บทความ

กำลังแสดงโพสต์ที่มีป้ายกำกับ MS Word

การแก้ปัญหา Font หลังหัวข้อ ไม่ตรงกับ Font ในย่อหน้า

รูปภาพ
ปัญหา เมื่อเลือกหัวข้อ ข้อความในหัวข้อ ไม่เหมือนกับข้อความใน Paragraph สาเหตุ               เนื่องจากข้อความหลังจากหัวข้อ มี Style ของตัวเอง ไม่เหมือนกับ Style ที่ใช้ใน Paragraph จึงทำให้รูปแบบตัวอักษรไม่เหมือนกัน ถ้าลากดำที่ข้อความหลังหัวข้อ แล้วไปคลิกเลือก Style ที่ใช้ใน paragrahp เลย เช่น Normal จะทำให้หัวข้อหายไปทันที ทั้งนี้เพราะ ข้อความหลังหัวข้อ เขาใช้ Style ที่เรียกว่า List Paragraph ซึ่งเป็นคนละ Style กับข้อความใน paragraph ดังนั้น จึงต้องไปแก้ที่ List Paragraph

การแก้ปัญหาการใช้หัวข้อลำดับเลข หรือ List ใน MS Word

รูปภาพ
หัวข้อลำดับเลข ใน MS Word ใช้สำหรับเรียงลำดับรายการ เป็นข้อ ๆ

การลบช่องว่างก่อนข้อความ ใน MS Word 2010

รูปภาพ
วันนี้คัดลอกข้อความจากเว็บ จำนวนเป็นร้อย ๆ บรรทัด เอามาวางไว้ใน Word แต่เมื่อตรวจดูแล้ว พบว่า แต่ละบรรทัด มีการเว้นช่องว่างไว้ จำนน 1 ช่อง และการขึ้นบรรทัดใหม่ แต่ละบรรทัด เป็นการใช้ line break (↲) ทำให้ข้อความทั้งหมดกลายเป็นบรรทัดเดียว ผมต้องการลบช่องว่างหน้าข้อความออก ถ้าจะลบทีละบรรทัดก็น่าจะใช้เวลาอยู่เหมือนกัน เพราะมีหลายบรรทัดมาก

การลบสีพื้นหลังใน ms word

รูปภาพ
บางครั้งเมื่อคัดลอกและวางข้อความจากเว็บ มาไว้ที่โปรแกรม Microsoft Word จะมีพื้นหลังติดมาด้วย ทำอย่างไรก็ไม่ยอมออก ไม่รู้จะเอาออกได้อย่างไร ตามภาพ วิธีการ วิธีที่ง่ายที่สุด คือ เลือกทั้งหมด แล้วกด Ctrl + space bar หรือ Ctrl + Q ดังนี้ กด Ctrl+A เพื่อเลือกท้้งหมด ลองกด Ctrl + Space bar ถ้าหากเป็นการใส่เงาที่บางส่วนของ paragraph ในลักษณะการจัดรูปแบบตัวอักษร ก็จะหายไป แต่ถ้าไม่หาย ดังภาพ จากภาพ จะเห็นว่า ตัวอักษรถูกปรับใหม่ให้เป็นแบบ Default แสดงว่า การจัดรูปแบบตัวอักษรถูกยกเลิกไปแล้ว ด้วย Ctrl + Space bar แต่พื้นหลัง หรือ background ยังคงอยู่ ถ้ากด Ctrl + Space bar แล้ว ยังไม่หาย แสดงว่า พื้นหลัง เป็นการจัดรูปแบบของ paragraph หรือ ย่อหน้า ให้กด Ctrl + Q พื้นหล้งจะหายไป ดังภาพ เมื่อเอา highlight ออก โดยคลิกบริเวณนอกสีฟ้า จะได้ข้อความที่ไม่มีพื้นหลัง สามารถปรับอื่น ๆ เช่น ระยะห่างระหว่างย่อหน้า หรือ อื่น ๆ ได้ ตามต้องการ

