ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

เทคนิค การทำ ข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. วิชาภาษาไทย ข้อบกพร่องทางภาษา

ข้อสอบ ภาค ก. วิชาภาษาไทย ของ ก.พ. จะประกอบด้วย 2 ส่วนใหญ่ ๆ คือ
  • การใช้ภาษา
  • และความเข้าใจภาษา  
ข้อสอบการใช้ภาษาเป็นการทดสอบทักษะการใช้ภาษาได้อย่าง ถูกต้อง เหมาะสมหรือไม่ เช่น ข้อบกพร่องทางภาษา ส่วนข้อสอบความเข้าใจภาษา เป็นข้อสอบการอ่าน ออกในลักษณะข้อความสั้น ๆ หรือเป็นข้อความเป็นย่อหน้า แล้วถามความหมาย การแปลความ ตีความ ขยายความ จากเรื่องที่อ่าน


ถ้าเราทราบขอบข่ายเนื้อหาของข้อสอบ ก็จะทำให้การเตรียมตัวสอบ เป็นไปอย่างตรงประเด็น และมีโอกาสสอบผ่านได้มาก

เท่าที่ผ่านมา ข้อสอบเกี่ยวกับการใช้ภาษา หรือ ข้อบกพร่องทางภาษา มักจะออกตามประเด็นการใช้ภาษาไทยที่มักจะเป็นปัญหา เช่น
  1. ใช้คำ/สำนวนผิดความหมาย 
  2. ใช้ภาษากำกวม
  3. ใช้คำบุพบทไม่ถูกต้อง
  4. ใช้คำเชื่อมไม่ถูกต้อง
  5. เรียงประโยคผิด
  6. ใช้สำนวนต่างประเทศ
  7. ใช้ภาษาไม่เหมาะกับระดับ
  8. เขียนสะกดคำผิด
ดังนั้น ในการพิจารณาประโยคที่ให้มาว่า เป็นประโยคที่ถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ จึงควรพิจารณาตามประเด็นข้างต้น เพื่อให้สามารถหาจุดบกพร่องได้ง่ายและรวดเร็ว ทันตามเวลา

ตัวอย่าง

การใช้คำ/สำนวนผิดความหมาย
ข้อสอบมักจะนำ คำ สำนวน ที่มีความหมายใกล้เคียงกัน เช่น กระจัดกระจาย-กระจุยกระจาย, กะรุงกะรัง-พะรุงพะรัง รวมทั้งการใช้ลักษณะนามไม่ถูกต้อง เป็นต้น
ประโยคบกพร่อง ประโยคถูก
ประสาทเป็นคนน้ำนิ่งไหลลึก พูดตรงไปตรงมาไม่เกรงใจใคร ทำให้หลายคนไม่ชอบ ประสาทเป็นคนขวานผ่าซาก พูดตรงไปตรงมาไม่เกรงใจใคร ทำให้หลายคนไม่ชอบ
-ขวานผ่าซาก = โผงผางไม่เกรงใจใคร (ใช้กับการพูด)
-น้ำนิ่งไหลลึก = คนที่มีท่าหงิมๆ มักจะมีความคิดลึกซึ้ง
บ้านแต่ละหลังใหญ่โตรโหฐาน สนามหน้าบ้านจัดสวนตกแต่งด้วยไม้ดอกและไม้ประดับอย่างสวยงาม แสดงถึงความมีฐานะของเจ้าของบ้านแต่ละหลัง บ้านแต่ละหลังใหญ่โตมโหฬาร สนามหน้าบ้านจัดสวนตกแต่งด้วยไม้ดอกและไม้ประดับอย่างสวยงาม แสดงถึงความมีฐานะของเจ้าของบ้านแต่ละหลัง
-มโหฬาร = ใหญ่โต
-รโหฐาน = ที่เฉพาะส่วนตัว ที่ลับ ที่สงัด
ช้างฝูงนั้นที่เข้ามาบุกไร่สับปะรดของชาวบ้าน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ มีมากกว่า 20 ตัว ช้างโขลงนั้นที่เข้ามาบุกไร่สับปะรดของชาวบ้าน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ มีมากกว่า 20 ตัว
-ลักษณะนามของช้างที่อยู่ด้วยกันเป็นกลุ่ม คือ โขลง

ใช้ภาษากำกวม
ภาษากำกวม คือ สามารถตีความได้มากกว่า 1 อย่าง
ประโยคกำกวม ความหมาย
พรุ่งนี้ ฉันจะไปเยี่ยมคุณย่ากับแม่
-ฉันและแม่จะไปเยี่ยมคุณย่า หรือ
-ฉันจะไปเยี่ยมคุณย่าและคุณแม่
ตำรวจนครบาลระดมกำลังล้อมจับคนร้ายนับร้อย
-ตำรวจนครบาลระดมกำลัง ล้อมจับคนร้ายซึ่งมีนับร้อยคน หรือ
-ตำรวจนครบาลระดมกำลังตำรวจนับร้อยคน ล้อมจับคนร้าย
หนังสือพิมพ์ที่คุรุสภาขายดี
-หนังสือพิมพ์(ที่วางจำหน่าย)ที่คุรุสภาขายดี หรือ
-หนังสือ ซึ่งพิมพ์ที่โรงพิมพ์คุรุสภาขายดี

