงาน จากทุกฝ่ายเป็นอย่างดี ............. สามารถบรรลุ ถึงเป้าหมาย ที่ตั้งไว้ได้


ข้อ 12.
เท่าตัวมีความหมายว่า ............... จำนวน ................... ขนาดเพิ่มขึ้น อีกเท่าตัว


ข้อ 13.
เขาขอ ........... ไปอีกครึ่งชั่วโมงจึงจะมา .................. เวร


ข้อ 14.
แม้เขาจะมีความสุข อย่าง .................... เขาก็ยังไม่มี .............


ข้อ 15.
ตำรวจมีหน้าที่คอย .......... เหตุการณ์เพื่อป้องกันมิให้ ............ ก่ออาชญากรรม


ข้อ 16.
เด็กคนนี้เป็นคน .......... ทำงานอย่างนี้ไม่ทันไร ก็ทิ้งไปทำงานอย่างอื่น อีกไม่ช้า ก็คงเปลี่ยนงานใหม่อีก


ข้อ 17.
เพื่อประโยชน์ของท่านเอง ............. ทางนี้สักครู่


ข้อ 18.
บริเวณที่คนอาศัยอยู่อย่างแออัด ประกอบด้วยบ้านเรือนที่ ........ ไม่ถูกสุขลักษณะ เรียกว่าแหล่ง ........


ข้อ 19.
คุณป้าของฉันมีนิสัย ........... จู้จี้ ขี้บ่น จนคุณลุงรำคาญ แถมยังเป็นคนชอบกิน ............ อีกด้วย


ข้อ 20.
ธรรมชาติที่ภูกระดึง สามารถ .......... นักท่องเที่ยวให้ไป ............. ปีละหลายแสนคน


ข้อ 21.
น้ำผึ้งเป็น ………… ของน้ำหวาน จากดอกไม้ และจากแหล่งน้ำหวานอื่น ๆ


ข้อ 22.
วันนี้ มี ............. โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้นายทหารรับราชการ สนองพระเดชพระคุณ ดังต่อไปนี้


ข้อ 23.
การบริหารงานบุคคล ตลอดจนการส่งเสริม และพัฒนา การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ในองค์กร มีส่วนสำคัญ ในการเพิ่ม .............. การปฏิบัติงานขององค์กร


ข้อ 24.
เวียดนามโชคดี ที่มีทรัพยากรธรรมชาติ อุดมสมบูรณ์ มี….……….ในการพัฒนาได้สูง แต่สิ่งที่เวียดนาม ยังขาดอยู่ในขณะนี้ คือ ทุน เทคโนโลยี และความรู้ ความชำนาญในการนำทรัพยากรธรรมชาติเหล่านั้นมาใช้


ข้อ 25.
ปากกบคือ รอยมุม ของสิ่งที่เป็นรูปสี่เหลี่ยม ……………. กันเป็นรอยแบ่งมุมฉากออกเป็นสองมุม เช่น รอยมุมสบง จีวร กรอบรูป กรอบหน้าต่าง เป็นต้น

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปมา อุปไมย สำนวนการเปรียบเทียบ ของไทย

การเตรียมสอบ ก.พ. ภาค ก. เพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ มีการทดสอบความสามารถทั่วไป มักจะมี
ข้อสอบที่เกี่ยวกับอุปมาอุปไมย  ข้อสอบมีลักษณะ ให้หาตัวเลือกที่มีความหมาย ความสัมพันธ์คล้ายคลึง หรือเหมือนกับที่โจทย์กำหนดให้มา  หรือเติมข้อความที่มีความหมายสอดคล้องกับคำอุปมาอุปไมยที่ยกมาให้ เป็นต้น ดังนั้น การเข้าใจความหมายของคำอุปมาอุปไมย จึงช่วยให้ทำข้อสอบได้ดียิ่งขึ้น

คำอุปมาอุปไมย หมายถึง ถ้อยคำที่เป็นสำนวนพวกหนึ่ง กล่าวทำนองเปรียบเทียบ ให้เห็นจริง เข้าใจแจ่มแจ้งชัดเจน และสละสลวยน่าฟังมากขึ้น การพูดหรือการเขียน นิยมหาคำอุปมาอุปไมยมาเติมให้ได้ความชัดเจนเกิดภาพพจน์ เข้าใจง่าย เช่น

คนดุ หากต้องการให้ความหมายชัดเจน น่าฟัง และเกิดภาพพจน์ชัดเจนก็ต้องอุปมาอุปไมยว่า “ดุ เหมือน เสือ”
ขรุขระมาก การสื่อความยังไม่ชัดเจนไม่เห็นภาพ ต้องอุปมาอุปไมยว่า “ขรุขระเหมือนผิวมะกรูด” หรือ “ขรุขระเหมือนผิวพระจันทร์” ก็จะทำให้เข้าใจ ความหมายในรูปธรรมชัดเจนมากยิ่งขึ้น

