ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

ภาษาต่างดาว php UTF-8 TIS-620

สำหรับผู้ที่ทำเว็บ เคยหรือไม่ที่หน้าเว็บออกมาเป็นแบบข้างล่างนี้

ปัญหาก็คือ เรื่องของ Encoding หรือ charset นั่นเอง
มีอยู่ 2 จุด คือ ในส่วนหัวของ HTML กำหนด charset ไม่ตรงกับเครื่องมือที่ใช้เขียน HTML

เช่น ใน EditPlus ตรวจสอบ Encoding ได้ที่ Document > File Encoding > Change File Encoding

จะมีตัวเลือกให้เปลี่ยน เป็น UTF-8 หรือ ถ้ากำหนด charset ในส่วนหัวของ HTML เป็น tis-620 ต้องกำหนดให้เป็น ANSI
ถ้ากำหนดเป็น UTF-8 แต่ส่วนหัวของ HTML กำหนด charset เป็น tis-620 ก็จะเห็นเป็นตัว ภาษาต่างดาว เหมือนในตัวอย่างข้างบน ซึ่งกำหนด charset ในส่วนหัว HTML เป็น UTF-8  แต่ที่ EditPlus กำหนด Encoding เป็น ANSI

เมื่อแก้ไขให้ตรงกัน โดยกำหนด Encoding เป็น tis-620 ปัญหาต่าง ๆ ก็จะหายไป เว็บก็จะอ่านได้ การค้นหาข้อมูลในฐานข้อมูลก็จะทำได้ตามปกติ


ปัญหาไม่ได้อยู่แค่นั้น

สมมติว่า เว็บอ่านออก แต่ถ้ามีการต้องไปค้นหาข้อมูลในฐานข้อมูล และถ้า Encoding ไม่ตรงกัน ระหว่างหน้าเว็บ HTML หรือ PHP กับ Encoding ของ ฐานข้อมูลบน Server เช่น MySQL การค้นหาก็จะล้มเหลว หาไม่พบ

การแก้ไขง่าย ๆ ก็คือ แปลงข้อความที่จะใช้ค้นข้อมูล จาก Encoding ของหน้าเว็บ ให้เป็น Encoding ที่ใช้ในฐานข้อมูล เช่น ถ้าหน้าเว็บเป็น tis-620 แต่ในฐานข้อมูลใช้ utf-8 เราก็แปลง tis-620 ให้เป็น utf-8 เสียโดยใช้ฟังก์ชัน iconv() เช่น

$find = iconv('TIS-620','UTF-8//ignore',$find);

ตัวอย่างนี้ เปลี่ยน Encoding จาก tis-620 เป็น UTF-8 เฉพาะค่าในตัวแปร $find เท่านั้น เพื่อให้สามารถไปค้นหาข้อมูลใน Sever ที่ใช้ฐานข้อมูล MySQL ที่กำหนด Encoding เป็น UTF-8 ได้

มิฉะนั้น จะค้นหาข้อมูลไม่พบ

ถ้าต้องการเปลี่ยนกลับ จาก UTF-8 เป็น tis-620 เพื่อให้แสดงข้อความบนหน้าเว็บได้ ก็ต้องแปลงกลับทำนองเดียวกัน คือ

$found = iconv('UTF-8','TIS-620//ignore',$found);

ในตัวอย่างข้างบน สมมติว่า อ่านข้อมูลในฐานข้อมูลที่มี Encoding เป็น utf-8 และต้องการให้นำมาแสดง บนหน้าเว็บที่กำหนด charset เป็น tis-620 ก็จะสามารถแสดงได้ โดยไม่เป็น ภาษาต่างดาว

อ้างอิง
http://th1.php.net/manual/en/function.iconv.php
ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปมา อุปไมย สำนวนการเปรียบเทียบ ของไทย

การเตรียมสอบ ก.พ. ภาค ก. เพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ มีการทดสอบความสามารถทั่วไป มักจะมี
ข้อสอบที่เกี่ยวกับอุปมาอุปไมย  ข้อสอบมีลักษณะ ให้หาตัวเลือกที่มีความหมาย ความสัมพันธ์คล้ายคลึง หรือเหมือนกับที่โจทย์กำหนดให้มา  หรือเติมข้อความที่มีความหมายสอดคล้องกับคำอุปมาอุปไมยที่ยกมาให้ เป็นต้น ดังนั้น การเข้าใจความหมายของคำอุปมาอุปไมย จึงช่วยให้ทำข้อสอบได้ดียิ่งขึ้น

คำอุปมาอุปไมย หมายถึง ถ้อยคำที่เป็นสำนวนพวกหนึ่ง กล่าวทำนองเปรียบเทียบ ให้เห็นจริง เข้าใจแจ่มแจ้งชัดเจน และสละสลวยน่าฟังมากขึ้น การพูดหรือการเขียน นิยมหาคำอุปมาอุปไมยมาเติมให้ได้ความชัดเจนเกิดภาพพจน์ เข้าใจง่าย เช่น