ใช้คำบุพบทไม่ถูกต้อง
คำบุพบท คือ คำที่ใช้นำหน้าคำหรือกลุ่มคำหรือคือคำที่โยงคำหน้าหรือกลุ่มคำหนึ่งให้สัมพันธ์กับคำอื่น หรือกลุ่มคำอื่นเพื่อบอกสถานที่ เหตุผล ลักษณะ เวลา อาการ หรือแสดงความเป็นเจ้าของ ได้แก่ ใน แก่ ของ ด้วย โดย กับ แต่ ต่อ ใกล้ ไกล เป็นต้น
ประโยคบกพร่อง ประโยคถูก
สุดาถวายอาหารและบิณฑบาตต่อพระสงฆ์ สุดาถวายอาหารและบิณฑบาตแด่พระสงฆ์
-ต่อ ใช้นำหน้าคำอื่นที่เป็นผู้รับ เช่น ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ ยื่นคำร้องต่อศาล เป็นต้น
-แด่ ใช้กับบุคคลหรือสิ่งที่เคารพ เช่น พระสงฆ์
คนเป็นพ่อเป็นแม่ย่อมดีใจต่อความสำเร็จของลูก คนเป็นพ่อเป็นแม่ย่อมดีใจกับความสำเร็จของลูก
เขานำเงินมาบริจาคกับเด็กยากจน เขานำเงินมาบริจาคแก่เด็กยากจน
-แก่ ใช้กับผู้รับที่มีฐานะต่ำกว่า เช่น แม่ให้เงินแก่ลูก ครูให้คะแนนแก่นักเรียน เป็นต้น

ใช้คำเชื่อมไม่ถูกต้อง
ประโยคบกพร่อง ประโยคถูก
ตำรวจรู้ตัวผู้กระทำผิดแล้ว และยังไม่มีหลักฐานเพียงพอ ตำรวจรู้ตัวผู้กระทำผิดแล้ว แต่ยังไม่มีหลักฐานเพียงพอ
-ใช้คำว่า "แต่" เพื่อเชื่อมประโยคที่มีความหมายขัดแย้งกัน
เธอจะคอยฉันที่นี่ แต่จะไปด้วยกันก็ได้ เธอจะคอยฉันที่นี่ หรือจะไปด้วยกันก็ได้
-ประโยคใจความให้เลือก ใช้ สันธาน คำว่า หรือ เป็นตัวเชื่อม
จุดประสงค์ประการหนึ่งของ พ.ร.บ. แรงงานสัมพันธ์ คือ การแสวงหาทางปรองดองให้การทำงานร่วมกันระหว่างนายจ้างและลูกจ้างให้มีผลดียิ่งขึ้น จุดประสงค์ประการหนึ่งของ พ.ร.บ. แรงงานสัมพันธ์ คือ การแสวงหาทางปรองดองให้การทำงานร่วมกันระหว่างนายจ้างและลูกจ้างให้มีผลดียิ่งขึ้น
-คำเชื่อม ระหว่าง ...... กับ ..... ไม่ใช่ ระหว่าง ...... และ .....

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปมา อุปไมย สำนวนการเปรียบเทียบ ของไทย

การเตรียมสอบ ก.พ. ภาค ก. เพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ มีการทดสอบความสามารถทั่วไป มักจะมี
ข้อสอบที่เกี่ยวกับอุปมาอุปไมย  ข้อสอบมีลักษณะ ให้หาตัวเลือกที่มีความหมาย ความสัมพันธ์คล้ายคลึง หรือเหมือนกับที่โจทย์กำหนดให้มา  หรือเติมข้อความที่มีความหมายสอดคล้องกับคำอุปมาอุปไมยที่ยกมาให้ เป็นต้น ดังนั้น การเข้าใจความหมายของคำอุปมาอุปไมย จึงช่วยให้ทำข้อสอบได้ดียิ่งขึ้น

คำอุปมาอุปไมย หมายถึง ถ้อยคำที่เป็นสำนวนพวกหนึ่ง กล่าวทำนองเปรียบเทียบ ให้เห็นจริง เข้าใจแจ่มแจ้งชัดเจน และสละสลวยน่าฟังมากขึ้น การพูดหรือการเขียน นิยมหาคำอุปมาอุปไมยมาเติมให้ได้ความชัดเจนเกิดภาพพจน์ เข้าใจง่าย เช่น