การตัดช่องว่างเว้นวรรคระหว่างคำ ใน MS Word 2010

รูปภาพ
สภาพปัญหา  เวลาคนไทยพิมพ์ภาษาอังกฤษ บางทีเว้นวรรคระหว่างคำ มากกว่า 1 วรรค ซึ่งไม่ถูกต้อง ทำให้เสียเวลาต้องมาแก้ไขลบวรรคออก ซึ่งต้องใช้เวลามาก ดังภาพ หลักการแก้ไข ใช้ Regular Expressions ค้นหาและแทนที่ โดยการค้นหาเว้นวรรคหลังคำแต่ละคำ ถ้ามีตั้งแต่ 2 วรรคขึ้นไป ก็ให้แทนที่ด้วยเว้นวรรค จำนวน 1 วรรค วิธีการ เปิดไฟล์ MS Word ที่มีข้อความที่ต้องแก้ไข ไปที่แถบ Replace หรือ แทนที่ ที่ช่อง ค้นหา ให้พิมพ์ ( ){2,} และช่อง แทนที่ ให้พิมพ์ \1 และคลิกปุ่ม เพิ่มเติม เลือก ใช้ Wildcard กดปุ่ม แทนที่ทั้งหมด จะเกิดหน้าจอ รายงานให้ทราบว่า พบและแทนที่ตามคำสั่งทั้งหมด กี่ตัว คลิกปุ่ม OK และปุ่ม ปิด Close จะได้ข้อความที่แก้ไขแล้ว ดังภาพ ถ้าต้องการยกเลิก ให้กด Ctrl+z จะคืนค่าให้เหมือนเดิม ดูวิธีการใช้ Regular Expression สำหรับการค้นหา และแทนที่ได้ ที่ https://support.office.com/en-us/article/Find-and-replace-text-by-using-regular-expressions-Advanced-eeaa03b0-e9f3-4921-b1e8-85b0ad1c427f#__toc282774574

การสร้าง popup ที่มี Scroll bar ใน Word ด้วย vba

รูปภาพ
บางครั้งเราต้องการใช้ฟอร์มในโปรแกรม MS Word เพื่อแสดงข้อความบางอย่าง โดยให้แสดงเมื่อมีการกดปุ่ม ในกรณีของผม ผมใช้ Word สร้างเป็นบทเรียนปฏิสัมพันธ์ โดยกำหนดให้มีการฟังเสียงภาษาอังกฤษ และเมื่อกดปุ่มดู Script ก็จะมีหน้าจอใหม่ เป็น Popup เพื่อแสดงข้อความ พร้อมทั้งมี Scroll bar ให้สามารถเลื่อนขึ้นลงได้ วิธีการ มี 2 ขั้นตอนคือ 1. การสร้างฟอร์มใหม่ที่มี Scroll bar 2. การสร้างปุ่ม เรียกใช้งานฟอร์มที่สร้างขึ้น การสร้างฟอร์มใหม่ที่มี Scroll bar  เปิดใช้งานเมนู นักพัฒนา หรือ Developer tab ดูวิธีการที่  http://www.thongjoon.com/2015/04/media-player-word2010.html พิมพ์ข้อความตามต้องการ กดปุ่ม Alt + F11 เพื่อเปิดหน้าจอเขียนโค้ด ไปที่  Insert > UserForm ปรับขนาดของฟอร์มให้ได้ขนาดตามต้องการ โดยใช้เมาส์ลากที่มุมขอบของฟอร์ม เลือกเครื่องมือ กล่องข้อความ หรือ Textbox ในกล่องเครื่องมือ  กำหนด Property ของฟอร์ม ให้สามารถทำงานอย่างอื่นได้ ในขณะที่ฟอร์มเปิดอยู่ โดยกำหนด showModal ให้เป็น False ทั้งนี้เพื่อให้สามารถทำงานอื่นได้ ในขณะที่เปิดฟอร์มนี้ค้างไว้ ถ้า showModal มีค่าเป็น

การฝัง Media Player ใน Word2010 เพื่อเล่นไฟล์เสียง ไฟล์วิดีโอ เป็นต้น

รูปภาพ
บางครั้งมีความต้องการที่จะส่งไฟล์ word ให้ผู้อื่น พร้อมทั้งมีไฟล์เสียงเพื่อให้ผู้ใช้สามารถควบคุมการเล่นไฟล์ดังกล่าวได้ด้วย โดยการฝัง หรือ embed โปรแกรม Windows Media Player ลงในไฟล์ MS Word 2010 ดังตัวอย่างข้างล่างนี้ ทั้งนี้ ท่านต้องส่งไฟล์เสียงหรือไฟล์วิดีโอไปด้วยพร้อมกับไฟล์ Word ด้วยนะครับ ในกรณีที่ ท่านต้องการใช้ไฟล์จากเว็บ พบว่า Server บางแห่ง เช่น Google Drive ไม่อนุญาตให้ท่าน นำที่อยู่ (URL) มาวางใน Media Player หรือ ไม่สามารถ Embed ได้ ในกรณีนี้ ให้ท่านใช้วิธี Link โดยใช้ URL จากเว็บได้ หลักการ เปิดใช้เมนู นักพัฒนา่ หรือDeveloper เพื่อแทรก Windows Media Player Object พร้อมทั้งเลือกไฟล์เสียง หรือ ไฟล์วิดีโอที่ต้องการ และกำหนดไม่ให้เล่นโดยอัตโนมัติ (auto start) ถ้าต้องการส่งไฟล์ไปให้ผู้อื่น ต้องใช้ VBA เพื่อระบุที่อยู่ของไฟล์เสียง หรือไฟล์วิดีโอที่จะให้เล่น วิธีการ การเปิดเมนู นักพัฒนา หรือ Developer เปิดไฟล์ MS Word 2010 แล้วไปที่ แฟ้ม > ตัวเลือก > กำหนด Ribbon เอง เลือก เมนู นักพัฒนา เมื่อกลับมาจะเห็นเมนู นักพัฒนาที่บนเมนู การแทรก Windo