คนดุ หากต้องการให้ความหมายชัดเจน น่าฟัง และเกิดภาพพจน์ชัดเจนก็ต้องอุปมาอุปไมยว่า “ดุ เหมือน เสือ”
ขรุขระมาก การสื่อความยังไม่ชัดเจนไม่เห็นภาพ ต้องอุปมาอุปไมยว่า “ขรุขระเหมือนผิวมะกรูด” หรือ “ขรุขระเหมือนผิวพระจันทร์” ก็จะทำให้เข้าใจ ความหมายในรูปธรรมชัดเจนมากยิ่งขึ้น

คำอุปมาอุปไมยที่ควรรู้จัก (พิมพ์คำ/ข้อความ แล้วกดปุ่ม "ค้นหา")

แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์

ครั้งที่แล้ว ได้แนะนำหลักการทำ ข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. ความสามารถทั่วไป เงื่อนไขสัญลักษณ์ มา แล้ว ถ้าใครยังไม่ได้อ่าน ก็คลิกกลับไปอ่านได้
ความจริง ข้อสอบเงื่อนไขสัญลักษณ์ เป็นข้อสอบไม่ยาก ถ้าเข้าใจหลักการ และมีทักษะความชำนาญ ใจเย็น ๆ อย่าตื่นเต้น โดยเฉพาะการดูเครื่องหมายต่าง ๆ อย่าดูผิด เช่น เครื่องหมายมากกว่า (>) น้อยกว่า (<) เป็นต้น เพราะการแก้ปัญหาโจทย์เงื่อนไขสัญลักษณ์ หรือ inequality ก็คล้ายกับการแก้ปัญหาสมการโดยทั่วไป นั่นเอง คือ สามารถบวก ลบ คูณ หาร ด้วยจำนวนที่เท่ากัน ทั้งสองข้างของเครื่องหมายได้ กลับเศษเป็นส่วนได้ แต่ก็มีบางเรื่อง บางรายละเอียดที่แตกต่างกันบ้าง ซึ่งอ่านได้จาก ข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. ความสามารถทั่วไป เงื่อนไขสัญลักษณ์ นะครับ ครั้งนี้ จึงเป็นการนำแนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์ เพื่อนำมาฝึกทำให้เกิดทักษะความชำนาญ เพื่อจะได้ทำข้อสอบได้รวดเร็วขึ้น เพราะในห้องสอบ เวลาจัดได้ว่ามีค่ามาก ยิ่งทำเร็วและถูกต้อง ยิ่งดี คำสั่ง

เลือกตอบข้อ 1. ถ้าข้อสรุปทั้งสอง ถูกด้องหรือเป็นจริง ตามเงื่อนไข
เลือกตอบข้อ 2. ถ้าข้อสรุปทั้งลอง ผิดหรือไม่เป็นจริง ตามเงื่อนไข
เลือกตอบข้อ 3. ถ้าข้อ…

เทคนิคการทำ ข้อสอบ อนุกรม ของ ก.พ.

|ประเภทของอนุกรม เทคนิคการทำโจทย์เลข อนุกรม ข้อแนะนำเพิ่มเติม |


ข้อสอบเลขอนุกรม ของ ก.พ. ต้องการวัดความถนัดทางด้านตัวเลข โดยการจัดทำตัวเลขเป็นชุด ๆ ที่มีความสัมพันธ์กันบางอย่าง โดยให้ผู้เข้าสอบได้แสดงความถนัดด้านตัวเลข ในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาตามที่โจทย์ระบุ


ประเภทของอนุกรม รูปแบบความสัมพันธ์ของตัวเลขอนุกรมเท่าที่พบบ่อย ๆ มีหลายประเภท เช่น

ก. อนุกรมเชิงเดี่ยว 

ได้แก่ชุดตัวเลขที่เป็นอนุกรมเพียงชุดเดียว เช่น
ค่าของตัวเลขเพิ่มขึ้นต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ โดยการบวก หรือ คูณ ตัวเลขก่อนหน้า เช่น บวกด้วยตัวเลขที่เป็นค่าคงที่ เช่น    5   10   15   20   ...?...
บวกด้วยตัวเลขที่มีระบบ เช่น     1    2    5    10   ...?...
คูณด้วยค่าคงที่ เช่น   1   3   9   27   ...?...
มีทั้ง บวก ลบ คูณ หรือหาร สลับกัน เช่น บวกแล้วคูณด้วยค่าคงที่สลับกัน ดังตัวอย่าง  5   7    14   16  32   ...... มีการ บวก ลบ คูณ หรือ หาร ร่วมกัน เช่น  15   31   63   127   255  ...?...
ในตัวอย่างนี้ จะเห็นว่า ตัวเลขตัวแรกคูณด้วย 2 และบวกด้วย 1 จะได้ตัวเลขตัวถัดไป คูณด้วยค่าคงที่ที่เป็นเศษส่วน ให้สังเกตความสัมพันธ์ว่า ตัวเลขก่อนหน้า …