คำอุปมาอุปไมยที่ควรรู้จัก (พิมพ์คำ/ข้อความ แล้วกดปุ่ม "ค้นหา")

แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์

ครั้งที่แล้ว ได้แนะนำหลักการทำ ข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. ความสามารถทั่วไป เงื่อนไขสัญลักษณ์ มา แล้ว ถ้าใครยังไม่ได้อ่าน ก็คลิกกลับไปอ่านได้
ความจริง ข้อสอบเงื่อนไขสัญลักษณ์ เป็นข้อสอบไม่ยาก ถ้าเข้าใจหลักการ และมีทักษะความชำนาญ ใจเย็น ๆ อย่าตื่นเต้น โดยเฉพาะการดูเครื่องหมายต่าง ๆ อย่าดูผิด เช่น เครื่องหมายมากกว่า (>) น้อยกว่า (<) เป็นต้น เพราะการแก้ปัญหาโจทย์เงื่อนไขสัญลักษณ์ หรือ inequality ก็คล้ายกับการแก้ปัญหาสมการโดยทั่วไป นั่นเอง คือ สามารถบวก ลบ คูณ หาร ด้วยจำนวนที่เท่ากัน ทั้งสองข้างของเครื่องหมายได้ กลับเศษเป็นส่วนได้ แต่ก็มีบางเรื่อง บางรายละเอียดที่แตกต่างกันบ้าง ซึ่งอ่านได้จาก ข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. ความสามารถทั่วไป เงื่อนไขสัญลักษณ์ นะครับ ครั้งนี้ จึงเป็นการนำแนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์ เพื่อนำมาฝึกทำให้เกิดทักษะความชำนาญ เพื่อจะได้ทำข้อสอบได้รวดเร็วขึ้น เพราะในห้องสอบ เวลาจัดได้ว่ามีค่ามาก ยิ่งทำเร็วและถูกต้อง ยิ่งดี คำสั่ง

เลือกตอบข้อ 1. ถ้าข้อสรุปทั้งสอง ถูกด้องหรือเป็นจริง ตามเงื่อนไข
เลือกตอบข้อ 2. ถ้าข้อสรุปทั้งลอง ผิดหรือไม่เป็นจริง ตามเงื่อนไข
เลือกตอบข้อ 3. ถ้าข้อ…

เทคนิคการทำ ข้อสอบ อนุกรม ของ ก.พ.

|ประเภทของอนุกรม เทคนิคการทำโจทย์เลข อนุกรม ข้อแนะนำเพิ่มเติม |


ข้อสอบเลขอนุกรม ของ ก.พ. ต้องการวัดความถนัดทางด้านตัวเลข โดยการจัดทำตัวเลขเป็นชุด ๆ ที่มีความสัมพันธ์กันบางอย่าง โดยให้ผู้เข้าสอบได้แสดงความถนัดด้านตัวเลข ในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาตามที่โจทย์ระบุ


ประเภทของอนุกรม รูปแบบความสัมพันธ์ของตัวเลขอนุกรมเท่าที่พบบ่อย ๆ มีหลายประเภท เช่น

ก. อนุกรมเชิงเดี่ยว 

ได้แก่ชุดตัวเลขที่เป็นอนุกรมเพียงชุดเดียว เช่น
ค่าของตัวเลขเพิ่มขึ้นต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ โดยการบวก หรือ คูณ ตัวเลขก่อนหน้า เช่น บวกด้วยตัวเลขที่เป็นค่าคงที่ เช่น    5   10   15   20   ...?...
บวกด้วยตัวเลขที่มีระบบ เช่น     1    2    5    10   ...?...
คูณด้วยค่าคงที่ เช่น   1   3   9   27   ...?...
มีทั้ง บวก ลบ คูณ หรือหาร สลับกัน เช่น บวกแล้วคูณด้วยค่าคงที่สลับกัน ดังตัวอย่าง  5   7    14   16  32   ...... มีการ บวก ลบ คูณ หรือ หาร ร่วมกัน เช่น  15   31   63   127   255  ...?...
ในตัวอย่างนี้ จะเห็นว่า ตัวเลขตัวแรกคูณด้วย 2 และบวกด้วย 1 จะได้ตัวเลขตัวถัดไป คูณด้วยค่าคงที่ที่เป็นเศษส่วน ให้สังเกตความสัมพันธ์ว่า ตัวเลขก่อนหน้า …