คนดุ หากต้องการให้ความหมายชัดเจน น่าฟัง และเกิดภาพพจน์ชัดเจนก็ต้องอุปมาอุปไมยว่า “ดุ เหมือน เสือ”
ขรุขระมาก การสื่อความยังไม่ชัดเจนไม่เห็นภาพ ต้องอุปมาอุปไมยว่า “ขรุขระเหมือนผิวมะกรูด” หรือ “ขรุขระเหมือนผิวพระจันทร์” ก็จะทำให้เข้าใจ ความหมายในรูปธรรมชัดเจนมากยิ่งขึ้น

คำอุปมาอุปไมยที่ควรรู้จัก (พิมพ์คำ/ข้อความ แล้วกดปุ่ม "ค้นหา")

แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์

ครั้งที่แล้ว ได้แนะนำหลักการทำ ข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. ความสามารถทั่วไป เงื่อนไขสัญลักษณ์ มา แล้ว ถ้าใครยังไม่ได้อ่าน ก็คลิกกลับไปอ่านได้
ความจริง ข้อสอบเงื่อนไขสัญลักษณ์ เป็นข้อสอบไม่ยาก ถ้าเข้าใจหลักการ และมีทักษะความชำนาญ ใจเย็น ๆ อย่าตื่นเต้น โดยเฉพาะการดูเครื่องหมายต่าง ๆ อย่าดูผิด เช่น เครื่องหมายมากกว่า (>) น้อยกว่า (<) เป็นต้น เพราะการแก้ปัญหาโจทย์เงื่อนไขสัญลักษณ์ หรือ inequality ก็คล้ายกับการแก้ปัญหาสมการโดยทั่วไป นั่นเอง คือ สามารถบวก ลบ คูณ หาร ด้วยจำนวนที่เท่ากัน ทั้งสองข้างของเครื่องหมายได้ กลับเศษเป็นส่วนได้ แต่ก็มีบางเรื่อง บางรายละเอียดที่แตกต่างกันบ้าง ซึ่งอ่านได้จาก ข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. ความสามารถทั่วไป เงื่อนไขสัญลักษณ์ นะครับ ครั้งนี้ จึงเป็นการนำแนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์ เพื่อนำมาฝึกทำให้เกิดทักษะความชำนาญ เพื่อจะได้ทำข้อสอบได้รวดเร็วขึ้น เพราะในห้องสอบ เวลาจัดได้ว่ามีค่ามาก ยิ่งทำเร็วและถูกต้อง ยิ่งดี คำสั่ง

เลือกตอบข้อ 1. ถ้าข้อสรุปทั้งสอง ถูกด้องหรือเป็นจริง ตามเงื่อนไข
เลือกตอบข้อ 2. ถ้าข้อสรุปทั้งลอง ผิดหรือไม่เป็นจริง ตามเงื่อนไข
เลือกตอบข้อ 3. ถ้าข้อ…

เทคนิคการทำ ข้อสอบ อนุกรม ของ ก.พ.

|ประเภทของอนุกรม เทคนิคการทำโจทย์เลข อนุกรม ข้อแนะนำเพิ่มเติม |


ข้อสอบเลขอนุกรม ของ ก.พ. ต้องการวัดความถนัดทางด้านตัวเลข โดยการจัดทำตัวเลขเป็นชุด ๆ ที่มีความสัมพันธ์กันบางอย่าง โดยให้ผู้เข้าสอบได้แสดงความถนัดด้านตัวเลข ในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาตามที่โจทย์ระบุ


ประเภทของอนุกรม รูปแบบความสัมพันธ์ของตัวเลขอนุกรมเท่าที่พบบ่อย ๆ มีหลายประเภท เช่น

ก. อนุกรมเชิงเดี่ยว 

ได้แก่ชุดตัวเลขที่เป็นอนุกรมเพียงชุดเดียว เช่น
ค่าของตัวเลขเพิ่มขึ้นต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ โดยการบวก หรือ คูณ ตัวเลขก่อนหน้า เช่น บวกด้วยตัวเลขที่เป็นค่าคงที่ เช่น    5   10   15   20   ...?...
บวกด้วยตัวเลขที่มีระบบ เช่น     1    2    5    10   ...?...
คูณด้วยค่าคงที่ เช่น   1   3   9   27   ...?...
มีทั้ง บวก ลบ คูณ หรือหาร สลับกัน เช่น บวกแล้วคูณด้วยค่าคงที่สลับกัน ดังตัวอย่าง  5   7    14   16  32   ...... มีการ บวก ลบ คูณ หรือ หาร ร่วมกัน เช่น  15   31   63   127   255  ...?...
ในตัวอย่างนี้ จะเห็นว่า ตัวเลขตัวแรกคูณด้วย 2 และบวกด้วย 1 จะได้ตัวเลขตัวถัดไป คูณด้วยค่าคงที่ที่เป็นเศษส่วน ให้สังเกตความสัมพันธ์ว่า ตัวเลขก่อนหน้า …