การเพิ่มระดับหัวข้อในตาราง ของ MS Word

ในโปรแกรมพิมพ์เอกสาร MS Word มีการใช้เลขลำดับหัวข้อย่อย รายการหลายระดับ เพื่อให้สามารถทำงานได้สะดวก เช่น 1. 1.1 1.2 2. 2.1 2.2  เป็นต้น ทำให้ไม่ต้องกังวลกับเลขลำดับที่ เพราะ Word จะจัดให้โดยอัตโนมัติ สามารถสลับข้อละตัวเลขลำดับที่จะปรับให้โดยอัตโนมัติ
ในกรณีที่ใช้เลขลำดับที่ ที่เป็นรายการหลายระดับ ในข้อความทั่วไป ที่ไม่ได้อยู่ในตาราง สามารถใช้ Shortcut เพื่อกำหนดระดับ เช่น
 • กดปุ่ม Enter เพื่อขึ้นลำดับใหม่ จาก ข้อ 1 เป็น ข้อ 2 จาก ข้อ 2 เป็นข้อ 3 เป็นต้น
 • กดปุ่ม Tab เพื่อลดระดับ จาก 1 เป็น 1.1 จาก 1.1 เป็น 1.1.1 เป็นต้น
 • กดปุ่ม Enter เพื่อถอยหลังกลับ (เพิ่มระดับ) จาก 1.1.1 เป็น 1.1 หรือ จาก 1.1 เป็น 1 เป็นต้น
แต่ในกรณีที่ต้องการใช้เลขลำดับหัวข้อ รายการหลายระดับ ในตาราง ไม่สามารถใช้ Shortcut เพื่อเพิ่ม หรือลดระดับตัวเลขได้ ต้องใช้คำสั่งในเมนูแทน

สมมุติว่า ต้องการพิมพ์ข้อความ ในรูปแบบข้างล่างนี้

จากตัวอย่างข้างบน จะเห็นมีรายการย่อย สำหรับข้อความธรรมดาที่ไม่อยู่ในตาราง ถ้าต้องการได้หัวข้อ 1.1 ซึ่งเป็นข้อย่อยของหัวข้อ 1 เมื่อกด Enter ขึ้นบรรทัดใหม่แล้ว ให้กด ปุ่ม Tab ก็จะได้หัวข้อย่อยลำดับถัดไป คือ 1.1 แต่ถ้าเป็นการใช้หัวข้อในตาราง ตามตัวอย่างข้างต้น เราไม่สามารถกดปุ่ม Tab เพื่อลดระดับหมายเลขลำดับหัวข้อได้ เพราะ ถ้ากดปุ่ม Tab จะทำให้เคอเซอร์เลื่อนตำแหน่งไปอีกช่องของตาราง

ถ้าต้องการเพิ่มระดับ หรือลดระดับหัวข้อ ของรายการหลายระดับในตาราง ให้ทำดังนี้
 1. พิมพ์ข้อความในตารางตามปกติ
 2. คลิกที่ลูกศรสามเหลี่ยม ในรายการหลายระดับ เพื่อเลือกลักษณะหัวข้อที่รายการหลายระดับ 
 3. เลือกชนิดหัวข้อย่อย แบบ 1 -> 1.1 -> 1.1.1 ดังภาพ
 4. จะได้หมายเลข 1. (ในกรณีที่เพิ่งพิมพ์ครั้งแรก และไม่มีรายการก่อนหน้านี้)
 5. เมื่อพิมพ์เสร็จแล้ว ต้องการขึ้นหัวข้อย่อย 1.1 ให้กดปุ่ม Enter เพื่อขึ้นบรรทัดใหม่
 6. โปรแกรม Word จะให้หมายเลข 2. โดยอัตโนมัติ
 7. ให้คลิกที่หมายเลข 2 จะเห็นมีสีน้ำเงินเกิดขึ้นที่หมายเลข 2
 8. ให้คลิกขวา และเลือก เพิ่มการเยื้อง
 9. จะได้ 1.1 ดังภาพ
 10. การเพิ่มระดับ ก็ทำเช่นเดียวกัน โดยคลิกหัวข้อนั้น ๆ แล้วคลิกที่ ลดการเยื้อง จะเป็นการเพิ่มระดับหัวข้อ
ดังนั้น ถ้าจะเพิ่มระดับหัวข้อ หรือลดระดับหัวข้อ ในตาราง ไม่สามารถกดปุ่ม Tab เพื่อลดระดับหัวข้อ (Demote number list) หรือกดปุ่ม Enter เพื่อเพิ่มระดับหัวข้อ (Promote number list)ได้ เหมือนการใช้หมายเลขหัวข้อตามปกติโดยทั่วไป

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปมา อุปไมย สำนวนการเปรียบเทียบ ของไทย

เทคนิคการทำ ข้อสอบ อนุกรม ของ ก.พ.

แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์