ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

การสร้าง Dialog Fragment แบบ Full Screen


ผมใช้ Dialog Fragment เพื่อแสดงข้อความ แต่มีปัญหาคือ Dialog ไม่เต็มหน้าจอ มีขอบว่าง
เลยต้องหาทาง กำจัดขอบออก ให้แสดงเต็มจอ

การสร้าง Dialog Fragment แบบ Full Screen
1. สร้าง Project ใหม่ และสร้าง MainActivity โดยมีปุ่ม 1 ปุ่ม เมื่อคลิกไป จะไปเปิด Dialog Fragment

MainActivity.java
import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import android.support.v4.app.FragmentTransaction;


public class MainActivity extends AppCompatActivity {

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);
  }

  public void showDialog(View view){

    String myTitle = "ตัวอย่าง Fullscreen Dialog";
    String myMessage = "\r\n1. สวัสดีครับ " +
        "\r\n2. jadf djasf dsjfsd fjddfjkdsf " +
        "\r\n3. fkjd fdsklfj dfljfl ladks" +
        "\r\n4. jdfjds fds";

    Bundle args = new Bundle();
    args.putString("key", myMessage);
    args.putString("title", myTitle);
    MyFullScreenFragment newFragment = new MyFullScreenFragment();
    FragmentTransaction ft = getSupportFragmentManager().beginTransaction();
    newFragment.setArguments(args);
    newFragment.show(ft, "TAG");
  }
}

activity_main.xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<android.support.constraint.ConstraintLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  tools:context=".MainActivity">

  <TextView
    android:id="@+id/textView"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Hello World!"
    app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
    app:layout_constraintHorizontal_bias="0.532"
    app:layout_constraintLeft_toLeftOf="parent"
    app:layout_constraintRight_toRightOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"
    app:layout_constraintVertical_bias="0.109" />

  <Button
    android:id="@+id/button"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginBottom="8dp"
    android:layout_marginEnd="8dp"
    android:layout_marginLeft="8dp"
    android:layout_marginRight="8dp"
    android:layout_marginStart="8dp"
    android:layout_marginTop="8dp"
    android:text="Button"
    android:onClick="showDialog"
    app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintHorizontal_bias="0.557"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"
    app:layout_constraintVertical_bias="0.395" />


</android.support.constraint.ConstraintLayout>

2. สร้าง layout ของ dialog โดยมี 3 ส่วน คือ ส่วนหัว ส่วนแสดงข้อความ และ ส่วนท้าย
  ส่วนหัวแสดงชื่อ ใช้เป็น textView
  ส่วนแสดงข้อความ ใช้เป็น ScrollView เพื่อให้เลื่อนหน้าจอ ถ้ามีข้อความยากเกินหน้า
  ส่วนท้าย แสดงปุ่ม เมื่อคลิก จะปิด Dialog
full_scr_dialog.xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  android:keepScreenOn="true">
  <RelativeLayout
    android:id="@+id/header"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="30dp"
    android:layout_alignParentTop="true"
    android:background="#5863a7"
    android:gravity="center"
    android:layout_gravity="center">
    <TextView
      android:id="@+id/header_text"
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:text="***ส่วนหัว***"
      android:textColor="#ffffff"
      android:textSize="20dp"
      android:textStyle="bold"/>

  </RelativeLayout>
  <RelativeLayout
    android:id="@+id/footer"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="50dp"
    android:layout_alignParentBottom="true"
    android:background="#5863a7"
    android:gravity="center"
    android:layout_gravity="center">
    <Button
      android:id="@+id/btnExpOK"
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:text="ตกลง" />

  </RelativeLayout>
  <ScrollView
    android:id="@+id/scroll_view"
    android:layout_width="fill_parent"
    android:layout_height="fill_parent"
    android:layout_above="@+id/footer"
    android:layout_below="@+id/header"
    android:fillViewport="true">
    <LinearLayout
      android:id="@+id/myLayout"
      android:orientation="vertical"
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:background="#FFFFFF"
      android:fillViewport="true">      <TextView
        android:id="@+id/expText"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:textColor="#313131"
        android:gravity="left" />
    </LinearLayout>
  </ScrollView>
</RelativeLayout>
ปรับจาก
https://www.concretepage.com/android/android-scrollview-with-fixed-header-and-footer-layout-example