การลบหน้า ครั้งละหลายหน้า ในโปรแกรม MS Word

รูปภาพ
โดยปกติ การลบข้อความในโปรแกรม MS Word เราใช้การลากดำ หรือ hi-light เพื่อกำหนดส่วนที่ต้องการลบ แล้ว กดปุ่ม Delete หรือ คลิกที่รูปกรรไกร ก็จะลบข้อความที่เลือก ถ้าต้องการลบครั้งละ หลาย ๆ หน้า ก็ลากดำหลายหน้า แล้วกดปุ่มลบ ก็จะลบได้ตามต้องการ แต่ก็คงไม่สะดวกนัก ในการที่เราจะลากดำหลาย ๆ หน้า วิธีที่ง่าย และ สะดวกกว่า ก็คือการใช้ฟังก์ชัน GoTo หรือ ค้นหาและแทนที่ โดยใช้ร่วมกับปุ่ม F8 เพื่อขอขยายการเลือกเป็นช่วงหลายหน้า ซึ่งมีวิธีการ ดังนี้ กดปุ่ม Ctrl + G เพื่อเปิดหน้าจอ ค้นหาและแทนที่ กำหนดหมายเลขหน้าแรกที่ต้องการลบ กดปุ่ม Enter ปิดหน้าจอ โดยกดปุ่มปิด เพื่อปิดหน้าจอ ค้นหาและแทนที่ กดปุ่ม F8 (ถ้าเป็น Notebook อย่าลืมกดปุ่ม Fn ร่วมด้วย) กดปุ่ม Ctrl + G เพื่อเปิดหน้าจอ ค้นหาและแทนที่ อีกครั้ง กำหนดหมายเลขหน้าสุดท้ายที่ต้องการลบ เนื่องจากตำแหน่งการเลือกจะไปอยู่ที่จุดเริ่มต้นของหน้า ดังนั้น จึงต้องกำหนดเลขหน้า เป็นหน้าที่ถัดไปจากหน้าสุดท้ายที่ต้องการลบ เช่น ต้องการลบถึงหน้า 6 ให้พิมพ์เป็นหน้า 7 เพื่อให้คลุมถึงหน้า 6 และไปหยุดที่จุดเริ่มต้นของหน้า 7 กดปุ่ม Enter จะเห็นว่า หน้าที่

เคล็ดลับ การใช้ MS Word

รูปภาพ
เคล็ดลับ การใช้ MS Word จะนำเอาปัญหาปวดหัว และการแก้ไข เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม MS Word ปัญหา เมื่อลากดำข้อความที่กำหนด และปรับเปลี่ยนตัวอักษร เช่น ปรับเป็นตัวหนา ข้อความอื่น ๆ เปลี่ยนตามไปด้วย แต่เมื่อคลิก เลิกทำ หรือ Undo ข้อความอื่น ๆ ก็จะกลับเป็นตัวปกติ เหมือนเดิม คงเหลือแต่เฉพาะข้อความที่ลากดำไว้เท่านั้นที่เป็นตัวหนา ตามที่ต้องการ ลากดำข้อความ กำหนดตัวหนา ทำให้ตัวหนาทั้งหมด คลิก เลิกทำ (Undo) ข้อความกลับเป็นปกติ สาเหตุ                 เนื่องจากส่วนที่ลากดำ มีการกำหนด Style เอาไว้ และมีการเลือกให้เปลี่ยนโดยอัตโนมัติ จึงทำให้ข้อความใน Style ที่กำหนดถูกเปลี่ยนไปด้วย วิธีแก้ไข ลากดำข้อความที่เป็นปัญหา คลิกขวาที่ตัวเลขหัวข้อ และ เลือก ลักษณะ > รายการย่อย หรือ เปิด Style ของข้อความนั้น (ไปที่เมนู หน้าแรก กลุ่มลักษณะ และคลี่ดู Style ถ้าไม่เห็น ให้เลื่อนดูลงมา จะเห็น Style ของข้อความที่ลากดำ มีลักษณะกรอบสีเหลืองล้อมรอบ) คลิกขวาที่ Style และเลือก ปรับเปลี่ยน คลิกเครื่องหมายถูก หน้า ปรับปรุงอัตโนมัติออกไป และอย่าลืม คลิกถูกหน้าข้อความ เอกสารใหม่ที่ใช้แม