ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

การเพิ่มระดับหัวข้อในตาราง ของ MS Word

ในโปรแกรมพิมพ์เอกสาร MS Word มีการใช้เลขลำดับหัวข้อย่อย รายการหลายระดับ เพื่อให้สามารถทำงานได้สะดวก เช่น 1. 1.1 1.2 2. 2.1 2.2  เป็นต้น ทำให้ไม่ต้องกังวลกับเลขลำดับที่ เพราะ Word จะจัดให้โดยอัตโนมัติ สามารถสลับข้อละตัวเลขลำดับที่จะปรับให้โดยอัตโนมัติ
ในกรณีที่ใช้เลขลำดับที่ ที่เป็นรายการหลายระดับ ในข้อความทั่วไป ที่ไม่ได้อยู่ในตาราง สามารถใช้ Shortcut เพื่อกำหนดระดับ เช่น
 • กดปุ่ม Enter เพื่อขึ้นลำดับใหม่ จาก ข้อ 1 เป็น ข้อ 2 จาก ข้อ 2 เป็นข้อ 3 เป็นต้น
 • กดปุ่ม Tab เพื่อลดระดับ จาก 1 เป็น 1.1 จาก 1.1 เป็น 1.1.1 เป็นต้น
 • กดปุ่ม Enter เพื่อถอยหลังกลับ (เพิ่มระดับ) จาก 1.1.1 เป็น 1.1 หรือ จาก 1.1 เป็น 1 เป็นต้น
แต่ในกรณีที่ต้องการใช้เลขลำดับหัวข้อ รายการหลายระดับ ในตาราง ไม่สามารถใช้ Shortcut เพื่อเพิ่ม หรือลดระดับตัวเลขได้ ต้องใช้คำสั่งในเมนูแทน

สมมุติว่า ต้องการพิมพ์ข้อความ ในรูปแบบข้างล่างนี้

จากตัวอย่างข้างบน จะเห็นมีรายการย่อย สำหรับข้อความธรรมดาที่ไม่อยู่ในตาราง ถ้าต้องการได้หัวข้อ 1.1 ซึ่งเป็นข้อย่อยของหัวข้อ 1 เมื่อกด Enter ขึ้นบรรทัดใหม่แล้ว ให้กด ปุ่ม Tab ก็จะได้หัวข้อย่อยลำดับถัดไป คือ 1.1 แต่ถ้าเป็นการใช้หัวข้อในตาราง ตามตัวอย่างข้างต้น เราไม่สามารถกดปุ่ม Tab เพื่อลดระดับหมายเลขลำดับหัวข้อได้ เพราะ ถ้ากดปุ่ม Tab จะทำให้เคอเซอร์เลื่อนตำแหน่งไปอีกช่องของตาราง

ถ้าต้องการเพิ่มระดับ หรือลดระดับหัวข้อ ของรายการหลายระดับในตาราง ให้ทำดังนี้
 1. พิมพ์ข้อความในตารางตามปกติ
 2. คลิกที่ลูกศรสามเหลี่ยม ในรายการหลายระดับ เพื่อเลือกลักษณะหัวข้อที่รายการหลายระดับ 
 3. เลือกชนิดหัวข้อย่อย แบบ 1 -> 1.1 -> 1.1.1 ดังภาพ
 4. จะได้หมายเลข 1. (ในกรณีที่เพิ่งพิมพ์ครั้งแรก และไม่มีรายการก่อนหน้านี้)
 5. เมื่อพิมพ์เสร็จแล้ว ต้องการขึ้นหัวข้อย่อย 1.1 ให้กดปุ่ม Enter เพื่อขึ้นบรรทัดใหม่
 6. โปรแกรม Word จะให้หมายเลข 2. โดยอัตโนมัติ
 7. ให้คลิกที่หมายเลข 2 จะเห็นมีสีน้ำเงินเกิดขึ้นที่หมายเลข 2
 8. ให้คลิกขวา และเลือก เพิ่มการเยื้อง
 9. จะได้ 1.1 ดังภาพ
 10. การเพิ่มระดับ ก็ทำเช่นเดียวกัน โดยคลิกหัวข้อนั้น ๆ แล้วคลิกที่ ลดการเยื้อง จะเป็นการเพิ่มระดับหัวข้อ
ดังนั้น ถ้าจะเพิ่มระดับหัวข้อ หรือลดระดับหัวข้อ ในตาราง ไม่สามารถกดปุ่ม Tab เพื่อลดระดับหัวข้อ (Demote number list) หรือกดปุ่ม Enter เพื่อเพิ่มระดับหัวข้อ (Promote number list)ได้ เหมือนการใช้หมายเลขหัวข้อตามปกติโดยทั่วไป

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปมา อุปไมย สำนวนการเปรียบเทียบ ของไทย

การเตรียมสอบ ก.พ. ภาค ก. เพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ มีการทดสอบความสามารถทั่วไป มักจะมี
ข้อสอบที่เกี่ยวกับอุปมาอุปไมย  ข้อสอบมีลักษณะ ให้หาตัวเลือกที่มีความหมาย ความสัมพันธ์คล้ายคลึง หรือเหมือนกับที่โจทย์กำหนดให้มา  หรือเติมข้อความที่มีความหมายสอดคล้องกับคำอุปมาอุปไมยที่ยกมาให้ เป็นต้น ดังนั้น การเข้าใจความหมายของคำอุปมาอุปไมย จึงช่วยให้ทำข้อสอบได้ดียิ่งขึ้น