3. สร้าง java class สำหรับแสดง Dialog

MyFullScreenFragment.java
import android.app.Dialog;
import android.os.Bundle;
import android.support.v4.app.DialogFragment;
import android.view.LayoutInflater;
import android.view.View;
import android.view.ViewGroup;
import android.widget.Button;
import android.widget.TextView;

public class MyFullScreenFragment extends android.support.v4.app.DialogFragment implements View.OnClickListener{

  @Override
  public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    // this style is cool. 
    setStyle(DialogFragment.STYLE_NORMAL, android.R.style.Theme_DeviceDefault_Light_NoActionBar_Fullscreen);
  }

  @Override
  public void onStart() {
    super.onStart();
    Dialog d = getDialog();
    if (d!=null){
      int width = ViewGroup.LayoutParams.MATCH_PARENT;
      int height = ViewGroup.LayoutParams.MATCH_PARENT;
      d.getWindow().setLayout(width, height);
    }
  }

  @Override
  public View onCreateView(LayoutInflater inflater, ViewGroup container, Bundle savedInstanceState) {
    View root = inflater.inflate(R.layout.full_scr_dialog, container, false);

    // get a variable from MainActivity.java when calling this Dialog. The variable is in the form of key and value.
    Bundle mArgs = getArguments();

    String msg = mArgs.getString("key");
    String thisTitle = mArgs.getString("title");


    final TextView header = (TextView) root.findViewById(R.id.header_text);
    header.setText(thisTitle);

    final TextView myMsg = (TextView) root.findViewById(R.id.expText);
    myMsg.setText(msg);
    myMsg.setTextSize(20);
    
    Button btnOK = (Button) root.findViewById(R.id.btnExpOK);
    btnOK.setOnClickListener(MyFullScreenFragment.this);
    return root;
  }
  
  @Override
  public void onClick(View v) {
    dismiss();
  }

}

เท่านี้เอง ก็จะได้ Dialog Fragment แบบเต็มหน้าจอ

หน้าจอแรก
หน้าจอ Dialog Fragment แบบเต็มจอขอบคุณ
http://formatmysourcecode.blogspot.com/
ในการจัดรูปแบบโค้ด เพื่อแสดงบน html ใน Blogger นะครับ

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปมา อุปไมย สำนวนการเปรียบเทียบ ของไทย

การเตรียมสอบ ก.พ. ภาค ก. เพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ มีการทดสอบความสามารถทั่วไป มักจะมี
ข้อสอบที่เกี่ยวกับอุปมาอุปไมย  ข้อสอบมีลักษณะ ให้หาตัวเลือกที่มีความหมาย ความสัมพันธ์คล้ายคลึง หรือเหมือนกับที่โจทย์กำหนดให้มา  หรือเติมข้อความที่มีความหมายสอดคล้องกับคำอุปมาอุปไมยที่ยกมาให้ เป็นต้น ดังนั้น การเข้าใจความหมายของคำอุปมาอุปไมย จึงช่วยให้ทำข้อสอบได้ดียิ่งขึ้น

คำอุปมาอุปไมย หมายถึง ถ้อยคำที่เป็นสำนวนพวกหนึ่ง กล่าวทำนองเปรียบเทียบ ให้เห็นจริง เข้าใจแจ่มแจ้งชัดเจน และสละสลวยน่าฟังมากขึ้น การพูดหรือการเขียน นิยมหาคำอุปมาอุปไมยมาเติมให้ได้ความชัดเจนเกิดภาพพจน์ เข้าใจง่าย เช่น

คนดุ หากต้องการให้ความหมายชัดเจน น่าฟัง และเกิดภาพพจน์ชัดเจนก็ต้องอุปมาอุปไมยว่า “ดุ เหมือน เสือ”
ขรุขระมาก การสื่อความยังไม่ชัดเจนไม่เห็นภาพ ต้องอุปมาอุปไมยว่า “ขรุขระเหมือนผิวมะกรูด” หรือ “ขรุขระเหมือนผิวพระจันทร์” ก็จะทำให้เข้าใจ ความหมายในรูปธรรมชัดเจนมากยิ่งขึ้น

คำอุปมาอุปไมยที่ควรรู้จัก (พิมพ์คำ/ข้อความ แล้วกดปุ่ม "ค้นหา")

แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์

ครั้งที่แล้ว ได้แนะนำหลักการทำ ข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. ความสามารถทั่วไป เงื่อนไขสัญลักษณ์ มา แล้ว ถ้าใครยังไม่ได้อ่าน ก็คลิกกลับไปอ่านได้
ความจริง ข้อสอบเงื่อนไขสัญลักษณ์ เป็นข้อสอบไม่ยาก ถ้าเข้าใจหลักการ และมีทักษะความชำนาญ ใจเย็น ๆ อย่าตื่นเต้น โดยเฉพาะการดูเครื่องหมายต่าง ๆ อย่าดูผิด เช่น เครื่องหมายมากกว่า (>) น้อยกว่า (<) เป็นต้น เพราะการแก้ปัญหาโจทย์เงื่อนไขสัญลักษณ์ หรือ inequality ก็คล้ายกับการแก้ปัญหาสมการโดยทั่วไป นั่นเอง คือ สามารถบวก ลบ คูณ หาร ด้วยจำนวนที่เท่ากัน ทั้งสองข้างของเครื่องหมายได้ กลับเศษเป็นส่วนได้ แต่ก็มีบางเรื่อง บางรายละเอียดที่แตกต่างกันบ้าง ซึ่งอ่านได้จาก ข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. ความสามารถทั่วไป เงื่อนไขสัญลักษณ์ นะครับ ครั้งนี้ จึงเป็นการนำแนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์ เพื่อนำมาฝึกทำให้เกิดทักษะความชำนาญ เพื่อจะได้ทำข้อสอบได้รวดเร็วขึ้น เพราะในห้องสอบ เวลาจัดได้ว่ามีค่ามาก ยิ่งทำเร็วและถูกต้อง ยิ่งดี คำสั่ง

เลือกตอบข้อ 1. ถ้าข้อสรุปทั้งสอง ถูกด้องหรือเป็นจริง ตามเงื่อนไข
เลือกตอบข้อ 2. ถ้าข้อสรุปทั้งลอง ผิดหรือไม่เป็นจริง ตามเงื่อนไข
เลือกตอบข้อ 3. ถ้าข้อ…

เทคนิคการทำ ข้อสอบ อนุกรม ของ ก.พ.

|ประเภทของอนุกรม เทคนิคการทำโจทย์เลข อนุกรม ข้อแนะนำเพิ่มเติม |


ข้อสอบเลขอนุกรม ของ ก.พ. ต้องการวัดความถนัดทางด้านตัวเลข โดยการจัดทำตัวเลขเป็นชุด ๆ ที่มีความสัมพันธ์กันบางอย่าง โดยให้ผู้เข้าสอบได้แสดงความถนัดด้านตัวเลข ในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาตามที่โจทย์ระบุ


ประเภทของอนุกรม รูปแบบความสัมพันธ์ของตัวเลขอนุกรมเท่าที่พบบ่อย ๆ มีหลายประเภท เช่น

ก. อนุกรมเชิงเดี่ยว 

ได้แก่ชุดตัวเลขที่เป็นอนุกรมเพียงชุดเดียว เช่น
ค่าของตัวเลขเพิ่มขึ้นต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ โดยการบวก หรือ คูณ ตัวเลขก่อนหน้า เช่น บวกด้วยตัวเลขที่เป็นค่าคงที่ เช่น    5   10   15   20   ...?...
บวกด้วยตัวเลขที่มีระบบ เช่น     1    2    5    10   ...?...
คูณด้วยค่าคงที่ เช่น   1   3   9   27   ...?...
มีทั้ง บวก ลบ คูณ หรือหาร สลับกัน เช่น บวกแล้วคูณด้วยค่าคงที่สลับกัน ดังตัวอย่าง  5   7    14   16  32   ...... มีการ บวก ลบ คูณ หรือ หาร ร่วมกัน เช่น  15   31   63   127   255  ...?...
ในตัวอย่างนี้ จะเห็นว่า ตัวเลขตัวแรกคูณด้วย 2 และบวกด้วย 1 จะได้ตัวเลขตัวถัดไป คูณด้วยค่าคงที่ที่เป็นเศษส่วน ให้สังเกตความสัมพันธ์ว่า ตัวเลขก่อนหน้า …