excel vba explorer ชื่อแผ่นงาน (Sheet) อ่านไม่ออก

ติดตั้ง Excel 2016 แล้ว เปิดหน้าจอ VBA แล้ว ภาษาไทยที่เป็นชื่อแผ่นงาน อ่านไม่ออก ทั้ง ๆ ที่ ได้ติดตั้ง Language Pack ที่เป็นภาษาไทยเรียบร้อยแล้ว หน้าจอเมนู ก็เป็นภาษาไทย แต่ หน้าจอ ใน VBA Explorer ไม่ยอมอ่านชื่อแผ่นงาน ที่เป็นภาษาไทย ทำให้การใช้โค้ด  VBA มีปัญหา คือ หาแผ่นงานที่กำหนดชื่อเป็นภาษาไทยไม่พบ


เกิดข้อผิดพลาดตามมาก หลายอย่าง เช่น

สาเหตุ

หน้าจอ Visual Basic Editor ไม่รองรับ Unicode encoding แต่ใช้ encoding แบบ ANSI code เพื่อรองรับ อักษรนานาชาติที่เป็น ตัวอักษรแบบ  ASCII 

ตัวอักษรที่ใช้ในหน้าจอ  Visual Basic Editor ใช้ลักษณะตามตำแหน่งที่ตั้ง (Region) ที่กำหนดบน Windows ในขณะติดตั้ง  ดังนั้น การติดตั้ง Windows ถ้าไม่กำหนดที่ตั้งเป็น  (Region) ให้เป็นประเทศไทย ก็จะมีปัญหา หน้าจอ  Visual Basic Editor หรือ vba explorer ก็จะไม่อ่านภาษาไทย ชื่อแผ่นงานที่เป็นภาษาไทย ก็จะกลายเป็นเครื่องหมายคำถาม เพราะ Excel อ่านไม่ออกนั่นเอง


การแก้ไข

  1. ไปที่ Settings
  2. เลือก Time & Language
  3. เลือก Region & language
  4.  เลื่อนหน้าจอลงมา ให้เห็น Related settings และ เลือก Additional date, time, & regional settings
  5. เลือก Change location

  6. เลือกแถบ Administrative แล้วเลือก Change system local ...
  7. เลือก Thai(Thailand)
  8. ปิดเครื่อง เพื่อเริ่มต้น Windows ใหม่ 
  9. เมื่อเปิดโปรแกรม Excel 2016  จะเห็นว่า อ่านชื่อแผ่นงานภาษาไทย ได้

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปมา อุปไมย สำนวนการเปรียบเทียบ ของไทย

แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์

เทคนิคการทำ ข้อสอบ อนุกรม ของ ก.พ.