คำอุปมาอุปไมย หมายถึง ถ้อยคำที่เป็นสำนวนพวกหนึ่ง กล่าวทำนองเปรียบเทียบ ให้เห็นจริง เข้าใจแจ่มแจ้งชัดเจน และสละสลวยน่าฟังมากขึ้น การพูดหรือการเขียน นิยมหาคำอุปมาอุปไมยมาเติมให้ได้ความชัดเจนเกิดภาพพจน์ เข้าใจง่าย เช่น

คนดุ หากต้องการให้ความหมายชัดเจน น่าฟัง และเกิดภาพพจน์ชัดเจนก็ต้องอุปมาอุปไมยว่า “ดุ เหมือน เสือ”
ขรุขระมาก การสื่อความยังไม่ชัดเจนไม่เห็นภาพ ต้องอุปมาอุปไมยว่า “ขรุขระเหมือนผิวมะกรูด” หรือ “ขรุขระเหมือนผิวพระจันทร์” ก็จะทำให้เข้าใจ ความหมายในรูปธรรมชัดเจนมากยิ่งขึ้น

คำอุปมาอุปไมยที่ควรรู้จัก (พิมพ์คำ/ข้อความ แล้วกดปุ่ม "ค้นหา")

แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์

ครั้งที่แล้ว ได้แนะนำหลักการทำ ข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. ความสามารถทั่วไป เงื่อนไขสัญลักษณ์ มา แล้ว ถ้าใครยังไม่ได้อ่าน ก็คลิกกลับไปอ่านได้
ความจริง ข้อสอบเงื่อนไขสัญลักษณ์ เป็นข้อสอบไม่ยาก ถ้าเข้าใจหลักการ และมีทักษะความชำนาญ ใจเย็น ๆ อย่าตื่นเต้น โดยเฉพาะการดูเครื่องหมายต่าง ๆ อย่าดูผิด เช่น เครื่องหมายมากกว่า (>) น้อยกว่า (<) เป็นต้น เพราะการแก้ปัญหาโจทย์เงื่อนไขสัญลักษณ์ หรือ inequality ก็คล้ายกับการแก้ปัญหาสมการโดยทั่วไป นั่นเอง คือ สามารถบวก ลบ คูณ หาร ด้วยจำนวนที่เท่ากัน ทั้งสองข้างของเครื่องหมายได้ กลับเศษเป็นส่วนได้ แต่ก็มีบางเรื่อง บางรายละเอียดที่แตกต่างกันบ้าง ซึ่งอ่านได้จาก ข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. ความสามารถทั่วไป เงื่อนไขสัญลักษณ์ นะครับ ครั้งนี้ จึงเป็นการนำแนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์ เพื่อนำมาฝึกทำให้เกิดทักษะความชำนาญ เพื่อจะได้ทำข้อสอบได้รวดเร็วขึ้น เพราะในห้องสอบ เวลาจัดได้ว่ามีค่ามาก ยิ่งทำเร็วและถูกต้อง ยิ่งดี คำสั่ง

เลือกตอบข้อ 1. ถ้าข้อสรุปทั้งสอง ถูกด้องหรือเป็นจริง ตามเงื่อนไข
เลือกตอบข้อ 2. ถ้าข้อสรุปทั้งลอง ผิดหรือไม่เป็นจริง ตามเงื่อนไข
เลือกตอบข้อ 3. ถ้าข้อ…

เทคนิคการทำ ข้อสอบ อนุกรม ของ ก.พ.

|ประเภทของอนุกรม เทคนิคการทำโจทย์เลข อนุกรม ข้อแนะนำเพิ่มเติม |


ข้อสอบเลขอนุกรม ของ ก.พ. ต้องการวัดความถนัดทางด้านตัวเลข โดยการจัดทำตัวเลขเป็นชุด ๆ ที่มีความสัมพันธ์กันบางอย่าง โดยให้ผู้เข้าสอบได้แสดงความถนัดด้านตัวเลข ในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาตามที่โจทย์ระบุ


ประเภทของอนุกรม รูปแบบความสัมพันธ์ของตัวเลขอนุกรมเท่าที่พบบ่อย ๆ มีหลายประเภท เช่น

ก. อนุกรมเชิงเดี่ยว 

ได้แก่ชุดตัวเลขที่เป็นอนุกรมเพียงชุดเดียว เช่น
ค่าของตัวเลขเพิ่มขึ้นต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ โดยการบวก หรือ คูณ ตัวเลขก่อนหน้า เช่น บวกด้วยตัวเลขที่เป็นค่าคงที่ เช่น    5   10   15   20   ...?...
บวกด้วยตัวเลขที่มีระบบ เช่น     1    2    5    10   ...?...
คูณด้วยค่าคงที่ เช่น   1   3   9   27   ...?...
มีทั้ง บวก ลบ คูณ หรือหาร สลับกัน เช่น บวกแล้วคูณด้วยค่าคงที่สลับกัน ดังตัวอย่าง  5   7    14   16  32   ...... มีการ บวก ลบ คูณ หรือ หาร ร่วมกัน เช่น  15   31   63   127   255  ...?...
ในตัวอย่างนี้ จะเห็นว่า ตัวเลขตัวแรกคูณด้วย 2 และบวกด้วย 1 จะได้ตัวเลขตัวถัดไป คูณด้วยค่าคงที่ที่เป็นเศษส่วน ให้สังเกตความสัมพันธ์ว่า ตัวเลขก่อนหน้า …